PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 | 11--23
Tytuł artykułu

Foresight narzędziem poprawy innowacyjności

Warianty tytułu
Foresight Applications to Improve Innovativeness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) dzięki zdolności do szybkiego i efektywnego transformowania nowych pomysłów w udane przedsięwzięcia powinny być kluczowym czynnikiem innowacji i rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. Niezaprzeczalna wydaje się również rola przedsiębiorstw sektora MSP w kreowaniu innowacyjności jako czynnika determinującego konkurencyjność poszczególnych przedsiębiorstw i całej gospodarki. Istotna rola polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw pod względem wartości wytworzonego PKB i kreatora miejsc pracy, nie pokrywa się z poziomem innowacyjności tego sektora na tle pozostałych krajów UE. Przyczyn niskiej innowacyjności sektora MSP często należy upatrywać w braku systemowego podejścia do zarządzania strategicznego - orientacji strategicznej. Celem naukowym artykułu było wskazanie, w oparciu o przeprowadzony przegląd literatury, możliwości wykorzystania badań foresight w kontekście podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium-sized enterprises (SMEs) with the ability to quickly and efficiently transform new ideas into successful ventures are key drivers of innovation and socio-economic development of countries. It is also undeniable role of the SME sector in the creation of innovation as a factor determining the competitiveness of individual companies and the overall economy. The important role of the Polish sector of small and medium-sized enterprises in terms of GDP and jobs creation, does not coincide with the level of innovativeness in this sector compared to other EU countries. The reasons for the low innovativeness of SMEs often lie in the lack of a systematic approach to strategic management. The scientific goal of the article is to analyze the possibility of using foresight studies in the context of improving the level of innovativeness of the SME sector in Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--23
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
 • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Bibliografia
 • Andriopoulos, C. , Gotsi, M., 2006, Probing the future: Mobilising foresight in multiple-product innovation firms, Futures, Vol. 8.
 • Asian S., Diken A., Sendogdu A. A., 2011, Investigation of the Effects of Strategic Leadership on Strategic Change and Innovativeness of SMEs in a Perceived Environmental Uncertainty, 7th International Strategic Management Conference, Procedía Social and Behavioral Sciences, Vol. 24, pp. 627-642.
 • Brown, S.L., Eisenhardt, KM., 1997, The art of continuous change: linking complexity theory and time-paced evolution in relentlessly shifting organizations, Administrative Science Quarterly, Vol. 42, pp. 1-34.
 • Cagnin, C, Keenan, M., Johnston, R., Scopolo, F., Barré, R. (eds.)2008, Future-Oriented Technology Analysis Strategic Intelligence for an Innovative Economy, Springer, Germany.
 • Cohen, W., 1999, Empirical Studies of Innovative Activity, in P. Stoneman (ed), Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, Blackwell, Oxford, pp. 182-264.
 • Cuhls, K., 2003, Development and Perspectives of Foresight in Germany, Technikfolgenab-schátzung- Theone undPraxis No. 2, 12.
 • Entrepreneurship in the EU and beyond, Flash Eurobarometer, 2012, European Commission, June-August.
 • Frey, M.; Iraldo, F, Testa, F, 2013, The determinants of innovation in green supply chains, evidence from an Italian sectoral study, Research & Development Management, Vol. 43 Issue 4, pp. 352-364.
 • Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2012, 2013, GEM, PARP, Warszawa.
 • Georghiou, L., 1996, The UK Technology Foresight Programme, Futures, Vol. 28(4), pp. 359-377.
 • Glińska, U., Kononiuk.A., Nazarko, Ł., 2008, Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Nr 2/32, s. 60-73.
 • Guisado-González, M., Guisado-Tato, M., Sandoval-Perez, A., 2013, Determinants of innovation performance in Spanish hospitality companies: analysis of the coexistence of innovation strategies, Service Industries Journal, Vol.33 Issue 6, pp. 580-593.
