PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 110 Próba teoretycznej analizy procesu reformowania gospodarki polskiej | 164
Tytuł artykułu

Próba teoretycznej analizy procesu reformowania gospodarki polskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lektura spisu treści czy nawet pobieżne przejrzenie całości tekstu mogą stworzyć złudzenie, iż w pracy poruszona jest mnogość tematów związanych jednym - problematyką reformy gospodarczej. Uprzedzając ten zarzut, chciałbym poinformować, iż podstawowe pojęcie, wokół którego budowane są obie części pracy brzmi: system formalno-zindywidualizowany. Ten właśnie rodzaj zarządzania gospodarką jest głównym obiektem historiozoficznej interpretacji w pierwszych dwu rozdziałach pracy, a w następnych trzech jest on analizowany z uwagi na popełnione przy jego budowie błędy wyczerpujące zespół warunków zawartych w poprzedniku sformułowanego pod koniec pracy "negatywnego prawa reformowania". Inne problemy poruszane przy tej okazji znalazły się w pracy dlatego, iż odpowiedzi na pytania stawiane w trakcie ich omawiania okazały się niezbędnymi przesłankami dla rozważenia kwestii systemu formalno-zindywidualizowanego. Uprzedzając tok wywodów, warto już w tym miejscu poinformować Czytelnika, że empirycznym odpowiednikiem konstrukcji teoretycznej noszącej w pracy miano "systemu formalno-zindywidualizowanego" jest zespół metod zarządzania gospodarką wdrożony w Polsce w latach osiemdziesiątych i permanentnie w tych latach wypierany przez odradzający się system stary, nazywany systemem "nakazowo-rozdzielczym" lub "przetargowo-uznaniowym". (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Boczko T.: Modele funkcjonowania przedsiębiorstw. Warszawa PWE 1986.
 • Balcerowicz L.: Reforma gospodarcza: Warunki i problemy realizacji. Warszawa ZGPTE 1981.
 • Balicki W.: Czy własność społeczna jest potrzebna. ITD 1987 nr 48.
 • Balicki W.: Niemoc zasady racjonalnego gospodarowania. Instytut Ekonomii Politycznej AE Poznań 1989 (maszynopis).
 • Balicki W.: Zarys teorii nierównowagi popytowej. Warszawa Instytut Planowania 1981.
 • Balicki W., Piotr W.: Czy inflację można opanować? "Respublica" 1989 nr 10.
 • Balicki W., Piotr W.: Struktura gospodarcza a mechanizmy blokujące proces reformowania. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny". Zeszyt 1988 nr 3.
 • Balicki W.: Z problematyki prawa koniecznej zgodności stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych [W:] Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa. Warszawa KiW 1979.
 • Beksiak J., Libura U.: Równowaga gospodarcza w socjalizmie, Warszawa PWN 1973.
 • Beksiak J.: Społeczeństwo gospodarujące. Warszawa PWE 1972.
 • Beksiak J.: Procesy dynamiczne we współczesnej gospodarce socjalistycznej. Warszawa SGPiS 1987. Mat. powielone.
 • Berliner J.S.: Factory and Manager in USSR. Cambridge Mass; 1957
 • Brzeziński J., Burbelka J., Klawiter A., Łostowski K., Hagala S., Nowak L., Patryas W.: Prawo, teoria sprawdzanie. Przyczynek do marksistowskiej metodologii nauk. [W:] Teoria a rzeczywistość. Warszawa-Poznań PWN 1976.
 • Bobrowski Cz.: Plany wieloletnie - budowa i realizacja. "Nowe Drogi" 1963 nr 3.
 • Brus W.: Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Warszawa PWN 1964.
 • Bucharin M.: Ekonomika pierechodnego perioda. Obszczaja teoria transformacjonnego procesa. Moskwa Izdatielstwo Politiczeskoj Literatury 1920.
 • Buczkowski P.: Teoria ruchu formacji społeczno-ekonomicznej. Próba interpretacji adaptacyjnej. [W:] Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa. Warszawa KiW 1979.
 • Drewnowski J.: The anatomy of economic failure Soviet-type. [W:] Crisis in the East-european economy. Croom, Helm, London, Camberra 1982.
 • Dulski S.: Kierunki reformy systemu gospodarczego. [W:] Cele i zakres reformy gospodarczej. Praca zbiorowa pod red. U. Libury-Grzelańskiej. Warszawa PWE 1981.
 • Dyskusja o polskim modelu gospodarczym. Praca zbiorowa. Warszawa KiW 1957.
 • Engels F.: Antyduhring. Warszawa KiW 1956.
