PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 222
Tytuł artykułu

Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest prezentacja w kompleksowym ujęciu zakresu i narzędzi analiz ekonomiczno-finansowych w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych oraz możliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania wartością. W ujęciu teoretycznym zostaną omówione zagadnienia związane z zarządzaniem wartością oraz wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej w tym procesie. Analiza rozbudowanego studium przypadku będzie stanowiła prezentację praktycznego wykorzystania narzędzi analiz ekonomiczno-finansowych w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnej. Podręcznik zawiera dziesięć rozdziałów, które obejmują treści teoretyczne, metodyczne studium oraz rozdział empiryczny. W rozważaniach teoretycznych przedstawiono przesłanki wykorzystania, zakres i narzędzia analizy ekonomicznej nieruchomości inwestycyjnych. Przeanalizowano kategorie wartości w analizie ekonomicznej, czynniki jej kształtowania oraz obszary zarządzania wartością. Wyróżniono standard, w tym rynkowy, użytkowy i środowiskowy, jako istotny współcześnie element zarządzania wartością. Przedstawiono koncepcję optymalnego sposobu użytkowania, narzędzia analizy finansowej, inwestycyjnej i techniczno-ekonomicznej, metody wyceny oraz analizę due diligence dla nieruchomości inwestycyjnych. Ostatni rozdział o charakterze empirycznym zawiera prezentację rozbudowanego studium przypadku - kompleksową analizę inwestycyj- ną z wyceną niezbędną w celu ujęcia wartości w analizie. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
222
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Achour D., Coloos B.: L'investissement immobilier. Analyse de rentabilité, financement, evaluation. Le Moniteur, Paris 1993.
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Red. M. Jerzemowska. PWE, Warszawa 2006.
 • Analiza rynkowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych. Podręcznik. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Warszawa 2007.
 • Annual Benchmarking Report 2012. ISA Research Report: Benchmarking 2012, ISA (the International Sustainability Alliance), www.theisa.org.
 • Baczewski J., Hands K.,. Lathem Ch. R.: Real Estate Investment Styles. NCREIF The National Council of Real Estate Investment Fiduciaries, Chicago, IL 2003.
 • Bariery informacyjne rozwoju rynku nieruchomości. Polska na tle wybranych krajów. II ETAP BADAŃ. Badania statutowe Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Kierownik projektu H. Henzel. UE, Katowice 2012.
 • Baum A., Crosby N.: Property Investment Appraisal. 2nd édition. Routledge, London - New York 1995.
 • Belniak S., Głuszak M., Zięba M.: Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Bender A., Hoesli M. E.: Le benchmarking immobilier: un outil de gestion performant, Université de Genève 2001, http://archice-ouverte.unige.ch.
 • Brueggeman W., Fisher J.D.: Real Estate Finance and Investments, 14th ed. International Edition, 2011.
 • Brzeski: W.J. Planowanie i zarządzanie ekonomiczno-finansowe. "Świat Nieruchomości" 2001, nr 32.
 • Buła R.: Metody dyskontowe w analizie opłacalności inwestowania w nieruchomości. Cz. 3. "Nieruchomość" 2013, nr 5/85.
 • Capitalization Theory and Techniques: Study Guide. Ed. C.B. Akerson, D.C. Lennhoff. 3rd ed. Appraisal Institute, Chicago 2009.
 • Cichoń K.D.: Wybrane aspekty ochrony środowiska w wycenie nieruchomości. "Nieruchomość" 2004, nr 1.
 • Czerkas K.: Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Czynniki ryzyka i modele transakcji. IRH, Warszawa 2010.
 • Ducoulombier F.: l'investissement et la Gestion du Risque Immobiliers en Europe, Publication de L'EDHEC Risk and Asset Management Research Centre 2007.
 • Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości. Wybrane problemy. Red. M. Trojanek. UE, Poznań 2013.
 • Energing Trends in Real Estate Europe. Urban Land Institute & PWC.
