PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 2 (24) | 227--241
Tytuł artykułu

Rozwój zintegrowany - zasadniczy warunek modernizacji wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Integrated Development - Essential Condition for Modernisation of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inspiracją do podjęcia problematyki zintegrowanego rozwoju w kontekście procesu modernizacji wsi było z jednej strony przeświadczenie o pilnej potrzebie jego stymulowania, z drugiej obawa, aby nie był utożsamiany wyłącznie ze zintegrowanym systemem zarządzania. Wprawdzie od lat postulowana idea zintegrowanego rozwoju nie stanowi już novum, nadal jednak pozostaje w sferze deklaracji i nie przełożyła się na skuteczne mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych. Potrzeba jej dalszego popularyzowania nie wymaga więc szerokiego uzasadnienia. Na tle istoty modernizacji wsi, cech zintegrowanego zarządzania rozwojem, jego miejsca w przyszłej polityce UE 2014-2020 oraz w nowym systemie zintegrowanego planowania w Polsce, przedstawione będzie: miejsce obszarów wiejskich w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem, zadeklarowane w wybranych dokumentach strategicznych, rola inteligentnej specjalizacji regionów, dobre praktyki województwa opolskiego w stymulowaniu rozwoju, postulaty dotyczące dalszych działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi, w tym modernizacji wsi. (abstrakt oryginalny)
EN
The inspiration to take up the issue of integrated development in the context of the modernization of the village was, on the one hand, the conviction of the urgent need of stimulation, on the other hand, there was a concern that it should not be identified entirely with the integrated management system. Although the idea of integrated development is no longer a novelty, but it still remains a declaration and not translated into effective mechanisms for the functioning of local communities. The need to popularise it further does not require an extensive justification. The essence of the modernisation of rural background, characteristics of the integrated management of development, its place in the future EU policy 2014-2020 and in the new system of integrated planning in Poland, will be presented: rural location in the system of integrated management development, declared in selected strategic documents, the role of smart specialization of regions, the Opolskie voivodeship good practice to stimulate development, recommendations for further actions conducive to integrated development, including modernization of the countryside. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
227--241
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Badania ewaluacyjne - po co? Budowa przyszłości regionu. 2011. [online] http://www.opole.uw.gov.pl/aktualnosci-12-2-1462.html.
 • Bal-Woźniak T., Woźniak M.G., 2011. Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna. Synteza. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 21. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków-Rzeszów.
 • Bieńkowska E., 2011. Wstęp. W: Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu. MRR, Warszawa, 2-5.
 • Bukraba-Rylska I., 2009. Ta wstydliwa polska wieś. Przegląd 18, 50-52.
 • Bukraba-Rylska I., 2011. O polskiej wsi i tych, co "chłopu żywemu nie przepuszczą". W: Polska po 20 latach wolności. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 274-293.
 • Co dla obszarów wiejskich po 2013 roku? 2011. [online] http://www.wielkopolska.eu/index.php [dostęp: 21.01.2012].
 • Deklaracja Warszawska. 2011. Konkluzje z seminarium zorganizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Komisję Polityki Spójności Terytorialnej KR-u (COTER), Europejski Kongres Gmin Wiejskich, Jaka polityka spójności na obszarach wiejskich po 2013 r.? Warszawa, 20 października.
 • Dobrzycka M., 2012. Inteligentna specjalizacja regionów. Wspólnota 1, 7-8.
 • Dokąd zmierza WPR? Stan debaty publicznej zainicjowanej przez polską prezydencję. 2012. Konferencja ekspercko-medialna. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 9 stycznia 2012. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie. [online] http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Dokad-zmierza-WPR [dostęp: 26.01.2012].
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010. Komunikat Komisji KOM, 3.3.2010, Bruksela.
 • Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Kraju 2020. 2011. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp.z o.o., Szczecin.
 • Firszt D., 2011. Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę. [online] http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konf 2011.php [dostęp: 21.01.2012].
 • Fundusze europejskie - realistyczne spojrzenie na przyszłość. 2012. Debata zorganizowaną przez Fundację Akademia Samorządności 8 lutego 2012. [online] http://www.pis.org.pl [dostęp: 11.02.2012].
