PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 113 Przekształcenia struktur kwalifikacyjnych na regionalnym rynku pracy | 159
Tytuł artykułu

Przekształcenia struktur kwalifikacyjnych na regionalnym rynku pracy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest zidentyfikowanie prawidłowości przekształceń i zmian struktur kwalifikacyjnych na regionalnym rynku pracy. Ten ogólny cel rozprawy z samej swej natury wymaga wielowątkowych rozważań i analiz. Niemniej jednak rozprawa ma dwa wyraźne nurty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy prób zrealizowania celu pracy na gruncie analiz empirycznych, drugi natomiast koncentruje się na poszukiwaniu teoretycznych koncepcji i wyjaśnień zidentyfikowanych procesów i zjawisk. Warto zaznaczyć, że sekwencja rozważań nosi cechy wyjaśniania redukcyjnego, tj. najogólniej sprawdzania przesłanek na podstawie wynikających z nich twierdzeń. Z powyższymi nurtami związane są bezpośrednio następujące pytania badawcze: Jakim przekształceniom i zmianom podlegały struktury kwalifikacyjne zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej woj. poznańskiego w ujęciu międzykohortowym, a w szczególności: jakie były różnice i podobieństwa kohortowych struktur kwalifikacyjnych według płci zatrudnionych?, jakie prawidłowości charakteryzują wewnątrzkohortową ruchliwość zawodową zatrudnionych? W jaki sposób absolwenci podejmujący pierwszą pracę zawodową w gospodarce uspołecznionej w latach osiemdziesiątych zmieniali struktury kwalifikacyjne zatrudnionych w wybranych przedsiębiorstwach woj. poznańskiego? Próby odpowiedzi na powyższe pytania powinny umożliwić zweryfikowanie m.in. następujących hipotez badawczych: Elastyczność funkcjonalna struktur kwalifikacyjnych na rynku pracy była większa od elastyczności planistycznej. Interkohortowe zmiany struktur kwalifikacji mężczyzn były silniej powiązane z zapotrzebowaniem praktyki gospodarczej, podczas gdy w przypadku kobiet odzwierciedlały bardziej koniunkturalizm polityki oświatowej (szanse stwarzane w systemie szkolnym). Asymilacja struktur wykształcenia absolwentów i zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w okresie przechodzenia od systemu nakazowo-rozdzielczego do gospodarki bez planu ma charakter konwergencyjny. Elastyczność struktur zatrudnienia absolwentów w sferze produkcji materialnej jest większa od elastyczności globalnej. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Albeda, W.L. 1983. "Reflection on the future of full employment", Labour and Society 1: 57-71.
 • Aleksińska, J., Kondrat, W., 1984. "Ludność i zasoby pracy w latach 1945-1983". Wiadomości Statystyczne 7: 15-18.
 • Alex, L., Bau, H., Clauss, T., 1981. Qualifikation und Berufsverlauf: Erste Ergebnise eine Representativen Erhebung bei Erwerbspersonen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Bundesinstitut fur Berufsforschung.
 • Andorka, R., Zagórski, K., 1980. Socio-occupational mobility in Hungary and Poland. Warsaw: Polish Academy of Sciences.
 • Arnott, R.J., Stiglitz, J.E., 1985. "Labor Turnover, wage structure and moral hazard: The inefficiency of competitive markets". Journal of Labor Economics 4: 434-462.
 • Auleytner, J., 1981. "Model ruchliwości zawodowej a reforma gospodarcza". Polityka Społeczna 11/12: 13-18.
 • Backer, G.S., 1985. "Human capital, effort and the sexual division of labor". Journal of Labor Economics 1: 33-57.
 • Baron, J.N., Bielby, W.T., 1980. "Bringing the firms back in stratification, segmentation and organization of work". American Sociological Review 45: 737-765.
 • Beaumont, P., 1986. "Industrial relations policies in high technology firm". New Technology, Work and Employment 2: 152-159.
 • Becker, G.S., 1975. Human capital. New York: Columbia University Press.
 • Bell, D., 1973. The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting. New York: Basic Books.
 • Berg, I. 1970. Education and jobs; the great training robbery. Hormondsworth: Penquin Books.
 • Bergman, B.R., 1974. "Occupational segregation, wages and profits when employers discriminate by race and sex". Eastern Economic Journal 2/3: 103-110.
 • Between elite and mass education. 1979. Max-Planck Institute for Human Development and Education. Albany: Sunny Press.
 • Bhanduri, A., Marglin, S.A., 1987. Conflict, cooperation and unemployment. A Keynesian perspective. Vienna (maszynopis).
 • Blau, P.M., Duncan, O.D., 1967. The American occupational structure. New York: Wiley.
 • Blaug, M., 1976. An introduction to the economics of education. Harmondsworth: Penquin Books.
 • Blauner, R., 1975. "Entfremdung, Technologie und Arbeitsqualifikation bei Tendenzieller Hoherqualifizierung der Gesamteitskraft, s. 446-451. In: Texte zur Bildungsokonomie. Red. A. Hegelheimer. Frankfurt: Verlag Ullstein.
 • Blossfeld, H.P., 1984a. "Bildungsexpansion und Tertiarisierungs Prozess. Eine Analyse der Entwicklung Geschlechtsspezifischer Arbeitsmarkt - Chancen von Berufsanfangern under Verwendung eines loglinearen Pfadroodells". Zeitschrift fur Soziologie 3: 20-44.
 • Blossfeld, H.P., 1984b. "Die Entwicklung der Qualifikationsspezifischen Verdienstrelationen von Berufsanfangem zwischen 1970-1982". Kolner Zeitschrift fur Soziologie 36: 293-322.
