PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia | 199--217
Tytuł artykułu

Skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej w łagodzeniu skutków kryzysu finansowego w Polsce

Warianty tytułu
Efficiency of Fiscal and Monetary Policy in Moderating of Results of Financial Crisis in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka ekonomiczna stanowi główne narzędzie przeciwdziałania kryzysom ekonomicznym, jak też łagodzenia skutków ich wystąpienia. Wykorzystuje ona przede wszystkim politykę fiskalną oraz pieniężną. Wraz ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczną na świecie ewoluowały poglądy praktyków i teoretyków, któremu z powyższych rodzajów polityki przyznać naczelne miejsce. W niniejszym opracowaniu zostaną zaprezentowane w pierwszej kolejności implikacje obu rodzajów polityki dla gospodarki na gruncie modeli teoretycznych. Następnie zostanie pokazany wpływ poszczególnych narzędzi na poprawę koniunktury po kryzysie, gospodarczym, w zależności od rodzaju tego kryzysu i jego przyczyn. W kolejnej części zaprezentowane zostaną w zarysie działania antykryzysowe, które podjęły różne kraje i organizacje międzynarodowe. W części badawczej przeanalizowana zostanie korelacja pomiędzy poszczególnymi narzędziami polityki pieniężnej i fiskalnej, a wskaźnikami i wielkościami ekonomicznymi, takimi jak: PKB, konsumpcja, inwestycje, inflacja, zatrudnienie, dochód indywidualny. Podjęta zostanie próba oszacowania efektów tych działań indywidualnie dla poszczególnych instrumentów, poszczególnych rodzajów polityki, następnie całościowego efektu działań antykryzysowych dla poprawy stanu polskiej gospodarki z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. Będzie to także próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu polityka pieniężna i fiskalna faktycznie wpłynęły na łagodny przebieg kryzysu w Polsce, a w jakim stopniu jest to efekt zewnętrzny.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic policy is considered as a main instrument of economic crises' prevention, as well as mitigation of their occurrence. It uses mainly fiscal and monetary policy. Along with changes in the changing global economic situation has evolved views of practitioner sand the orists, which of these policies the foremost place should be given. Firstly in the hereby article will be presented implications of both policies for economy on the basis of theoretical models. Secondly will be shown the impact of individual instruments on improvement of economic situation after economic crisis, with disparity of tools depending on nature of the crisis and its causes. Then there will be presented in outline anti-crisis actions taken by the different countries and international organizations. In the research part there will be analyzed the correlation between different tools of monetary and fiscal policy, and economic values and indicators, such as GDP, consumption, investment, inflation, employment, individual income. It will be an attempt to estimate effects of all these actions for individual instruments, individual policies and then the overall effect of anti-crisis actions for the improvement of state of Polish economy, using statistical and econometric methods. This article also tries to answer the question: in what degree monetary and fiscal policy actually influenced the mild course of crisis in Poland, and in what degree it is the external effect.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Radomska, student
Bibliografia
 • Adamiec J. (2009), Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Bednarczyk J .L. (1990), Polityka pieniężna przeciw inflacji, PWN, Warszawa.
 • Begg D., Fischer 8., Dornbusch (2007), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Dziewulski J., Liberalizm i keynesizm wobec kryzysu, dostęp na stronie: www.jandziewulski. waw.pl/pdf/libcralizm.pdf.
 • Grosse T.G. (2009), Analiza wybranych działań antykryzysowych władz publicznych na świecie. Wnioski dla prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • http://epp.earostat.ec.europa.eu.
 • Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, (IdDA, 2009) Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2009.
 • Kolanowska-Kowalska B. (2006), Polityka fiskalna, [w:] System finansowy w Polsce, (red.) Pietrzak P., Polański Z., Woźniak В., PWN, Warszawa.
 • Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., (Konopczak, 2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz, implikacje dla sektora realnego w Bank i Kredyt nr 41 (6/2010).
 • Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami (PwC, 2009), Price wale AouseCoopers, marzec 2009.
 • Lada K,, Znaczenie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych, [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, (red.) Plich JVL, Uniwersytet Łódzki, Łodź.
 • Lenza M., Pill H., Reichlin L. (Lenza, 2010), Monetary policy in exceptional times w Economic Policym 62, kwiecień 2010.
 • Monkiewicz M. (2008), Globalny kryzys finansowy - przyczyny, działania naprawcze, ochrona konsumentów [w:] Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 5 (2/2008), dostęp na stronie http://www. rzu.gov.pl/.
 • Noga M. (2009), Dylematy polityki pieniężnej związane z występowaniem luki popytowej [w:] Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, (red.) Noga M, 'Stawicka M.K., CeDcWu, Warszawa.
 • Policy responses to the economic crisis: Investing in Innovation for long-term growth (PrttEC, 2009), OECD, lipiec 2009.
 • Raport roczny NBP 2009 (RRNBP), Warszawa, 2010.
 • Rocznik Statystyczny GUS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
 • Ratajczak M. (2009), Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki [w:] Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, (red.) Przybylska-Kapuscińska W., Difin, Warszawa.
 • Sławiński A. (2009), Ewolucja poglądów na politykę pieniężną [w:] Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, (red.) Przybylska-Kapuscińska W., Difin, Warszawa.
 • Sobol M. (2008), Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro, CeDeWu, Warszawa.
 • Szpunar P. (2000), Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa.
 • Taylor J.B. (2008), The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong, dostępna.stroniewww.stanford.edu
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Uołsk, 2009) (Dz.U. z 2009 Nr 125, poz. 1035).
 • Winiarski B. (2006), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.