PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 11 Problematyka badawcza geografii przemysłu | 86--97
Tytuł artykułu

Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problems in Defining Changes in Enterprise-Location Tendencies in the Globalization Era
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Abstrahując od trudności związanych z definiowaniem pojęcia globalizacja należy stwierdzić, że proces ten wywołuje istotne skutki w zachowaniach strategicznych i przestrzennych przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw przemysłowych. Składają się na to czynniki: organizacyjne (fragmentacja produkcji), ekonomiczne (poszukiwanie dalszych źródeł optymalizacji gospodarki), technologiczne (wpływające na koszty transportu i komunikacji oraz sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej w wielu krajach) i polityczne (systematyczna redukcja barier w przepływach dóbr, usług i kapitału w skali światowej). W konsekwencji wzajemnego oddziaływania tych czynników zacieśniają się w gospodarce światowej związki między handlem zagranicznym, inwestycjami, przepływem kapitału, możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii, zacieśniają się też powiązania przestrzenne.[...] Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, niezwykle trudno jest badać procesy relokacyjne, chociażby z uwagi na trudność oddzielenia czystej delokalizacji i czystego outsourcingu. Są one bowiem częścią bardziej złożonego i ciągle niezakończonego procesu zmian strukturalnych w skali globalnej. (fragment tekstu)
EN
Globalization brings important effects in the strategic and spatial behaviour of enterprises, especially industrial enterprises. The contributing factors are organizational (production fragmentation), economic (search for other sources of economy optimization), technological (which influence the cost of transport and communication and facilitate running business in many countries), and political (systematic reduction of barriers in global goods, services and capital flow). As a consequence of mutual relations between these factors, in global economy the bonds between foreign trade, investments, capital flow and new technologies application are tightening - and so are spatial relations.Conditions of enterprise functioning, modified by globalization processes, call for a change in the scientific approach to the problems of development and functioning of industry in the 21st century, with special emphasis put on subjective and objective aspects and on precise labelling and re-defining phenomena, or defining the unknown ones that emerge as the result of changes. Thus this paper focuses on such phenomena connected with the new industry-location tendencies as production de-materialization, disindustrialization or relocation (regarded as the process of dislocation or outsourcing). In the conclusions, attention is drawn to the problem of measurement of relocation processes.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Abramovsky L., Griffith R., Sako M. 2004, Offshoring of Business Services and its Impact on the UK Economy, Advanced Institute of Management Research
 • Akumulacyjna bariera rozwoju polskiej gospodarki, 2004, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa
 • Amiti M., Wei S-J. 2005, Fear of service outsourcing: Is it justified?, "Economic Policy", No 42, April, Blackwell
 • Andersen G.E. 1999, Social Foundations of Postindustrial Economics, Oxford University Press, Oxford
 • Arndt S.W. 1997, Globalisation and the open economy, "North America Journal of Economics & Finance", 8 (1)
 • Bendyk E. 2003, My, Europianie, "Przegląd Polityczny" nr 61, Gdańsk
 • Bhagwati J., Panagariya A., Srinivasan T.N. 2004, The Muddles over Outsourcing, "Journal of Economic Perspective", Fall, Vol. 18, No. 4
 • Bjerring Olsen K, Ibsen R., Westergaard-Nielsen N. 2004, Does Outsourcing Create Unemployment? - The Case of the Danish Textile and Clothing Industry. Working Paper, Department of Economics, Aarhus School of Business
 • Colbert F. et al. 2001, Marketing Culture and the Arts, Press HEG, Montreal
