PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności | 190--206
Tytuł artykułu

Fundusz Spójności jako instrument wspierający konkurencyjność gospodarek krajów Europy Środkowo - Wschodniej na przykładzie Polski

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fundusz Spójności poprzez współfinansowanie kosztownych inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury wspiera przemiany postępujące w gospodarkach najbiedniejszych krajów UE, umożliwiając tym samym zmniejszenie dystansu względem najlepiej rozwiniętych państw członkowskich. W nowym okresie programowania 2007-2013 Fundusz Spójności w Polsce współfinansuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), który realizuje strategiczne kierunki nakreślone w Narodowej Strategii Spójności. Jego wdrażanie umożliwi wypełnienie zobowiązań podjętych w ramach negocjacji akcesyjnych w zakresie ochrony środowiska, transportu, czy energetyki. Pełni tym samym rolę wspomagającą w odniesieniu do innych krajowych narzędzi skierowanych na ten cel. Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z Funduszu Spójności/funduszy strukturalnych należy rozpatrywać w szerszym kontekście, gdyż ich realizacja powinna wpłynąć na poprawę dostępności komunikacyjnej regionów, na poprawę jakości połączeń komunikacyjnych, warunków życia, warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa. Również Fundusz ten przyczynia się, z uwagi na konieczność wypełniania warunków konwergencji i przestrzegania opracowanego programu, do zapewnienia stabilności i dyscypliny makroekonomicznej w krajach beneficjentach. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Commission Staff Working Document. Annex to the: Annual Report on the Cohesion Fund (2007). COM (2008) 752 final. Commission of the European Communities, Brussels, 14.11.2008.
 • Dane i informacje przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maj 2009.
 • Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu "Konwergencja" w latach 2007-2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii. Dz.U. UEL 87/21, 28.3.2007.
 • Fundusz Spójności dla rozwoju Polski - informacja prasowa z 29 czerwca 2009 r. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2004_2006/Document s/Notatka_prasowa_FS_290609 .pdf
 • Fundusz Spójności dla rozwoju Polski. Prezentacja. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Warszawa, 29 czerwca 2009. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2004_ 2006/Documents/Kampania_FS_projekty_prezentacja.pdf
 • Fundusz Spójności. Wzmacnianie europejskiej solidarności. Inforegio Panorama nr 14, wrzesień 2004, Unia Europejska, Polityka regionalna, http://ec.europa.eu/re- gional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/magl4/magl4_pl.pdf
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_pl.htm
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_pl.htm
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusz-l-Spoinosci/konf_FS_wdr_260609.htm
 • http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_pois.aspx
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonly- res/2BD5B9B6-767E-473C-B 198-496FDEC4DFED/3194 l/NSRO_maj2007.pdf
 • Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2008. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/ analizy_i_stany_raporty_ze_stanu_sytuacji_spoleczno-gospo- darczej_polski/raporty/Documents/raport_2008_16_09_08_g_16_55_okl_ 0609.pdf
 • Polska. Przeglądy terytorialne OECD. OECD 2008.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesieni 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.pois.gov.pl/ Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/91/POHS051 208.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na łata 2004-2006. Dz.U., nr 176, poz. 1827. Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94. Dz.U. UE L 210/79.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/re- gulation/content/pl/02_pdf
 • /00_6_cf_l_pl.pdf Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dz.U. UE L 210/25.
 • Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiające Instrument Przedakcesyjnej Pomocy Strukturalnej (1267/99/WE).
 • Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Komunikat Komisji, maj 2004. http://ec.europa.eu/re- gional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/pdf/4cr_pl.pdf
 • Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2007). Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 14.11.2008, KOM (2008) 752 wersja ostateczna.
 • Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009, maj.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.