PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (41) Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii ; Impact of the World Economic Crisis on Theory of Economy Development | 133--147
Tytuł artykułu

Rozwój peryferii w warunkach metropolizacji przestrzeni i gospodarki opartej na wiedzy - wybrane elementy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Outskirts in Terms of Metropolisation of Space and Knowledge-based Economy - Selected Items
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne gospodarowanie w przekrojach lokalnych nie należy do procesów łatwych, gdyż zupełnie inny jest zestaw narzędzi niezbędnych do zarządzania rozwojem lokalnym w gospodarce o układzie centralnym, a inny - w nowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, w których dominuj ą relacje poziome w ramach kolektywizmu działalności podmiotów gospodarczych (sieci). Takie cechy, jak: odmienny sens wielkości, zdolność tworzenia skupisk, równość uczestników, reintermediacja sprzyjająca budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, stają się siłą napędową integracji regionalnej, wynikającej z pogłębiania się współzależności gospodarczych i politycznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Sukcesy gospodarcze krajów UE doprowadziły do spopularyzowania wielu koncepcji kształtowania współczesnej gospodarki, m.in. koncepcji gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Zgodnie z nią w różnych przekrojach gospodarowania najważniejsza powinna być innowacja - czynnik decydujący o przewadze konkurencyjnej, który ma charakter endogeniczny. Jednak kształtowanie tych procesów nie zawsze jest możliwe, szczególnie w przekrojach regionalnych i lokalnych. Potwierdzeniem tego jest polaryzacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym. Peryferie silnie bowiem polaryzują społeczność, a coraz większe bariery finansowe ograniczają ich rozwój. Zanik funkcji egzogenicznych, przy braku możliwości indukowania funkcji endogenicznych, tworzy swego rodzaju lukę w przestrzeni. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary management in the local sections is not an easy process, because a set of tools necessary to manage the local development in economy in the central system seems to be completely different from the situation where the new socio-economic conditions in which the horizontal relationships within collectivism business entities (network) began to dominate, are present. There are features such as, among others, different sense of the size, elemental ability to create aggregations, equality of the participants, reintermediation which favours building a knowledge- based economy, becoming a driving force in the development of regional integration, which arises from the process of deepening economic and political interdependence of the Member States of the European Union. The economic success of the EU countries led to the popularization of many concepts shaping the modern economy, where one of them is the creation of a knowledge-based economy (KBE). This means that in the different sections of management, innovation should be the main driver, which is to be a factor in producing a competitive advantage based on the endogenous potential. It does not seem, however, that the formation of these processes is possible for all, especially in regional and local sections. Existing polarization of socio-economic space, not only on the national but also on the regional (within the region) arena confirms this fact. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bisaga A., Funkcje małych i średnich miast wobec obszarów wiejskich w nowym paradygmacie rozwoju regionalnego, w: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 • Castells M., Galaktyka Internetu, Rebis, Poznań 2003.
 • Chojnicki Z., Czyż Т., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2006.
 • Heffner K., Konkurencyjność małych regionów i znaczenie aglomeracji miejskich w ich rozwoju, w: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, red. K. Szołek, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Jałowiecki В., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002.
 • Korenik S., Kształtowanie się Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Korenik S., Rogowska Ш.,Ма1е miasta wobec reguł nowej gospodarki, w: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, red. K. Heffner, A. Polko, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 • Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Kwiatek-Sołtys A., Dynamika zaludnienia a zmiany w użytkowaniu przestrzeni małych miast w Polsce, w: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, red. J. Słodczyk, R. Klimek, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 • Leszczyński M., Wiedza czynnikiem rozwoju regionu, w: Gospodarka lokalna i regionalna - wybrane aspekty, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011.
 • Łuczyszyn A., Peryferie szansą dla aglomeracji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, nr 471 (Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak).
 • Malisz В., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Żołądkiewicz K., Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.