 • Grosse T.G., 2009. Polska wobec debaty o przyszłość polityki spójności. Międzynarodowy Przegląd Polityczny. [online] http://www.mpp.org.pl/21/21_1.html [dostęp: 21.10.2011].
 • Grosse T.G., 2012. Szanse i zagrożenia przyszłej polityki spójności. Uwagi na temat wybranych aspektów dyskusji o polityce spójności po roku 2013. Brief Programowy Instytutu Kościuszki, Warszawa. [online] http://ik.org.pl/cms/wpcontent/uploads/2012/01/.pdf [dostęp: 12.01.2012].
 • Grosse T.G., Hardt Ł., 2010. Sektorowa, czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskich obszarów wiejskich po 2013 r. "Pro Oeconomia" Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. 2011. MRR, Warszawa.
 • Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020". 2011. RM, Warszawa.
 • Kuciński K., 2009. Granice zaborowe we współczesnej strukturze przestrzennej gospodarki Polski. W: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków. Red. E. Kościk, T. Głowiński. Wydawnictwo Gajt, Wrocław.
 • Kuniński M., 2006. Wizje modernizacji Polski i ich realizacja. W: Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej. Red. J. Kłoczkowski, M. Szułdrzyński. Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, seria: Polskie Tradycje Intelektualne, Kraków.
 • Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. 2012. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Warszawa.
 • Łysoń P., 2008. Szansa na modernizację obszarów wiejskich w perspektywie do 2015 r. W: III Kongres Obywatelski. [online] http://www.pfo.net.pl/iii-kongres-obywatelski/materialy-pokongresowe/143-szansa-na-modernizacje-obszarow-wiejskich-w-perspektywie-do-2015-r. [dostęp: 12.09.2011].
 • Łysoń P., 2009. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich w ramach RPO na lata 2007-13, Warszawa, 8 grudnia. [online] http://ksow.pl/uploads/media/cbr1209.pdf [dostęp: 4.01 2010].
 • Łysoń P., Joniec M., 2010. Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w programach operacyjnych polityki spójności na lata 2007-2013. Szanse i zagrożenia. [online] www.minrol.gov.pl/index.php [dostęp: 28.09.2010].
 • Opinia Komitetu Regionów "Nowe wieloletnie ramy finansowe po roku 2013". 2011 a. Dz.U. C 54 z 23.2.2012, 40-48, 14/12/2011.
 • Opinia Komitetu Regionów "Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji. 2011 b. Dziennik Urzędowy UE (2011/C 259/04).
 • Opolski Dezyderat w Sprawie Przestrzeni Wiejskiej. 2011. Konferencja "Wiejska przestrzeń - zagrożone dziedzictwo". Kamień Śląski, 15-16 czerwca. [online] www.opole.uw.gov.pl/ [dostęp: 21.02.2012].
 • Opolskie na targach w Berlinie. 2012. [online] http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacjaspoleczna/,29767.html PAP [dostęp: 07.03.2012].
 • Plan uporządkowania strategii rozwoju. 2009. MRR, Warszawa.
 • Pokrzycka-Walczak M., 2011. Ewaluacja to przyszłość innowacyjnych regionów. Gazeta Samorządu i Administracji 14.
 • Polityka spójności 2014-2020. 2011 a. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 1. [online] http://ec.europa.eu/inforegio [dostęp: 21.12.2011].
 • Polityka spójności ma być bardziej skoordynowana z rozwojem obszarów wiejskich. 2011 b. [online] http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/polityka-spojnosci-ma-byc-bardziej- -skoordynowana-z-rozwojem-obszarow-wiejskich,32753.html [dostęp: 16.12.2011].
 • Polityka spójności. Program prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej - raport z postępów. 2011 c. MRR, Warszawa.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rowoju Kraju. Cz. 1. Pojekt, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, listopad 2011, Warszawa.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. 2009. Red. M. Boni. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Polska. Raport Strategiczny 2009. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Przyszłość WPR po 2013 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r. (2009/2236(INI) Dz.U. C 351E z 2.12.2011, 103-118.
