PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej. | 246--268
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność Kościoła w Polsce za misyjny aspekt polskiego duszpasterstwa emigracyjnego.

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne migracje są zjawiskiem niezwykle złożonym i niosą ze sobą liczne wyzwania natury socjalnej, ekonomicznej, kulturalnej, politycznej oraz duszpasterskiej. Z jednej strony stanowią ważną siłę generującą u emigrantów wartości, pozytywne postawy i zachowania, a z drugiej zaś budzą w nich zjawiska negatywne, często natury patologicznej, zwłaszcza wtedy, gdy w nowych miejscach osiedlenia napotykają oni na bariery adaptacyjne i integracyjne. Te i inne osobliwości życia emigracyjnego stanowią również przedmiot pastoralnego zainteresowania i posługi kościoła rzymskokatolickiego.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Villot G., Duszpasterstwo migracyjne a powszechność Kościoła, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie papieskie 1978, t. 1., red. F. Kniotek, Poznań-Warszawa 1987
 • Chodubski A., Emigracja jako zjawisko cywilizacyjne. Przykład Polonii, [w:] Emigracje. Europa. Polska, red. W.J. Burszta, J. Serwański, Poznań 2003
 • Dzwonkowski R., Integracja emigrantów w przemówieniach Jana Pawła II do Polonii, [w:] Papież Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1978-1987, red. R. Dzwonkowski, S. Kowalczyk, E. Walewander, Lublin 1991
 • Jan Paweł II, Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła (2001), [w:] idem, Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985- -2005, red. W. Necel, Poznań 2009
 • Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Succesores, [w:] Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. M. Sitarz, W. Kacprzyk, Lublin 2006, nr 207
 • Necel W., Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012
 • Dyląg L., Pomoc migrantom ze strony Kościoła w myśli papieża Jana Pawła II, "Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne" 2010, t. 11
 • Jan Paweł II, Niebezpieczeństwo prozelityzmu sekt religijnych (1990), [w:] Jan Paweł II. Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985-2005, red. W. Necel, Poznań 2009
 • Chodubski A., O tożsamości Polaków na obczyźnie w nauczaniu Jana Pawła II, Tw:! Jan Paweł II. W kręgu myśli politycznej i dyplomatycznej, red. M. Wilk, Ł. Donaj, Łódź 2009
 • Jan Paweł II, Katolicy świeccy a emigracja (1987), [w:] Jan Paweł II. Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985-2005, red. W. Necel, Poznań 2009
 • Balwierz M., Aspekt misyjny teologicznego wymiaru ruchów migracyjnych, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 1981, t. 14
 • Orczykowski A., Rola osób konsekrowanych w duszpasterstwie migrantów, "Prawo Kanoniczne" 2005, nr 3-4
 • Żołędowski C., Polacy za granicą. Mniejszości narodowe w Polsce, [w:] Społeczeństwo polskie w latach 1989-1995/1996. Zagadnienia polityki społecznej, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1997
 • Necel W., Nowe regulacje obcojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech według instrukcji "Eine Kirche in vielen Sprachen und Völkern" z 13 marca 2003 roku, [w:] Siadami współczesnego migranta w Niemczech, red. W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala, Pelplin 2005
 • Necel W., Troska Kościoła o migrujących według instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych "Erga migrantem Caritas Christi" z maja 2004 r., "Collectanea Theologica" 2005, f. 2
 • Karpiński R., Integracja europejska wyzwaniem dla Kościoła i Europy, "Studia Towarzystwa Chrystusowego" 2004, z. 5
 • Chodubski A., Polacy a wyzwania migracyjne w Europie od 1989 r., "Studia Gdańskie" 2010, t. 27
 • Danesi G., Cammino di Dio e Dio Nel cammino. Attualizzazione d'un tema delFAntico Testamento, [w:] Migrazioni e accoglienza nella Sacra Scriptura, red. G. Danesi, S. Garofalo, Padova 1987
 • Guzikowski J., Rola Eucharystii w życiu polskiej rodziny na emigracji, "Studia Towarzystwa Chrystusowego" 2006, nr 8
 • Kołodziej B., Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003
 • Orczykowski A., Kościół wobec polskiej emigracji dawnej i współczesnej, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 • Pawlik J., Inkulturacyjna i zachowawcza rola duszpasterstwa emigracyjnego, [w:] Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, red. B. Pietyra, Katowice 2007
