PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 68 Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii | 179--200
Tytuł artykułu

Niepewność i ryzyko inwestowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Uncertainties and Risks of Investing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawiska niepewności i ryzyka, stanowiące warunki podejmowania decyzji gospodarczych, w tym inwestycyjnych, nie są traktowane w sposób jednoznaczny, a niektórzy nawet je utożsamiają. Przełomowym wydarzeniem w badaniach nad omawianą problematyką była teoria F. Knighta. Stanowi rozszerzenie pejoratywnego rozumienia ryzyka ograniczającego go do zjawiska negatywnego, a konkretnie możliwości wystąpienia straty. W szerokim znaczeniu ryzyko oznacza możliwość jednokierunkowych (strata) i różnokierunkowych (strata lub zysk) odchyleń od oczekiwanych efektów działania. Czynnikiem umożliwiającym rozróżnienie niepewności i ryzyka jest możliwość obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego wyniku, jednak już F. Knight miał sceptyczny stosunek do możliwości zastosowania rachunku prawdopodobieństwa w odniesieniu do zjawisk społecznych. Współcześnie większość autorów jako kryterium odróżnienia niepewności od ryzyka przyjmuje rachunek prawdopodobieństwa, aczkolwiek nie zawsze daje się go zastosować odnośnie do coraz bardziej skomplikowanych zjawisk gospodarczych. W rzeczywistych procesach decyzyjnych dotyczących gospodarowania na ogół ryzyko definiuje się jako ujemne odchylenia od zamierzonych efektów działania - dotyczy to również ryzyka BIZ. Gorszy od zakładanego wynik nie musi oznaczać straty, ale też mniejsze korzyści lub ich brak. Kategoria ryzyka inwestycyjnego jest o tyle istotna, że wynika ono z warunków inwestowania i razem z nimi tworzy klimat inwestycyjny o różnym stopniu atrakcyjności. Należy więc umiejętnie zarządzać ryzykiem, poczynając od identyfikacji różnych jego źródeł, a tym samym rodzajów. Kolejnym krokiem powinien być pomiar ryzyka, a przynajmniej jego subiektywne oszacowanie na podstawie zdarzeń z przeszłości, gdy nie można zastosować aparatury matematycznej. (fragment tekstu)
EN
This work is related to theoretical problems of uncertainties and the risk of investing as one of aspects of running one's own business. Conditions in which people make business decisions, including investing and the risk and uncertainty conditions have been mentioned here. The author also indicates different definitions of uncertainty and risk as well as sources and basis of those economical categories, including investments abroad. Due to the fact that the investment risk and the investment conditions make up the investing climate, whose main factors have been presented. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce. Red. S. Piocha i R. Gabryszak. Difin. Warszawa 2008. s. 198-199
 • A. Zachorowska: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. PWE. Warszawa 2006. s. 66-67
 • A. Zachorowska: Wybrane kierunki obniżenia ryzyka inwestycyjnego w aspekcie kształtowania struktury kapitału. W: Teorii i praktyka procesów inwestycyjnych. Red. K. Marcinek. Studia Ekonomiczne. nr 6. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice 1999. s. 34-35.
 • S. Owczarski: Ryzyko i niepewność w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - aspekty teoretyczne. Studia Kupieckie. nr 2/1. Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej. Zgierz 1999/2000, s. 8-9.
 • P. Sienkiewicz: Ryzyko, czyli między pewnością a niepewnością. "Transformacje" 1998. nr 1-4 (15-18). s. 14-16.
 • E. Ostrowska: Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1999 s. 24-25
 • E. Ostrowska: Ryzyko projektów inwestycyjnych PWE. Warszawa 2002. s. 34-35
 • K. Marcinek: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice 2004. s. 123
 • H. Gawron: Ocena efektywności inwestycji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań 1997. s. 139-140.
 • P. Kawa, S. Wydymus: Metody oceny efektywności I ryzyka projektów Inwestycyjnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania. Rzeszów 1999. s. 81-82.
