PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 112 Inwestycje w produkcji dóbr konsumpcyjnych w przemyśle a kształtowanie podażowych warunków równowagi rynkowej | 196
Tytuł artykułu

Inwestycje w produkcji dóbr konsumpcyjnych w przemyśle a kształtowanie podażowych warunków równowagi rynkowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Idea podjęcia problemu strukturalnych uwarunkowań równowagi rynkowej pojawiła się w wyniku badań autora nad rolą planowania centralnego w polityce rynkowej. Doprowadziły one między innymi do wniosku, że możliwości osiągania równowagi rynkowej w krótkich okresach mogą być poważnie ograniczone. Dzieje się tak wtedy, gdy struktura gospodarki została poprzednimi decyzjami ukształtowana tak, iż możliwości podaży dóbr zaspokajających potrzeby konsumpcyjne są wyraźnie niewystarczające w porównaniu z rozmiarami popytu na te dobra ukształtowanymi w wyniku prowadzonej polityki dochodowej. W świetle powyższego stwierdzenia podstawowym celem, jaki postawiono sobie przy pisaniu tej książki, było zbadanie, czy i ewentualnie w jakim zakresie, występujące w naszej gospodarce trwałe zjawisko nierównowagi na rynku dóbr konsumpcyjnych było uwarunkowane, obok konsekwencji systemu bieżącego funkcjonowania gospodarki i polityki ekonomicznej, realizowanej w krótkich okresach, także strukturalnymi zależnościami występującymi w gospodarce narodowej. Uzyskanie zaś twierdzącej odpowiedzi na to pytanie (nawet w słabszej formie, tj. że warunki strukturalne mogą, choć nie muszą, być przyczyną nierównowagi rynkowej) pozwala na postawienie następnego głównego problemu tej pracy, tj. czy, w jakim zakresie i na podstawie jakiego rozwiązania metodycznego, polityka gospodarcza prowadzona przez państwo może i powinna zmierzać do uchronienia gospodarki narodowej przed dysproporcjami strukturalnymi prowadzącymi do nierównowagi rynkowej. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Anglietta M., Courbis R., Seibal C., Le model phisico-financier de projection a moyen terme (FiFi), INSEE, Paris 1973.
 • Balicki W., Mechanizm powstawania wahań cyklicznych w gospodarce centralnie planowanej, w: Nierównowaga makroekonomiczna. Mechanizmy jej powstawania i koncepcje przezwyciężania, Zeszyty Naukowe AE, Poznań 1985.
 • Balicki W., Theory of desequilibrium in centrally planned economies, Jarbuch der Wirtschaft Osteneuropas Buch, Monachium 1982.
 • Brus W., Uspołecznienie a ustrój polityczny, Aneks, Upsala 1975.
 • Badania nad wzorami konsumpcji, pod red. J. Szczepańskiego, Ossolineum, Wrocław 1977.
 • Beksiak J., Libura U., Równowaga gospodarcza w socjalizmie, PWN, Warszawa 1969.
 • Czerwiński Z., Guzik B., Jurek W., Panek E., Runka H., Śledziński W., Modelowanie i planowanie wzrostu gospodarki narodowej, PWN, Warszawa 1982.
 • Czerwiński Z., Jurek W., Mierzenie stopnia nierównowagi na rynku konsumenta, Ekonomista 1984, z. 4.
 • Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1972.
 • Dubla W., Lipińska Z., Analiza popytu konsumpcyjnego w warunkach nierównowagi, Ekonomista, 1987, z. 3.
 • Dymarski W., Juja T., Istota, źródła niepowodzeń, organizacja i funkcje planowania gospodarki narodowej, maszynopis, Poznań 1985.
 • Dymarski W., Juja T., Źródła niepowodzeń planowania centralnego i kierunki jego przebudowy, Ekonomista, 1988, z. 1.
 • Gościński J., Efektywna reforma gospodarcza, PWE, Warszawa 1989.
 • Herer W., Sadowski W., Nawis inflacyjny. Zjawisko i mechanizmy, Życie Gospodarcze, 1981, nr 32 i 33.
 • Instrukcja do opracowania projektu Narodowego Planu Społeczno-gospodarczego na lata 1976-1980, Komisja Planowania przy RM, Warszawa 1975.
 • Józefiak C., Mujżel J., Reprodukcja w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1974.
 • Józefiak C., Przyczyny, mechanizm i skutki etapowego wprowadzania reformy, w: System ekonomiczny w procesie przemian, PWE, Warszawa 1986.
 • Kaja J., Kierczyński A., Problemy regulacji planowej, w sferze inwestycyjnej, Gospodarka Planowa.
 • Kalecki, M. Wpływ czasu budowy na współzależność inwestycji i dochodu narodowego a współczynnik zamrożenia, Dzieła t. 3, PWE, Warszawa 1982.
 • Karpiuk P., Próba obliczenia wielkości produkcji działu. I i II, Ekonomista, 1964, z. 1.
 • Kierunki reformy gospodarczej, wyd. Trybuny Ludu, Warszawa 1981.
 • Klamut M., Zamrożenie i zaangażowanie inwestycyjne w przemyśle, Gospodarka Planowa, 1988, z. 9.
