PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 1 | 27--45
Tytuł artykułu

Znaczenie podmiotów usługowych dla meblarstwa w Polsce - perspektywa relacji sieciowych i współpracy

Warianty tytułu
The Importance of Service Entities for the Furniture Industry in Poland - The Perspective of Network Relationships and Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W podejściu sieciowym przedsiębiorstwa są postrzegane jako fragment szerszego systemu wielu aktorów (podmiotów), działań i zasobów, które wzajemnie na siebie wpływają, a silne relacje związane z bliską współpracą mogą prowadzić do przewagi konkurencyjnej. W artykule perspektywę relacji sieciowych i współpracy wykorzystano do analizy przedsiębiorstw meblarskich w Polsce i ich związków z podmiotami usługowymi. Celem artykułu jest ocena znaczenia, jakie odgrywają podmioty usługowe i bliska współpraca z nimi dla przedsiębiorstw z przemysłu meblarskiego. Podstawę dla tej oceny stanowi tworzący ramy analizy relacji sieciowych model ARA (Actors-Resources-Activities), identyfikując kluczowe podmioty i charakteryzując łączące je działania oraz wymieniane zasoby. Wskazano, że obustronne zaangażowanie zasobów producentów mebli i podmiotów usługowych świadczy o wielopłaszczyznowości powiązań podmiotów na tym rynku. Ze względu na dominujący udział mikro i małych przedsiębiorstw w strukturze podmiotowej meblarstwa, charakterystyczne jest dążenie wielu producentów mebli do produkcji wyrobu finalnego we własnym zakresie. W efekcie relacje przedsiębiorstw meblarskich z usługodawcami są zróżnicowane zarówno w zależności od wielkości podmiotów, których dotyczą, jak i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas gdy duże przedsiębiorstwa charakteryzują zazwyczaj trwałe relacje z usługodawcami z przemysłu meblarskiego, w przypadku mniejszych podmiotów przeważa relatywnie mała częstotliwość interakcji i zbyt krótkotrwały charakter działań skierowanych od mniejszych producentów mebli do usługowych lub usługowo-produkcyjnych zakładów stolarskich i tapicerskich. Zróżnicowane więzi łączą też producentów mebli z podmiotami usługowymi spoza branży. Przedstawiona w artykule analiza znaczenia podmiotów usługowych dla przemysłu meblarskiego wykazała, że potencjał bliskiej współpracy nie jest w pełni wykorzystywany.(abstrakt oryginalny)
EN
Within the network approach, companies are seen as part of a wider system of relationships between many actors (entities), activities and resources. In this article the perspective of network relationships and cooperation is adopted to analyse furniture companies in Poland and their relationships with service entities. The purpose of the article is to assess the importance of close cooperation between companies from the furniture industry and service entities. The basis for this assessment is the ARA model (Actors - Resources - Activities), which creates a framework for the analysis of network relationships. The ARA model identifies the key actors and characterises the actions that connect them and the resources which are exchanged by them. The article demonstrates that the mutual commitment of resources of furniture manufacturers and service operators is a manifestation of the multidimensionality of the interrelations between the entities in this market. Due to the dominant share of micro and small enterprises in the structure of the furniture industry, many furniture manufacturers typically prefer to produce the final product on their own. As a result, the relationships between furniture companies and service providers are diversified and depend on the size of the companies as well as the scope of their business activities. Thus, while strong relationships often occur between large furniture producers and service companies from the furniture sector (for example firms providing services in the field of joinery and upholstery), in the case of smaller manufacturers a relatively low frequency and short duration of interactions predominate. The links between furniture producers and service companies outside the furniture industry are diverse as well. The analysis presented of the importance of service entities for the furniture industry shows that the potential of close cooperation is not being fully utilised.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
27--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Instytut Technologii Drewna, Poznań
Bibliografia
 • Adamowicz, M., Wiktorski, T., 2010, Meblarstwo w gospodarce UE i Polski. k.wnp.pl/f/022/564/17.Adamowicz_OIGPM.ppt [dostęp: 17.08.2013].
 • Anderson, J., Håkansson, H., Johanson, J., 1994, Dyadic Business Relationships Within a Business Network Context, Journal of Marketing, vol. 58, no. 4, s. 1-15.
 • Bagnucka, A., 2008, Producenci mebli tapicerowanych w liczbach, Meblarstwo, nr 4, s. 24-25.
 • Baran, A., 2008, Zawód - tapicer, Meblarstwo, nr 4, s. 32-33.
 • Bekas, J., 2013a, Jedyna taka usługa w kraju, Meblarstwo, nr 3, s. 36-39.
 • Bekas, J., 2013b, Wykonanie drewnianej konstrukcji to najkosztowniejszy proces, Meblarstwo, nr 11, s. 32-33.
 • Beer P., 2013, Naszym "produktem" jest absolwent, rozm. przepr. Meble News. Biuletyn Informacyjny OIGPM, marzec, s. 8-9.
 • Blankenburg, D., 1995, A Network Approach to Foreign Market Entry, w: Möller, K., Wilson, D.T. (eds.), Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, Kluwer Academic Publishers, USA.
