PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | 217--235
Tytuł artykułu

Składy sądu w postępowaniu w przedmiocie umorzenia postępowania i zastosowania środków zabezpieczających

Autorzy
Warianty tytułu
Composition of the Court in Cases in the Matter of Discontinuation of Proceedings and Applying Safety Measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule uwagę poświęcono zmianom ustaw, które w istotny sposób przemodelowały składy sądów orzekających na rozprawie i na posiedzeniu. Istota tych zmian dotyczy ograniczenia udziału ławników w orzekaniu i rozszerzenia jednoosobowego orzekania.
EN
To determine the composition of the court, both in trial and at chamber, it is vital to establish the legal character of the proceedings which result from the public prosecutor's motion under art. 324 k.p.k. in relation to art. 354 k.p.k. (code of penal procedure), which is to discontinue proceedings due to insanity of the perpetrator and to apply safety measures. It is particularly important to determine whether, when the motion is filed, court proceedings are instituted, or whether it is only an action in preparatory proceedings? It is not easy to answer such question as the opinions available, both in writings and in judicial decisions, are not uniform, and they go in three directions: 1) to consider such proceedings to be court proceedings; 2) to include such proceedings in the so-called preparatory proceedings; 3) to include such proceedings in the so-called supplementing proceedings to preparatory proceedings. In accordance with opinions prevailing in the writings, assuming after I. Nowikowski, it must be stated that the regulation in question here ought to be considered as an action of the court in preparatory proceedings. This issue being settled, we can now proceed to the issue of the composition of the courts, 1st and 2nd instance, appropriate to consider and decide in the matter of the public prosecutor's motion to discontinue proceedings due to insanity of the perpetrator and to apply safety measures. Regulations in art. 329 § 2 k.p.k. in relation to art. 28 § 1 k.p.k. establish the composition in the first instance in this matter to be of one person, both in trial and at chamber. Therefore, in the first instance it is always a one person court. In appeal proceedings, the court, when considering an appeal from a decision on safety measures, according to art. 329 § 1 k.p.k. in relation to art. 30 § 2 k.p.k., always renders a decision as a panel of three judges. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Strony
217--235
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant
Bibliografia
 • Błachnio-Parzych A., Kosonoga J., Kuczyńska H., Nowak C., Wiliński P., Rzetelny proces karny, red. P. Wiliński, Oficyna Wolters Kluwer buisness, Warszawa 2009, s. 104-107.
 • Cader A., Umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. XVI, Wrocław 2004, s. 64.
 • Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa SN w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1976 r.), "Palestra" 1976, nr 12, s. 62-63.
 • Cieślak M., Glosa aprobująca do cyt. wyżej uchwały Sądu Najwyższego z 19 marca 1970 r. (VI KZP 27/69), "Państwo i Prawo" 1970, nr 11, s. 832.
 • Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971, s. 255- 256.
 • Cieślak M., Umieszczenie oskarżonego w odpowiednim zakładzie, w wypadku zawieszenia postępowania, "Państwo i Prawo" 1960, nr 8-9, s. 324.
 • Czajka M., Wyłączna właściwość sądu w postępowaniu przygotowawczym, "Palestra" 1998, z. 3-4, s. 23-26.
 • Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Bydgoszcz 2000, s. 122.
 • Daszkiewicz W., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego. Prawo karne procesowe - I półrocze 1976 r., "Państwo i Prawo" 1977, nr 3.
 • Gaberle A., Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, Wyd. Prawn., Warszawa 1972, s. 69-70.
 • Gardocki L., Prawo karne, C. H. Beck, Warszawa 2001, s. 130-131.
 • Grajewski J., Ingerencja sądu w postępowanie przygotowawcze w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego. Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1998, s. 226-228.
 • Grajewski J., Przebieg procesu karnego, C. H. Beck, Warszawa 2001, s. 75-77 oraz 92-94.
 • Grajewski J., Skrętowicz E., Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Gdańsk 1995, s. 184-186.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 778.
 • Grzeszczyk W., Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia, "Prokuratura i Prawo" 1997, nr 11, s. 147.
 • Hofmański P., Opinia dotycząca projektowanej zmiany art. 28 k.p.k. i jej konsekwencji systemowych z 18 grudnia 2006 r. (druk sejmowy nr 639).
 • Hofmański P., Paprzycki L., Środki zabezpieczające. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze. Zeszyt nr 26, Warszawa 1999, s. 140.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 354.
 • Jasiński W., Bezstronność i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 261-264.
 • Kaftal A., Kontrola sądowa postępowania przygotowawczego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974, s. 7.
 • Kaftal A., Podstawowe problemy kodyfikacji prawa karnego procesowego, "Państwo i Prawo" 1968, nr 7, s. 79.