 • European Valuation Standards 2009. Second Exposure Draft submitted to the Warsaw Assembly - May 2008.
 • Europejskie Standardy Wyceny 2011. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2012.
 • Europejskie Standardy Wyceny 2012. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2013.
 • Exposure Draft. Proposed New International Valuation Standards. International Valuation Standards Council, London 2010.
 • Fanning S.S.: Market Analysis for Real Estate. Concepts and Application in Valuation and Highest and Best Use. Appraisal Institute, Chicago 2005.
 • Foryś I.: Rynek nieruchomości komercyjnych W: Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Red. I. Foryś. Poltext, Warszawa 2006.
 • French N.: The Valuation of Specialized Properties. A Review of Valuation Methods. "Journal of Property Investment & Finance" 2004, Vol. 22 No. 6.
 • Gawron H.: Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości. UE, Poznań 2011.
 • Gawron H.: Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością. AE, Poznań 2008.
 • Gawron K., Hola B.: Elementy analizy i planowania strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami. "Czasopismo Techniczne. Budownictwo" 2010, nr 2.
 • Henclewska L., Pięta J.K., Marchwicka W., Libera L.: Plany zarządzania nieruchomością - teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, za: K. Gawron, B. Hola: Elementy analizy i planowania strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami. "Czasopismo Techniczne. Budownictwo" 2010, nr 2.
 • Henzel H., Śmietana K., Maszczyk A.: Rynek nieruchomości jako rynek inwestycyjny - parametry oceny, tendencje zmian w latach 2007-2011. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 155.
 • Hoesli M., MacGregor B.D.: Property Investment: Principles and Practice of Portfolio Management, Pearson Education, London 2000.
 • International Valuation Standards. Seventh Edition 2007. International Valuation Standards Committee, London 2007.
 • Inwestycje na rynku nieruchomości. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2004.
 • Inwestowanie w nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Instytut Nieruchomości VALOR, Łódź 1999.
 • Isaac D., Steley T.: Property Valuation Techniques. Macmillan Education, Hong Kong 1991.
 • Jońska B.: Raporty i sprawozdania przygotowywane przez zarządcę dla właściciela budynku. "Nieruchomości C.H. Beck" 2010, nr 08/144.
 • Jurkowski T., Gawlik A., Brzeski W.J.: Zarządzanie ekonomiczno-finansowe. W: Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i Zarządzanie. Kompendium. Red. W.J. Brzeski, D. Cichoń, K. Jurek, B. Rogatko. Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2007.
 • Kocemba K., Latawiec-Chara D., Tomczak M.: Due diligence. LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Konowalczuk J.: Nieruchomości przedsiębiorstw. "Nieruchomość" 2004, nr 2, s. 4.
 • Konowalczuk J.: Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce. "Świat Nieruchomości" 2011, nr 76.
 • Konowalczuk J.: Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Konowalczuk J., Ramian T.: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w badaniach rynku nieruchomości. W: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. A. Nalepka. UE, Kraków 2011.
 • Konowalczuk J., Ramian T.: The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company, http://www.degruyter.com/ view/j/remav.2014.22.issue-l/remav-2014-0008/remav-2014-0008.xml?format =INT.
 • Konowalczuk J., Ramian T.: Wartość CRE w procesie formułowania i wdrażania strategii nieruchomościowej przedsiębiorstwa. "Real Estate Management and Valuation" June 2013, Vol. 21, Iss. 3.
 • Konowalczuk J., Ramian T.: The Market Value of Operational Corporate Real Estate. W: Topical Issues in the Valuation and Application of Market Value. Scientific Monograph. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2012.
 • Kucharska-Stasiak E.: Najkorzystniejszy sposób użytkowania jako warunek obiektywizacji rynku. W: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. A. Nalepka. UE, Kraków 2011.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kucharska-Stasiak E.: Pomiar wartości na gruncie ekonomii - reperkusje dla wyceny nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, nr 1, Olsztyn 2011.
