PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 109 Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki | 231--244
Tytuł artykułu

Akademickie biura karier a przedsiębiorczość

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Academic Career Offices and Enterpreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość akademicka zwykle przedstawiana jest jako aktywność biznesowa środowiska akademickiego w zakresie komercjalizacji badań naukowych. W prezentowanym artykule zwrócono natomiast uwagę na inny aspekt tego zagadnienia, ukazując przedsiębiorczość studentów, absolwentów, doktorantów jako postawy i umiejętności osobiste. Głównym celem autorki jest podkreślenie roli akademickich biur karier, które stanowią ośrodki przedsiębiorczości, w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz przygotowywaniu studentów i absolwentów do budowania kariery zawodowej poprzez łączenie oczekiwań pracodawców oraz przyszłych pracowników. Rozwijanie zachowań przedsiębiorczych przez uczelnie wyższe staje się obecnie determinantą sukcesu na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście rosnącego poziomu stopy bezrobocia osób młodych w Unii Europejskiej.(abstrakt autora)
EN
Academic entrepreneurship is usually understood as a business activity of the academic community in the field of commercialization of research. However, in this article the attention has been paid to another aspect of issue of the academic entrepreneurship associated with entrepreneurship students, graduates, postgraduates expressed in attitudes and personal skills. The aim of this article is to pay attention to the role of the Career Services which are specific business centers in the efficient development of entrepreneurial behavior and in preparing students and graduates for build a career by combining the needs of employers and prospective employees. Developing by universities of entrepreneurial behavior among academic community becomes determinant of labor market success especially in the context of rising levels of youth unemployment rate in the European Union(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aktywizacja zawodowa studentów w Akademickich Biurach Karier, pod red. S.M. Kwiatkowskiego, M. Żurka, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa - Radom 2008
 • Badanie Studentów. Edycja IV, ConQuest Consulting, http://www.badaniestudentow. pl/wyniki/, (20.10.2013).
 • Banaszak B., Po kongresie biur karier, "Forum Akademickie" 2013, nr 1, http:// forumakademi ckie.pl/fa/2013/01/po-kongresie-biur-karier/ (20.10.2013).
 • Borkowski R.M., Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości instrumentem rozwijania przedsiębiorczości oraz działań innowacyjnych studentów i absolwentów szkół wyższych w P olsce - prezentacja wyników badań, w: Młodzi przedsiębiorczy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania, pod red. J. Pasiecznego, B. Glinki, A. Brzozowskiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Chyba Z., Grudzewski W.M., Przedsiębiorczość akademicka w P olsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2011.
 • Euro area unemployment rate at 12.0%, "Eurostat News Releases", http://epp.eurostat. ec.eu ropa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01102013-AP/EN/3-01102013-AP-EN. PDF (20.10.2013).
 • Europejska karta jakości praktyk i staży, http://www.ruralyoutheurope.com/attachments/ article/229/internship_charter_PL.pdf (20.10.2013)
 • . Fandrejewska A., Przedsiębiorczość zduszana przez biurokrację, "Rzeczpospolita" 2012, nr 265, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/951106.html (20.10.2013).
 • Filipiuk W., Motywy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jako determinanty przedsiębiorczości, w: Młodzi przedsiębiorczy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania, red. J. Pasieczny, B. Glinka, A. Brzozowska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 2012
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w W arszawie, Amerykańską Izbę Handlu w P olsce oraz Ernst & Young, Warszawa 2012, http://firma.sgh.waw.pl/pl/ Documents/RKPK_raport_2012.pdf (20.10.2013).
 • Kowalska-Żakieta I., Kutyło Ł., Przedsiębiorczość absolwentów, w: Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu "Pierwsza praca". Analiza wyników badania. Cz. III , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/rynek%20 pracy%20proramy/Cz%20III%20_rozdzial%20V_%20VIII_.pdf (20.10.2013).
 • Malinowski A., Rozwój przedsiębiorczości jako podstawowy element wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, pod red. P. Wachowiaka, M. Dąbrowskiego, B. Majewskiego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Niemiec E., Zarządzanie własną ścieżką kariery, w: Poradnik młodego przedsiębiorcy, red. A. Nowak, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2013.
 • Olearnik J., Obszary i formy działań uczelni dla wykształcenia przedsiębiorczego absolwenta, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, pod red. P. Wachowiaka, M. Dąbrowskiego, B. Majewskiego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Pado K., Stan przedsiębiorczości akademickiej w P olsce - akademickie inkubatory przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008, http://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Dokumenty_WSIiZ/Uczelnia/Wydzialy/ ZBnSW/raporty/Stan_ przedsiebiorczosci_akademickiej_w_Polsce.doc (20.10.2013).
 • Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk przyjęte przez Członków instytucjonalnych PSZK , Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, http://www.pszk.org.pl/ polskie-ramy-jakosci-stazy-i-praktyk, (20.10.2013)
 • Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. M. Pluta-Olearnik, Difin, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2013, poz. 674.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz.U. z 2012, poz. 572.
 • Witkowski J., Najważniejsze wyniki badania - podsumowanie i wnioski, w: Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji Programu "Pierwsza Praca". Analiza wyników badania. Cz. I, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/ userfiles/File/rynek%20pracy%20proramy/Cz%20I%20_spis%20tresci%20 tabel%20wykresow_.pdf (dostęp 20.10.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.