PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 78 | nr 134 | 177--196
Tytuł artykułu

Transformation of Accounting in Lithuania since 1990

Warianty tytułu
Transformacja rachunkowości na Litwie po roku 1990
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Na Litwie przejście do gospodarki rynkowej wymagało fundamentalnych zmian w wielu obszarach działalności. Ten proces miał bezpośredni wpływ na rozwój rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie procesu transformacji rachunkowości na Litwie po roku 1990. W toku badania były przeanalizowane publikacje naukowe, akty prawne. Zgromadzone informacje były opracowane z wykorzystaniem metody systematyzacji, porównań oraz syntezy. Podstawą nowego systemu rachunkowości była ustawa o zasadach rachunkowości wydana w 1992 roku. W 2001 roku zostały zatwierdzone trzy nowe ustawy:ustawa o rachunkowości, ustawa o sprawozdawczości finansowej i ustawa o skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej. W ustawach znalazły odzwierciedlenie wymogi dyrektyw Unii Europejskiej. Wymienione ustawy stanowią podstawę prawną prowadzenia rachunkowości na Litwie. Jednostki gospodarcze notowane na giełdzie papierów wartościowych mają obowiązek prowadzenia rachunkowości zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Pozostałe jednostki gospodarcze mają możliwość wyboru. Mogą prowadzić rachunkowość zgodnie z regulacjami międzynarodowymi lub zgodnie ze Standardami Rachunkowości Biznesowej (SRB). Od 2004 roku weszło w życie 39 SRB. Standardy te zatwierdza Instytucja Audytu i Rachunkowości. Celem reformy rachunkowości w sektorze publicznym było prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału w celu uzyskania obiektywnych i wiarygodnych informacji. Zatwierdzono 27 standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w sektorze publicznym. Rachunkowość na Litwie jest regulowana za pomocą trzech grup aktów prawnych: pierwszy poziom regulacji stanowi ustawa o rachunkowości; drugi - ustawa o sprawozdawczości finansowej oraz ustawa o skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej; trzeci - Standardy Rachunkowości Biznesowej lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w sektorze prywatnym oraz rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w sektorze publicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
In Lithuania, the transition to a market economy required fundamental changes in many areas of business, and this directly influenced accounting development process. The purpose of the article is to present the process of the transformation of accounting in Lithuania since 1990. For that purpose the following methods were used: analysis of academic materials, legislation, filing of information, comparison and summarizing. The background of the accounting system development was the Law on the Principles of Accounting issued in 1992. In 2001 three new laws: the Law on Accounting, the Law on Financial Statements, and the Law on Consolidated Financial, which complied with EU Directives and were the background of accounting regulation in Lithuania, were approved. Since 2004 BAS came into force, and 39 BAS have been issued. The AAA sets Lithuanian standards for accounting. The purpose of the public sector accounting reform was to change over to bookkeeping based on the accumulative principle in the public sector to accomplish trustworthy and objective information. 27 PSAFRS have been issued. At the moment Lithuanian accounting systems are regulated at three levels: the first - the Law on Accounting; the second - other laws which regulate preparation of financial statements; the third - BAS or IFRS for private sector and PSAFRS for public sector. (original abstract)
Rocznik
Tom
78
Numer
Strony
177--196
Opis fizyczny
Twórcy
 • Vilnius University, Lithuania
 • Vilnius University, Lithuania
Bibliografia
 • Backūnaitė E. (2006), Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida: konvergencijos ir divergencijos paieškos [Development of administrative reforms of public sector: searching for convergence and divergence], "Viešoji politika ir administravimas" ["Public Policy and Administration"], Nr. 18, pp. 17-25.
 • Lakis V., Kazlauskiene L. (2008), Accounting reform in Lithuania, [in:] R.W. McGee (ed.), Accounting Reform in Transition and Developing Economies, Springer Science + Springer Media LLC 2008, pp. 115-130. Mackevičius J. (2009), Finansinės apskaitos nacionalinis reglamentavimas [National regulation of financial accounting], [in:] Finansinės apskaitos teorija ir praktika [Theory and Practice of Financial Accounting], Vilniaus universiteto leidykla, pp. 84-92.
 • Rudžionienė K. (2009), Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo būdai viešojo ir privataus sektoriaus apskaitoje [Evaluation of financial statement elements in Lithuanian public and private sector accounting], "Ekonomika ir vadyba" ("Economics and Management"), vol. 2 (15), pp. 227-236.
 • Skietrys E., Raipa A., Bartkus E.V. (2008), Dimensions of the efficiency of public - private partnership, "Engineering Economics", vol. 3 (58), The Economic Conditions of Enterprise Functioning, pp. 45-50.