 • Blossfeld, H.P., 1986. "Career opportunities in the FRG. A dynamic approach to the study of life-course, cohort and period effects". European Sociological Review 33: 208-225.
 • Blossfeld, H.P., 1987a. "Entry into the labor market and occupational career in the Federal Republic of Germany". International Journal of Sociology 1/2: 86- 115.
 • Blossfeld, H.P., 1987b. "Labor market entry and the sexual segregation of careers in the FRG". American Journal of Sociology 1: 89-118.
 • Blossfeld, H.P., 1988. Changes in the Educational careers in the Federal Republic of Germany. A longitudinal study of three birth cohorts. Max-Planck Institutes for Human Development and Education. Berlin, czerwiec (maszynopis).
 • Blossfeld, H.P., Hamerle, A., 1987. Interpreting career mobility as a multiepisode process. Max-Planck Institute for Human Development and Education. Berlin, kwiecień (maszynopis).
 • Blossfeld, H.P., Hamerle, A., 1990. "Application of Events History Analysis in Economics and Social Sciences". Przegląd Statystyczny 3: 115-134.
 • Blossfeld, H.P., Hamerle, A., Mayer, K.U., 1986. Ereignisanalyse. Statistische Theorie und Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Frankfurt: Campus Verlag.
 • Blossfeld, H.P., Sorensen, A.B., 1987. Socioeconomic opportunities in Germany in the post-war periods. Max-Planck Institute for Human Development and Education. Berlin, czerwiec (maszynopis).
 • Blossfeld, H.P., Szambelańczyk, J., 1988. Changes in educational and occupational structure. A comparison of Poland and the Federal Republic of Germany. Max-Planck Institute for Human Development and Education. Berlin, sierpień (maszynopis).
 • Blossfeld, H.P., Szambelańczyk, J., 1989. "Modele przekształceń struktur edukacyjno-zawodowych. Próba weryfikacji empirycznej". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4: 291-312.
 • Borkowska, H., 1979. "Zewnętrzne uwarunkowania zakładowej polityki zatrudnienia". W: Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie - wyniki badań. Studia i Materiały IPiSS z. 11.
 • Borowicz, R., 1980. Plamy kształceniowe i zawodowe młodzieży oraz ich realizacja. Warszawa: PAN. IRWiR.
 • Borowicz, R., 1983. Zakres i mechanizmy selekcji w szkolnictwie. Warszawa: PWN.
 • Bosch, G., 1986. "The dispute over the reduction of the working week in West Germany". Cambridge Journal of Economics 10: 271-290.
 • Boudon, R., 1974. Education, opportunity and social inequality. New York, Wiley.
 • Bowles, S., Gintis, H., 1976. Schooling in capitalist America. New York: Basic Books.
 • Braun, F., 1987. "Vocational training as a link between the schools and the labour market. The dual system in the FRG". Comparative Education 2: 123-143.
 • Braverman, H., 1977. Die Arbeit im modernen Produktionsprozess. Frankfurt: Campus Verlag.
 • Braverman, H., 1974. Labor and monopoly capital. The degradation of work in the twentieth century. New York: Monthly Review Press.
 • Briejew, B.D., 1978. "Migracja jako kategoria ekonomiczna oraz nowe podejście do jej poznania". W: Problemy migracji wewnętrznych w Polsce i ZSRR. Warszawa: PWN.
 • Bright, J., 1966. "The relationship of increasing automation and skill requirements", s. 203-221. W: The employment impact of technological change. Vol. 2. Technology and the American economy. Raport: National Commission on Technology, Automation and Economic Progress. Washington DC.
 • Bury, J., 1984. "Problematyka zatrudnienia w warunkach reformy gospodarczej". Ekonomika i Organizacja Pracy 4: 1-5.
 • Cain, G., 1976. "The challange of segmented labor market theories to ortodox theory: a survey". Journal of Economic Literature 4: 1215-1257.
 • Carroll, G.R., Mayer K.U., 1986. "Job shift patterns in the Federal Republic of Germany: the effects of social class, industrial sector and organizational size". American Sociological Review 51: 323-341.
 • Carroll, G.R., Mayer K.U., 1987. "Jobs and classes: structural constraints on career mobility". European Sociological Review 1: 14-38.
 • Carlsson, G., Karlsson K., 1970. "Age, cohorts and the generation of generations". American Sociological Review 35: 710-718.
 • Carnoy, M., 1980. "Segmented labour markets". In: Education, work and employment. Part II. International Institute of Educational Planning. Paris.
 • Chilosi, A., 1986. "Self-managed market. Socialism with free mobility of labor". Journal of Comparative Economics 10: 237-254.
 • Choińska, E., 1980. "Regulowanie dopływów zasobów siły roboczej do przedsiębiorstwa z uwzględnieniem czynnika przestrzeni". Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Nauk Ekonomicznych 8: 25-34.
 • Cieślak, M., Hellwig, Z., 1977. Próba opisu rynku pracy za pomocą analizy spektralnej. Kolokwium polsko-francuskie. Akademia Ekonomiczna Poznań (materiał powielany - oddzielna paginacja).
 • Clark, J.A., Cooper, C.M., 1976. Employment, economics and technology. The impact of technological change on labour market. Sussex: Wheatsheaf Books.
 • Clarke, L., 1980. The transition from school to work: a critical review of research in the UK. London: Her Majesty's Stationary Office.
 • Collins, R., 1979. The credential society. New York: Academic Press. Contemporary industrial relation in Japan. 1983. Red. T. Shirai. Madison: University of Wisconsin Press.
