PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 76 | nr 132 | 89--114
Tytuł artykułu

Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości

Warianty tytułu
The Impact of Financial Statements Consolidation Concepts on Changes in the International Accounting Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
The aim of every research methodology is to develop better ways of measuring the studied phenomena or to improve the existing methods. Currently, each branch of science develops its own research methodology. Accounting, too, has a set of rules intended to best measure the components of the financial statements. The author has analyzed the capital and related entity theories from which arose the concepts of consolidation of financial statements. These, in turn, provide assumptions for the methodology of capital groups. The analysis resulted in the evaluation of new solutions in the area of financial statements consolidation which have been introduced to international accounting regulations. Participants of the capital market have influence on presented changes in the methods of measurement of individual resources, so the views of practitioners are important in this case. (abstrakt oryginalny)
EN
Celem każdej metodologii badań jest opracowanie coraz to lepszych sposobów pomiaru badanych zjawisk czy też udoskonalanie już istniejących metod. Obecnie każda gałąź nauki opracowuje i przygotowuje własne metody badawcze. Również rachunkowość ma odrębny zbiór reguł, między innymi po to, aby jak najlepiej mierzyć składniki sprawozdania finansowego. Autorka poddała badaniu kapitał i związane z nim teorie podmiotowe, z których wypłynęły koncepcje konsolidacji sprawozdań finansowych. Te z kolei stanowią założenia metodologii grup kapitałowych. Analiza doprowadziła do oceny nowych rozwiązań w obszarze konsolidacji sprawozdań finansowych, które zostały wprowadzone do międzynarodowych standardów rachunkowości. Na przedstawione zmiany w stosowanych metodach pomiaru poszczególnych zasobów mają wpływ uczestnicy rynku kapitałowego, dlatego istotne są w tym przypadku poglądy praktyków. (original abstract)
Rocznik
Tom
76
Numer
Strony
89--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baxter G.C., Spinney J.C. (1975), A closer look at consolidated financial statement theory, Canadian Charter Accountant, "CA Magazine", vol. 106, no. 1-2.
 • Baluch C., Burgess D., Cohen R., Kushi E., Tucker J.P., Volkan A. (2010), Consolidation theories and push-down accounting: achieving global convergence, "Journal of Finance and Accountancy", vol. 3.
 • Biuletyn MSSF (2011), Naprzeciw standardom, Deloitte, wydanie 05/2011 (czerwiec).
 • Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Derda T. (2012), Ostraka z Marei, czyli jak w V wieku budowano wielką bazylikę (wykład), konferencja - dziesięciolecie współfinansowania wykopalisk w Egipcie (Marea i Sakkara), 22 listopada, Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
 • Dobija D., Dobija M. (2005), O istnieniu i prawach kapitału, "Master of Business Administration", nr 1.
 • Dobija D., Dobija M. (2003), O naturze kapitału, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 17 (73), SKwP, Warszawa.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M. (2011), Szkice z historii rachunkowości, PTE, Kraków.
 • Dobija M. (red.) (2005), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dolson M. (2007), Zmiany w MSSF 3 i MSR 27, "Aktualności MSSF", nr 54 (lipiec-sierpień).
 • Grabowska J. (2011), Skarby starożytnej Marei, "Gazeta Wyborcza", 14 września.
 • Gaull M. (2008), MSSF 3 Z i MSR 27 Z - nowe standardy, "Aktualności MSSF", nr 59.
 • Gaull M. (2005), Nowe propozycje w zakresie połączeń jednostek gospodarczych, "Aktualności MSSF", nr 32.
 • Hendriksen E., van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ijiri Y. (1995), Segment statements and informativess measures. Managing capital vs managing resources, "Accounting Horizons", vol. 9.
 • Ignatowski R. (2012), Konsolidacja sprawozdań finansowych, koncepcje, regulacje polskie i MSSF, t. 1, ODDK, Gdańsk.
 • Ignatowski R. (2012), Światowa harmonizacja rachunkowości w perspektywie teoretycznej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 67 (123), SKwP, Warszawa.