 • Kołodko G.W., Polska w świecie inflacji, KiW, Warszawa 1987.
 • Kornai J., Anti-equilibrium, WPN, Warszawa 1973.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Kostrzewski M., Systemy inwestycyjne w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa 1979.
 • Kotowicz J., Dekapitalizacja majątku trwałego w przemyśle, Gospodarka Planowa, 1986, z. 3.
 • Kotowicz-Jawor J., Nadmierna skłonność do inwestowania w świetle polskiego doświadczenia planistycznego, Prace Instytutu Planowania, nr 60, Warszawa 1979.
 • Kotowicz-Jawor J., Presja inwestycyjna w latach 70-tych, PWN, Warszawa 1985.
 • Krzysztofiak M., Paradysz S., Zysnarski J., Statystyka w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1975.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 • Leontief W., Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1963.
 • Lesz M., Problemy dekapitalizacji majątku trwałego w gospodarce, Gospodarka Planowa, 1984, z. 11.
 • Lipowski A., O ekonomicznej roli państwa, Życie Gospodarcze, 1987, nr 39.
 • Łaski K., Zarys teorii reprodukcji socjalistycznej, KiW, Warszawa 1965.
 • Łukaszewicz A., Alokacja zasobów; wybór i jego granice, Ekonomista, 1984, z. 1-2.
 • Marks K., Kapitał, t. II. KiW, Warszawa 1955.
 • Matysiak A., Mechanizm tworzenia akumulacji w gospodarce socjalistycznej, Zeszyty Naukowe AE, Poznań 1984.
 • Metody i techniki planowania gospodarki narodowej, pod red. S. Kruszczyńskiego i J. Juji, PWN, Warszawa 1983.
 • Mruk H., Szulce H., Równowaga rynkowa - konieczna i możliwa. Studium nad globalną równowagą rynkową w Polsce w latach 1960-1985, AE w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług. Zakład Konsumpcji i Analizy Rynku, Poznań 1985.
 • Narojek W., Społeczeństwo planujące, PWN, Warszawa 1973.
 • Pajestka J., Determinanty postępu, PWE, Warszawa 1975.
 • Płocica A., Inwestycje w Polsce, KiW, Warszawa 1967.
 • Porwit K., Zagadnienia rachunku ekonomicznego w planie centralnym, wyd. II, PWE, Warszawa 1968.
 • Regulowanie inwestycji w reformie gospodarczej, pod red. S. Kierczyńskiego, PWE, Warszawa 1986.
 • Rychlewski E., Długookresowy popyt na budownictwo produkcyjne, Ekonomista, z. 6, 1971.
 • Rychlewski E., System inwestycyjny gospodarki socjalistycznej, Ekonomista, 1974, z. 4.
 • Rychlewski E., System inwestycyjny jednostek inicjujących, Ekonomista, 1976, z. 1.
 • Sikora E., Lipiec-Zajchowska N., System modeli prognostycznych dla inwestycyjnych modeli decyzyjnych, maszynopis pow., IGN, Warszawa 1989.
 • Sokołowski K., Inflacja, UMK, Toruń 1978.
 • Spyra Z., Czynniki nacisku na wzrost płac, Gospodarka Planowa, 1988, z. 7.
 • Spyra Z., O równowadze rynkowej w gospodarce socjalistycznej, Gospodarka Planowa, 1986, z. 7-8.
 • Stępniowska Z., Segała-Górniak D., Dekapitalizacja majątku produkcyjnego w latach 1980-1986, Gospodarka Planowa, 1986, z. 6.
 • Suchecki B., Welfe A., Popyt i rynek w warunkach nierównowagi, PWE, Warszawa 1986.
 • Tezy do nowej ustawy. Planowanie w gospodarce, Reforma Gospodarcza, dodatek do Rzeczypospolitej, nr 169 z 12 X 1989.
 • Tomidajewicz J.J., Międzyregionalne rachunki w zakresie inwestycji rynkowych w przemyśle, maszynopis pow., Poznań 1979.
 • Tomidajewicz J.J., Ocena działalności inwestycyjnej w dotychczasowym systemie inwestycyjnym, Ekonomista, 1976, z. 3.
 • Tomidajewicz J.J., Problemy wewnętrznej zgodności systemu inwestycyjnego, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, T. XXVII, 1975-76.
 • Tomidajewicz J.J., Planistyczne narzędzia polityki rynkowej centralnych organów gospodarczych, maszynopis, Poznań 1979.
 • Tomidajewicz J.J., Rynek dóbr konsumpcyjnych w planowaniu centralnym, w: Podstawy polityki rynkowej, pod red. Z. Zakrzewskiego, PWN Warszawa-Poznań 1983.
 • Wilczyński W., Uwagi wprowadzające do problemu pt. Funkcjonowanie centralnych organów gospodarczych jako ośrodka sterującego polską gospodarką, maszynopis pow., Poznań 1986.
 • Winiecki J., Cykle inwestycyjne a inflacja popytowa w gospodarce planowej, Ekonomista, 1982, z. 5/6.
 • Zakrzewski Z., Polityka kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych, w: Podstawy polityki rynkowej, PWN, Warszawa-Poznań 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.