 • Nycz K., Jak w pluralistycznym świecie głosić Chrystusa ponad podziałami. Przemówienie do wyższych przełożonych zakonów męskich (Warszawa, 16X2007), "Immmaculata" 2007, nr 11
 • Wójcik W., Struktura duszpasterstwa polonijnego a działalność Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, [w:] Emigracja jako problem lokalny i globalny, red. A. Lipski, W. Walkowska, Mysłowice 2010
 • Wesoły Sz., Biskup na walizkach, z arcybiskupem Szczepanem Wesołym opiekunem polskiej emigracji rozmawia Aleksandra Klich, Katowice 2010
 • Lisak M., Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta, Kraków 2008
 • Pawlik J., Duszpasterstwo w środowiskach robotników wyjeżdżających okresowo do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Swiątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995
 • Reroń T., Współczesne migracje zarobkowe jako problem moralny, [w:] Wyjazdy zarobkowe - szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna, red. K. Glombik, P. Morciniec, Opole 2005
 • Bakalarz J., Ruchy migracyjne a ewangelizacja, [w:] Duchowość misyjna. Materiały Sympozjum Misjologicznego 1977-1978, red. W. Kowalak, Warszawa 1982
 • Necel W., Polskojęzyczne duszpasterstwo w Niemczech w świetle "Wskazań" z 17 września 2001 roku, [w:] Siadami współczesnego migranta w Niemczech, red. W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala, Pelplin 2005
 • Kamiński Cz., Rola duszpasterzy polskich w krzewieniu kultury i oświaty wśród Polonii, "Collectanea Theologica" 1975, f. 4
 • Necel W., Udział Polaków w procesie integracji Europy wyzwaniem dla duszpasterstwa emigracyjnego, "Colloquia Theologica Ottoniana" 2002, t. 1
 • Kozłowski J., Polskie duszpasterstwo w Hamburgu, "Życie i Myśl" 1993, nr 1
 • Koszałka G.H., Religijność rodziny emigracyjnej w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1995, nr 4
 • Orzeszyna J., Pozytywny i negatywny aspekt migracji zarobkowej, "Analecta Cracoviensia" 2009, t. 41
 • Pawlaczek S., Asymilacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1989
 • Zieliński Z., Rola kard. Hlonda w organizowaniu duszpasterstwa emigracyjnego, [w:] Kościół w Drugiej Rzeczpospolitej, red. Z. Zieliński, S. Wilk, Lublin 1981
 • Serwatka T., Koncepcje społeczno-polityczne Prymasa Polski Augusta Hlonda (1926-1948), Poznań 2006
 • Necel W., Sługa Boży kard. August Hlond wobec potrzeb duszpasterskich polskich migrantów, "Studia Towarzystwa Chrystusowego" 2007, nr 9
 • Klemm R., Polonia w krajach Unii Europejskiej - aktualne problemy i perspektywy, "Studia Towarzystwa Chrystusowego" 2004, nr 5
 • Brodecki Z., Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2001
 • Stefanek S., Jan Paweł II - papież rodziny, "Sprawy Rodziny" 1999, nr 1
 • Rabiej S., Kryzys rodziny w Polsce i w Europie - cechy wspólne i różnice, [w:] Osoba - małżeństwo - rodzina u progu XXI wieku, red. K. Wolsza, Opole 2003
 • Stankowski B., Współczesna rodzina podhalańska. Wpływ emigracji zarobkowej na wychowanie dzieci i młodzieży - wyniki badań empirycznych, "Seminare" 2006, t. 23
 • Benedykt XVI, Kształtujcie chrześcijańską świadomość wiernych, "L'Osservatore Romano" (wydanie polskie) 2006, nr 9-10
 • Zulehner P., Polak R., Von der " Wiederkehr der Religion zur fragilen Pluralität, [w:] Die Österreicherinnen. Wertenwandel 1990-2008, red. Ch. Friesl, R. Polak, U. Hamachers-Zuba, Wien 2009
 • Mariański J., Mass media jako nośniki wartości i antywartości, [w:] Religia a mass media, red. W. Zdaniewicz, Warszawa-Ząbki 1997
 • Polak R., Tęsknota za Bogiem. Wyzwania pastoralne w Europie w kontekście procesów transformacji religijnej, "Homo Dei" 2009, nr 4
 • Wesoły Sz., Kościół polski wobec emigracji, "Głos Seminarium Zagranicznego 1994,nr 3
 • Polak R., O emigracji uwagi krytyczne, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 • Hułas M., Dylematy emigracji poakcesyjnej, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 • Kukla T., Kościół katolicki w Polsce a przyszli emigranci, [w:] Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010 (Rok 2007/ /2008), red. Sz. Stułkowski, Poznań 2007
 • Wesoły Sz., Łączy nas kultura chrześcijańskiej Polski, Londyn 1996
 • Daibar K.F., Volkskirche im Wandel. Organisationsplannung der Kirche ais Aufgabe der Praktischen Theologie, Stuttgart 1973
 • Lisak M., Formy życia małżeńsko-rodzinnego wśród polskich emigrantów w Dublinie - pomiędzy rozłąką a kohabitacją, "Teologia Praktyczna" 2010, t. 11