 • Kyrö P.: Revising the Concept and Forms of Benchmarking, "Benchmarking: An International Journal" 2003, Vol. 10/3.
 • Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004.
 • Ling D.C., Archer W.R.: Real Estate Principles. A Value Approach, McGraw-Hill, Boston 2011.
 • Ling D.G., Archer: Real Estate Principles. A Value Approach, McGraw-Hill, Boston 2010.
 • Marcinek K.: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. AE, Katowice 2009.
 • Marcinek K.: Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości. W: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. Studia Ekonomiczne, nr 104. Red. K. Marcinek. UE, Katowice 2012.
 • Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 5, Załącznik A.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005. Wydanie polskie. PFSRM, Warszawa 2005.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007. Wydanie polskie. PFSRM, Warszawa 2007.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011. Wydanie polskie. PFSRM, Warszawa 2012.
 • Millington A.F.: An Introduction to Property Valuation. The Estates Gazzette, London 1994.
 • Modem Office Standards Polska 2011. Wytyczne do projektowania oraz opracowywania współczesnych obiektów i przestrzeni biurowych. Rolfe Judd Architecture and CBRE, http://www.rolfe-judd.co.uk/mosp/niosp-pl.pdf.
 • Nalepka A., Łach K.: Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością. "Świat Nieruchomości" 2005, nr 54.
 • Nalepka A.: Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce. "Świat Nieruchomości" 2005, nr 51.
 • Nalepka A.: Zarządzanie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia. AE, Kraków 2006.
 • Nesterak J.: Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności. Anvix, Kraków 2002.
 • Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa 2008.
 • Parli R.: What's Financial Feasibility Got to Do with It? "The Appraisal Journal" October 2001, s. 419-423.
 • Pera K.: Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego. AE, Katowice 2010.
 • Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami. Red. J. Ho- zer. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Polski rynek nieruchomości. Bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2007.
 • Powszechne Krajowe Standardy Wyceny. KSWP 2 Wartości inne niż wartość rynkowa. PFSRM 2009.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. KSWP 1 Wartość rynkowa i odtworzeniowa, PFSRM 2009.
 • Rachunkowość finansowa. Red. Z. Messner. AE, Katowice 2006.
 • Ramian T.: Depreciation in the Appraisal of Specialized Industrial Real Estate. W: Scientific Monograph. Selected Aspects of the Cost Approach in Property Valuation. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Polish Real Estate Scientific Society, Olsztyn 2011.
 • Ramian T.: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w wycenie nieruchomości. W: Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. Zeszyty Naukowe, nr 534. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Ramian T.: Problematyka zużycia w wycenie specjalistycznych nieruchomości przemysłowych. W: Inwestycje i nieruchomości - wybrane zagadnienia. Studia Ekonomiczne nr 104. Red. K. Marcinek. UE, Katowice 2012.
 • Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce. Instytut Ekonomiczny NBP.
 • Rattermann M.R.: The Student Handbook to the Appraisal of Real Estate, 13th ed. Appraisal Institute, Chicago 2008.
 • Ree H.J.: European Standards for FM. EFMC, Laurain-la-Neure 2012.
 • Rogowski W.: Rachunek efektywności Inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Roulac S.: Institutional Real Estate Investing Processes, Due Diligence Practices and Market Conditions. "Journal of Real Estate Portfolio Management" 2000, Vol. 6, No. 4.
 • Rymarzak M.: Czynniki determinujące lokalizującę dzałalności handlowej. Studia i Materiały Polskiego Towarzystwa Nieruchomości. "Journal of Real Estate Scientific Society" 2012, Vol. 16, No. 4.
 • Ryszkiewicz P.: Proces due diligence, Material na I Krajowe Forum Venture Capital, Warszawa 2003. Za: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, Ra. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2005.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sobańska K., Sieradzan P.: Inwestycje private equity / venture capital. Key Text, Warszawa 2004.
 • Sobczak A.: Plany zarządzania nieruchomościami. Poltext, Warszawa 2009.
