PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 85--98
Tytuł artykułu

The Assessment of the Quality of Eggs from Battery Caged Hens and Organic Eggs

Warianty tytułu
Ocena jakości jaj pochodzących od kur w systemie chowu klatkowego i ekologicznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszej pracy podjęto badania, których celem było porównanie jakości jaj pochodzących od kur z chowu klatkowego i ekologicznego. Wśród badanych jaj pochodzących z chowu konwencjonalnego 55% jaj zaklasyfikowano jako jaja klasy A. Wśród jaj ekologicznych do minowały jaja klasy A - 75%, z czego 40% to jaja "Ekstra świeże". Badane jaja różniły się masą oraz udziałem procentowym poszczególnych składników. Średnia kwasowość czynna żółtka i białka badanych jaj pochodzących od kur hodowanych metodą wolnowybiegową wynosiła odpowiednio pH = 6,45 i pH = 9,03, natomiast jaj pozyskiwanych w hodowli konwencjonalnej, odpowiednio pH = 6,85 i pH = 8,9. Przeprowadzona analiza statystyczna (p = 0,05) wykazała istotny wpływ sposobu chowu kur, tym samym sposobu karmienia, na indeks żółtka oraz kształt jaja. Badane jaja różniły się masą oraz udziałem procentowym poszczególnych składników i tak masa jaj, skorupki i białka są istotnie statystycznie zróżnicowane pod względem wpływu hodowli kur niosek. Jaja po chodzące z ekologicznej hodowli kur były istotnie mniejsze, a ich żółtka były bardziej wy barwione. (abstrakt oryginalny)
EN
The research undertaken in this work was aimed at the comparison of the quality of eggs from caged and organic hens. The examined eggs coming from caged breeding were classified as class A in 55% of the cases. The class A eggs dominated among the organic ones (75%), of which 40% were "extra fresh" eggs. The examined eggs differed in mass and the percentage share of single components. Mean active acidity of yolk and white of the studied eggs laid by free-range hens amounted pH = 6.45 and pH = 9.03, respectively, while for conventional eggs it was pH = 6.85 and pH = 8.9, respectively. The statistical analysis performed at p = 0.05 confirmed the significant influence of the breeding type and consequently the feeding manner on the yolk index and the shape of egg. The examined eggs differed in mass and percentage share of the components, and thus the mass of the egg, the shell, and the white were statistically significantly different with respect to the breeding type of the hens. Eggs from organic breeding were significantly smaller, but their yolks were more colored. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdynia Maritime University, Poland
 • Gdynia Maritime University, Poland
Bibliografia
 • [1] Agencja Rynku Rolnego. Biuletyn Informacyjny. 2012 marzec. Dane o produkcji jaj.
 • [2] Blount J.D., Houston D.C., Møller A.P. (2000) Why egg yolk is yellow? TREE,. 15 (2), 47-19.
 • [3] Bednarczyk M. (1997) Cechy jakości jaj jako kryterium selekcji w nowoczesnych programach hodowlanych drobiu. Przem. Spoż., 1, 39-40.
 • [4] Borowy T., Kubiak M.S. (2012) Ab ovo. Przegląd Gastronomiczny, 4, 10-11.
 • [5] Broom D.M. (1986) Indicators of poor welfare. Brit. Vet. J., 142, 524-526.
 • [6] Czerwińska D. (2010) Jaja inaczej. Przegl. Gastr., 5, 8-9.
 • [7] Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek (Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 53).
 • [8] Dyrektywa Rady 88/166/EWG ustanawiająca minimalne standardy ochrony kur niosek w klatkach (Dz.U. L 74 z 19.3.1988, str. 83).
 • [9] Europejska konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich ustanowionej w dniu 10 marca 1976 r. w Strasburgu oraz Protokół sporządzony w dniu 6 lutego 1992 r. zmieniający tę konwencję (Dz. U. Nr 104 z dnia 18 czerwca 2008 r. poz. 665).
 • [10] Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Dereń K., Topolska K., Cieślik E., Krzysztoforski K. (2011) Porównanie wybranych cech fizykochemicznych i właściwości spulchniających jaj pochodzących z ferm stosujących różne metody hodowli/ żywienia kur. W: Żywność projektowana. M. Walczyka , G. Jaworska, A. Duda-Chodak, T. Tarko (red.). Wyd. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Kraków, 52-58.
