PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 4 International greenhouse gas emission trading - a potential source of financial support to Polish companies | 42
Tytuł artykułu

International greenhouse gas emission trading - a potential source of financial support to Polish companies

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Anthropogenic greenhouse gas emissions (GHG) cause worrying climate changes. Mitigation of climate change has gradually gained significance on the international policy arena. The Kyoto Protocol allows for international GHG emission trade. Countries whose emission levels are significantly below the targets set in the Kyoto Protocol have the possibility to sell their excess emissions in the global carbon market. This paper aims at proving that this will bring macro-economic and environmental benefits to Poland - a country with a significant emission reserve. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol, First session, Agenda item 3, Planning of future work (17-25 May 2006), http://unfccc.int/resource/docs/2006/awg1/eng/l02r01.pdf
 • Bank Gospodarki Krajowej (2006), Zasady udzielania premii termomodernizacyjnej, http://www.bgk.pl/fundusze/ft/ft_zasady.jsp
 • Blazy, J. (2005), Ustawa termomodernizacyjna po zmianach, Rynek nieruchomości Warszawskich, http://www.rnw.pl/ustawa_termomodernizacyjna_po_zmianach,1,154,155,154.html
 • Blyth, W., Baron, R. (2003) International Energy Agency, OECD Environment Directorate and International Energy Agency, Green Investment Schemes-Options and Issues, COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2003) 9.
 • Błachowicz, A., Gassan-Zade, O., Kittell, M. (2002), Przewodnik po polityce klimatycznej dla przedsiębiorstw, Center for Clean Air Policy, Broszura 1/3 (wyd. II).
 • Bojarun, D., Kolacz, I., Gaj, H., Kalecinski, L. (2005), The Polish Green Energy Outlook: Profiting from a Dynamic Renewable Energy Market, Greenprices.
 • Bruntland, G. (1987), Our Common Future: The World Commission on Environment and Development, Oxford University Press.
 • Capoor, K., Ambrosi, P. (2006), State and trends of the carbon market 2006, Waszyngton.
 • Commission Decision of 26 March 2007 concerning the national allocation plan for the allocation of greenhouse gas emission allowances notified by Poland in accordance with Dicrective 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
 • Council Decision of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfillment of commitments thereunder, 2002/358/CE, 2002.
 • Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, K(2005) 549 final, 2005.
 • Dyrektywa nr 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą europejski system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na terenie wspólnoty, 2003.
 • Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto, 2004.
 • Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG.
 • Ekofundusz (2005), Zasady działania Ekofunduszu, Warszawa.
 • Ekofundusz (2006), Działalność EkoFunduszu w latach 1992-2005, http://www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm
 • Encyklopedia PWN online (2006), Wydawnictwo Naukowe PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/62205_1.html,
 • Environmental Finance; publisher: Grahan Cooper, Editor: Mark Nichhols, Researcher: Natalia Gorina (2006), Carbon Funds 2006, Environmental Finance Publications.
 • EPA (2005), 2004 Progress report, Acid Rain Programme: Overview, http://www.epa.gov/airmarkets/arp/overview.html
 • European Commission (2006), Co to jest zmiana klimatu? http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/climatechange_pl.htm
 • European Commission (2001), Commission communication: Community guidelines on state aid for environmental protection, Official Journal C 37 of 03.02.2001, 2201.
 • European Commission (2006), First European Climate Change Programme. Second Phase of the European Climate Change Programme (2002-2003) http://ec.europa.eu/environment/climat/second_phase.htm
 • European Commission (2006), Greenhouse gas monitoring and reporting http://ec.europa.eu/environment/climat/gge.htm
 • Euroepan Commission (2006), The European Climate Change Programme, EU Action Against Climate Change, European Commission.
 • Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu (2006), http://www.cire.pl/UE/odcinki.html?d_id=13136&d_typ=5, CIRE
 • Evans, M. (2001), Emission Trading in Transition Economies: the Link between International and Domestic Policy, Battelle, Pacific Northwest National Laboratory, Washington D.C.
 • Evolution Markets (2006), GHG markets http://www.evomarkets.com/ghg/index.php?xp1=aau
 • Fiedor B., Jakubczyk, Z. (2002), Rynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń na przykładzie SO2 w energetyce polskiej, Białystok
 • Gaj, H. (2004), Potencjały i koszty redukcji CO2 w technologiach produkcyjnych, konferencja: Handel emisjami od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej, Warszawa
 • Heilprin, J. (2006), Earth hottest it's been in 2000 years, Associated Press
 • Hohne, N. (2006), Die Zukunft des Kyoto-Protokolls - Was ist nach 2012 zu erwarten? Zum Stand der internationalen Verhandlungen
 • Hohne, N. (2006), International Climate Policy post-2012, Ecofys GmbH.
 • Horstink, M., Kolacz, I., Beek, A., Mirowska, K., et at. (2006), Biuletyn rynkowy BOT.
 • Jankowski, B., Gaj, H., Kolacz, I., et al., (2004), Opracowanie Krajowego Planu Alokacji Uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na lata 2005 - 2007, Etap I, Określenie całkowitej liczby uprawnień w systemie handlu emisjami - podejście Top-down, Ecofys, EnergSys.
 • Jaworski, W. (2006), Implementacja dyrektywy 2003/87/WE do prawodawstwa polskiego, seminarium o środowisku "Implementacja europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i odnoszące się do niego ostatnie zmiany w prawie polskim".
