PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 22 | nr 327 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 177--185
Tytuł artykułu

Odległość ekonomiczna w modelowaniu zjawisk przestrzennych z wykorzystaniem modelu grawitacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Distance in Modeling Spatial Phenomena with the Application of Gravity Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy rozważono zagadnienie odległości ekonomicznej i jej znaczenie w modelowaniu zjawisk zachodzących w przestrzeni regionalnej. Dokonano pomiaru odleg- łości ekonomicznej między województwami i zbadano jej wpływ na migracje wewnętrzne w Polsce w latach 2000-2010. Uwzględniono okres przed akcesją Polski w struktury UE, a także dwa okresy obrazujące zmiany koniunktury gospodarczej i natężenia migracji w Pol-sce. Odległość ekonomiczna stanowi jedną z podstawowych determinant krajowych prze-pływów migracyjnych. W porównaniu z odległością geograficzną ulega zmianom w czasie i przestrzeni. Ponadto oddziałuje w przeciwnym kierunku na poziom przepływów. Większa odległość ekonomiczna warunkuje silniejsze interakcje między regionami.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the issue of an economic distance and its significance in modeling phenomena occurring in regional space. Economic distances between regions were determined and their influence on internal migration flows in Poland in the period 2000-2010 was examined. The period before Poland's accession to the EU, as well as two periods referring to the changes in economic trend and the intensity of domestic migrations, was considered. The economic distance is one of the most significant determinants of inter-nal migration flows. In comparison to the geographical distance, it undergoes changes in time and space. Furthermore it affects the intensity of flows between regions in the opposite direction. Higher economic distance results in more intensive interactions between regions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bal-Domańska B., Wilk J. (2011), Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, "Przegląd Statystyczny", nr 3-4, t. 58, s. 300-322.
 • Chojnicki Z. (1966), Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno- -ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Ratajczak W. (2011), Modele potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Grabiński T., Malina A., Wydymus S., Zeliaś A. (1988), Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa.
 • Matusik S., Pietrzak M., Wilk J. (2012), Ekonomiczne-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrz-nych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych, "Studia Demograficzne", nr 2(162), s. 3-28.
 • Müller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2008), Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfi-kacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Acta Universitatis Ni-colai Copernici. Ekonomia, z. 38, Toruń, 229-238.
 • Müller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2009a), Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego wojewódz-twa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki prze-strzennej, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, z. 39, Toruń, s. 135-145.
 • Müller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2009b), Potencjał ekonomiczny jako miara społeczno-ekono- micznego rozwoju regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Acta Universi-tatis Nicolai Copernici. Ekonomia, z. 40, Toruń, s. 87-100.
 • Pietrzak M.B, Wilk J., Siekaniec M. (2013), The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions, [w:] Papież M., Śmiech S. (red.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Kraków, s. 124-132.
 • Pietrzak M.B. (2010a), Dwuetapowa procedura budowy przestrzennej macierzy wag z uwzględnie-niem odległości ekonomicznej, "Oeconomia Copernicana", nr 1, s. 65-78.
 • Pietrzak M.B. (2010b), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennej analizie stopy bezro-bocia dla Polski, "Oeconomia Copernicana", nr 1, s. 79-98.
 • Pietrzak M.B. (2012), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennych analizach procesów ekonomicznych, [w:] B. Pawełek (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno- -gospodarczych. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Wyd. UE w Krakowie, Kraków, s. 96-106.
 • Pietrzak M.B., Drzewoszewska N., Wilk J. (2012), The analysis of interregional migrations in Poland in the period of 2004-2010 using panel gravity model, "Dynamic Econometric Models", vol. 12, s. 111-122.
 • Pietrzak M.B., Wilk J. (2013), Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludno-ści, "Ekonomia i Prawo", t. XII, nr 3, s. 498-506.
 • Pietrzak M.B., Wilk J., Matusik S. (2013), Gravity model as a tool for internal migration analysis in Poland in 2004-2010, [w:] J. Pociecha (red.), Quantitative Methods for Modeling and Forecast-ing Economic Processes, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Pietrzak M.B., Żurek M., Matusik S., Wilk J. (2012), Application of Structural Equation Modeling for analysing internal migration phenomena in Poland, "Przegląd Statystyczny", nr 4, R. LIX, s. 487-503.
 • Sen A., Smith T.E. (1995), Gravity Models of Spatial Interaction Behavior, Springer, Berlin - Heild-erberg - New York.
 • Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzen-nych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tinbergen J. (1962), Shaping the World Economy, The Twentieth Century Fund inc, New York.
 • Wilk J. (2011), Taksonomiczna analiza rynku pracy województw Polski - podejście symboliczne, [w:] J. Dziechciarz (red.), Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 200, Ekonometria 34, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 26-37.
 • Wilk J. (2012), Symbolic approach in regional analyses, "Statistics in Transition - New Series", vol. 13, no. 3, s. 581-600.
 • Wilk J., Bartłomowicz T. (2012), Wielowymiarowa analiza zmian demograficznych w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Studia Demograficzne", nr 2(162), s. 55-86.
 • Wilk J., Pietrzak M. (2013), Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno- -gospodarczych - podejście dwuetapowe, Ekonometria 2(40), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 62-73.
 • Wilk J., Pietrzak M., Matusik S. (2013), Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teo-ria i zastosowania, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 278, Taksonomia 20, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 330-342.
 • Zeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
 • Zeliaś A. (red.) (2004), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.