 • Regiony aspiracji i możliwości. 2012. Rozmowa W. Kalety z M. Niezgodą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. [online] http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/regiony-aspiracji-i-mozliwosci,28405.html [dostęp: 8.02.2012].
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie komplementarności i koordynacji polityki spójności z polityką rozwoju obszarów wiejskich (2008/2100(INI)). [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/get Doc [dostęp: 10.09.2010].
 • Roszkowski W., 2009. Unijne pieniądze dla rolników mogą trafić nie tam, gdzie trzeba. Rzeczpospolita. [online] http://www.rp.pl/artykul/64435,288749.html [dostęp: 9.04.2009].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. KOM(2011) 615 wersja ostateczna, 2011/0276 (COD) SEC(2011)1141. Bruksela, dnia 6.10.2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Wniosek KE (2011/0282/KOM/2011/0627 wersja ostateczna - 2011/0282 (COD).
 • Rutkowska I., 2011. Rozlewanie się innowacji. [online] http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197 [dostęp: 04.01.2012].
 • Słodowa-Hełpa M., 2008. Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty stymulujące partnerstwo na obszarach wiejskich. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej. Red. S. Sokołowska, A. Bisaga. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 161-168.
 • Słodowa-Hełpa M., 2010 a. Obszary wiejskie w polityce spójności Unii Europejskiej i Polski. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich. Red. S. Sokołowska, A. Mijal. Uniwersytet Opolski, Opole, 13-33.
 • Słodowa-Hełpa M., 2010 b. Zacofanie czy postęp? Paradoksy i meandry modernizacji polskiej wsi. W: Agroekonomia w warunkach rynkowych: problemy i wyzwania. Red. A. Grzelak, A. Sapa. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn. 150, 147-159.
 • Sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie komplementarności i koordynacji polityki spójności z polityką rozwoju obszarów wiejskich z dnia 4 lutego 2009 (PE 412. 207v03-00 A6-0042/2009, sprawozdawca W. Roszkowski).
 • Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie KSRR 2010-2020, 21 stycznia 2010 r. Nysa. [online] http://www.konwent.opolskie.pl [dostęp: 14.12.2011].
 • Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa wersja z dnia 15 czerwca 2011 r. Ryn, 11.08.2011. 2011 a. [online] http://www.zwrp.pl/ [dostęp: 21.11.2011].
 • Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. 2011 b.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIiEG) projekt z 17 lutego wraz z załącznikami. 2012. MG, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. 2006. MRR, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020. Projekt. 2011. MRR, Warszawa.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011-2020. Wersja z dnia 12 października 2011 r. MRiRW, Warszawa.
 • Światowe Dni Innowacji 2011. 2011. Nasz Region 2, 15-16.
 • Unia innowacji - nowy program w ramach strategii Europa 2020. 2010. [online] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/hot-topics/innovation-union/index_pl.htm [dostęp: 20.01.2012].
 • Wilczyński R., 2011 a. Odnowa wsi w Polsce u progu XV-lecia. W: Odnowa wsi - Opinie ekspertów. IV Polski Kongres Odnowy Wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 35-39.
 • Wilczyński R., 2011 b. Odnowa wsi w Polsce - czy wykorzystana szansa na rewitalizację wiejskiej przestrzeni? Konferencja "Wiejska przestrzeń - zagrożone dziedzictwo". Kamień Śląski, 15-16 czerwca 2011.
 • Wyspecjalizowane regiony. [online] http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197 [dostęp: 11.12. 2011].
 • Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. 2009. Rada Ministrów, Warszawa 27 kwietnia, dokument przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Dokument opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departament Programowania oraz Analiz, zaakceptowany przez Kierownictwo MRiRW 3.02.2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności. 2008. Red. T.G. Grosse, A. Galek. MRR, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 • Zintegrowane podejście do rozwoju w Polsce. 2011. MRR, Warszawa.
 • Żółciak T., 2012. Samorządy o pakiecie spójnościowym: Unia zaoszczędzi naszym kosztem. Dziennik Gazeta Prawna 31 [dostęp: 14.02.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.