 • Hotho, S., Champion, K., 2011, Small businesses in the new creative industries: innovation as a people management challenge, Management Decision, Vol. 49(1), 29-54.
 • Innovation Union Scoreboard 2011, 2012, European Union.
 • Jannek, K., Burmeister, K., 2007, Corporate Foresight in Small and Medium-Sized Enterprises, Foresight Brief, EFMN, Nr 101.
 • Kaleta, A., 2008, Sposoby skutecznej realizacji strategii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 20.
 • Kaleta, A., 2009, Zarządzanie strategiczne jako proces. Studium przypadku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52.
 • Kaufmann, H.R., Tsangari, H., Vrontis, D., 2012, Innovativeness of European SMEs: mission not ret accomplished, Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, Vol. 25, Issue 1, pp. 51-72.
 • Keenan, M., Marvin, S., Winters, C, 2002, Mobilising the regional foresight potential for enlarged European Union, United Kingdom Country Report, Brussels
 • Keenan, M., Miles, I., 2001, A Practical Guide to Regional Foresight, Institute for Prospective Technological Studies, FOREN Network, Seville, p. 3
 • Keenan, M., 2014, Technology Foresight: An Introduction, PREST, Institute of Innovation Research (lolR), University of Manchester, UK, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu www.cgee.ora.br/ atividades/redirKori/288. [Data wejścia 20.03.2014]
 • Key figures on European business with a special feature on SMEs, 2011, Eurostat, Luxembourg.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, Bruksela, dnia 30.11.2011 KOM(2011) 808 wersja ostateczna
 • Kreiser, P. M.; Marino, L. D.; Kuratko, D. R; etal., 2013, Disaggregating entrepreneurial orientation: the non-linear impact of innovativeness, proactiveness and risk-taking on SME performance, Small Business Economics, Vol. 40, Issue 2, pp. 273-291.
 • Laukkanen, T., Nagy, G., Hirvonen, S., Reijonen, H., Pasanen, M., 2013, The effect of strategic orientations on business performance in SMEs. A multigroup analysis comparing Hungary and Finland, International Marketing Review, Vol. 30, Issue 6, pp. 510-535
 • 2Lee, S., Park, G., Yoon, B., Park, J., 2010, Open innovation in SMEs-An intermediated network model, Research Policy, Vol. 39, pp. 290-300
 • Lee, Y.; Shin, J.; Park, Y, 2012, The changing pattern of SME's innovativeness through business model globalization, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 79 Issue 5, pp. 832-842
 • Lin, Ian B., 2001, Innovation in the networked world., in: Innovation and imagination at work, Australian Institute of Management, McGrawHill, Roseville.
 • 29. Link, A. N., Bozeman, B., 1991, Innovative behavior in small-sized firms, Small Business Economics, No. 3(3), pp. 179-184.
 • Lumpkin, G.T., Dess, G., 1996, Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, Academy of Management Review, Vol. 21 (1), pp. 135-172.
 • Maravelakis, E., Bilalis, N., Antoniadis, A., etal., 2006, Measuring and benchmarking the innovativeness of SMEs: A three-dimensional fuzzy logic approach, Production Planning & Control, Vol. 17 Issue 3, pp. 283-292.
 • Martin, B. R., 1995, Foresight in science and technology, Technology Analysis & Strategic Managements. 7, pp. 139-168.
 • Martin, B. R., 2010, The origins of the concept of'foresight' in science and technology: An insider's perspective, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 77, pp. 1438-1447.
 • Martin, B. R., 1996, Technology foresight: capturing the benefits from science-related technologies, Research Evaluation, Vol. 6 (2), pp. 158-168.
 • Mazurkiewicz, A., Sacio-Szymańska, A., Poteralska, B., 2012, Setting priority R&D directions for the strategic research institutes. In: Huizingh K. R. E., Conn S., Torkkeli M., Bitran I. (Eds.) XXIII ISPIM Conference - Action for Innovation: Innovating from Experience, Barcelona, Spain.