 • Kokorin, A. (2003), WWF Russia, USD, Climate Change Knowledge Network, Green Investment Schemes as a Way of Promoting Environmentally - Sound Cooperation among Russia, Canada, Japan and Other Nations under the Kyoto Protocol, International Institute for Sustainable Development.
 • Kołacz, I. (2005), Podstawy budowania strategii zarządzania emisjami w przedsiębiorstwie, Nowe Życie Gospodarcze.
 • Kołacz, I. (2006), Charakterystyka europejskiego rynku uprawnień do emisji, Szczyrk.
 • Kolacz, I., Mirowska, K., Lewandowska, A., Olejniczak, B. (2006), Biuletyn informacyjny Ecofys nr 14
 • Kołacz, I., Mirowska, K., Olejniczak, B., Lewandowska, A. (2006) Biuletyn informacyjny Ecofys nr 15.
 • Komunikat Komisji dla Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów pt. "Powstrzymywanie zmian klimatycznych na świecie", 9 lutego 2005
 • Ministerstwo Środowiska (2004), Projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2005-2007
 • Ministerstwo Środowiska (2006), Projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012
 • Ministerstwo Środowiska (2006), Ramowe Porozumienie w sprawie Prototypowego Funduszu Węglowego (PCF), http://www.mos.gov.pl/2strony_tematyczne/pcf/index.shtml
 • Ministerstwo Środowiska, Departament Instrumentów Ochrony Środowiska, Informacja prasowa: Mechanizm Wspólnych Wdrożeń.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2004), Planowane przychody i wydatki Narodowego Funduszu w 2005 r. http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/aktualnosci_artykuly_odslona.php?id=1108646799
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2006), http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/dzialalnosc_zasady_zakres.php
 • New Scientist (2005), Post Kyoto talks start in tough climate, http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7385
 • Olendrzyński, K, Kargulewicz, I., Skośkiewicz, J., Dębski, B., Cieślińska, J., Kluz, M., Radwański, E., Galiński, W., Kozakiewicz, J., Mąkosa, J. (2003) Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów w roku 2003, Instytut Ochrony Środowiska
 • Phylipsen, D. (2000), International Comparisons and National Commitments. Analyzing energy and technology differences in the climate debate, Uniwersytet w Utrechcie
 • Phylipsen, D., Kołacz, I., et al. (2005), Voluntary GHG Credit Market overview.
 • Podlasiak, Z. (2006), Biuletyn Urzędu Antymonopolowego, nr 8/1996, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi, Dopuszczalna pomoc publiczna w krajach członkowskich Unii Europejskiej (opisy przypadków: Belgia, Irlandia, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja), www.rcie.lodz.pl/docs/Dopuszczalna_pomoc_publiczna.doc
 • Point Carbon (2004), Carbon Market Analyst, Special Issue- What determines the price of carbon?
 • Point Carbon (2006), Carbon 2006: Towards a Truly Global Carbon Market, Oslo.
 • Pravda (2004), Russia forced to ratify Kyoto Protocol to become WTO member, http://english.pravda.ru/main/18/88/354/14495_kyoto.html
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, z dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684.
 • Rada Ministrów (2003) Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020.
 • Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992, Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dz.U. 2002 nr 96 poz. 865.
 • Serwis ekologiczny Proekologia (2006), http://proekologia.pl/content.php7article.219
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego (2006), http://www.slownik-online.pl/kopalinski/lE78F8212072217FC12565E80049BC40.php
 • Stranlund, J.K., Chavez, C.A., Field, B.C. (2002), Enforcing emissions trading programs: theory, practice and performance, 2nd CATEP workshop on the design and integration of National Tradable Permit Schemes for Environmental Protection, University College London.
 • Szewrański, S. (2005), "Zrównoważony rozwój w projektach FS. Rozwój zrównoważony (ekorozwój) - definicja, podstawowe pojęcia, zastosowania," Warsaw.
 • Szweykowska-Muradin, M. (2003), Dyrektywa krok po kroku, Konsekwencje wprowadzenia handlu emisjami CO2 dla europejskiego sektora energetycznego, Warszawa.
 • Szweykowska-Muradin, M. (2005), Podstawowe informacje nt. handlu uprawnieniami do emisji CO2, Seminarium: Monitorowanie i raportowani emisji w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji, Warszawa.
 • Szweykowska-Muradin, M., Kołacz, I. (2006), Taktyki uczestnictwa w systemie, projekty JI, CDM, Szczyrk.
 • Tangen, K., Korppoo, A., Berdin, V., Sugiyama, T., Egenhofer, Ch., et at. (2002), A Russian Green Investment Scheme: Securing environmental benefits from international emissions trading.
 • Taniewski, M. (1996), Chemia wobec cywilizacyjnych wyzwań XXI wieku, Wykład z okazji inauguracji roku akademickiego 1996/1997 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9605/01.html
 • Umeda, Y. (2005), GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce, Wokół Energetyki.
 • UNEP, UNFCCC (2002), Climate Change Information Kit.
 • UNFCCC (2002), Understanding Climate Change: Beginners Guide to the UN Framework Convention and Its Kyoto Protocol.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2004), Zapobieganie zmianom klimatu, http://www.cie.gov.pl/WWW/serce.nsf/0/02E007F755027ABBC1256E7E003E087C?Open&RestrictToCategory
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2005), Stanowisko Polski w odniesieniu do kwestionariusza dotyczącego pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/environment/38255.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.