 • Cove, M., 1986. "The social implications of new technology: an unpredictable future". New Technology, Work and Employment 2: 140-151.
 • Cornfield, D.B., 1981. "Industrial social organization and layoffs in American manufacturing industry". In: Sociological perspectives on labor markets. Red. I. Berg. New York: Academic Press.
 • Correa, H., 1963. The economics of human resources. Amsterdam: North Holland Publishing Co.
 • Deakin, S., 1986. "Labour law and the developing employment relationship in the UK". Cambridge Journal of Economics 10: 225-246.
 • Doeringer, P.B., Piore M.J., 1971. Internal labor markets and manpower analysis. Lexington: Heath,
 • Doeringer, P.B., Piore M.J., 1975. "Unemployment and the 'dual' labor markets". The Public Interest 38: 67-79.
 • Dolny, E., Wiśniewski, Z., 1985. Elementy polityki zatrudnienia. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Domański, H., 1984. "Rola segmentacji rynku pracy w procesie społecznej strukturyzacji". Studia Socjologiczne 1: 161-178.
 • Domański, H., 1986. "Wewnątrzpokoleniowa ruchliwość między kategoriami zawodowymi i działami gospodarki", s. 111-346. W: Przemiany ruchliwości społecznej w Polsce. Red. I. Białecki. Warszawa: PAN IFiS.
 • Domański, H., 1987. Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna. Wrocław: Ossolineum.
 • Domański, H., Sawiński, Z., 1988. "Ruchliwość społeczna kobiet w ujęciu międzykrajowym". Studia Socjologiczne 2: 189-213.
 • Duncan, O.D., 1961. "A socioeconomic index for all occupations", s. 109-138. W: Occupations and social status. Red. A. Reiss. New York: The Free Press.
 • Dymarski, W., 1988. "Płynność kadr. Socioekonomiczna interpretacja zmiany miejsca pracy". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4: 281-300.
 • Dymarski, W., 1989. "Zasoby siły roboczej i struktura zatrudnienia w Polsce w latach 1970-1986". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2: 191-210.
 • Dymarski, W., Szambelańczyk J., 1984a. "Polityka zatrudnienia w warunkach reformy gospodarczej". Życie Gospodarcze 22: 11.
 • Dymarski, W., Szambelańczyk J., 1984b. "Regionalny rynek pracy jako determinanta polityki kadrowej przedsiębiorstwa", s. 51-76. W: Determinanty polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Seria I. Z. 129. Akademia Ekonomiczna Poznań.
 • Dymarski, W., Szambelańczyk J., 1985. "Dysproporcje strukturalne między kształceniem kadr a potrzebami regionalnego systemu społeczno-gospodarczego". Zeszyty Problemowe Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1: 88-114.
 • Dymarski, W., Szambelańczyk J., 1986. "Racjonalizacja gospodarowania siłą roboczą w warunkach reformy gospodarczej", s. 123-138. W: Reforma gospodarcza oraz warunki jej powodzenia. Zeszyty Naukowe Seria I. Z. 164. Akademia Ekonomiczna Poznań.
 • Dymecka, J., 1978. "Prognozowanie techniki i kwalifikacji załogi w przedsiębiorstwie przemysłowym", s. 40-50. W: Planowanie kadr. Cz. 6. Studia i materiały. Warszawa: PWN.
 • Dzienio, K., 1984. "Zasoby pracy a rynek pracy w latach 1978-1982". Studia Demograficzne 1.
 • Dzienio, K., Gołacka, M., 1978. "Zapotrzebowanie gospodarki narodowej na kadry z wyższym wykształceniem do roku 1990", s. 3-33. W: Planowanie kadr. Cz.5. Studia i materiały. Warszawa: PWN.
 • Ehrenberg, R.G., Smith, R.S., 1982. Modern Labor Economics. Glenview.
 • Emmerij, L., 1986. "Education and employment: some preliminary findings and thoughts". International Labour Review 3: 31-42.
 • Equality and inequality under socialism: Poland and Hungary compared. 1983. Red. T. Kolosi i E. Wnuk-Lipiński. London: Stage.
 • Erasaari, R., 1986. "The new social state?" Acta Sociologica 3: 325-341.
 • Erikson, R., Goldthorpe, J.H., 1988. Trends in class mobility: A test of hypotheses against the European experience. CASMIN Working Paper 13. Mannheim: Institut fur Sozialwissenschaften Universitat Mannheim.
 • Featherman, D.L., 1980. "Schooling and occupational careers: constancy and change in worldly success". W: Constancy and change in human development. Red. O.G. Brim i J. Kagan. Cambridge: Harvard University Press.
 • FIaim, P.O., Hogue, C.R., 1985. "Measuring labor force flows: a special conference examines the problems". Monthly Labor Review 7: 7-17.
 • Flanagan, R.J., Weber, A.R., 1974. Bargaining without boundries. The multinational corporation and international labor relation. Chicago: University of Chicago Press.
 • Flap, H.D., Graaf de, N.D., 1986. "Social capital and attained occupational status". The Netherlands Journal of Sociology 2: 145-161.
 • Fligstein, N., Fernandez R., 1988. "Worker power, firm power and the structure of labor markets". The Sociological Quarterly 1: 5-28.
 • Flora, P., 1975. Indikatoren der Moderaisierung. Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Form, W.H., Buber, J.A., 1976. ,"Occupational power". In: Handbook of Work, Organization and Society. Red. R. Dubin. Chicago: Rand McNally.
 • Freedman, D., 1984. "Employment and unemployment in the 1980's. Economic dilemas and sociopolitical challenges". International Labour Review 5: 557-568.