 • Nazarko, J. (red.), Ejdys, J. (red), 2011, Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Nazarko, J., Ejdys, J., Kononiuk, A., Gudanowska, A., Magruk, A., Nazarko, Ł., 2012, Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, red. nauk. J. Nazarko, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Nazarko, J., 2013, Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, ZPWiM, Warszawa
 • Nieć, M., 2013, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE w: Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa.
 • Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A., 2004, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego zależy? AJG-OPO, Bydgoszcz, s. 30-36.
 • Paliokaite, A., 2012, The relationship between organisational foresight and product innovation in small and medium sized enterprises, University of Management and Economics (Lithuania).
 • Pesamaa, O., Shoham, A., Wincent, J. , Ruvio, A. A., 2013, How a learning orientation affects drivers of innovativeness and performance in service delivery, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 30, Issue 2, pp. 169-187.
 • Murro, P., 2013, The determinants of innovation: what is the role of risk, The Manchester School, Vol. 81 No. 3, pp. 293-323.
 • Radas, S., Bozie, L., 2009, The antecedents of SME innovativeness in an emerging transition economy, Technovation, Vol. 29, pp. 438-450.
 • Rahab, 2012, Innovativeness Model Of Small And Medium Enterprises Based On Market Orientation and Learning Orientation: Testing Moderating Effect Of Business Operation Mode, Procedía Economics and Finance, Vol. 4, pp. 97 - 109.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, 2013, PARP, Warszawa.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2011, red. A. Bruss, A. Tarnawa, PARP, Warszawa.
 • Raymond, L., St-Pierre, J., 2010, R&D as a determinant of innovation in manufacturing SMEs: An attempt at empirical clarification, Technovation, Vol. 30(1), pp. 48-56.
 • Raźniewski, P., 2010, Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstwa. Raport z badań, PARP, Warszawa.
 • Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 - 2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC
 • Results of the community innovation survey 2010 (CIS2010), Eurostat, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, [Data wejścia 13.05.2013]
 • Rhee J. , Park T. , Lee D.H., 2012, Drivers of innovativeness and performance for innovative SMEs in South Korea: Mediation of learning orientation, Technovation, Vol. 30, pp. 65-75.
 • Rohrbeck, R., Gemiinden, H. G. 2011, Corporate foresight: Its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 78, Issue 2, pp. 231-243.
 • Savioz, P., Blum, M., 2002, Strategic forecast tool for SMEs: how the opportunity landscape interacts with business strategy to anticipate technological trends, Technovation, Vol. 22, Issue 2, pp. 91-100
 • Schumpeter, J. A. 1912, Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig, Dunker & Humblot, The Theory of Economic Development, MA, 1912 Harvard University Press.
 • Huang, S.K., Wang, Y.L., 2011, Entrepreneurial orientation, learning orientation, and innovation in small and medium enterprises, Procedía Social and Behavioral Sciences, Vol. 24, pp. 563-570.
 • Suh Y, Kim M-S., 2014, Internationally leading SMEs vs. internationalized SMEs: Evidence of success factors from South Korea, International Business Review, Vol. 23, pp. 115-129.
 • Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, 2013, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa.
 • Technology Foresight Manual, 2005, United Nations Industrial Development Organisation, Vienna
 • Van den Bosch, S. J. M., Brezet, J. O, Vergragt, P. J., 2005, How to kick off system innovation: a Rotterdam case study of the transition to a fuel cell transport system, Journal of Cleaner Production, t. 13.
 • Van der Duin, P. A., 2000, Linking futures research to innovation processes. A selection of preliminary findings and some possible future directions. EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting & Assessment Methods-SEVILLE, 13-14 MAY 2000 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu http://foresight.jrc.ec.europa.eu/fta/papers/Keynotes/Linking%20 futures%20research%20to%20innovat.ion%20processe.pdf
 • Van der Duin, P., 2006, Qualitative Futures Research for Innovation, Academic Publishers, Eburon
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.