 • Subačienė R., Mačerinskienė A., Budrionytė R. (2012) Apskaitos standartų harmonizavimas [Harmoni-zation of Accouting Standards], [in:] Accounting, Audit, Analysis: Science in the Context of Innovation and Globalization, research papers of international scientific conference, Vilniaus universiteto leidykla, pp. 713-722.
 • Subačienė R., Budrionytė R. (2011), Reform of public sector accounting in Lithuania: assumptions and problems, [in:] Совершенствование учета, анализа и контроля механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики, часть 2, ПГУ, Новополоцк, pp. 13-16.
 • Villis L., Kazlauskienė L. (2012), Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų analizės aspektai [Aspects of the analysis of financial statements in the public sector], [in:] Accounting, Audit, Analysis: Science in the Context of Innovation and Globalization, research papers of international scientific conference, Vilniaus universiteto leidykla, pp. 795-804.
 • Лакис В. (2013), Формирование современной системы бухгалтерского учета в Литве [Formation of contemporary system of accounting in Lithuania], "Инновационное развитие экономики", vol. 3 (15), pp. 57-64.
 • Лакис В., Камараускене И. (2012), Реформа бухгалтерского учета общественного сектора: проблемы консолидации отчетов [Public sector accounting reform: problems of consolidation], "Вестник Полоцкого государственного университета. Экономические и юридические науки", no. 13, pp. 77-80.
 • Activities Related to Accounting Standards Setting / Apskaitos ir audito tarnyba [The Authority of Audit and Accounting], http://www.aat.lt/index.php?id=72 (access: 21 November 2013).
 • Activities Related to Audit Oversight / Apskaitos ir audito tarnyba [The Authority of Audit and Account-ing], http://www.aat.lt/index.php?id=72 (access: 21 November 2013).
 • Auditor Oversight and Accounting Standards System / About us / Apskaitos ir audito tarnyba [The Au-thority of Audit and Accounting], http://www.aat.lt/index.php?id=72 (access: 21 November 2013).
 • Basis for Establishment / Apskaitos ir audito tarnyba [The Authority of Audit and Accounting], http://www.aat.lt/index.php?id=72 (access: 21 November 2013).
 • Business Accounting Standards / Apskaitos ir audito tarnyba [The Authority of Audit and Accounting], http://www.aat.lt/index.php?id=85 (access: 03 January 2014).
 • Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas [The Law on Public Sector Report-ing] (2007), Nr. X-1212, m. birželio 26 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422305 (access: 22 November 2013).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos koncepcijos ir koordinavimo ir priežiūros komisijos sudarymo [On the Conceptual Framework of the Public Sector Accounting and Financial Reporting System Reform and the Formation of a Commission for the Coordination and Monitoring of the Reform] (2005), Nr. 718, m. birželio 29 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=258812&p_query =&p_tr2= (access: 22 November 2013).
 • Lietuvos Respublikos Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas [The Law on Consolidated Financial Statements] (2001), Nr. IX-576, m. lapkričio 6 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422313 (access: 20 November 2013).
 • Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas [The Law on Financial Statements] (2001), Nr. IX-575, m. lapkričio 6 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430776 (access: 20 November 2013).
 • Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas [The Law on Accounting] (2001), Nr. IX-574, m. lapkričio 6 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437472 (access: 20 November 2013).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl įmonių, turinčių juridinio asmens teises, metinės finansinės atskaitomybės [For Annual Reporting of Legal Entities] (1993), Nr. 804, m. spalio 27 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=153374&p_tr2=2 (access: 21 November 2013).
 • Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas [The Law on the Principles of Accounting] (1992), Nr. I-2654, m. birželio 18 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2181 (access: 20 November 2013).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės organizavimo [For Organization of Accounting and Reporting] (1991), Nr. 564, m. gruodžio 17 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=6125&p_tr2=2 (access: 21 November 2013).
 • Legenzova R. (2007), An Assessment of Accounting Regulation Changes in Lithuania, "Socialiniai tyrimai" ["Social Research"], vol. 1 (9), pp. 110-116, http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367164355677/datastreams/DS.002.1.01.ARTIC/content (access: 22 November 2013).
 • Mission and Responsibility / Apskaitos ir audito tarnyba [The Authority of Audit and Accounting], http://www.aat.lt/index.php?id=72 (access: 21 November 2013).
 • Rudžionienė K., Christauskas Č. (2010), The "true and fair view" concept in Lithuanian accounting regulation, "Social Sciences / Socialiniai Mokslai", vol. 1 (67), pp. 42-48, http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367171836275/datastreams/DS.002.1.01.ARTIC/content (access: 22 November 2013).
 • Structure / Apskaitos ir audito tarnyba [The Authority of Audit and Accounting], http://www.aat.lt/index.php ?id=404 (access: 21 November 2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.