PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 42--47
Tytuł artykułu

Development of HR Department Tasks with Respect to the Implementation of the Employees' Interests

Warianty tytułu
Kształtowanie zadań działu HR w kontekście realizacji interesów pracowników
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się na interesach, które stanowią w przedsiębiorstwie złożony układ celów i pragnień ludzkich, przejawiający się poprzez oczekiwania, które nadają podejmowanym działaniom określony kierunek. Mając na uwadze przede wszystkim respektowanie interesów pracowników, podjęto próbę rozpatrzenia roli, jaką odgrywają w tym względzie działy HR. Założono, że zmieniające się przedsiębiorstwo generuje potrzebę analizy procesów, które w nim zachodzą przez pryzmat interesów pracobiorców i ich zgodności z interesami pracodawców, co wymaga przeobrażeń w funkcjonowaniu działów HR. Weryfikacja tego stwierdzenia nastąpiła głównie poprzez odniesienie się do literatury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych o charakterze case study. Badaniom poddano przypadki dwóch przedsiębiorstw o odmiennych źródłach pochodzenia kapitału - polskim i japońskim. Owa odmienność znalazła odzwierciedlenie w zróżnicowanej dbałości działów HR o zapewnienie realizacji interesów pracowników. Spośród rozpatrywanych przesłanek i przejawów tej dbałości ważna okazała się otwartość organizacji na owe interesy, znajdująca wyraz głównie w kulturze organizacyjnej oraz polityce personalnej. Stwierdzono, iż przywołanie kategorii interesów w obszarze HR pozwala skuteczniej postrzegać i rozumieć samych pracobiorców, złożoność relacji pracodawca - pracobiorcy oraz kwestię integrowania wysiłków na rzecz osiągania pożądanych efektów biznesowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the interests which constitute a complex set of objectives and human wishes in a company, demonstrating itself through the expectations which provide the actions taken with a defined direction. Bearing in mind, above all, respecting the employee interests, the attempt to consider the role played by HR departments in this respect was taken up. It was assumed that a changing company generates the need for the analysis of processes occurring in the company from the angle of employee's interests and their compliance with the employer's interests, which requires the transformation in the functioning of HR departments. The verification of this statement took place mainly by making reference to the reference literature and the results of empirical studies of case study nature. The cases of two companies with different sources of capital origin - Polish and Japanese - were subject to the research. The said difference was reflected in diversified care of HR departments for ensuring the implementation of the employees' interests. From amongst the considered premises and symptoms of this care, the openness of the organization to these interests, reflected mainly in the organizational culture and the HR policy, turned out important. It was declared that referring to the interest category within the HR area allows for perceiving the employees more effectively and understanding them, the complexity of the employer-employee relation and the issue of the integration of efforts for the achievement of desirable business effects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] ARMSTRONG M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2011.
 • [2] BARTKOWIAK G., Dobrostan pracowników, poziom "zdrowia organizacji" a ich zadowolenie z pracy i zaangażowanie w osiąganie celów Organizacji, [w:] GABLETA M., PIETROŃ-PYSZCZEK A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Prace Naukowe UE 223, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • [3] CIERNIAK-EMERYCH A., Benchmarking w procesie respektowania interesów pracowniczych, [w:] GABLETA M. (red.), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UE, Wrocław 2012.
 • [4] GABLETA M. (red.), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UE, Wrocław 2012.
 • [5] GABLETA M., CIERNIAK-EMERYCH A., Wytyczne Unii Europejskiej źródłem przełomu w obszarze zarządzania ludźmi, "Przegląd Organizacji" 2011, No. 3.
 • [6] GABLETA M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 • [7] GRUSZECKI T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 • [8] HALL C, PFEJFER-BUCZEK A., HR nowej organizacji, "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 3/264.
 • [9] KACZMARCZYK P., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
 • [10] KRZYŻANOWSKI L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 • [11] LOSEY M., ULRICH D., MEISINGER P., The Future of Human Resource Management: 64 Thought Leaders Explore the Critical HR Issues of Today and Tomorrow, Hoboken, NJ, J. Wiley, Alexandria, VA, Society for Human Resource Management, 2005.
 • [12] MACKLIN R., The Morally Decent HR Manager, [in:] PIN- NINGTON A.H., MACKLIN R" CAMPBELL T" Human Resource Management: Ethics and Employment, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • [13] POCZTOWSKI A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • [14] POCZTOWSKI A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • [15] SPARROW P., HESKETT A., HIRD M" The Future Scenario for Leading HR, [in:] SPARROW P., Leading HR, Pal- grave Macmillan, Basingstoke 2010.
 • [16] SYDANMAANLAKKA P., An Intelligent Organization. Integrating Performance, Competence and Knowledge Management, Wiley, Capstone 2002.
 • [17] ULRICH D., ALLEN J., BROCKBANK W., HR Transformation, TMTC, "Journal of Management", July 2009.
 • [18] ULRICH D., BROCKBANK W., Tworzenie wartości przez dział HR, Wyd Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • [19] ULRICH D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • [20] WOŹNIAKOWSKI A., Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2012, nr 2.
 • [21] WRIGHT P. M., CARRIG K., Building profit through building People. Making Your Workforce the Strongest Link in the Value-Profit Chain, Society for Human Resource Management, 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.