PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz | 259--272
Tytuł artykułu

Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestie związane ze swobodnym przepływem ludzi w skali międzynarodowej oraz ich wpływem na sytuację krajowych i regionalnych rynków pracy nabierają coraz większego znaczenia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Ze względu na duży potencjał demograficzny państw, które weszły do struktur europejskich, w tym szczególnie Polski, poznanie warunków uruchomienia dużych potoków migracyjnych, tak do sąsiednich krajów, jak i całej Unii Europejskiej, staje się ważnym przedsięwzięciem badawczym o istotnym znaczeniu praktycznym dla polityki społecznej i gospodarczej. Chociaż wielkość tych przepływów jest - z wielu względów - trudna do oszacowania, to ich oddziaływanie na gospodarkę, rynki pracy, procesy społeczne i kulturowe kraju oraz jego części nie budzi wątpliwości. W regionach o szczególnie dużej skali wyjazdów o trwałym charakterze, jak i migracji zarobkowych kwestia przepływów zagranicznych staje się jednym z podstawowych problemów regionalnej polityki społecznej. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Hoenekopp E. : Rozwój gospodarczy i rynek pracy w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej. W : Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy. Niemcy. Red. Golinowska S., Warszawa 1998.
 • Rauziński R., Jończy R. : Ekonomiczna perspektywa transferu polskiej siły roboczej do państw Unii Europejskiej. W : Produktywność. Konkurencyjność. Integracja. Red. Jagas J., Opole 1999.
 • Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce. Wybrane zagadnienia. Red. Rajkiewicz A., Włocławek 2000.
 • Okólski M. : Uwarunkowania migracji w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. W : Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych. Red. Heffner K., Opole 2002.
 • Heffner K. : Specyfika Śląska Opolskiego w kontekście polskim i europejskim. W : Współczesna geografia polityczna. Red. Rościszewski M., Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences. Conference papers 17, Warszawa 1993.
 • Heffner K., Rauziński R. : Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego). Opole 2003.
 • Rauziński R. : Historyczne kształtowanie się procesów migracji zagranicznych (stałych i czasowych) na Śląsku Opolskim. W : Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych. Red. Heffner K., Opole 2002.
 • Heffner K., Solga B. : Podwójne obywatelstwo a rozwój społeczno-gospodarczy regionu opolskiego. W : Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących. Red. Zagórowska A.,Malik K., Miszewski M., Bytom 2005.
 • Heffner K. : Die regionale Entwicklung des Oppelner Schlesiens. W : Anerkannt als Minderheit. Vergangenheit und Zukunft der Deutschen in Polen. van der Meulen H. (Hrsg.). Baden-Baden 1994.
 • Korbel J. : Polska - Górny Śląsk - Niemcy. Polityczny bilans 50-lecia Poczdamu. Uniwersytet Opolski "Studia i Monografie" nr 228, Opole 1995.
 • Szczygielski K. : Etniczny kontekst migracji zewnętrznych z województwa opolskiego w świetle wyników Spisu 2002. W : Wyjazdy zarobkowe szansa czy zagrożenie ? Perspektywa społeczno-moralna. Red. Glombik K., Morciniec P., Opole 2005.
 • Scholtz-Knobloch T. : Die Deutsche Minderheit in Oberschliesen - Selbsttreflexion und politisch-soziale Situation unter Besonderer Berueckssichtingung des so genante. "Oppelner Schlesien", Goerlitz 2002.
 • Heffner K. : Migracje zagraniczne z Polski i do Polski oraz ich perspektywy. W : Księga poświęcona pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Stasiak A., Warszawa 2003.
 • Rauziński R. : Wyjazdy zarobkowe w śląskim krajobrazie społecznym. W : Wyjazdy zarobkowe szansa czy zagrożenie ? Perspektywa społeczno-moralna. Red. Glombik K., Morciniec P., Opole 2005.
 • Grygierczyk M. : Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim. Cecha zjawiska w okresie zmiany systemowej. W : Śląsk Opolski. Problemy okresu transformacji w drodze do normalności. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej (Głubczyce, 16-17.11.1995 r.). Red. Kozera B., Lis M., Opole 1997.
 • Kosiński L. : Pochodzenie terytorialne ludności ziem zachodnich 1950 r., "Dokumentacja Geograficzna", Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, z. 2, Warszawa 1960
 • Causes and Consequences of Migration in Central and eastern Europe. Podlasie and Śląsk Opolski : Basic Trends in 1975-1994. Jaźwińska E., Okolski M. (Eds.), Migration Research Centre, Warsaw 1996.
 • Rauziński R. : Współczesne migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim. (Aspekty demograficzne i społeczne). Opole 1999.
