PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 3(29) | 13--31
Tytuł artykułu

Regional Differentiation in the Development of French Towns - Quantitative Analysis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regionalne zróżnicowanie rozwoju miast we Francji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wiek XX i XXI to okres szybko postępującej urbanizacji. W 2008 roku po raz pierwszy udział ludności miejskiej świata przekroczył 50% ogółu mieszakńców. Proces ten jest stymulowany głównie poprzez współczesne przemiany technologiczne, gospodarcze, demograficzne i społeczne. W przypadku Europy zwykło się już stosować miano "metropolii Europa". Rodzi się jednak pytanie, czy procesy urbanizacji zachodzą z taką samą intensywnością w całej Europie oraz czy istnieje jakieś regionalne zróżnicowanie tych zmian. W pracy podjęto próbę przedstawienia regionalnego zróżnicowania rozwoju miast we Francji w latach 1965-2007, przy czym szczególną uwagę zwrócono na zmiany zachodzące współcześnie od 1999 roku. Analizę zmiany liczby ludności miast przeprowadzono w odniesieniu do różnych jednostek administracyjnych: regionów, departamentów, aglomeracji i jednostek miejskich. Po prześledzeniu zmian liczby ludności miast oraz stopnia urbanizacji regionów, podjęto próbę stworzenia modelu rozwoju miast w poszczególnych regionach Francji. Na tej podstawie przeprowadzono prognozowanie ich rozwoju w przyszłości. Na koniec porównano wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne z tempem zmian liczy ludności miast. Działania te miały na celu weryfikację wpływu poszczególnych czynników na współczesne na procesy urbanizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The 20th and 21st centuries are the periods of urbanization. In 2008, for the first time the world's urban population exceeded 50%. This process is driven mainly by technological, economic and social changes. In the case of Europe, "metropolitan Europe" has already become a commonly used name. However, the question arises as to whether the processes of urbanization take place with the same intensity throughout Europe and if there are any regional differences in these changes. This paper attempts to present regional differences in the development of cities in France. As an indicator of development the changes of city population have been adopted. The analysis was based on the number of urban population in France in the years 1965-2007. The analysis of these changes was carried out in relation to various administrative units: regions, departments, units and urban agglomerations (unité urbaine). After analising the changes of the degree of urbanization of regions an attempt was made to create a model of urban development in various regions of France and, on this basis, forecast their future growth. Finally, selected indicators of socio-economic changes have been compared with the rate of urban population changes. This has been aimed at verifying the influence of individual factors on contemporary processes of urbanization. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pedagogical University of Cracow
Bibliografia
 • Beaujeu-Garnier, J., and G. Chabot. 1971. Zarys geografii miast. Translated by W. Świeżewska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Berry, B.J.L., and W.L. Garrison. 1963. "Alternatywne wyjaśnienia stosunków między wielkością i rangą miast, ["Alternate Explanations of Urban Rank-Size Relationships." In Annals of the Association of American Geographers, 1958, no. 48 (1): 83-91]." Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej no. 1:137-164.
 • Borowiec, M. 2006. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu metropolii." In Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny, edited by Z. Makieła and R. Fedan, 241-259. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM (na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego).
 • Brunet, R. 1989. Les Villes "européennes". Rapport pour la DATAR, Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Paris: Documentation française.
 • Brutel, C., and L. Omalek. 2002. "Demographic projections for France and French regions/departments to 2030." Insee Références: 13-24.
 • Brutel, C., and L. Omalek. 2003. Projections démographiques pour la France, ses régions et ses départements (horizon 2030/2050), INSEE résultats Société. Paris: Insee.
 • Capello, R., R. Camagni, B. Chizzolini, and U. Fratesi. 2008. Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe. European Competiveness and Global Strategies, Advances in Spatial Science. Berlin: Springer.
 • Chodyński, A. 2007. "Macierz oceny szans rozwoju miast i gmin." Zarządzanie i Marketing no. 1:45-49.
 • Cleveland, W.S., S.J. Devlin, and E. Grosse. 1988. "Regression by Local Fitting - Methods, Properties, and Computational Algorithms." Journal of Econometrics no. 37 (1): 87-114. doi: Doi 10.1016/0304-4076 (88)90077-2.
 • De Beer, J.et al. 2010. "DEMIFER. Demographic and Migratory Flows Affecting European Regions and Cities. Applied Research 2013/1/3. Final Report |Version 30/09/2010." In:ESPON. [@:] http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/DEMIFER/FinalReport/Final_report_DEMIFER_incl_ISBN_Feb_2011.pdf.
 • Dorocki, S. 2008a. "Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej na przykładzie Francji." In Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, edited by Z. Zioło and T. Rachwał, 183-191. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP.
 • Dorocki, S. 2008b. "Kształtowanie się regionów przemysłowych Francji." In Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, edited by Z. Zioło and T. Rachwał, 45-54. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 • Dorocki, S. 2008c. "Zmiany struktury osadniczej Francji w oparciu o metody analizy wielkości miast." In Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, edited by J. Słodczyk and E. Szafranek, 161-172. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Dorocki, S. 2011. "Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji." In Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, edited by Z. Zioło and T. Rachwał, 24-41. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP.
 • Dorocki, S., and B. Jenner. 2009. "Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji." In Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, edited by Z. Zioło and T. Rachwał, 188-197. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP.
 • Dziewoński, K., and M. Jerczyński. 1971. Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast., Prace Geograficzne. Instytut Geografii PAN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Gałka, J., and A. Warych-Juras. 2008. "Potencjalna konkurencyjność miast z perspektywy migracji ludności (na przykładzie województwa małopolskiego)." In Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, edited by J. Słodczyk and E. Szafranek, 41-51. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Geppert, A. 2009. "Polycentricity: can we make it happen? From a concept to its implementation."Urban Research & Practice no. 2 (3): 251-268. doi: 10.1080/17535060903319145.