 • Pastwa A., Przymierze miłości małżeńskiej, "Ius Matrimoniale" 2003, t. 8
 • Mariański J., Niedzielne i wielkanocne praktyki religijne, [w:] Religijność Polaków 1991-1998, red. W. Zdaniewicz, Warszawa 2001
 • Wyżlic M., Migracja zarobkowa - zagrożeniem dla więzi małżeńskiej, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 • Bell D., Powrót sacrum. Tezy na temat przyszłości religii, [w:] Człowiek, wychowanie, kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 1993
 • Pyzdek T., Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum poświęconego rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe kraje Europy Wschodniej (Wiedeń, 14-16112002), "Homo Dei" 2002, nr 4
 • Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (17.04.2003), Rzym 2003
 • Lisak M., Religijność i moralne orientacje polskich imigrantów: raport z badań w Dublinie (2008-2010), [w:] Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, red. M. Grubka, M. Lisak, Kraków-Dublin 2010
 • List Episkopatu Polski " O duszpasterstwie emigracji " (Warszawa, 18-19 X 2006),
 • Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995
 • Svensson Ch.R., Spokojnie to tylko Szwecja. Przewodnik po różnicach kulturowych, Warszawa 2007
 • Andrzejczak A., Rodzina w służbie ewangelizacji misyjnej Kościoła, [w:] Misje u progu Trzeciego Tysiąclecia. Materiały z Sympozjum, Katowice 2000
 • Mazurkiewicz R., Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Benedykta XVI, [w:] Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. S. Tymosz, Lublin 2008
 • Dzwonkowski R., Życie religijne Polaków we Francji (1905-1980), "Przegląd Powszechny" 1983, nr 1
 • Benedykt XVI, Walczcie z relatywizmem, ukazując prawdę o człowieku, "L'Osservatore Romano" (wydanie polskie) 2008, nr 3
 • de Polis L., Perspektywy duszpasterstwa wśród emigrantów u progu nowego tysiąclecia, "Głos Seminarium Zagranicznego" 2002, nr 1
 • Galus P., Polskie duszpasterstwo w Cork, [w:] Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, red. M. Grubka, M. Lisak, Kraków-Dublin 2010
 • Gembala B., Mówiąc ojczyzna. Refleksje wokół tematu, [w:] Siadami współczesnego migranta w Niemczech, red. W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala, Pelplin 2005
 • Chamarczuk M., Integracja młodzieży emigracyjnej w Kościele katolickim w Szwecji, "Seminare" 2011, t. 30
 • Bakalarz J., Misjonarz migrantów w prawodawstwie powszechnym Kościoła, Poznań 1992
 • Cieszkowski P., Dechrystianizacja i nowa ewangelizacja Europy jako problem wiary w świetle Adhortacji "Ecclesia in Europa", "Studia Paradyskie" 2003, t. 13
 • Jan XXIII, Encyklika "Pacem in terris", [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, t. 1, red. M. Radwan, Rzym-Lublin 1996
 • Szymański J., Emigracyjne duszpasterstwo, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2004
 • Romaniszyn K., Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna, Kraków 2007
 • Baggio S., La pastorale dei migranti nel momento presente dell'emigrazione, Torino 1977
 • Koral J., Odbiorcy pomocy " Caritas ", "Seminare" 2002, nr 18
 • Zwoliński A., Troska o naród na emigracji, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 • Pius XII, Konstytucja o duchowej opiece nad emigrantami "Exul familia" (1 VIII 1952), "Studia Polonijne" 1981, t. 4
 • Walewander E., O roli Kościoła w rozwoju polskości poza Polską, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 • Beyer J., Fondamento ecclesiale della pastorale dell'emigrazione, [w:] Per una pastorale dei migranti, Roma 1980
 • Wesoły Sz., Wytyczne odnośnie założeń w duszpasterstwie emigracyjnym, [w:] W służbie emigracji, Londyn 1994
 • Majka J., Współdziałanie i współodpowiedzialność w duszpasterstwie, "Homo Dei" 1967, nr 4
 • Warchoł E., Proces decentralizacji ośrodka religijnego w parafii Szewna w latach 1948-1968, "Studia Diecezji Radomskiej" 2003, t. 5
 • Stawniak H., Problematyka migracji ludności w świetle zasad i niektórych działań Stolicy Apostolskiej, "Seminare" 2009, t. 26
 • Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris missio", [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2005, nr 43
 • Ackermann S., Das Evangelium Jesu Christi. Impulse zur Neuevangelisierung im deutschsprachigen Raum, [w:] Mission als Herausforderung. Impulse zur Neuevangelisierung, red. G. Augustin, K. Krämer, Freiburg-Basel -Wien 2011
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.