 • Heffner K., Solga B. : Współczesne procesy migracyjne i zagraniczne przepływy siły roboczej (na przykładzie Śląska Opolskiego). W : Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. Szymańska D., Toruń 2000.
 • Solga B.: Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim a integracja europejska. W : W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne. Red. Frysztacki K., Heffner K., Opole 2003.
 • Heffner K., Solga B. : Praca w RFN i migracje polsko - niemieckie a rozwój regionalny Śląska Opolskiego. Opole 1999.
 • Jończy R. : Ekonomiczne determinanty i konsekwencje migracji zarobkowych. "Polityka Społeczna", 2000, nr 5-6.
 • Heffner K. : Regiony małe, peryferyjne, rolnicze i emigracyjne. W : Rola małych regionów w rozwoju społeczno - gospodarczym i integracji europejskiej. Red. Heffner K., "Biuletyn KPZK PAN", z. 212, Warszawa 2004.
 • Rauziński R., Szczygielski K. : Współczesne migracje zewnętrzne z obszaru Polski. "Zeszyty Naukowe WSI w Opolu", Nauki Społeczne 1991, nr 2.
 • Grygierczyk M., Heffner K. : Wpływ migracji zagranicznej na regionalny rynek pracy (na przykładzie Śląska Opolskiego). W : Migracja jako społeczne i ekonomiczne zjawisko w procesie transformacji ustrojowej w Polsce na tle integracji europejskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez MPiPS, OECD oraz IPiSS, Warszawa 1994.
 • Rauziński R. : Wpływ migracji zagranicznych na sytuację demograficzną Śląska Opolskiego w latach 1945-1995. "Śląsk Opolski" 1996,nr 2.
 • Solga B. : Migracje polsko - niemieckie i ich konsekwencje społeczno - ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego. Opole 2002.
 • Jończy R. : Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Opole 2003.
 • Heffner K. : Potencjał migracyjny obszarów wiejskich w Polsce w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej. W : Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, nr 7, Koszalin 2001.
 • Grygierczyk M., Rauziński R. : Wpływ migracji zagranicznej (stałej i czasowej) na lokalne rynki pracy Śląska Opolskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Seria : Nauki Społeczne, z. 37, Opole 1994.
 • Sassen S. : Migranten, Siedler, Fluechtlinge. Von Massenauswanderung zur Festung Europa. Frankfurt/Main 1996.
 • Trzcecielińska-Polus A. : Masowe migracje po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej mit czy realne zagrożenie ? (Przegląd prasy niemieckiej). W : Społeczno - ekonomiczne aspekty integracji. Red. Duczmala M., Nowak Z.M., Potwory W., Opole 2000.
 • Rauziński R. : Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-1985 (ludność, zatrudnienie, migracje). WSI w Opolu "Studia i Monografie", z. 6, Opole 1986.
 • Castles S., Miller M.J. : The Age of Migration. International Populational Population Movements in the Modern World. London 1998.
 • Zdrojewski E. : Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1996. Koszalin 2000.
 • Okólski M. : Mobilność przestrzenna z perspektywy migracji niepełnych. W : Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Po i Zachodu. Red. Jaźwińska E., Okólski M., Warszawa 2001.
 • Jończy R. : Wpływ migracji na sytuację społeczno - ekonomiczną w województwie opolskim ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. W : Rola małych regionów w rozwoju społeczno - gospodarczym i integracji europejskiej. Red. Heffner K., "Biuletyn KPZK PAN", z. 212, Warszawa 2004.
 • Berlińska D. : Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Opole 1999.
 • Jaźwińska E., Łukowski, Okólski M. : Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Warszawa 1997.
 • Jerczyński M. : Ruchliwość przestrzenna ludnośći - formy i procesy. W : Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. Szymańska D., Toruń 1998.
 • Heffner K., Solga B. : Współczesne procesy migracyjne i zagraniczne przepływy siły roboczej (na przykładzie Śląska Opolskiego). W : Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. Szymańska D., Toruń 2000.
 • Slany K. : Gotowość wyjazdowa Polaków. Portret demograficzny i psychospołeczny potencjalnego emigranta. W : Migracje i społeczeństwo. Zbiór studiów 2. Red. Zamojski J.E., Warszawa 1997.
 • The Challange of East - West Migration for Poland. Iglicka K., Sword K. (eds.), London 1999.
 • Solga B. : Migracje polsko - niemieckie i ich konsekwencje społeczno - ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Opole 2002.
 • Koryś I. : "W pół drogi" - migracje powrotne z Niemiec. W : Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania ? Red. Iglicka K., Warszawa 2002.
 • Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne (Polska, Czechy, Niemcy). Red. Golinowska S., Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.