 • Ignatowski R. (2011), Wykorzystanie koncepcji grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości i ich wpływ na wysokość kapitałów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 4 (34).
 • Ignatowski R. (2003), Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, ODDK, Gdańsk.
 • Ignatowski R. (1995), Konsolidacja sprawozdań finansowych w teorii i praktyce rachunkowości, FRRwP, Warszawa.
 • Ignatowski R., Jarugowa A. (1995), Koncepcje konsolidacji sprawozdań finansowych, "Expert", nr 1-2.
 • Ignatowski R., Marcinkowska M., Marcinkowski J. (1995), Sprawozdawczość finansowa firm w 1995 roku, ODDK, Gdańsk.
 • Kamela-Sowińska A. (2005), Kreatywna księgowość, czyli jak "wpadł Enron", [w:] P. Banaszyk, J. Czerny (red.), "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu", Poznań.
 • Kamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Maness T.S. (1988), Introduction to Corporate Finance, Baylon University, McGraw-Hill.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2012), t 1-2, IASB, SKwP, Warszawa.
 • MSSF zatwierdzone w UE (2009), "Aktualności MSSF", nr 71.
 • Moonitz M. (1961), The basic postulates of accounting, "Accounting Research Study", no. 1, AICPA, New York.
 • Moonitz, M. (1951), The Entity Theory of Consolidated Statements, The Foundation Press, New York.
 • Moonitz M. (1944), The Entity Theory of Consolidated Statements, American Accounting Association Monography no. 4.
 • Nobes Ch., Parker R. (1991), Comparative International Accounting, Philip Allan Publisher Ltd., London.
 • Olchowicz I. (2006), Podstawy rachunkowości. Cz. 1: Wykład, Difin, Warszawa.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2005), Summa de arithmetica Luca Pacioli i jej walory, "Rachunkowość", nr 1.
 • Remlein M. (2013), Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Remlein M. (2011), Koncepcje skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, a kapitał mniejszości, [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 191.
 • Remlein M. (2008), Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rosenfield, P., S. Rubin (1986), Minority interests: opposing views, "Journal of Accountancy, vol. 161, March.
 • Rosenfield P., Rubin S. (1985), Consolidation, Translation, and the Equity Method, Wiley, New York.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1993), Fundamentals of Corporate Finance, Irwin, Boston 1993.
 • Rytko A. (2010), Wpływ przejęć na wyniki finansowe grupy według zmienionych MSR 27 i MSSF 3, "Controlling", lipiec-sierpień.
 • Schroeder R.G., Clark M., McCullers L.D. (1991), Accounting Theory: Text and Readings, Wiley.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Szyszko L. (red.) (2000), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Śnieżek E. (red.) (2009), Wprowadzenie do rachunkowości, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Taylor P.A. (1987), Consolidated Financial Statements: Concepts, Issues and Techniques, Chapman Publishing, London.
 • Toborek-Mazur J. (2010), Holding jako podmiot rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Toborek-Mazur J. (2009), Analiza zmian w modelu połączeń gospodarczych, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Toborek-Mazur J. (2005), Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Walińska E. (2006), Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wolk H.I., Francis J.R., Tearney M.G. (1984), Accounting Theory, A Conceptual and Institutional Approach, Kent Publishing Company, Boston.
 • Zeff S.A. (2005), The entity theory of recording goodwill in business combinations: old stuff, "CPA Journal", vol. 75, no. 12.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126 /2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126 /2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3.
 • Statement of Financial Accounting Standards (revised 2007) Business Combinations no. 141, Financial Accounting Series no. 299-A December 2007, Financial Accounting Standards Board of the Financial Accounting Foundation.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF COM-AC_DRC(2012)D020961-01(ANN1)_PL.doc; www.europarl.europa.eu/.../docs.../2012 /D020961-01/COM-AC_DRC(2....
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2013, poz. 330 z póź. zm.
 • http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/426048,Polacy-odkryli-starozytne-wysypisko-smieci (dostęp 5.08.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.