 • Freeman, R., Medoff J.L., 1984. What do unions do? New York: Basic Books.
 • Freidson, E., 1970. Profession, of medicine: a study of the sociology of applied knowledge. New York: Dodd, Mead & Co.
 • Gilbert, N.G., 1986. "Occupational classes and inter-class mobility". The British Journal of Sociology 3: 370-391.
 • Goldthorpe, J.H., 1986. Employment, class and mobility: a critique of liberal and Marxist theories of long-term change. Oxford: Nuffield College (maszynopis).
 • Gowler, D., Legge, K., 1986. "Personnel and paradigms: four perspectives on the future". Industrial Relations Journal 3: 225-235.
 • Graaf de, P.M., 1986. "The impact of financial and cultural resources on educational attainment in the Netherlands". Sociology of Education 59: 237-246.
 • Graaf de, P.M., Ganzeboom, H.B.G., Robert, P., 1988. A multidimensional view of intergenerational transmission of inequality in Hungary. Utrecht University (maszynopis).
 • Granovetter, M.S., 1974. Getting a job. A study of contacts and careers. Cambridge: Harvard University Press.
 • Grell, J., Wykrętowicz, S., 1989. "Zatrudnienie i płace w zagranicznych przedsiębiorstwach drobnej wytwórczości (na przykładzie województwa poznańskiego)". Przegląd Marketingowy 2: 51-68.
 • Grosiak, A., 1987. Istota struktury zatrudnienia i czynniki ją kształtujące w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego. Zeszyty Naukowe Seria I. Z. 150. Akademia Ekonomiczna Poznań.
 • Grzelak, J.L., 1978. Konflikt interesów. Analiza psychologiczna. Warszawa: PWN.
 • Grzeszczyk, T., 1984. "Obszary problemowe zatrudnienia". Życie Gospodarcze 15: 12.
 • Gustavsen, B., Hethy, L., 1986. "New forms of work organization: a European overview". Labour and Society 2: 167-188.
 • Hall, S.G., Henry, S.G.B., Markandy, A.A., Pemberton, M., 1986. "Disequilibrium models with rational expectations. An application to the UK labour market". Economic Letters 21: 215-220.
 • Haller, M., Mach, B., 1984. "Structural changes and mobility in a capitalist and socialist society. Comparison of men in Austria and Poland", s. 43-103. W: International Comparative Research, Social Structures and Institutions in Eastern and Western Europe. Red. Niessen i in. Oxford: Pergamon Press.
 • Hauser, R.M., 1986. "Family effects in simple models of education, occupational status and earnings: Findings from the Wisconsin and Kalamazow Studies". Journal of Labor Economics 4: 83-115.
 • Heath, A., 1981. Social mobility. Glasgow: Fontana Paperbacks.
 • Hogan, D.P., 1981. Transition and social change. New York: Academic Press.
 • Holmes, B., 1984. International handbook of educational systems. Vol. I. New York: Wiley.
 • Hoof, J.J., 1980. Problems of transition from educational to occupational system in the Netherlands. Some comments on symptoms, causes and remedies, preliminary version. Amsterdam: SISWO.
 • Hoof, J.J., van Dronkers, J., 1980. Onderwijs en arbeitsmarkt. Deventer: an Loghum Slaterus.
 • Hovels, B., Vissers, A., 1985. "Changing attitudes and behaviour of young people towards work: the Dutch situation". W: Attitudes and behaviour of young people towards work. Red. P. Grootings. Wenen, Vienna Centre.
 • Hyman, R., 1975. Industrial relations. A Marxist introduction. London: MacMillan Press Ltd.
 • Jackson, R.M., 1984. The formation of craft labor markets. New York: Academic Press.
 • Jacukowicz, Z., 1974. Proporcje płac w przemyśle. Warszawa: PWE.
 • Janossy, F., 1966. Das Ende der Wirtschaftswunder. Frankfurt: Verlag Neue Kritik.
 • Jenkinson, T.J., 1986. "Testing neo-classical theories of labour demand: An application of cointegration techniques". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 3: 241-251.
 • Józefowicz, A., 1932. "Kierunki zmian polityki kształcenia i zatrudnienia młodzieży w świetle różnych wariantów bilansu równowagi kadr kwalifikowanych na lata 1975-1990". W: Planowanie kadr. Cz. 12. Studia i materiały. Warszawa: PWN.
 • Józefowicz, A., 1984. "Kształcenie kadr. Zmiana strategii". W: Perspektywy kształcenia kadr. Polska 2000. Z. 3. Wrocław: Ossolineum.
 • Kabaj, M., 1972. Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej. Warszawa: KiW.
 • Kabaj, M., 1984a. "Ewolucja polityki zatrudnienia w latach 80-tych". W: Ewolucja polskiego systemu pracy. Wrocław: PAN KPiP Polska 2000.
 • Kabaj, M., 1984b. "Reforma a zatrudnienie. W kierunku optymalnego zatrudnienia i wysokich płac". Ekonomika i Organizacja Pracy 4: 5-9.
 • Kabaj, M., 1984c. "Reforma a zatrudnienie. Cz. II". Ekonomika i Organizacja Pracy 5: 7-10.
 • Kabaj, M., 1984d. System motywacji i płac w reformie gospodarczej. Warszawa: PWE.
 • Kabaj, M., 1984e. "Zmiany w zasobach pracy w Polsce". Polityka Społeczna 7: 4-5.
 • Kabaj, M., Sadowski, Z., 1984. "Raport o stanie pośrednictwa pracy w Polsce." Studia i Materiały IPiSS, Warszawa. Z. 12.
