PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 35 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu | 513--526
Tytuł artykułu

Wartość przedsiębiorstwa w świetle mierników księgowych i opartych na wartości

Autorzy
Warianty tytułu
The Value of the Enterprise According to the Accounting and Value-Based Measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Międzynarodowych Standardach Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości finansowej obserwuje się obecnie odchodzenie od modelu tradycyjnego wyceny pozycji bilansowych (modelu kosztu historycznego) w kierunku modelu wartości bieżącej, wykorzystującego w wycenie dyskonto - efektywną stopę procentową. Aktywa mają prezentować przyszłe korzyści ekonomiczne jakie będzie mogła dana jednostka osiągnąć w przyszłości. Pasywa prezentują pozycje, które w przyszłości przyczynią się do odpływu korzyści ekonomicznych z jednostki gospodarczej. Przepisy krajowe sąw tym względzie zbieżne z MSR/MSSF. Wszystkie informacje odnoszące się do sposobu obliczenia stopy dyskonto-wej i jej wysokość oraz informacje dotyczące przepływów pieniężnych możliwych do uzyskania, z tytułu posiadanego składnika, powinny znaleźć się w danych uzupełniających do sprawozdania finansowego. Wartość ustalonej i zastosowanej stopy dyskontowej również powinna znaleźć się w uzupełnieniu. Tym samym korekty związane ze zmniejszeniem wartości aktywów oraz zwiększeniem wartości zobowiązań i rezerw powinny być ujęte w informacji dodatkowej. Koszty wynikające z utraty wartości składników aktywów zmniejszą wynik finansowy okresu lub zmniejszą kapitały. Zwiększenie zobowiązań i rezerw wpłynie na zwiększenie kosztów danego okresu i zmniejszenie wyniku finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In International accounting standards / international standards of financial re-porting we are currently moving away from traditional models of valuation of balance sheet items (a model of historical cost) towards a model of the present value, using in the valuation discount - effective interest rate. Assets are to present the future economic benefits that the entity will be able to achieve in the future .Liabilities represent items that will contribute in the future to the outflow of economic benefits of the enterprise. National legislation in this respect are consistent with IAS/IFRS. All Information relating to the calculation method of the discount rate, and its amount, as well as information about how cash flow , should be included in the supplementary data to the financial statements. The value of a fixed and applied discount rate should also be included in the supplement. Thus, the correction associated with the reduction of assets and increase in value of liabilities and reserves should also be included in the notes. Costs resulting fi-om the impairment of assets will reduce the profit or capital of the period . Increasing liabilities and provisions can result in increased costs and a shortened period of financial results. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Gajdka J., Zarządzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Gołębiowski G. Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 • Gressle M., How to implement EVA and make share prices rise, Corporate casfflow, Vol 17 Mar 1996.
 • Maćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
 • Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, T.6, PWN, Warszawa 2004.
 • Steward G., Bennet The Quest For Value: the EVA management guide, Harper Business, New York 1990.
 • Słownik Języka Polskiego, T.III, PWN, Warszawa 1981.
 • Suszyński C., Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 • Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171291725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.