 • [11] Gornowicz E., Lewko L. (2013) Ekologiczny chów kur jako czynnik kształtujący jakościowe cechy żółtka jaja. J. Res. Appl. Agric. Eng., 58 (3), 161-164.
 • [12] Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2001) Drób grzebiący. W: Poradnik rolnictwa ekologicznego. K. Węglarzy, A. Czuba (red.). Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski, Grodziec Śląski, s. 216.
 • [13] Hovi M., Sundrum A., Thamsborg S.M. (2003) Animal health and welfare in organic livestock production in Europe: current state and future challenges. Liv. Prod. Sci., 80, 41-53.
 • [14] Kazimierska M., Kosmalski В., Jarosz В., Ligor M., Trziszka T. (2011) Wpływ zróżnicowanego systemu chowu kur na zawartość luteiny w jajach. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, 5 (78), 75-84.
 • [15] Kouba M. (2003) Quality of organic animal products. Liv. Prod. Sci., 80, 33-40.
 • [16] Lesschen J.P., van der Berg M., Westhoek H.J., Witzke H.P., Oenema O. (2011) Greenhouse gas emission profiles of European livestock sectors. Animal Feed Sci. and Technol., 166-167, 16-28.
 • [17] Materiały na konferencję prasową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby, 8 sierpnia 2012 roku.
 • [18] Norma Polska PN-A86506:1991, Przetwory jajowe - Pobieranie i przygotowanie próbek.
 • [19] Przybylski W. (2012) Jaja. Samo zdrowie. Przegl. Piek. Cuk., 9, 32-35.
 • [20] Przybyłowski P., Dmowski P. (2008) Jaja i przetwory W: Towaroznawstwo artykułów spożywczych. P. Przybyłowski (red.), cz. I, Akademia Morska w Gdyni, s. 30.
 • [21] Rocznik Statystyczny Polski 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 • [22] Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2008, 2011, 2012.
 • [23] Rolnictwo w 2011 r. GUS, Departament Rolnictwa, Warszawa 2012.
 • [24] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250/1 z 18.9.2008).
 • [25] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej (Dz. U. Nr 56, poz. 348).
 • [26] Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.7.2007).
 • [27] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 roku (Dz. U. Nr 167, poz. 1629) w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uzupełnione Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 456).
 • [28] Rozporządzenie Rady (WE) nr 2052/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U L 305/1 z dn. 22.11.2003).
 • [29] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie metod analizy jaj kurzych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2309).
 • [30] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163/6 z dn. 24.6.2008).
 • [31] Sobczak J., Marek P. (2012) Wpływ podawania kurom nieśnym zielonki z paciorecznika na intensywność barwy żółtka jaja. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootechn., t. 8, nr 4, 65-72.
 • [32] Śmiechowska M. (2011) Konsumpcja produktów ekologicznych - snobizm czy świadomy wybór? Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., nr 694, Prob. Zarz. Fin. Market., 2011, 22, 477-488.
 • [33] Śmiechowska M., Dmowski P.: Influence of raising method on the quality of hen eggs. Pol. J. Food Nutr. Sei., 2005, Vol. 14/55, SI 1.
 • [34] Toussaint-Samat M. (2002) Historia naturalna i moralna jedzenia. Wyd. W.A.B., Warszawa.
 • [35] Trziszka T. (2000) Budowa i skład chemiczny jaja. W: Jajczarstwo - nauka, technologia, praktyka. Wyd. AR we Wrocławiu, Wroclaw, s. 147.
 • [36] Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.11.724) znowelizowana Ustawą o Ochronie Zwierząt z 6 czerwca 2002 roku (Dz. U. 02.135.1143).
 • [37] Węglarzy K., Bereza M., Stekla J. (2011) Jakość produktów ekologicznych. W: Poradnik rolnictwa ekologicznego. Praca zbiorowa pod red. K. Węglarzy і Л. Czuba. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląsk i, Grodziec Śląski, s. 244.
 • [38] Wilkanowska A. (2009) Wymagania ochrony i dobrostanu drobiu. Hod. Drob., 12, 1-7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.