PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 124 | 169--190
Tytuł artykułu

Czynniki absorpcji funduszy unijnych według oceny jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego i świętokrzyskiego

Warianty tytułu
Union Funds Absorption Factors according to the Local Self-Government Units in the Opole and Świętokrzyskie Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie jednostek samorządu terytorialnego można wyciągnąć ogólniejsze wnioski mające odniesienie do absorpcji środków unijnych przez samorządy terytorialne. Spośród samorządów terytorialnych najwięcej środków unijnych pozyskują miasta. Gminy wiejskie zazwyczaj koncentrują się na niewielkich inwestycjach, ważnych jednak z punktu widzenia społeczności lokalnej. W efekcie będą pogłębiać się różnice w poziomie zamożności pomiędzy miastami a gminami wiejskimi w obrębie województw, a nawet powiatów. Dotychczas projekty unijne nie stanowiły urzeczywistnienia pewnych działań strategicznych, bardzo często były raczej podporządkowane doraźnym potrzebom. Strategie rozwoju gospodarczego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na etapie tworzenie projektów są przez większość samorządów po prostu ignorowane. Prowadzi to do rozproszenia środków publicznych bez osiągnięcia właściwych rezultatów. Większość samorządów terytorialnych charakteryzuje się stosunkowo niską kulturą ewaluacji, nie wykazują zainteresowania skutkami i efektywnością wydatkowania publicznych środków. Te informacje najczęściej(fragment tekstu)
EN
Local self-governments are main beneficiaries of the Union aid for Poland. The volume and purpose of the structural funds depend to a large extent on them. This fact is the key factor for the subject of the present article to have been undertaken. Its aim is to analyse the factors of Union funds use by local self-governments. For the purpose of this article the author uses the result of the survey with regard to the self-governments in the Opole and Świętokrzyskie regions. According to the survey the projects implemented by self-governments are loosely connected with the strategic growth goals. The accurate planning of expected products and project results, explicit determination of the qualified spending and the lack of full transparency of the selection process of projects to be financed hinder the absorption of the EU funds. However, the largest barrier as perceived by the local self-governments is the lack of their own funds to co-finance the Union projects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
169--190
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Analiza pt. Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Agrotec Polska, Warszawa, kwiecień 2006.
 • Bank Danych Lokalnych
 • Dostęp do informacji oraz systemy wyboru projektów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, red. M. Brennek, Instytut Sobieskiego, Warszawa, marzec 2009.
 • GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, Warszawa 2011.
 • GUS, Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2008 r., Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010.
 • GUS, Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 2003.
 • Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1.
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych, Ekspertyza. PSDB, Warszawa, październik 2007.
 • Karpinska-Mizielińska W., Smuga T., Echaust M., Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 1-2.
 • Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna, Warszawa 2008.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010- 2020; Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, 13 lipca 2010.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r., Warszawa 2011.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r., Warszawa 2011.
 • Monitor Unii Europejskiej 2011, nr 8 (86).
 • Nargiełło J., Zdolność kredytowa jako element potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, nr 3 (25).
 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3. Raport zbiorczy, PROKSEN-PBS DGA, Warszawa, czerwiec 2007.
 • Pastuszka S., Diagnoza i ocena potencjalnych barier w absorpcji unijnej pomocy strukturalnej przez samorządy województwa świętokrzyskiego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 2 (28).
 • Pastuszka S., Europejska polityka regionalna w województwie świętokrzyskim, WSEiP, Kielce 2008.
 • Raport końcowy z badania pt. Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie, PAG, Uniconsult, Research International Pentor, sierpień 2007.
 • Raport z badania pt. Wpływ interwencji finansowych z funduszy strukturalnych UE na przekształcenie obszarów wiejskich, Agrotec Polska, Agrotec spa, Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, listopad 2007.
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.U. UE L 210/25 z dnia 31 lipca 2006 r.
 • Szlachta J., Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju regionalnego Polski, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2000.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT, Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. z 1998 r., Nr 7, poz. 25 ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.
 • Wojtowicz D., Wolański M., Widła-Domaradzki Ł., Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010, nr 4 (42).
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Raport końcowy, ECORYS. Research and Consulting, Warszawa, 2 listopada 2006.
 • Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim, Opole, listopad 2006.
 • Zarząd Województwa Opolskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Opole 2007.
 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Kielce 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.