PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 126 | 167--191
Tytuł artykułu

Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania apteki ogólnodostępnej na rynku farmaceutycznym

Autorzy
Warianty tytułu
Legal and Ethical Aspects of Public Pharmacy Operations on the Pharmaceutical Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konflikt między realizacją funkcji społecznej w oparciu o świadczenie usług farmaceutycznych w ramach systemu ochrony zdrowia publicznego a realizacją funkcji ekonomicznej, mającej na celu osiąganie celów komercyjnych istnieje w działalności aptek od wielu dziesięcioleci. Choć wywołany został poprzez zbytnie uzależnienie funkcjonowania aptek od warunków rynkowych, to właściwe dostosowanie działań do reguł rynkowych pozwoli połączyć zadania wynikające ze specyfiki zawodu farmaceuty z zadowoleniem klienta, łagodząc (a nawet niwelując) jednocześnie skutki konfliktu wartości. Sytuacja na rynku aptecznym, który wszedł w fazę dojrzałości, sprzyja wykształceniu się orientacji rynkowej, której podmiotowym punktem wyjścia dla podejmowanych działań jest pacjent, natomiast przedmiotowym - rynek, a dokładniej popyt oraz obecne i przyszłe potrzeby pacjentów. Właściwe zastosowanie instrumentów oferowanych przez marketing może w pełni zaspokoić oczekiwania i potrzeby klienta, które znajdują się w centrum zainteresowania marketingu oraz stanowią punkt odniesienia dla wszystkich planowanych i podejmowanych działań określonych w Kodeksie etyki aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej. Zastosowanie w tym celu orientacji rynkowej pozwoli na zmniejszenie sprzeczności wynikających z konfliktu wartości między etyką i biznesem w aptece, stanowiąc swego rodzaju rozwiązanie optymalne. Konflikt między realizacją funkcji społecznej, a realizacją funkcji ekonomicznej wynika z wciąż powiększającej się liczby aptek na rynku, co powoduje wzrost natężenia konkurencji, która bazuje na płaszczyźnie konfliktu. Konflikt ten stanowi zjawisko naturalne, oparte na dążeniu do zaspokojenia ograniczonej liczby nabywców na danym rynku i jest naturalnym symptomem interakcji między podmiotami rynkowymi. Ustawodawca, dokonując zmian prawnych mających na celu eliminację zachowań nielegalnych, bazujących na granicy prawa, sprzecznych z etyką i deontologią zawodu farmaceuty, doprowadził do paradoksu etycznego. Nie jest(fragment tekstu)
EN
The conflict between the social function based on pharmaceutical service delivery within the national health protection system and the business function aimed at commercial goals has been present in the operations of pharmacies for decades. Although it has been caused by the excessive dependence of pharmacies on market conditions, the proper adjustment of activities to the market rules will allow for the combination of tasks resulting from the specificity of the pharmacist profession with customer satisfaction, mitigating or even eliminating the effects of the conflict of values at the same time. The problems discussed in this article consisting in the legal and ethical aspects of public pharmacies operations in the context of market competition, which does not always comply with legal regulations are good reasons to analyse the market behaviour of these entities, as it allows for the cognition of trends of changes in pharmacy functions and their reorientation towards the domination of commercial goals due to the prevailing share of private property within these entities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--191
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
 • Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 6 popr. i uzup., C. H. Beck, Warszawa 2011.
 • Farmacja praktyczna, red. R. Jachowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2008.
 • Krówczyński L., Etyka zawodowa farmaceutów, wyd. 2 zm., Colegium Medicum UJ, Kraków 1993.
 • Marketingowe zarządzanie apteką, red. H. Mruk, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Michalik M., Rola apteki na rynku farmaceutycznym, w: M. Michalik, B. Pilarczyk, H. Mruk, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, wyd. 2 poszerz., Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Molęda S., Prawo dla aptek i farmaceutów, wyd. 2 popr. i uzup., Medicine Today Poland, Warszawa 2010.
 • Mruk H., Michalik M., Barałkiewicz T., Jak zarządzać apteką? Marketing w praktyce, Kwadryga, Warszawa 2006.
 • Ogiegło L., Apteki. Objaśnienia do art. 86-107, w: Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. L. Ogiegło, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Ożóg M., System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna, Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 • Wardwell W. I., Limited, Marginal, and Quasi-Practitioners, w: Handbook of Medical Sociology, red. H. E. Freeman, S. Levine, L. G. Reeder, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey 1963.
 • Zimmermann A., Wpływ uregulowań prawnych na sytuację aptekarstwa w Polsce na początku XXI wieku, praca doktorska wykonana w samodzielnej pracowni farmacji społecznej Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańsk 2007.
 • Apple W. S., Pharmacists as Professionals, "Journal of the American Pharmaceutical Association" 1968, vol. 8.
 • Apple W. S., Pharmacy's New Prescription Evolution, "Journal of the American Pharmaceutical Association" 1967, vol. 7.
 • Brodie D. C., Parish P. A., Poston J. W., Societal Needs for Drugs and Drug Related Services, "American Journal of Pharmaceutical Education" August 1980, vol. 44, no. 3.
 • Buckley J., Pharmaceutical Marketing - Time for Change, "Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies" 2004, vol. 9, no. 2.
 • Carroll A. B., A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, "Academy of Management Review" October 1979, vol. 4, no. 4.
