PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 320 Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe | 102--110
Tytuł artykułu

Rola rzeczoznawcy majątkowego w gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości

Warianty tytułu
The Role of the Expert in Real Estate in the Management of Communal Property Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy opisano udział rzeczoznawcy majątkowego w czynnościach związanych z obrotem nieruchomości oraz w gospodarowaniu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowe czynności rzeczoznawcy majątkowego wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz podstawę prawną działań rzeczoznawcy zestawiono w tabeli. Poza czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi uczestniczą w opracowywaniu planów miejscowych, sporządzając prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. W prognozie rzeczoznawca majątkowy szacuje potencjalne koszty realizacji ustaleń zapisanych w danym projekcie planu, a także prognozuje spodziewane dochody wynikające z jego realizacji. Obecność opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego, jest wymagana praktycznie przy każdej czynności związanej z nabywaniem lub zbywaniem nieruchomości gminnych, co podyktowane jest znacznym majątkiem gmin oraz długotrwałym, często nieodwracalnym charakterem podejmowanych decyzji. Wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego posiada funkcje informacyjną, decyzyjną, negocjacyjną, doradczą i pośrednią.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the Treasury property issuance, Polish communes have been equipped with significant property. Decisions connected with public property trading have long-lasting and irreversible character. It was necessary to introduce rational rules of managing the communal property resources. Legal regulations concerning rational management of property belonging to the Treasury as well as that of local government units, attribute particular role to experts in real estate. In accordance with legal regulations of the Act on Real Estate Management, if necessary to assess the market value of the property it is the task for an expert in real estate. They are also consulting bodies for communal authorities that express their opinion at a stage of drawing up site development plan by forecasting financial effects of its adopting.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cymerman J., Aktywna gospodarka nieruchomościami a dochody gminy, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2009, vol. 17, nr 3.
 • Cymerman R., Cymerman J., Kotlewski L., Opłaty od nieruchomości źródłem dochodu gminy, III Konferencja Naukowo-Techniczna PSRWN z cyklu "Aktualne problemy w teorii i praktyce wyceny nieruchomości" na temat "Gospodarowanie nieruchomościami jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań prawnych, Wydawnictwo Verso, Gdańsk 2003.
 • Cymerman R., Bajerowski T., Kryszk H., Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wydawca EDUKATERRA Sp. z o. o., Olsztyn 2008.
 • Gniewek E., Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Gniewek E. (red.), Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Zakamycze, Kraków 1999.
 • Hełdak M., Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości - studium przypadku. "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2009, vol. 17, nr 3.
 • Hełdak M., Szczepański J., Stacherzak A., Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi, 2011, nr 1, Kraków 2011.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny, Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Stańko M., Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Kempa O., Hełdak M., Opłata planistyczna jako źródło dochodu gminy. Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Pawlukowicz R., Użyteczność modeli ekonometrycznych w wycenie nieruchomości - polskie i zagraniczne opinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, DzU 2003, nr 164, poz. 1587.
 • Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, DzU 1950, nr 14, poz. 130.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, DzU 1961, nr 32 poz. 159
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, DzU 1985, nr 22, poz. 99.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, DzU 1990, nr 32, poz. 191.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. DzU 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.