PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 37 Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju | 454--477
Tytuł artykułu

Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Harmonization of Excise Tax as a Necessary Factor in Economic Integration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Harmonizacja podatków pośrednich zapoczątkowała ujednolicenie systemów podatkowych krajów członkowskich i stała się zasadniczym elementem przemian gospodarczych. Rozpoczęte w Polsce po 1989 r. przemiany ustrojowe, dotyczące również systemu podatkowego, zakończyły trwający od 1950 r. podział gospodarki na jednostki gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej, ponadto chęć członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej nakładała na polskie ustawodawstwo wymóg dostosowania polskiego systemu podatkowego do standardów unijnych. Podstawę traktatową polityki podatkowej Unii Europejskiej stanowią przepisy artykułów 9093 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Wybór do harmonizacji w pierwszej kolejności podatków pośrednich nie był przypadkowy, biorąc pod uwagę ich znaczenie w kształtowaniu warunków rynkowych oraz istotny wpływ na strukturę wpływów podatkowych do budżetu państwa. Główną przesłanką harmonizacji podatków pośrednich jest takie skonstruowanie systemu opodatkowania, aby uniknąć podwójnego opodatkowania czy też jego braku, jak również zakłócenia konkurencji. Niezależnie jednak od tego czy w danym obszarze funkcjonują przepisy wtórnego prawa wspólnotowego, systemy podatkowe państw członkowskich i umowy podatkowe nie mogą naruszać postanowień Traktatu dotyczących m.in. swobodnego świadczenia usług. Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu harmonizacji podatku akcyzowego (wybrane aspekty) - jako jednego z podatków pośrednich - ze szczególnym uwzględnieniem zmian dostosowawczych w tym zakresie. Należy podkreślić, że problematyka podatków i ich harmonizacja ma duże znaczenie dla funkcjonowania Unii Europejskiej; są one bowiem podstawowym źródłem dochodów budżetowych krajów członkowskich, a zarazem samej Unii, jak również stanowią istotny element w funkcjonowaniu jednolitego rynku wewnętrznego we Wspólnocie. (abstrakt oryginalny)
EN
Harmonization of indirect taxes launched the unification of the tax systems in the Member States and has become an essential element of economic transformation. Political changes started in Poland after 1989 and concerning the tax system, completed ongoing since 1950, division of the economy into units of the socialized and non-socialized economy, moreover the desire of Polish membership into the European Union structures imposed the requirement of adjusting the Polish tax system of Polish legislation to EU standards. Articles 90-93 of the Treaty establishing the European Community (TEC) are the basis of the tax treaty policy of the European Union. Choosing to harmonize firstly the indirect taxes was not accidental, taking into account their importance in shaping the market conditions and significant impact on the structure of tax revenues to the state budget. The main premise of the harmonization of indirect taxes is the construction of such taxation system in order to avoid double taxation or its lack, as well as distortions of competition. Regardless of whether a secondary Community law is obliged in a given area, Member States' tax systems and tax treaties cannot violate the provisions of the Treaty concerning, among others, freedom to provide services. The purpose of this article is to analyze the process of harmonization of excise tax (some aspects), as one of the indirect taxes, with particular emphasis on adaptive changes in this regard. It should be underlined that the issue of taxes and their harmonization is important for the functioning of the European Union, since they are the primary source of budget revenue of the Member States, and also of the EU, as well as an important element in the functioning of the uniform market within the Community. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papierosów (Dz. U. WE L 316 z dnia 31 października 1992 r.).
 • Dyrektywa Rady 92/80/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy (Dz. Urz. WE L 316 z dnia 31 października 1992 r.).
 • Dyrektywa Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatku akcyzowego od olejów mineralnych (Dz. Urz. WE 316 z dnia 31 października 1992 r.).
 • Dyrektywa Rady 92/82 z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego od olejów mineralnych (Dz. Urz. EWG nr L 316/19).
 • Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatku akcyzowego od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z dnia 31 października 1992 r.).
 • Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r., w sprawie zbliżenia stawek podatku dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. U. UE L 316 z dnia 31 października 1992 r.).
 • Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacj i wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE L 283 z dnia 31 października 2003 r.).
 • Dyrektywa Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz. U. UE L 291 z dnia 6 grudnia 1995 r.).
 • Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z dnia 14 stycznia 2009 r.).
 • Dyrektywa Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych (Dz. U. UE L 50 z dnia 27 lutego 2010 r.).
 • Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 5 lipca 2011 r.).
 • Feldo K., 2007, Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, wydanie 1, LexisNexis, Warszawa.
 • Jędruszczak A., Urbaniak K., 2010, Podatek akcyzowy. Komentarz i przykłady obliczeń, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kosikowski C., 2010, Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Temida2, Białystok.
 • Lasiński-Sulecki K., 2007, Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym na tle opodatkowania konsumpcji, Adam Marszałek, Toruń.
 • Liptak Z., Zawadzki M., 2012, EMCS (Excise Movement and Control System) - zagrożenie czy szansa? [w:] Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, red. P. Stanisławiszyn i T. Nowak, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Misztal P., 2007, Konkurencja podatkowa a harmonizacja podatków w krajach członkowskich Unii Europejskiej [w:] Podatki w Unii Europejskiej. Harmonizacja czy konkurencja podatkowa, red. S.I. Bukowski, M.K. Pypeć, Politechnika Radomska, Radom.
 • Muzolf G., 2012, Implementacja przepisów unijnych w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych [w:] Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, red. P. Stanisławiszyn i T. Nowak, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Oręziak L., 2004, Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 • Oręziak L., 2007, Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, War- szawa.
 • Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej - raport, Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, http:/carf.pl/polityka-wobec-branży-tytoniowej-raport (stan na dzień 30.12.2013).
 • Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wojtowicz K., 2003, Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Prawo podatkowe: część ogólna i szczegółowa, 2009, red. W. Wójtowicz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Prawo podatkowe, 2008, red. L. Etel, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z dnia 29 lipca 2009 r.).
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU nr 159, poz.1070).
 • Stowarzyszenie Polska Wódka w sprawie proponowanej podwyżki podatku akcyzowego na alkohole mocne, www.gazetaautorow.pl/ INDEX.PHP?OPTION=COM_CON-TENT&TASK=VIEW&ID=3466&ITEMID=319 (dostęp 30.12.2013 r.).
 • Teczka Spółki z o.o., Beck InfoBiznes, Zestaw uzupełniający, lipiec 2010.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 11, poz. 50).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (DzU nr 29, poz. 257 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r., nr 220, poz. 1447).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2010 r. nr 151, poz. 1013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.