 • Bogacki, T., 2013, Zarządzanie, projektowanie i wizualizacja, Meblarstwo, nr 6, s. 84-85.
 • Dobrowolne FSC i obligatoryjne EUTR, 2013, Meblarstwo nr. 11, s. 14-15.
 • Feilberg, P., 2012, Perspektywa na rok 2012: Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem na rynku drzewnym, www.nepcon.net/4833/Polski/START/Nowo_ci_2012/Stycze_-_Marzec/Perspektywy_na_rok_2012_zainteresowanie_zr_wnowa_onym_rozwojem_na_rynku_drzewnym/ [dostęp: 22.11.2013].
 • Feliksik, M., 2013, Nowy wymiar projektowania mebli, Meblarstwo, nr 4, s. 102-103.
 • Ford, D., Håkansson, H., Snehota, I., Gadde L.-E., 2002, Managing Networks, The 18th IMP-conference in Perth, Australia in 2002, www.impgroup.org [dostęp: 15.11.2013].
 • Forsgren, M., Johanson, J., 1994, Managing Internationalization in Business Networks, w: Forsgren, M., Johanson, J. (eds.), Managing Networks in International Business, Gordon and Breach Science Publischers, s. 9.
 • Forsgren, M., Hägg, I., Håkansson, H., Johanson, j., Mattson, L.G., 1995, Firms in Networks. A New Perspective on Competitive Power, Uppsala University, Uppsala, s. 36.
 • Gorynia, M., 2007, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • GUS, b.r., Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów GUS, [dane niepublikowane], Warszawa. www.stat.gov.pl.
 • GUS, 2013a, Rocznik statystyczny przemysłu 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS, 2013b, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS, 2014a, Biuletyn Statystyczny, nr 1, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS, 2014b, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon 2013r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Håkansson, H., Johanson, J.,1992, A Model of Industrial Networks, w: Axelsson, B., Easton, G. (eds.), Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London.
 • Håkansson, H., Snehota, I., 1995, Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London.
 • Henneberg, S.C., Mouzas, S., Nudé, P., 2006, Network Pictures - Concepts and Representations, European Journal of Marketing, vol. 40, no. 3/4, s. 408-429. IMP Group, www.impgroup.org [dostęp 15.11.2013].
 • Janowicz, J., 2013, Konkurencji nie odczuwam, rozm. przepr. T. Bogacki, Meblarstwo, nr 11, s. 18-19.
 • Kuboszek, P., 2013, Jak poprawić wydajność produkcji mebli?, Meblarstwo, nr 4, s. 101.
 • Kuchciński P., 2013, Dizajn jest moją pasją, rozm. przepr. M. Gackowska, Meblarstwo, nr 4, s. 14-16.
 • Lenney, P., Easton, G., 2009, Actors, Resources, Activities and Commitments, Industrial Marketing Management, vol. 38, s. 553-561.
 • Mitręga, M., 2010, Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Muszałowska, I., 2008, Informatyka w meblarstwie, Meblarstwo, nr 4, s. 80-82.
 • PAP, 2013, Polska jest potęgą meblarską, dnia 24.09., www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=gospodarka& idNewsComp=&filename=&idnews=126391&data=&status=biezace&_CheckSum=1708752311 [dostęp 15.11.2013].
 • Ratajczak, E. (red.), 2009, Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznań.
 • Ratajczak, E. (red), 2010, Sfera nauki i badań w drzewnictwie w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznań.
 • Ratajczak, E., Szostak, A., Bidzińska, G., 2005, Przemysł meblarski w Polsce, Instytut Technologii Drewna, Poznań (maszynopis niepublikowany).
 • Ratajczak-Mrozek, M., 2010, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ratajczak-Mrozek, M., 2012, Motywy współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagranicznymi, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3, s. 37-41.
 • Ratajczak-Mrozek, M., Herbeć, M., 2013, The Actors-resources-activities Analysis as a Basis for the Polish Furniture Network Research, Drewno. Wood. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty, vol. 56, nr. 190, DOI: 10.12841/wood.1644-3985.057.08 2013.
 • Ritter, T., Ford, D., 2004, Interactions Between Suppliers and Customers in Business Markets, w: Håkansson, H., Harrison D., Waluszewski, A. (eds.), Rethinking Marketing: Developing a New Understanding of Markets, John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. nr 251, poz. 1885.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.U. nr 207, poz. 1293.
 • Rusin, M., Jędrzejek, C., Szpryngiel, P., 2008, Model biznesowy i implementacja w technologii SOA systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblarskim, XIV Konferencja Użytkowników i Deweloperów Oracle, 13-17 październik, Szczyrk, www.ploug.org.pl/konf_08/materialy/pdf/17_Rusin.pdf [dostęp: 22.11.2013].
 • Rycerz, D., 2008, Koszty maszyny zamiast kosztów pracy, Meblarstwo, nr. 4, s. 72.
 • Todeva, E., 2006, Business Networks, Strategy and Structure, Routledge, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.