PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7 | 70--84
Tytuł artykułu

Źródła przewagi konkurencyjnej w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Sources of Competitive Advantage in the Development of the Enterprise Value China
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej dla potrzeb skuteczniejszego kształtowania łańcucha wartości przedsiębiorstwa. W oparciu o analizę literatury, w artykule objaśniono podstawowe terminy: "przewaga konkurencyjna", "łańcuch wartości", zaprezentowano rodzaje i źródła przewagi konkurencyjnej oraz kierunki poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Artykuł ten posiada nie tylko walory teoretyczne, ale także empiryczne. W artykule przedstawiono bowiem fragmenty wyników badań empirycznych zrealizowanych wśród przedsiębiorstw produkcyjnych funkcjonujących na terenie Polski. Badania miały na celu ustaleniem.in. źródeł przewagi konkurencyjnej, pozwalających osiągnąć korzystną pozycję na rynku przez badane firmy, rodzaju stosowanych strategii konkurowania, stopnia wykorzystania zasobów w osiąganiu celów strategicznych oraz czynników, które mają istotny wpływ na zmiany w kierunkach doskonalenia łańcucha wartości badanych przedsiębiorstw. Przewaga konkurencyjna świadczy o umiejętności wykorzystania potencjału firmy i jest jednym ze składników wpływających na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przewagę konkurencyjną osiąga ta firma, która lepiej rozpozna potrzeby klientów oraz zaproponuje bardziej atrakcyjną kombinację narzędzi marketingu-mix i narzędzi uzupełniających. Globalizacja i rosnące tempo zmian technologicznych, społecznych są przyczyną poszukiwania coraz to nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, co oznacza że przedsiębiorstwa powinny ciągle pracować nad wdrażaniem nowych strategii zdobywania wartości dodanej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the issues seek sources of competitive advantage for the effective development of the value chain of the company. Based on the analysis of literature, the article explains the basic terms "competitive advantage", "value chain", presents the types and sources of competitive advantage and the directions of search for sources of competitive advantage in the structure of the value chain of the company. This article has not only theoretical values but also empirical. The article also presents parts of the results of empirical research carried out among manufacturing companies operating on the Polish market. The study aimed to determine i.e.: sources of competitive advantage capable of achieving a favorable position in the market by the surveyed companies, the type of strategies used to compete, the degree of utilization of resources in the achievement of strategic objectives and the factors that have a significant impact on the change in the direction of improving the value chain of the surveyed companies. The competitive advantage provides about the ability to use the potential of the company and is one of the components affecting the level of competitiveness. Competitive advantage is achieved in this company which will recognize the needs of clients better and will propose more attractive combination of marketing-mix tools and complementary tools. Globalization and the increasing rate of technological change, social are the cause of searching for ever new sources of competitive advantage, which means that companies should still work on the implementation of new strategies of the gaining added value.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamik A., (2000) Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, (red.) J. Jeżak, tom 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Barney J., (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management', vol. 17, No. 1, p. 99-120.
 • Bratnicki M., (2000) Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
 • Contractor R, Beldona S., (2002) Interfirm Learning in Alliances and Technology Networks: An Empirical Study in the Global Pharmaceutical and Chemical Industries [w:] Competitive Strategies and Alliances, (red.) R Contractor, P. Lorange, Elsevier Science, Amsterdam, p. 34-56.
 • Czakon W., (2008) Istota i przejawy kompetencji relacyjnej [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, (red.) A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 20, s. 58-64.
 • Dess G.G., Limpkin G.T., Taylor M.L., (2003,) Strategic Management. Creating Competitive Advantage, McGraw-Hill, New York.
 • Dietl H., Royer S., Stratmann U., (2009) Value Creation Architectures and Competitive Advantage, "California Management Review", vol. 51, No. 3, Spring, p. 24-48.
 • Flak O., Głód G., (2009) Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Część 1. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Fombrun C.J., Rindova V.B., (1999) Constructing Competitive Advantage: The Role of Firm-constituent Interactions, "Strategic Management Journal", vol. 20, No. 8, p. 691-710.
 • Grudzewski W., Hejduk I., (2001) Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa
 • Kaleta A., (2000) Strategia konkurencji jako źródło przewagi konkurencyjnej [w:] Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, (red.) Z. Pierścionek, K. Poznańska, SGH, Warszawa.
 • Kotler Ph., (2005) Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Koźmiński A.K., (1999) Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 • Moszkowicz M., (1997) Strategia przedsiębiorstwa - próba systematyzacji, "Przegląd Organizacji', Nr 2.
 • Muszyński M., (2006) Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 • Obłój K., (2001) Logika przewagi konkurencyjnej (2), "Przegląd Organizacji', Nr 10, s. 10-12.
 • Obłój K., (2002) Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Pierścionek Z., (2004) Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
 • Porter M. E., (2000) Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Porter M., (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Collier Macmillan Publishers, New York.
 • Stabryła A., (2007) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J., (2002) Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń.
 • Strategor. (2001) Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E., (2003) Zarządzanie przedsiębiorstwem od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Yip G.S., (2004] Strategia globalna, PWE, Warszawa.
 • Zahra S.A., (2000) Competitiveness and Corporate Strategy in the 21st Century, Competitiveness Review/', vol. 10 (1), p. 83-103.
 • Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, (2005) (red.) M. Moszkowicz, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.