 • Kalleberg, A.L., Leicht, K.T., 1986. "Jobs and skills: A multivariate structural approach". Social Science Research 3: 269-296.
 • Kalleberg, A.L., Wallace. M., Althauser, R.P., 1981. "Economic segmentation, worker power and income inequality". American Journal of Sociology 87: 651-684.
 • Kalleberg, A.L., Sorensen, A.B., 1979. "The sociology of labour markets". Annual Review of Sociology 5: 351-379.
 • Kantoch, B., 1984. "Porównawcza analiza struktury zatrudnienia w ujęciu trójsektorowym". Wiadomości Statystyczne 10: 17-18.
 • Katsoulacos, Y., 1986. "Technical change and structural unemployment". Scottish Journal of Political Economy 3: 275-283.
 • Katz, D., Kahn, R.L., 1979. Społeczna psychologia organizacji. Warszawa: PWN.
 • Kern, H., Schuman, M., 1970. Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein. Vol. 2. Frankfurt und Koln: Suhrkamp.
 • Kern, H., Schuman, M., 1984. "Neue Produktionskonzepte haben Chancen". Soziale Welt 35: 146-158.
 • Kerr, C., Dunlop, J.T., Harbison, H., Meyers, C.A., 1960. Industrialism and industrial man. Cambridge: Harvard University Press.
 • Kerstenbaum, B., 1980. "Notes on the index of dissimilarity. A research note". Social Forces 59: 275-280.
 • Klimczak, M., 1982. Kwalifikacje i technika w ekonomice kształcenia. Warszawa: PWN.
 • Kluczyński, J., 1970. Kwalifikacje a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWN.
 • Kluczyński, J., Opolski, K., Włodarski, W., 1985. Edukacja i praca. Warszawa: PWN.
 • Kok, J.H.M., Leempers, F.B., 1977. Qualitative aspects of labour. Long-term impacts on labour market and production. Central Planning Bureau. The Hague (maszynopis).
 • Kondrat, T., 1984. "Wpływ reformy na wielkość i strukturą zatrudnienia". Ekonomika i Organizacja Pracy 6: 5-8.
 • Kondratiev, V., 1978. "Employment patterns and prospects in European socialist countries". International Labour Review 3: 355-369.
 • Konig, W., Muller, W., 1986. "Educational systems and labour markets as determinants of worklife mobility in France and West Germany: a comparison of men's career mobility 1965-1970". European Sociological Review 2: 73-96.
 • Koning, de J., Molle, W., 1986. "Flexibility on the labour market. A quantitative approach". Nederlands Economisch Instituut Rotterdam. Series Foundations of Empirical Economic Research 10.
 • Kornai, J., 1985. Niedobór w gospodarce. Warszawa: PWE.
 • Kornai, J., 1986. Wzrost, niedobór, efektywność. Warszawa: PWN.
 • Kozakiewicz, M., 1986. "Economic crisis and educational crisis in Poland". Prospects 3: 327-335.
 • Krencik, W., 1983. "Reforma gospodarcza a polityka zatrudnienia". Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12: 3-10.
 • Król, H., 1970. Postęp techniczny a kwalifikacje. Warszawa: KiW.
 • Kukuła, K., 1986. "Przegląd wybranych miar zgodności struktur". Przegląd Statystyczny 4: 385-401.
 • Kurzynowski, A., 1979. Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej. Geneza - czynniki rozwoju - perspektywy. Warszawa: KiW.
 • Kuzmin, S.A., 1977. "An integrated approach to development and employment". International Labour Review 3: 327-341.
 • Kwalifikacje pracowników gospodarki uspołecznionej w świetle wyników spisów kadrowych 1973, 1977, 1983. 1985. Warszawa: GUS.
 • Kwiatkowski, E., 1988. Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność. Warszawa: PWN.
 • Labour and employment in the USSR. 1986. Red. D. Lane. Sussex: Wheatsheaf Books Ltd.
 • Larson, M.S., 1977. The rise of professionalism. A sociological analysis. Berkeley: University of California Press.
 • Loveridge, R., Mok, A.L., 1979. Theories of labour market segmentation. A critique. The Hague: Martinus Nijhoff Social Sciences Division.
 • Łuczak, L., 1984. "Stan pełnego zatrudnienia w państwie socjalistycznym". Człowiek i Społeczeństwo: 47-56.
 • Łuczka, T., 1982. "Importowany postęp techniczny a ewolucja zatrudnienia w przemyśle (meblarskim)". Polityka Społeczna 9: 28-31.
 • Macdonald, R.M., 1983. Collective bargaining in the automobile industry: A study of wage structure and competitive relations. New Haven: Yale University Press.
 • Mach, B.W., Wesołowski, W., 1981. Ruchliwość a teoria struktury społecznej. Warszawa: PWN.
 • Madej, Z., 1988. "Czy można rządzić bez rynku pracy?" Życie Gospodarcze 14: 1 i 14.
 • Maillat, D., 1984. "Mobility channels: An instrument for analysing and regulating the local labour market". International Labour Review 3: 349-362.
 • Main, B., Raffe, D., 1983. "The transition from school to work in 1980/81 a dynamic account". British Educational Research Journal 1: 57-70.
 • Mayer, J., 1984. "Regional employment development: the evolution of theory and practice". International Labour Review 1: 17-35.
 • Mayer, K.U., Caroll, G.R., 1986. Jobs and classes: Structural constraints on careers mobility. Referat prezentowany Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Socjologicznemu 26 sierpnia 1986. New York.
 • Meller, J., 1981. Regionalne gospodarowanie zasobami pracy. Warszawa: PWE.