 • Eysynont J., Lipowski A.: O determinizmie tradycyjnego planowania, niepewności i ryzyku. Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. SGPiS Zeszyt 1985 nr 12.
 • Gliński B.: System funkcjonowania gospodarki. Logika Zmian. Warszawa PWE 1977.
 • Gospodarka w procesie reformowania. Praca zbiorowa pod red. J. Pajestki. Warszawa PWE 1985.
 • Józefiak C.: Przyczyny, mechanizm i skutki etapowego wprowadzania reformy. [W:] System ekonomiczny w procesie zmian. Warszawa PWE 1986.
 • Kalecki M.: Z zagadnień teorii dynamiki gospodarki socjalistycznej. [W:] Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu. Warszawa KiW 1964.
 • Kaleta J.: Perspektywy wyjścia z kryzysu. Warszawa KAW 1986.
 • Kołodko G.: Polska w świecie inflacji. Warszawa KiW 1987.
 • Kautsky K.: Materialistyczne pojmowanie dziejów. Warszawa KiW 1963.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa PWN 1956.
 • Kmita J., Nowak L.: Studia nad postawami humanistyki. Poznań UAM 1968.
 • Kmita J.: Wykłady z logiki i metodologii nauk. Warszawa PWN 1976.
 • Kornai J.: Contraditions and Dilemmas Studies on the Socialist Economy and Society. Corvina 1985.
 • Kornai J.: Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Warszawa PWN 1973.
 • Kornai J.: Economics of Shortage North Holland Publishing Company. Amsterdam 1960.
 • Kornai J.: Niedobór w gospodarce. Warszawa PWE 1985.
 • Kuznets S.: Wzrost gospodarczy narodów, produkt i struktura produkcji. Warszawa PWE 1976.
 • Lange O.: Ekonomia Polityczna. T. I. Warszawa PWN 1963.
 • Lange O.: Podstawowe zagadnienia okresu budowy socjalizmu. [W:] Zagadnienia ekonomii politycznej socjalizmu. Warszawa KiW 1960.
 • Lange O.: O socjalizmie i gospodarce socjalistycznej. Warszawa PWN 1966.
 • Lange O.: Teoria reprodukcji i akumulacji. Warszawa PWN 1961.
 • Lenin W.I.: Dzieła T. I. Warszawa KiW 1959.
 • Lipiński E.: Cele i granice decentralizacji. [W:] Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu. Wybór tekstów. Warszawa KiW 1964.
 • Lipiński J.: Ocena efektywności inwestycji w gospodarce socjalistycznej. "Ekonomista" 1957 nr 2.
 • Lipowski A.: Etapy zmian gospodarki socjalistycznej. Warszawa SGPiS 1987. Mat. powielone.
 • Luksemburg R.: Wstęp do ekonomii politycznej. Warszawa KiW 1957.
 • Łaski K.: Czynniki wzrostu dochodu narodowego w gospodarce socjalistycznej. [W:] Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu. Wybór tesktów. Warszawa KiW 1964.
 • Łukawer E.: Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Z historii problemu. Warszawa PWE 1985.
 • Łysko S.: Z teorii gospodarki socjalistycznej. Problemy stosunków towarowych. Warszawa PWN 1975.
 • Marks K.: Kapitał T. II. Warszawa KiW 1955.
 • Marks K.: Przedmowa do przyczynku do krytyki ekonomii politycznej. Warszawa KiW 1955.
 • Marks K.: Praca i kapitał. Warszawa KiW 1949.
 • Marks K., Engels F.: Manifest Partii Komunistycznej. Dzieła. Warszawa KiW 1962.
 • Marciniak S.: Struktura gospodarcza Polski. Optymalne kierunki zmian. Warszawa PWE 1986.
 • Matysiak A.: Mechanizm tworzenia akumulacji w gospodarce socjalistycznej. Zeszyty Naukowe AE Poznań 1984.
 • Michalski R.: Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna w gospodarce socjalistycznej. Warszawa Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego 1987.
 • Minc B.: Oddajmy państwu co państwowe. "Miesięcznik Literacki" wrzesień 1977.
 • Minc B.: Postęp ekonomiczny. Warszawa PWN 1967.
 • Minc B.: Plan a rynek. [W:] Dyskusja o funkcjonowaniu gospodarki socjalistycznej. Warszawa PWE 1969.
 • Nasiłowski H.: Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce. Warszawa PWE 1987.
 • Nowak L.: Teoria formacji społeczno-ekonomicznej. [W:] Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa. Warszawa KiW 1979.
 • Nowak L.: Wstęp do idealizacji teorii nauki. Warszawa PWN 1977.
 • Ossowski S.: Z zagadnień struktury społecznej. Dzieła T. V. Warszawa PWN 1968.
