PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 124 | 11--30
Tytuł artykułu

Problemy regulowania usług interesu ogólnego w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Problems of Regulation on Services of General Interest in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Termin "usługi interesu ogólnego" obejmuje usługi świadczone przez podmioty działające w wielu sektorach gospodarki. Ponadto znaczny zakres usług (przemysły sieciowe, a także sektor usług audiowizualnych) jest już uregulowany sektorowo, w tym pod kątem obowiązku świadczenia usługi interesu ogólnego zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym. Regulacje sektorowe, uwzględniające specyfikę danego rodzaju usług oraz różnice w ich organizacji i funkcjonowaniu, są obecnie wystarczającym instrumentem zapewniającym przejrzystość i bezpieczeństwo prawne w zakresie świadczenia usług interesu ogólnego. Zdaniem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), zgodnie z zasadą pomocniczości, każde państwo członkowskie powinno posiadać swobodę w zakresie rozróżnienia między usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym a usługami użyteczności publicznej nieposiadającymi charakteru(fragment tekstu)
EN
The article discusses the problem of services called services of general interest and is aimed at the presentation of the regulation of these services in the European Union. It deals with the problem of definition, theoretical and pragmatic determinants of the system of regulation of these services as well as basic rules characterising the EU approach to these services.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • EU Policy on social services of general interest (SSGI): Towards a "voluntary quality framework for social services?, EPS background paper for the joint HSS?LRG workshop on eldercare services, Luxembourg 27 October 2010, www.epsu.org/a/7057 [dostęp: 12.07.2011].
 • Haque R., Harrop M., Breslin S., Comparative Government and Politics. An Introduction, Houndmills-Basingstoke Macmillan 1998.
 • Huber M., Maucher M., Sak B., Study on Social and Health Services of General Interest in the European Union, Final Synthesis Report, Prepared for DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG EMPL/E/4 VC/2006/0131.
 • Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1.
 • Janoś-Kresło M., Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Kłosiński K. A., Strategia sukcesu (carpe diem), Verba, Lublin 2007.
 • Komunikat Komisji: Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, COM(2004) 374 wersja końcowa.
 • Komunikat Komisji: Reforma zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, Bruksela, 23 marca 2011, COM(2011) 146 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji: Dokument uzupełniający do komunikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku. Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie, COM(2007) 725 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji: Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej, COM(2006) 177 wersja ostateczna, Bruksela, 26 kwietnia 2006.
 • Leksykon polityki społecznej, red B. Rysz-Kowalczyk, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 • Nowosielska E., Sfera usług w badaniach geograficznych. Główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze, Polska Akademia Nauk, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 1994, nr 22.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości usług użyteczności publicznej (opinia z inicjatywy własnej EKES), TEN/223, Bruksela, 6 lipca 2006.
 • Opinion of the European Economic and Social Committee, w: What services of general interest do we need to combat the crisis? (own-initiative opinion), TEN/421 Brussels, 15 September 2010.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym: jak podzielić kompetencje pomiędzy UE i państwa członkowskie? (opinia z inicjatywy własnej), 2010/C 128/11, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 18 maja 2010.
 • Radło M. J., Biała Księga o usługach ogólnego interesu ekonomicznego, w: Usługi interesu ogólnego: wokół Zielonej i Białej Księgi Komisji Europejskiej z polskiej perspektywy, Niebieskie Księgi nr 10, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa- Gdańsk 2005.
 • Savas E. S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 • Second Biennial Report on social services of general interest, Commission Staff Working Document, SEC(2010) 1284 final, Brussels, 22 October 2010.
 • Simon H. A., Administrative behavior, wyd. 2, New York 1959.
 • Skoczny T., Jurkowska A., Bernatt M., Charakter usług świadczonych przez podmioty sektora pozarządowego w Polsce na tle definicji usług ekonomicznych i nieekonomicznych w prawie wspólnotowym w szczególności w świetle zakresów Dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym 2006/123/WE z uwzględnieniem orzecznictwa ETS, Warszawa 2008 (maszynopis).
 • Sprawozdanie w sprawie przyszłości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (2009/2222 (INI)), Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Dokument z posiedzenia A7-0239/2011, 22 czerwca 2011.
 • Stanowisko Polski dot. Białej Księgi ws. usług interesu ogólnego, przyjęte przez KERM 14 czerwca 2004.
 • Streżyńska A., Usługi ogólnego interesu ekonomicznego z punktu widzenia komunikacji elektronicznej, w: Usługi interesu ogólnego: wokół Zielonej i Białej Księgi Komisji Europejskiej z polskiej perspektywy, Niebieskie Księgi nr 10, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa-Gdańsk 2005.
 • Subsydiarność, red. D. Mielczarek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 • Szarfenberg R., Polityka społeczna i usługi społeczne, wersja 1.0 z 14 stycznia 2010, www.ips.uw.edu.pl/szarf
 • Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.