PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 331 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 201--212
Tytuł artykułu

Obciążenia finansowe gmin kosztami realizacji dróg

Warianty tytułu
Financial Burden of Municipalities with the Costs of Roads Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowa i utrzymanie dróg gminnych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych dróg odbywa się przede wszystkim na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku barku planu - na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowanie nowych terenów inwestycyjnych związane jest zazwyczaj z koniecznością zapewnienia im dostępności komunikacyjnej. Z budową i utrzymaniem dróg gminnych wiążą się duże koszty obciążające budżet gmin. Dochody z tytułu realizacji ustaleń planu miejscowego, które mogłyby pokryć te zobowiązania, są zazwyczaj niewspółmiernie niskie. W pracy przedstawiono problematykę związaną z zadaniami gminy w odniesieniu do dróg gminnych oraz z finansowymi efektami planowania nowych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu gminnym w planach miejscowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The construction and maintenance of municipal roads is the responsibility of the municipality. The construction of roads is done primarily on the basis of the local spatial development plan and in case when there is no plan based on the decision about the location of public development. Designing new development areas in local spatial development plans is typically associated with the need to ensure the availability of communication. The construction and maintenance of roads involves high costs charging the municipal budget. Income from the realization of provisions of the local plan which could cover these liabilities is usually disproportionately low. This paper presents issues related to the tasks of the municipality in relation to municipal roads and the financial effects of planning new transport connections of municipal importance in local plans.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.
 • Cegielski P., Szacowanie dochodów i wydatków gminy wiążące się ze zmianami stanu prawnego nieruchomości, będącymi skutkiem wejścia w życie planu miejscowego, Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta, zeszyt 6(50) 2003.
 • Cymerman R., Cymerman J., Kotlewski L., Opłaty od nieruchomości źródłem dochodów gmin, [w:] Materiały na III Konferencję Naukowo-Techniczną PSWN Gospodarka nieruchomościami jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań prawnych, Gdańsk 2003.
 • Cymerman R., Bajerowski T., Kryszk H., Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wydawca EDUCATERRA Sp. z o.o., Olsztyn 2008, s. 118.
 • Hełdak M., Skutki finansowe realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie gminy Trzcinica, ACTA Scientiarium Polonorum, seria Administratio Locorum 3(2) 2004, s. 17-31.
 • Hełdak M., Plan miejscowy jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie planów w gminie miejskiej Oława i gminie wiejskiej Stoszowice, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101. Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 53-62.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru obejmującego przysiółek Biały Potok w miejscowości Witów w obrębie działek ew. nr 6945/9 i 6945/10, MPZP WITÓW BIAŁY POTOK - II, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 17.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko dla dz. ew. nr: 8418/15 i 8418/26, MPZP DZIANISZ I, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 18.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej część obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko w rejonie zwanym "Wójtostwo", MPZP DZIANISZ WÓJTOSTWO, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 19.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej część obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko w rejonie zwanym "Polana", MPZP DZIANISZ POLANA I, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 21.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej część obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko w rejonie ulic Budzówka i Rysulówka, MPZP KOŚCIELISKO BUDZÓWKA, RYSULÓWKA I, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 23.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej część obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym "Pitoniówka", MPZP KOŚCIELISKO PITONIÓWKA - II, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 20.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej część obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko dla dz. ew. nr: 958, 959, 960, 968/52 położonej w rejonie "Polana Blachówka", MPZP KOŚCIELISKO POLANA BLACHÓWKA II, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 20.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko dla terenu położonego w południowej części rejonu zwanego "Rola Szatanowa", MPZP ROLA SZATANOWA I, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 19.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko w rejonie ulicy "Sobiczkowa Bór", MPZP KOŚCIELISKO SOBICZKOWA BÓR I, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 20.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej część obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym "Zagrody Witowskie" - część południowa, MPZP DZIANISZ ZAGRODY WITOWSKIE I, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, październik 2011 r., s. 21.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko w rejonie drogi na Fidrygę, MPZP DZIANISZ FIDRYGA - I, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, listopad 2012 r., s. 18.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko dla dz. ew. nr 4095 i części dz. ew. nr 4096/4, położonych w rejonie zwanym "Gronik", MPZP KOŚCIELISKO GRONIK - I, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, listopad 2012 r., s. 19.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko w rejonie przysiółka Kiry, poza TPN, MPZP KIRY - II, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, grudzień 2012 r., s. 20.
 • Hełdak M., Prognoza skutków finansowych sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko, MPZP BIAŁY POTOK - III, maszynopis, Bukowina Tatrzańska, grudzień 2012 r., s. 19.
 • Hełdak M., Szczepański J., Stacherzak A., Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi, 1/2011, Kraków 2011, s. 139-150.
 • Hełdak M., Stacherzak A., Kazak J., Zobowiązania gminy wynikające z planu miejscowego w zakresie budowy dróg, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20, no. 4, Olsztyn 2012, s. 89-100.
 • Kokot S., Gnat S., Problem efektywności gospodarki nieruchomościami gmin, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 18, nr 2, Olsztyn 2010, s. 29-44.
 • Nelicki A., Zachariasz I., Planowanie przestrzenne a udział podmiotów prywatnych w budowie infrastruktury publicznej. Rozwiązania polskie a wybranych krajów UE i USA, Samorząd terytorialny 2008, nr 10.
 • Olbrysz A., Koziński J., Raport o finansowych efektach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, Materiały konferencyjne, Konferencja "Finansowe skutki polskiego systemu gospodarowania przestrzenią", Warszawa 2011.
 • Patrzałek C., Hełdak M., Rola rzeczoznawcy majątkowego w gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2013 w druku).
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DzU, nr 164, poz. 1587).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU 2011, nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2012, poz. 647 ze zm.).
 • Ziniewicz M.A., Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich, LexisNexis, Wydanie 1, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.