 • Cyrek M. 2006, Sfera usług jako obszar kreowania miejsc pracy w nowej gospodarce, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, red. nauk. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin
 • Deardorff A.V. 1998, Fragmentation in simple trade models, The University of Michigan, Research Seminars in International Economics, Discussion Paper n. 422
 • Deardorff A.V. 2001, Fragmentation across cones, [in:] Fragmentation and International Trade, eds. S.W. Arndt and H. Kierzkowski, Oxford University Press, Oxford
 • Deardorff, A.V. 2005, A trade theorist's take on skilled labour outsourcing, "International Journal of Economics and Finance", 14
 • Delokalizacja przedsiębiorstw, 2005, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zakresu i skutków delokalizacji przedsiębiorstw, Bruksela, http://www.ine-isd.org.pl/ekes/opinia21.htm
 • Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE. Wnioski dla Polski, 2006, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii, Warszawa
 • Desai M.A., Foley C.F., Hines Jr. J.R. 2005, Foreign Direct Investment and the Domestic Capital Stock, [w:] NBER Working Paper, No 11075, January, NBER, Cambridge
 • Egger H., Egger P. 2000, Outsourcing and skill specific employment in a small economy: Austria and the fall of the iron curtain, Institut für Volkswirtschaftslehre, Working Paper no. 0024
 • Esposito P. 2006, The effect of trade and outsourcing on the industrial specialisation in CEECs', University of Rome "La Sapienza", www.aiel.it/bacheca/UDINE/session_A/esposito.pdf
 • Ethier W.J. 2005, Globalisation, globalisation: trade, technology and wages, "International Journal of Economics and Finance", 14
 • European Commission, 2005, Delocalisation: Which challenges for the EU economy?, 5ECFIN (REP)0760/05, Brussels
 • Feenstra R.C., Hanson G.H. 1996, Foreign investment, outsourcing and relative wages, [in:] Political Economy of Trade Policy: Essays in Honour of Jagdish Bhagwati, eds. Feenstra, Grossman and Irwin, MIT Press, Cambridge
 • Feenstra R.C., Hanson G.H. 1997, Foreign direct investment and relative wages: evidence from Mexico's maquiladoras, "Journal of International Economics", 42
 • Feenstra R.C., Hanson G.H. 2001, Global production sharing and rising ineguality: a survey of trade and wages, [in:] Handbook of International Trade, eds. Kwan Choi and James Harrigan, Basil Blackwell
 • Feldstein M. 1994, The Effects of Outbound Foreign Direct Investment on the Domestic Capital Stock, [in:] NBER Working Paper, No 4668, January, Cambridge
 • Fontagné L. i Lorenzi J-H. 2005, Désindustrialisation, délocalisations, [in:] Désindustrialisation, délocalisations, Rapport, ed. L. Fontagné, J-H. Lorenzi, Réalisé en PAO au Conseil d.Analyse Économique par Christine Carl, Paris
 • Fukuyama F. 2000, Wielki wstrząs, Politeja, Warszawa
 • Gay Ch., Essinger J. 2002, Outsourcing strategiczny - koncepcja, modele, wdrożenia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Geischecker I. 2004, The skill bias of Foreign Direct Investments in Central and Eastern Europe, Economic restructuring and labour markets in the Accession Countries, EU DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
 • Geishecker I., Hunya G. 2005, Employment Effect of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, WIIW Research Report 321b
 • Godlewska H. 2001, Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, WSHiFM, Warszawa
 • Gołębiewska M. 2000, Outsourcing znaczy partnerstwo, "Nowy Przemysł" nr 11/2000
 • Góralczyk A., 2005, Komu outsourcing sprzyja, CEO, 10/2005, http://www.cxo.pl/
 • Gorter J., Tang P. i Toet M. 2005, Relocation from the Netherlands: Motives, Consequences and Policy, CPB Document 76, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 • Hirzel M. i in. 1997, Alternativen beim Outsourcing von Yerwaltungsdienst, JO Management, nr 3
 • Jałowiecki B. 1993, Polityka restrukturyzacji regionów. Doświadczenia europejskie, Warszawa
 • Jones, R.W., Kierzkowski H. 2001, A framework for fragmentation, [in:] Fragmentation and International Trade, eds. S.W. Arndt and H. Kierzkowski, Oxford University Press
 • Kaliński J, 2004, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa
 • Karpiński A. 1998, Unia Europejska - Polska. Dylematy przyszłości, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
 • Kohler W. 2001, A specific factors view on outsourcing, "North American Journal of Economics & Finance", 12
 • Kohler W. 2004, International outsourcing and factor prices with multistage production, "Economic Journal" Vol. 114, n. 494, March 2004
 • Konings J., Murphy A. 2001, Do Multinational Enterprises Substitute Parent Jobs for Foreign Ones? Evidence from Firm level Panel Data, Discussion Paper 100/2001, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
 • Leamer E.E., 1996, The Effects of Trade in Services, Technology Transfer anddelocalisation on Local and Global Income Inequality, "Asia-Pacific Economic Review" 2, Vol. 2, No. 1
 • Making Offshore Decisions, 2004, A.T. Kearney's Offshore Location Altractieness Index
 • Midelfart-Knarvik i in., 2000, The Location of European Industry, "Economic Papers", No 142, European Communities, April, Brussels
 • Mikułowski Pomorski J. 2006, Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny, "Euro-limes", 1(6) KSE AE w Krakowie, Kraków
 • Misala J. 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizm funkcjonowania, SGH, Warszawa
 • Mol M.J., Tulder R.J.M. van, Beije P.R. 2002, Global Sourcing: Fad or Fact?, Erasmus Research Institute of Management, Rotterdam
 • OECD Information Technology Outlook 2004, OECD, www1.oecd.org/publications/e-book/9304021E.PDF
 • Offshoring - o krok od wysypu inwestycji?, 2004, unctad/press/pr/2004/023
 • Oleński J. 2004, Outsourcing w e-administracji, www.e-administracja.org.pl
 • Olszewski J. 2003, Outsourcing logistyczny, "Eurologistics" nr 2
 • Pakulska T. 2006, Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Polska - centrum usług dla Europy, 2003, McKinsey&Company, Warszawa
 • Radło M.J. 2005, Offshoring i outsourcing a gospodarka europejska. Czy należy bać się delokalizacji?, [w:] Polska wobec polityki gospodarczej Unii Europejskiej, Zielona Księga PFSL Nr 2, PFSL, IBnGR, Gdańsk-Warszawa
 • Raport Computerworld, 2004, Outsourcing IT, Warszawa
 • Raport Informacyjny Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle w sprawie badania sektorowego delokalizacji, 2006, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela
 • Sleuwaegen L. i in., 2000, Relocation, an Element of Industrial Dynamics, Synthesis Report. Part of DWTC Programme for Future-oriented, Socio-economic Research, Universities of KUL and UCL and Federal Planning Bureau
 • Słownik wyrazów obcych, 1995, PWN, Warszawa
 • Stalewski T., Szpak A. 2000, Likwidowanie kopalni węgla w małym mieście górniczym, Studia Regionalne i Lokalne nr 4, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa
 • Staniszkis J. 2003, Kryzys III Rzeczypospolitej, "Przegląd Środkowoeuropejski" nr 33, Warszawa
 • Szukalski S.M. 2004, Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, Warszawa
 • Tezy postulujące działania niezbędne dla zrównoważenia i przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski skierowane do rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza, 2006, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Warszawa
 • Thiel S., Zwoliński T. 2004, Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami warto-ściowymi, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa
 • Trocki M. 2001, Outsourcing, PWE, Warszawa
 • W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, 2004, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Węgleński J. 2001, Miasta Ameryki u progu XXI wieku, Scholar Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Wieloński A. 2004, Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy, UW, Warszawa
 • Wierzbicki A.P, 2000, The Knowledge-Based Economy, the European Challenges of the 21st Century, [in:] Megatrends of Information Civilization, Warszawa
 • Wierzbołowski J., 2000, Dematerializacja produkcji i rola państwa w rozwoju współczesnego przemysłu, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne", 1-2/2002, Instytut Łączności, Warszawa
 • World Investment Report, 2004, United Nations New York and Geneva
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.