 • McNaulty, P.J., 1966. "Labor market analysis and the development of labor economics". Industrial and Labor Relation Review 4.
 • Mertens, D., 1982. Konzepte der Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Nurnberg: IAB.
 • Meyer, J.W., 1979. Institutional controls over education; origins and effects. Referat prezentowany w grupie panelowej socjologii kształcenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Boston.
 • Meyer, J.W., Tuma, N.B., Zagórski, K., 1979. "Education and occupational mobility: A comparison of Polish and American Men". American Journal of Sociology 84: 978-986.
 • Miller, D.C., Form, D.C., 1980. Industrial sociology: The sociology of work organizations. New York: Harper Row.
 • Mills, D.Q., 1972. Industrial relations and manpower in construction. Cambridge: MIT Press.
 • Mincer, J., 1985. "Intercountry comparison of labor force trends and of related developments: An overview". Journal of Labor Economics 1: 2-31.
 • Mincer, J., 1974. Schooling, experience and earings. New York: National Bureau of Economic Research.
 • Meager, N., 1986. "Skill shortages again and the UK economy". Industrial Relations Journal 3: 236-248.
 • Mobilnost' siły raboczej pri socializmie. Socialno-ekonomiczeskij mechanizm regulirowanija. 1982. Red. K.J. Mikulski. Moskwa: Nauka.
 • Morecka, Z., 1981. Społeczne aspekty gospodarowania. Warszawa: PWE.
 • Mortimer-Szymczak, H., 1986. "Planning and employment in the economic reform", W: Social and economic policy in urban development. Polish-English Conversation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 65: 63-74.
 • Mortimer-Szymczak, H., 1987. "Racjonalne i humanistyczne aspekty polityki zatrudnienia". Polityka Społeczna 1: 13-15.
 • Mouly, J., 1979. "Employment: a concept in need of renovation". International Labour Review 1: 1-7.
 • Muszalski, W., 1984. "Bieżące a długookresowe zmiany zatrudnienia". Ekonomika i Organizacja Pracy 4r9-12.
 • Muszyńska, A., 1986. Zmiany w strukturze poziomu wykształcenia zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w latach 1973-1983. Studia i Materiały IPiSS. Z.18.
 • Muller, W., 1975. "Familie. Schule and Beruf". W: Soziale Mobilitat und Prozesse der Status Zuweisung in der Bundesrepublik. Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Muller, W., 1985. "Mobilitatsforschung und Arbeitsmarkttheorie", s. 142-160. W: Mobilitatsprozesse auf dem Arbeitsmarkt. Red. H. Knepel i R. Hujer. Frankfurt: Campus.
 • Muller, W., 1987. Klassenlage und Lebenslauf. Praca habilitacyjna. Universitat Mannheim.
 • Muller, W., Willms, A., Handl, J., 1984. Strukturwandel der Frauenerwerbstatigkeit 1880-1980. Frankfurt: Campus.
 • Niepokulczycka, M., 1982. "Zatrudnienie w ekstensywnym typie wzrostu gospodarczego". Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Prace i Materiały Instytutu Ekonomii Politycznej. 11: 73-89.
 • Northrup, H.R., Foster, H.G., 1975. Open shop construction. Philadelphia: Wharton School.
 • Nowakowska, O., 1978. "Kwalifikacje i struktura płci pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w Polsce w latach 1958-1973", s. 74-94. W: Planowanie kadr. Cz.5. Studia i materiały. Warszawa: PWN.
 • Okuniewski, A., 1979. Zatrudnienie a realizacja celu gospodarowania w socjalizmie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Nauki Ekonomiczne 4.
 • Olędzki, M., 1979. "Społeczne aspekty polityki zatrudnienia". W: Polityka społeczna. Red. A. Rajkiewicz. Warszawa: PWN.
 • Olędzki, M., 1984. "Humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia w okresie reformy gospodarczej". Humanizacja Pracy 3: 26-38.
 • Opolski, K., 1984. "Problemy absorpcji kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy". Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1: 8-16.
 • Opolski, R., Włodarski, W., 1989. Absorpcja kwalifikacji w procesie pracy. Praca habilitacyjna. Uniwersytet Warszawski.
 • Orczyk, J., 1978. Rozmiary i, ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych w rolnictwie w Polsce Ludowej. Zeszyty Naukowe Seria II. Z. 63. Akademia Ekonomiczna Poznań.
 • Orczyk, J., 1988. "Education versus salary and wage differentiation in Peoples' Poland", s. 188-206. W: Social welfare in Britain and Poland. Red. J. de Grand, W. Okrasa. London-Warsaw (Selected papers from British-Polish Conferences on Social Welfare in Eastern and Western Europe).
 • Orczyk, J., 1990. "Płynność pracowników w przedsiębiorstwach woj. poznańskiego". W: Płynność pracowników w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i skutki, s. 87-93. Zeszyty Naukowe Seria I. Z. 190. Akademia Ekonomiczna Poznań.
 • Ornstein, M.D., 1976. Entry into the American labor force. New York: Academic Press.
 • Osterman, P., 1975. "An empirical study of labor market segmentation". Industrial Labour Relation Review 28: 508-523.
 • Padowicz, W., 1984. "Zmiany strukturalne w zatrudnieniu i przemieszczaniu pracowników". Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12: 1-13.
 • Padowicz, W., 1985. "Uwarunkowania polityki zatrudnienia w Polsce w latach osiemdziesiątych". Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2: 13-27.
 • Parsons, T., 1972. "Zrewidowane podejście analityczne do teorii uwarstwienia społecznego". W: Szkice z teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Payne, G., Payne, J., 1983. "Occupational and industrial transition in social mobility". The British Journal of Sociology 34: 72-92.