 • Carroll A. B., The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders, "Business Horizons" July-August 1991.
 • Changing Role of Pharmacies, Parliamentary Office of Science and Technology, POSTnote 05/246, London, July 2005.
 • Hepler Ch. D., Strand L. M., Opportunities and responsibilities in Pharmaceutical Care, "American Journal of Hospital Pharmacy" March 1990, vol. 47, no 3.
 • Hepler Ch. D., The third wave in pharmaceutical education and the clinical movement, "American Journal of Pharmaceutical Education" Winter 1987, vol. 51, no. 4.
 • Knapp D. A., Wolk H. H., Knapp D. E., Rudy T. A., The Pharmacist as a Drug Advisor, "Journal of the American Pharmaceutical Association" 1969, vol. 9.
 • Kronus C. L., Occupational Values, Role Orientations, and Work Settings: the Case of Pharmacy, "The Sociological Quarterly" March 1975, vol. 16, no. 2.
 • Ladinsky J., Professions and the Public Interest: Where Does Pharmacy Fit?, "American Journal of Pharmacy" 1971, vol. 143, no. 1.
 • Linn L. S., Davis M. S., Occupational Orientation and Overt Behavior - The Pharmacist as Drug Adviser to Patients, "American Journal of Public Health" June 1973, vol. 63, no. 6.
 • Masiakowski J., Arogancja "opieki farmaceutycznej", "Aptekarz" 2006, vol. 14, nr 7/8.
 • McCormack T. H., The Druggists' Dilemma: Problems of a Marginal Occupation, "American Journal of Sociology" January 1956, vol. 61, no. 4.
 • Mikeal R. L., Brown T. R., Lazarus H. L., Vinson M. C., Quality of pharmaceutical carein hospitals, "American Journal of Hospital Pharmacy" June 1975, vol. 32, no. 6.
 • Parker P. F., Drugs and the People, "American Journal of Hospital Pharmacy" 1967, vol. 24.
 • Penna R. P., Control of Over-the-Counter Medication through Reclassification, "Journal of the American Pharmaceutical Association" 1965, vol. 5.
 • Pinkosz K., Prawo do klauzuli sumienia, "Manager Apteki" czerwiec 2011, nr 4/11.
 • Pioch E. A., Davies B. J., Will the EU Legislation Affect Retail Pharmacies?, "Management Decision" 1994, vol. 32, no. 3.
 • Pioch E. A., Schmidt R. A., German retail pharmacies - regulation, professional identity and commercial differentiation, "Marketing Intelligence & Planning" 2001, vol. 19, no. 5.
 • Quinney E. R., Adjustment to Occupational Role Strain: The Case of Retail Pharmacy, "The Southwestern Social Science Quarterly" 1964, vol. 44.
 • Quinney E. R., Occupational Structure and Criminal Behavior: Prescription Violation by Retail Pharmacists, "Social Problems" jesień 1963, vol. 11, no. 2.
 • 24. Resnik D. B., Ranelli P. L., Resnik S. P., The Conflict Between Ethics and Business in Community Pharmacy: What About Patient Counseling?, "Journal of Business Ethics" November 2000, vol. 28, no. 2.
 • Schmidt R. A., Pioch E. A., Community pharmacies as good neighbours? A comparative study of Germany and the UK, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2004, vol. 32, no. 11/12.
 • Schmidt R. A., Pioch E. A., Community pharmacies under pressure: issues of deregulation and competition, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2004, vol. 32, no. 6/7.
 • Thorner I., Pharmacy: The Functional Significance of an Institutional Pattern, "Social Forces" March 1942, vol. 20, no. 3.
 • Weinlein A., Pharmacy as a Profession with Special Reference to the State of Wisconsin (unpublished M. A. thesis, University of Chicago), 1943.
 • Żak K., Perspektywy rozwoju rynku aptecznego w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 112, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Żak K., Uwarunkowania zachowań pacjentów na aptecznym rynku farmaceutycznym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w ewoluującym otoczeniu. Marketing miejsc, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, Dz.U. z 2002 r., Nr 183, poz. 1531.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz.U. z 1989 r., Nr 29, poz. 155, ze zm.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, Dz.U. z 1991 r., Nr 41, poz. 179, ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej, Dz.U. z 1991 r., Nr 105, poz. 452.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1381, ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696, ze zm.
 • Kodeks etyki aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Lublinie w dniu 20 kwietnia 1993.
 • Kodeks etyki aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej, Biuletyn Nr VI/1/2012 Naczelnej Rady Aptekarskiej.
 • Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 25 kwietnia 1993 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Uchwała Nr III/10/99 III Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 11 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Uchwała Nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej, Biuletyn Nr VI/1/2012 Naczelnej Rady Aptekarskiej.
 • "Do trzech razy sztuka" - Ustawa Refundacyjna po publikacji trzech pierwszych wykazów. Próba oceny skutków regulacji, PwC, Baker&McKenzie, 23.05.2012.
 • 2. Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków. Raport z badania Catibus, SMG/KRC, kwiecień 2012.
 • Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki, PwC, Raport, wrzesień 2011.
 • http://nia.org.pl/dat/magazyn/Biuletyn_NRA_VI_01_2012.pdf.
 • http://www.pharmaexpert.pl/raport-dla-mediow.
 • http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/PwC_wklad_innowacyjnego_przemyslu_farmaceutycznego_ w_rozwoj_polskiej_gospodarki.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.