PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 11 | nr 3 | 25--32
Tytuł artykułu

Regionalna polityka (i)migracyjna jako narzędzie stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego)

Warianty tytułu
Regional Immigration Policy as a Tool for the Stimulation of Socio-Economic Development (with a Focus on Opolskie Voivodship)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czy możliwe jest tworzenie polityki (i )migracyjnej na poziomie regionalnym? Do tej pory o politykach migracyjnych mówiło się najczęściej analizując je w skali europejskiej lub ogólnokrajowej. Niewykluczone jednak, że zadania z tego zakresu należałoby także wypracowywać na poziomie regionalnym. Wynika to chociażby ze specyfiki pewnych obszarów, a takim jest województwo opolskie, w którym migracje zagraniczne stały się istotnym elementem rozwoju społeczno-ekonomicznego. Konsekwencją odpływu mieszkańców regionu może stać się napływ cudzoziemców. Sądzić można, że w związku z trwającą obecnie w województwie opolskim dyskusją nad depopulacją oraz tworzeniem mechanizmów zaradczych, warto byłoby zastanowić się także nad wypracowaniem polityki odnoszącej się do napływu obcokrajowców do regionu. Wydaje się, że Opolszczyzna w zakresie opracowania indywidualnej, regionalnej polityki (i)migracyjnej mogłaby być pionierem i stworzyć "dobrą praktykę" dla innych województw, a także dla działań, które mogłyby być realizowane w skali całego kraju. Celem artykułu jest pokazanie napływu obcokrajowców do Polski i województwa opolskiego, który można traktować jako konsekwencję emigracji zagranicznej obserwowanej w kraju i w regionie oraz wskazanie ewentualnych możliwości korzystania z obecności cudzoziemców. (abstrakt oryginalny)
EN
Is it possible to create immigration policy at the regional level? To date, migration policies have been analyzed at the European or national level. However, it is possible this issue should also be worked out at the regional level. This is connected with the specific nature of certain areas, such as the Opolskie Voivodship, in which international migration has become an important element of socio-economic development. The consequence of migration of residents of the region may become an influx of foreigners. It can be believed that, in view of the ongoing discussion in the Opolskie Voivodship of depopulation and the creation of remedial mechanisms, it would be worthwhile to consider developing policies related to the influx of foreigners in the region. It seems that the Opolskie Voivodship in the development of an individual, regional immigration policy could be a pioneer and create a "good practice" for other regions, as well as measures that could be implemented throughout the entire country. The purpose of this article is to show the influx of foreigners in Poland and Opolskie Voivodship, which can be regarded as a consequence of emigration of Poles observed in the country and the region, and to identify possible opportunities to benefit from the presence of foreigners. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
25--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Chojnicki Z. (2008): Rozwój społeczno-ekonomiczny i jego aspekty aksjologiczne. [w:] J.J. Parysek i T. Stryjakiewicz (red.): Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Churski P. (2008): Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Geografia/Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 79, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Domański R. (2008): Modelowanie ewolucji przestrzennego zagospodarowania: zjawiska, koncepcje, modele. [w:] J.J. Parysek i T. Stryjakiewicz (red.): Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Duszczyk M. (2008): Wyzwania polskiej polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe. [w:] P. Kaczmarczyk i M. Okólski (red.): Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia, Warszawa, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW.
 • Ferry M., Vironen H. (2009): Reakcje polityki regionalnej na przemiany demograficzne. Opracowanie EoRPA 09/4. Glasgow, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, [dostęp: 2013.06.25], [@:] http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/EoRPA/Documents/09_04.pdf.
 • Gajewski P., Kwiatkowski E. (2008): Polityka regionalna w Polsce - próba oceny i rekomendacje. [w:] E. Kwiatkowski (red.): Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Heffner K. (2003): Region migracyjny. [w:] K. Heffner i R. Rauziński (red.): Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego), Studia i Monografie/Politechnika Opolska, t. 152, Opole, Oficyna Wydawnicza PO.
 • Heffner K., Solga B. (1999): Praca w RFN i migracje polsko-niemieckie a rozwój regionalny Śląska Opolskiego. Opole, PIN IŚ.
 • Kwiatkowski E. (2008): Model funkcjonowania regionalnego rynku pracy. [w:] E. Kwiatkowski (red.): Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Malik K. (2011): Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia/Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. 135, Warszawa, KPZK PAN.
 • Solga B. (2013): Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym. Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Strzelecki Z. (2011): Strategiczne wyzwania Polski a polityka regionalna (wybrane problemy). [w:] M. Kolczyński i P. Żuber (red.): Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Weinar A. (2005): Trajektorie polityki migracyjnej w świetle współczesnych opracowań. "Przegląd Polonijny", nr 3 (117), s. 101-115.
 • Zespół do Spraw Migracji (2012): Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania. Departament Polityki Migracyjnej, Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
 • Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwoleń na pracę, DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1116 i nr 120 z 2007 r. poz. 824.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwoleń na pracę, DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1116.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, DzU z 2008 r. nr 17 poz. 106.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 lutego 2009 r., DzU z 2009 r. nr 21 poz. 114.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, DzU z 2010 r. nr 236, poz. 1559.
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, DzU z 2011 r. nr 155 poz. 919.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, DzU z 2011 r. nr 264 poz. 1573.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.