 • Pawlino-Pacewicz: Elementy teorii nierównowagi w gospodarce centralnie planowanej. Warszawa Wydawnictwa Uczelniane SGPiS 1988 (maszynopis).
 • Piotr W.: Technokratyzm, regulacja pośrednia i syndrom partykularnej prywaty. "Nowe Książki" 1987 nr 2.
 • Piotrowski K.: Stosunki ekonomiczne w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym. Warszawa PWN 1981.
 • Rębacz H.: Systemowe uwarunkowania efektywnościowego mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Warszawa SGPiS 1987.
 • Rocznik statystyczny. Warszawa GUS 1985.
 • Sadzikowski W.: Ekonomia Polityczna Kapitalizmu. Warszawa PWN 1987.
 • Say J.B.: Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Warszawa PWN 1960.
 • Sadowski W.: Przyspieszenie długofalowego wzrostu w gospodarce socjalistycznej. [W:] Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu. Warszawa KiW 1964.
 • Sczaniecki M.: Powszechna historia państwa i prawa. T. I. Warszawa PWN 1968.
 • Serczyk A.: Z teoretycznej problematyki wojen chłopskich. Historyk T. 5.
 • Sorokin D.: Pierestrojka stosunków własności: socjalistyczny wybór. "Ekonomiczeskaja Gazeta" 1988 nr 52.
 • Stanowisko PTE. "Życie Gospodarcze" 1987 nr 19
 • Stalin J.: Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR. Warszawa KiW 1953
 • Stalin J.: O materializmie dialektycznym i historycznym. Warszawa Książka i Wiedza 1946.
 • Szpilewicz A.: O węglochłonności wydobycia węgla. "Życie Gospodarcze" 1988 nr 39.
 • Sulnicki P.: Propozycje gospodarcze. Warszawa PWN 1962.
 • Sulnicki P.: Rola ministerstwa branżowego w systemie kierowania gospodarką socjalistyczną. Warszawa Instytut Planowania 1975.
 • Tauzr O.: Wstęp do metodologii ekonomii. Wrocław Ossolineum 1979.
 • Topolski J.: Świadomość rewolucyjna w Europie i Ameryce w drugiej połowie XVIII w. jako problem metodologiczny i historyczny. [W:] Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa. Warszawa KiW 1979.
 • Wilczyński W.: Badania nad systemowymi czynnikami nierównowagi gospodarczej. Warszawa - Poznań PWN 1984.
 • Wilczyński W.: Dopuszczalne warianty gospodarki socjalistycznej. "Ekonomista" 1969 nr 2.
 • Wilczyński W.: Kryteria wyboru w skali makro- i mikroekonomicznej. [W:] Studia nad wewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Praca zbiorowa pod red. S. Dulskiego i St. Nowackiego. Warszawa PWE 1983.
 • Wilczyński W.: Ekonomia polityczna socjalizmu. Zagadnienia wybrane. Warszawa PWE 1973.
 • Wilczyński W.: Polska reforma a teoria ekonomiczna socjalizmu. "Ekonomista" 1985 nr 4.
 • Wilczyński W.: Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy. Warszawa PWE 1965.
 • Wilczyński W.: Reforma po czterech latach. "Wektory" 1985 nr 12.
 • Wilczyński W.: System funkcjonowania gospodarki - doświadczenia i warunki sukcesu. "Ekonomista" 1988 nr 2.
 • Wilczyński W.: Teoretyczne aspekty i problemy reformowania gospodarki polskiej. Referat na konferencję w Jankowicach AE Poznań 1988.
 • Wilczyński W.: Teoria przedsiębiorstwa a rachunek mikroekonomiczny w gospodarce socjalistycznej. "Ekonomista" 1977 nr 4.
 • Wilczyński W.: Podstawowe kierunki współczesnej teorii konkurencji. Poznań PTE 1960.
 • Winiecki J.: Źródła inflacji w gospodarce rynkowej i gospodarce planowej. Warszawa PWN 1986.
 • Wiszniewski Z.: Ewolucja systemu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. [W:] Stosunki produkcji i ich ewolucja. Wrocław Uniwersytet Wrocławski 1978.
 • Wstęp do badań ekonomiczno-społecznych. Praca zbiorowa pod red. J. Orczyka. Poznań AE 1984.
 • Zajchowski L.: Struktura gospodarcza Polski w latach 1966-1975. Warszawa PWE 1978.
 • Zieliński J.G.: Centralizacja i decentralizacja decyzji. [W:] Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu. Warszawa PWE 1964.
 • Ziembiński Z.: Logika pragmatyczna. Warszawa PWN 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.