 • P. Jedynak, S. Szydło: Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości Ossolineum. Wrocław 1997. s. 11
 • J. Michalak: Refleksje nad pojęciem ryzyka. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004. z. 1. s. 119-131
 • J. Pawłowski: Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2004, s. 94
 • J. Listkiewicz, S. Listkiewicz, P. Niedziółka, P. Szymczak: Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Planowanie, finansowanie, ocena. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk 2004. s. 179-182
 • W. Tarczyński, M. Mojsiewicz: Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. PWE. Warszawa 2001, s. 12
 • Z. Madej: Poglądy na ryzyko w europejskim kręgu. kulturowym. W: Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku. Red. B.R. Kuc. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa. Warszawa 2007 s. 33
 • M.J. Ahn, D. W. Fallon: Strategic Risk Management: How Global Corporations Manage Financial Risk for Competitive Advantage. McGraw-Hill Book London 1991. s. 117 i n. za: A Zachorowska: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. PWE. Warszawa 2006.s. 66
 • T.T. Kaczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne Difin. Warszawa 200R. s. 54
 • Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009. s. 13-14
 • D. Kahneman, A. Tversky: Prospect Theory. An Analysis of Decision Under Risk. "Econometrica" 1979. nr 47, s. 263-291 za J. Kultys: Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej. Kraków 2001. s. 166
 • Z. Shapira: Risk Taking A Managerial Perspective. Russell Sage Foundation. New York 1994. s. 97 za J. Kultys: Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej. Kraków 2001, s. 166-167
 • W. Karaszewski: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. TNOiK - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2004, s. 57-58.
 • B. Durka: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej W: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport. Red B. Durka. IKiCHZ, Warszawa 1995. s. 116.
 • G. Kozuń-Cieślak: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle krajów Europy Środkowowschodniej. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Red. W. Karaszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2003. s. 34.
 • M. Piankowski: polityka inwestycyjna korporacji transnarodowych. Próba weryfikacji na przykładzie przedsiębiorstw RFN. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1988. s. 125.
 • A. Stępniak, S. Umiński: Promocja polskich podmiotów inwestycyjnych na obszarze Wspólnot Europejskich. Biała Księga Polska-Unia Europejska. nr 39 REAL, PRESS. Warszawa 1993. s. 31
 • A. Stępniak, S. Umiński: Polska-WE. Możliwości inwestowania. Ośrodek Badań WE i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1993. s. 63, 65-66, 68-77
 • A. Stępniak, S. Umiński: Możliwości wykorzystania a swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy na obszarze Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1998. s. 38-41.
 • J. Rutkowski: Inwestycje bezpośrednie jako niekredytowa forma wywozu i przywozu kapitału. Politechnika Szczecińska. Szczecin 1988. s. 6 (maszynopis raportu).
 • J. Świdrowski: Kontrola zewnętrznych transakcji gospodarczych. SGPIS. Warszawa 1988. s. 305-317
 • J. Gliniecka: Inwestycje zagraniczne w świetle prawa finansowego Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne "Lex", Gdańsk 1992. s. 146-147.
 • L. Oręziak: Swobodny przepływ kapitału w Unii Europejskiej. SGH. Warszawa 2000. s. 11-17
 • J. Witkowska: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w UE. Biała Księga. Polska-Unia Europejska. nr 20. REAL PRESS. Warszawa 1993. s. 15-19
 • C. Kosikowski, M. Królikowska-Olczak: Przedsiębiorstwa państwowe i gminne. Przedsiębiorstwa publiczne specjalne. Prawo o inwestycjach zagranicznych. Biała Księga. Polska-Unia Europejska. nr 10. REAL PRESS. Warszawa 1995, s. 78-80
 • L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichman: Unia Europejska. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1988. s. 230-237
 • Wspólnota Europejska. Red. K. Michałowska-Gorywoda. SGH, Warszawa 1994, s. 148-151
 • J. Galster, Z. Witkowski: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. "Dom Organizatora", Toruń 1997, s. 164-165
 • M. Kozłowska: Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice 1999. s.46-47.
 • E. Czerwieniec: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań 1990. s. 18.
 • W. Nowara, T. Rynarzewski: Ewolucja roli czynników determinujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Red. W. Karaszewski. Wydawnictwu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2005, s. 136-137
 • M. Rosińska. Kierunki globalnych przepływów kapitałowych a znaczenie miękkich czynników lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie decyzyjnym. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów Red. W Karaszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2007. s. 317-319.
 • J. Witkowska: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Red. W. Karaszewski. Wydawnictwu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2005, s. 41-47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.