 • Kmiecik R., Posiedzenie sądu w procesie karnym. Prawnodowodowa problematyka orzekania poza rozprawą, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, s. 1, 6.
 • Kociubiński W., Orzekanie o środku zabezpieczającym z art. 94 § 1 nowego kodeksu karnego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, "Przegląd Sądowy" 1999, nr 3, s. 129.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, red. J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Poznań 1998, s. 117.
 • Kulesza C., Postępowanie przygotowawcze. Rozważania modelowe, [w:] Nowe uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., red. P. Kruszyński, Warszawa 1999, s. 258.
 • Lipczyńska M., Kordik A., Kegel Z., Świda-Łagiewska Z., Polski proces karny, część III - Postępowania szczególne, PWN, Warszawa-Wrocław 1975, s. 407-555.
 • Lipczyńska M., Stosowanie środków zabezpieczających jako szczególny tryb procesu karnego, "Nowe Prawo" 1978, nr 1, s. 20-21.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, wyd. V, Lwów 1938, s. 265.
 • Makarewicz J., Prawo karne, Lwów-Warszawa, 1924, s. 292-293.
 • Janczukowicz K., Kodeks Karny z orzecznictwem, Kraków 2002, s. 187-198.
 • Marcinkowski W., Glosa aprobująca do uchwały I KZP 35/04..., "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2005, nr 2, s. 138-139.
 • Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 98-99.
 • Marszał K. [w:] K. Marszał, S. Stachowiak. K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s. 448.
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 238.
 • Nelken J., W sprawie zmian w unormowaniu stosowania leczniczych środków zabezpieczających, "Nowe Prawo" 1985, nr 4, s. 63-68.
 • Niedzielak P., Petryna K., [w:] A. Kryże, P. Niedzielak, K. Petryna, T. E. Wirzman, Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2001, s. 620-621.
 • Nowikowski I., Postępowanie w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających (art. 324 k.p.k.) - zagadnienia wybrane. Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 275.
 • Rogalski M., Kolegialność orzekania jako gwarancja niezawisłości sędziowskiej w polskim procesie karnym, "Rzeszowskie Zeszyty Naukowe" 1998, nr 23, s. 115-126.
 • Rogoziński P., [w:] J. Grajewski, P. Rogoziński, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Objaśnienia dla studentów, t. I, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 707.
 • Samborski E., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 102.
 • Siewierski M., Koncepcje kodyfikacyjne postępowania przygotowawczego, "Problemy Kryminalistyki" 1961, nr 26, s. 7.
 • Stachowiak S. [w:] T. Nowak, S. Stachowiak, Prawo karne procesowe. Dynamika postępowania, Poznań 1999, s. 55, 63.
 • Stachowiak S., Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 2, s. 20-21.
 • Stefański R.A., Organ uprawniony do umorzenia postępowania przygotowawczego z powodu niepoczytalności podejrzanego w nowym kodeksie postępowania karnego, "Prokuratura i Prawo" 1997, nr 12, s. 127.
 • Stefański R.A., Składy sądu w postępowaniu karnym. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej. Reforma prawa karnego - propozycje i komentarze, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008 s. 423.
 • Śliwiński S., Praworządność i zabezpieczenie praw obywatela w procesie karnym, "Roczniki UW" 1958, nr 1.
 • Świda Z., Właściwość i skład sądu. Wyłączenie sędziego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, z. 14, Warszawa 1998, s. 268-270.
 • Waltoś S., Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 1968, s. 329.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2001, s. 476, 483-485.
 • Wąsek A., O niektórych niespójnościach unormowania kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, [w:] Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, red. M. Płachta, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2003, t. XI, s. 53-56.
 • Woźniewski K., "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2005, nr 2, s. 138.
 • Wyciszczak S., Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia, "Prokuratura i Prawo" 1995, nr 9, s. 30.
 • Zgryzek K., Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym, Katowice 1989, s. 342.
 • Zgryzek K., Skargi zastępujące akt oskarżenia w polskim procesie karnym. Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 425.
 • Zgryzek K., Właściwość sądu do orzekania środków zabezpieczających na wniosek prokuratora - de lege lata i de lege ferenda, "Nowe Prawo" 1988, nr 2-3, s. 112.
 • Szumiło-Kulczycka D., Glosa krytyczna do uchwały SN..., (I KZP 21/99), "Państwo i Prawo" 2000, nr 3, s. 106-111.
 • Zgryzek K., Glosa krytyczna do Uchwały SN..., (I KZP 21/99), "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 5, s. 101-108.
 • Stefański R.A., Przegląd Uchwał Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 1999 r., "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2000, nr 2, s. 111-114.
 • Izydorczyk J., Glosa aprobująca do Uchwały Sądu Najwyższego..., I KZP 21/99, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 10, s. 87-93.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.