 • Penc, J., 1984. "Warunki i czynniki stabilizacji zatrudnienia". Problemy Ekonomiczne 2: 42-54.
 • Peschar, J.L., Popping, R., Mach, B.W., 1986. "Educational mobility in the Netherlands and Poland". The Netherlands Journal on Education 1: 119-137.
 • Petersen, T., Spilerman, S., 1987. Job-quits from internal labor market. Harvard University (maszynopis).
 • Pietrucha, J., 1982. Polityka zatrudnienia w socjalizmie. Zarys koncepcji. Warszawa: PWE.
 • Pohoski, M., Pontinen, S., Zagórski, K., 1978. "Social mobility and socio-economic achievement". W: Social structure and change: Finland and Poland in comparative perspective. Warsaw: PWN.
 • Racjonalność gospodarowania w socjalizmie. 1980. Red. B. Mamiński i A. Łukasiewicz. Warszawa: PWE.
 • Rajkiewicz, A., 1965. Zatrudnienie w Polsce Ludowej w latach 1950-1970. Dynamika i struktura. Warszawa: KiW.
 • Raschke, F., 1984. "Demographic influences on the mobility of German labor stock", s. 323-342. W: Economic consequences of population change in industrialized countries. Red. G. Steinmann. Berlin: Springer Verlag.
 • Reforma gospodarcza, główne kierunki i sposób realizacji. Raport zespołu L. Balcerowicza. 1981, s. 238-284. W: Reforma gospodarcza, propozycje, tendencje, kierunki dyskusyjne. Warszawa: PWE.
 • Rehmus, C.M., 1986. "The future of industrial relations in the United States". Labour and Society 2: 149-158.
 • Reijn, H., Theeuves, J., 1981. Optimum accumulation of human capital. Institut for Economic Research. Discussion paper series 8112/G. Erasmus University Rotterdam.
 • Reykowski, J., 1987. "Czy socjalizm jest psychologicznym nieporozumieniem?" Nowe Drogi 6: 50-70.
 • Richter, L., 1982. "Manpower and employment information through key informants". International Labour Review 4: 417-431.
 • Ritzen, J.M.M., 1985. Issues in labour market flexibility in the Netherlands. National Report. Commission of the European Communities Directorate General for Employment, Social Affairs and Education.
 • Ritzen, J.M.M., 1986. Humman capital and economic cycles. Institute for Economic Research. Discussion paper series 8609/P. Erasmus University Rotterdam.
 • Rodgers, G., 1986. "Labour markets, labour processes and economic development". Labour and Society 2: 237-263.
 • Rosen, S., 1982. "Authority, controll and the distribution of earnings". Bell Journal of Economics 2: 311-323.
 • Rutkowski, W., 1983. "Teorie zatrudnienia w kapitalizmie (od Adama Smitha do J.M. Keynesa)". Ekonomia. Z. 42: 5-20. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski.
 • Sadowski, Z., 1984. "Prognoza podaży zasobów pracy na lata 1986-2000". Polityka Społeczna 1: 15-18.
 • Sawiński, Z., Domański. H., 1986. Wymiary struktury społecznej. Analiza porównawcza. Wrocław: Ossolineum.
 • Schmidt, R., 1984. "Population change, labour market and unemployment. The case of the German domestic labour force from 1965 to 1982", s. 278- -294. W: Economic consequences of population change in industrialized countries. Red. G. Steinmann. Berlin: Springer Velag.
 • Segal, M., 1986. "Post-institutionalism in labour economics: the forties and fifties revisited". Industrial and Labor Relations Review 3: 388-403.
 • Sekuła, I., 1983. "Rynek pracy: swobodny? Nakazowy? Sterowany?" Życie Gospodarcze 22: 4.
 • Selznick, P., 1962. "Rule of law in industry: Seniority Rights". Industrial Relations 3: 97-116.
 • Sewell, W.H., Hauser, R.M., 1975. Education, occupation and earnings. New York: Academic Press.
 • Simkus, A., 1987. "Socioeconomic careers in the context of radical social change: Evidence from Hungary", s. 163-180. W: Ageing from Birth to Death. Vol. III. Sociotemporal Perspectives. Red. M.W. Riley i in. AAAS Selected Symposia Series. Westview Press.
 • Smith, H., 1986. "Overeducation and underemployment: an agnostic review". Sociology of Education 59: 85-99.
 • Słomczyński, K.M., 1983. Pozycja zawodowa i jej związki z wykształceniem. Warszawa: IFiS PAN.
 • Słomczyński, K.M., Krauze, T.R., Peradzyński, Z., 1988. "The dynamics of status trajectory: a model and its empirical assessment". European Sociological Review 1: 46-64.
 • Sobczak, L., 1971. Rynek pracy w Polsce Ludowej. Warszawa: PWN.
 • Sorensen, A.B., 1977. "The structure of inequality and the process of attainment". American Sociological Review 42: 965-978.
 • Sorensen, A.B., 1979. "A model and a metric for the analysis of the intragenerational status attainment process". American Journal of Sociology 85: 361-384.
 • Sorensen, A.B., 1983. "Processes of allocation to open and closed positions in social structure". Zeitschrift fur Soziologie 3: 203-224.
 • Sorensen, A.B., 1985. Theory and Methodology in stratification research. Cambridge: Harvard University Press.
 • Sorensen, A.B., Kalleberg, A.L., 1981. "An outline of a theory for the matching of person to jobs". In: Sociological Perspectives on Labor Markets. New York: Academic Press.