 • Stachura E.: Marketing na rynku nieruchomości. PWE, Warszawa 2007.
 • Strategie inwestowania na rynku nieruchomości. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2009.
 • Śliwiński A., Śliwiński B.: Facility Management. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Śmietana K.: Benchmarking w zarządzaniu wartością nieruchomości przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin (w druku).
 • Śmietana K.: Diversification Principles of Real Estate Portfolios. http://www.degruyter.eom/view/j/remav.2014.22.issue-l/remav-2014-0007/ remav-2014-0007.xml?format=INT.
 • Śmietana K.: Elementy analizy inwestycyjnej nieruchomości dochodowych. Cz. 2. "Nieruchomość" 2013, nr 5/85.
 • Śmietana K.: Koncepcja analizy ekonomicznej nieruchomości inwestycyjnych. W: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. Studia Ekonomiczne. nr 74. Red. K. Marcinek. UE, Katowice 2011.
 • Śmietana K: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nieruchomości inwestycyjnych. W: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. A. Nalepka. UE, Kraków 2011.
 • Śmietana K.: Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego. W: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty. Studia Ekonomiczne, nr 44. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2007.
 • The Appraisal of Real Estate 12th ed. Appraisal Institute, Chicago 2001, za: J. Konowalczuk: Wycena nieruchomości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2009.
 • The Appraisal of Real Estate. 13th ed. Appraisal Institute, Chicago 2008.
 • The Appraisal of Real Estate. 14 th ed. Appraisal Institute, Chicago 2013.
 • The Dictionary of Real Estate Appraisal. Fourth Edition. Appraisal Institute, Chicago 2002.
 • The Polish Real Estate Guide Edition. Ernst & Young, Linklaters.
 • The Polish Real Estate Market. PwC & Reas.
 • Thedy M., Krasowski T., Wasiluk A.: Opodatkowanie rynku nieruchomości. Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 2007.
 • Ukruska M.: Identyfikacja możliwości kształtowania wartości rynkowej nieruchomości komercyjnych. "Świat Nieruchomości" 2007, nr 6.
 • Ukruska M.: Wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością w sferze nieruchomości inwestycyjnych. "Studia i Materiały Polskiego Towarzystwa Nieruchomości. Journal of Real Estate Scientific Society" 2008, Vol. 16, No. 4.
 • Urban Land Institute & PwC; The Polish Real Estate Market. PwC & Reas; The Polish Real Estate Guide Edition. Ernst & Young, Linklaters.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2008, Nr 63, poz. 393.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591 (tj. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223).
 • Walińska E., Michalak M.: Inwestycje, cz. I - definicja i zakres. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2003, nr 4.
 • Wills P.C.: Corporate Real Estate Practice in Australia. "Journal of Corporate Real Estate" 2008, 10/1, za: Konowalczuk J., Ramian T., The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Stratégies in a Company. http://www.degruyter.com/view/j/remav.2014.22.issue-l/remav-2014- 0008/remav-2014-0008.xml?format=INT..
 • Wybrane elementy facility management w architekturze. Red. E. Niezabitowska. Politechnika Śląska, Gliwice 2004.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2005.
 • Wycena nieruchomości. Red. wyd. pol. E. Kucharska-Stasiak. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Red. I. Foryś. Poltext, Warszawa 2006.
 • Źróbek R.: Teoretyczne i metodyczne aspekty określania wartości zużycia łącznego nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, nr 4/18, Olsztyn 2009.
 • Źróbek S.: Sposób optymalnego użytkowania nieruchomości. Ujęcie definicyjne i metodyczne. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, nr 1, Olsztyn 2011.
 • BRE Global Limited, www.bre.co.uk.
 • http ://www.ifma. org.
 • Ree H.J.: FM Benchmarking. http://www.dhv.com/.
 • United States Green Building Council, www.usgbc.org.
 • www.corenet.com.
 • www.theisa.org.
 • www.edhec-risk.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.