 • Göddecke-Stellmann, J. 2011. "Metropolitan Areas in Europe." In BBSR-Online-Publikation 2011,01. Bonn: Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung. http://nbn-resolving.de/urn:nbn: de: 101:1-201101193205, [@:] http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_23582/BBSR/EN/Publications/OnlinePublications/2011/DL__ON012011,templateId=raw, property=publicationFile.pdf/DL_ON012011.pdf.
 • Gorzelak, G. 2006. "Metropolia - region. Kto kogo potrzebuje? " Pomorski Przegląd Gospodarczy no. 5:48-49.
 • Gwosdz, K., G. Micek, A. Zborowski, B. Domański, J. Działek, T. Chaberko, M. Ciechowski, M. Dej, J. Gałka, J. Górecki, N. Grad, A. Kocaj, and P. Kretowicz. 2010. "Potencjał i funkcje gospodarcze miast." In Małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, edited by B. Domański and A. Noworól, 4-38. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej.
 • Jałowiecki, B. 1972. Miasto i społeczne procesy urbanizacji. Problemy, teorie, metody. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jażdżewska, I. 2008. "Ranking miast - metody badań w ujęciu przestrzennym i dynamicznym." In Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, edited by J. Słodczyk and E. Szafranek, 75-85. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kaddouri, L. 2004. Structures spatiales et mises en réseaux de villes pour la régionalisation des territoires, Arts et Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales, Université Montpellier III - Paul Valéry, Montpellier.
 • Khuri, A.I. 2006. Response surface methodology and related topics. Hacenksack, N.J.: World Scientific.
 • Kiełczewska-Zaleska, M. 1972. Geografia osadnictwa. Zarys problematyki. 2nd ed. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kłosowski, F., and J. Runge. 1999. "Prognoza zmian zaludnienia miast woj. śląskiego do 2020 r." Wiadomości Statystyczne no. 5:29-43.
 • Korcelli, P. 1974. Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kudełko, J., and Z. Zioło. 2007. "Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych." In Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, edited by J. Kudełko. Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk.
 • Kwiatek-Sołtys, A. 2004. Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Prace Monograficzne/Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 • Liszewski, S. 1992. Funkcja administracyjna miast, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Maik, W. 1988. Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa, Geografia/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Maik, W. 1992. Podstawy geografii miast, Skrypty i Teksty Pomocnicze/Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: UMK.
 • Malisz, B. 1966. Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. Warszawa: Arkady.
 • Mangematin, V., S. Lemarié, and D. Catherine. 2001. "French Ag-Biotech SMEs: Development Prospects." AgBioForum no. 4 (2): 98-104.
 • Marszał, T., and T. Markowski. 1995. Redevelopment and Regeneration of Urban Areas. International Experiences. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Parysek, J.J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Parysek, J.J. 2009. Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Rajman, J. 1989. Studia nad urbanizacją południowej Polski, Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Rozenblat, C., and P. Cicille. 2003. Les villes européennes. Analyse comparative, Rapport d'étude. Paris.
 • Runge, A., and J. Runge. 2006. "Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego." In Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, edited by J. Słodczyk and E. Szafranek. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Rykiel, Z. 1985. Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych, Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sjoholm, F., and N. Lundin. 2010. "The Role of Small Firms in the Technology Development of China." World Economy no. 33 (9): 1117-1139. doi: DOI 10.1111/j.1467-9701.2010.01282.x.
 • Słodczyk, J. 2001. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie/Uniwersytet Opolski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Słodczyk, J. 2002. "Przekształcenia demograficzno- i społeczno- przestrzennej struktury miasta w okresie przemian ustrojowych." In Demograficzne i ekonomiczne skutki transformacji w Polsce - aspekt regionalny, edited by U. Łangowska-Szczęśniak. Opole: Wydawnictwo UO.
 • Smętkowski, M., B. Jałowiecki, and G. Gorzelak. 2009. Obszary metropolitalne w polsce: problemy rozwojowe i delimitacja (Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce). Edited by G. Gorzelak, Raporty i analizy EUROREG. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.
 • Szymańska, D. 2008. Urbanizacja na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymańska, D., E. Grzelak-Kostulska, and B. Hołowiecka. 2009. "Polish Towns and the Changes in Their Areas and Population Densities." Bulletin of Geography. Socio-Economic Series no. 11:15-29. doi: 10.2478/v10089-008-0018-2.
 • Wilczyński, W. 1989a. "Rozwój przemysłu i urbanizacja w Korei Południowej." Czasopismo Geograficzne no. 1:85-88.
 • Wilczyński, W. 1989b. "Urbanizacja w ChRL." Czasopismo Geograficzne no. 1:89-92.
 • Wójtowicz, M. 2011. "Proces urbanizacji a przekształcenia brazylijskich obszarów metropolitalnych na przełomie XX i XXI w." In Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, edited by M. Soja and A. Zborowski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zborowski, A. 2008. "Społeczne profile europejskich metropolii. Czynniki przemian." In Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, edited by J. Słodczyk and M. Śmigielska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Zioło, Z. 1988. "Kształtowanie się systemu przestrzennego miast na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej." In Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków. X Konwersatorium wiedzy o mieście, edited by J. Kaczmarek, 107-108. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Zioło, Z. 2001. "Konkurencyjność miast w układach przestrzennych " In Konkurencyjność miast i regionów. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), edited by Z. Szymla, 33-49. Kraków: Wydawnictwo AE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.