 • Sorensen, A.B., Tuna, N.B., 1981. "Labor market structure and job mobility". Research in Social Stratification and Mobility 1: 67-94.
 • Starr, P., 1982. The social transformation of American medicine. New York: Basic Books.
 • Stinchcombe, A.L., 1959. "Bureaucratic and craft administration of production". Administrative Science Quarterly 4: 168-187.
 • Strihafka, M., 1989. "Gałęziowa struktura zatrudnienia w przemyśle uspołecznionym". Wiadomości Statystyczne 2: 6-9.
 • Szałkowski, A., 1990. "Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce", s. 119-136. W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce. Akademia Ekonomiczna. Kraków.
 • Szambelańczyk, J., 1982. Zmiany struktury ekonomiczno-społecznej ludności Polski a zapotrzebowanie na wyższe wykształcenie. Warszawa: PWN.
 • Szambelańczyk, J., 1985. Plany kształceniowo-zawodowe uczniów VIII klas szkół podstawowych woj. poznańskiego (Raport z badań). Akademia Ekonomiczna Poznań. Instytut Polityki Społecznej.
 • Szambelańczyk, J., 1986. "Oświata i wychowanie", s. 425-441. W: Województwo poznańskie. Zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze. Red. R. Domański i S. Kozarski. Warszawa - Poznań: PWN.
 • Szambelańczyk, J., 1987a. "Administrowanie kadrami", s. 205-224. W: Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie: Red. J. Orczyk. Warszawa - Poznań: PWN.
 • Szambelańczyk, J., 1987b. "W kierunku nowego modelu zarządzania kadrami (Przegląd doświadczeń i koncepcji zachodnich)". Problemy Organizacji 3: 61-95.
 • Szambelańczyk, J., 1988. "Wzory ruchliwości pracowniczej we współczesnych teoriach rynku pracy". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4: 265-280.
 • Szambelańczyk, J., 1989a. "Kohortowe struktury edukacyjno-zawodowe i dynamiczny model karier pracowniczych jako przesłanki racjonalizacji zatrudnienia", s. 89-103. W: Wybrane przesłanki wydajności pracy i racjonalizacji zatrudnienia. Akademia Ekonomiczna Poznań. Instytut Polityki Społecznej.
 • Szambelańczyk, J., 1989b. "Pozycja negocjacyjna podmiotów w różnych strukturach rynku pracy", s. 111-131. W: Wybrane problemy badań nad pracą i funkcjami społecznymi. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Akademia Ekonomiczna Poznań.
 • Szambelańczyk J., Borowicz, R., 1986. "Dążenia edukacyjne i zawodowe młodzieży kończącej szkołą podstawową". Edukacja 2: 47-58.
 • Thurow, L.C., 1975. Generating Inequality. New York: Basic Books.
 • Tolbert, C.M., Horan, P.M., Beck, E.M., 1980. "The structure of economic segmentation. A dual approach". American Journal of Sociology 85: 1095- 1111.
 • Tomlins, C.L., 1985. The state and the unions: labor relations, law and the organized labor movement in America 1880-1960. New York: Cambridge University Press.
 • Towers, B., 1987. "Managing labour flexibility". Industrial Relations Journal 2: 79-83.
 • Tuma, N.B., 1986. "Effects of labor market structure on job-shift pattern's", s. 327-363. W: Longitudinal analysis of labor market data. Red. J.J. Heckmann i B. Singer. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tuma, N.B., Hannan, M.T., 1984. Social dynamics: Models and methods. New York: Academic Press.
 • Turner, R.H., 1960. "Sponsored and contest mobility and the school system". American Sociological Review 25: 855-867.
 • Tymowski, J., 1984. "Podaż i popyt w odniesieniu do kadr technicznych". W: Perspektywy kształcenia kadr. Polska 2000. Z.3. Wrocław: Ossolineum.
 • Tymowski, J., 1982. Problemy kadr wysoko kwalifikowanych. Wrocław: Ossolineum.
 • Ulmam, L., 1975. "Multinational unionism, incentives, barriers and alternatives". Industrial Relations 1: 1-31.
 • Unolt, J., 1990. Kwalifikacje a wydajność i jakość pracy w przemyśle. Zeszyty Naukowe Seria II. Z. 101. Akademia Ekonomiczna Poznań.
 • Waizey, J., Norris, K., Sheekan, J., 1972. The political economy of education. London: Duckworth.
 • Weber, M., 1968. Economy and society. New York: Bedminster Press.
 • Weinstein, B.L., 1979. The rise of the Sunbelt and the decline of the industrial Norteast. New York: Praeger.
 • Wery, R., 1978. "Manpower forecasting and the labour market". International Labour Review 3: 331-342.
 • Whalley, P., 1986. "Markets, managers and technical autonomy". Theory and Society 15: 223-247.
 • White, H.C., 1970. Chains of opportunities. Cambridge: Harvard University Press.
 • Williams, A.R.T., van Ham, J., Paauwe, J., 1986. "Pesonnel management in a changed environment". Personnel Review 3: 3-7.
 • Williamson, O.E., 1975. Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications. New York: Free Press.
 • Wojtyła, J., 1986. Instrumenty polityki racjonalnego zatrudnienia. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne i prawne. Akademia Ekonomiczna Katowice.
 • Woźniacki, J., 1978. "Fluktuacja a oczekiwania pracowników wobec zakładu pracy". Studia Społeczno-Ekonomiczne 8: 113-130.
 • Zagórski, K., 1977. "Transformations of social structure and social mobility in Poland". International Journal of Sociology 7.
 • Zarys polityki społecznej. 1986. Red. S. Czajka. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.