PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4(26) | 95--112
Tytuł artykułu

Szanse i zagrożenia dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w świetle doświadczeń prezydencji francuskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Opportunities and Risks of Polish Presidency of the European Union from the Perspective of French Presidency Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska prezydencja Unii Europejskiej rozbudziła wiele ambicji i oczekiwań społeczeństwa, które upatruje w niej szans na wykreowanie pozytywnego wizerunku oraz wypromowanie Polski jako kraju nowoczesnego, dynamicznego, zaangażowanego w sprawy integracji europejskiej i aktywnie uczestniczącego w rozwiązywaniu aktualnych problemów wspólnoty europejskiej. Niektórzy są wręcz przekonani, że prezydencja ta wzmocni pozycję Polski w UE i na świecie. Patrząc z perspektywy doświadczeń prezydencji francuskiej, która osiągnęła na tym polu wiele sukcesów, autor podjął próbę oceny szans i zagrożeń dla polskiej prezydencji, poddając krytycznej analizie uwarunkowania zewnętrzne, przyjęte priorytety oraz sam proces jej przygotowywania. Przedstawione zostały również propozycje uzupełniające priorytety polskiej prezydencji, a także niektóre pilne problemy do rozwiązania w czasie prezydencji, wynikające z wyzwań, przed jakimi stoi dziś Unia Europejska i Polska, w tym zwłaszcza w zakresie wspólnej polityki rolnej, polityki spójności oraz konkurencyjności terytorialnej, gospodarczej i społecznej. Dotychczasowa Wspólna Polityka Rolna wykazuje coraz więcej niedoskonałości i coraz bardziej oddala się od realizacji celów, dla których była pierwotnie utworzona. Obecne dopłaty bezpośrednie dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich są zbyt zróżnicowane i dyskryminują rolników w krajach nowych członków UE, w tym zwłaszcza w Polsce, zniekształcając przyjęte zasady konkurencyjności. Niedostatecznie jest również realizowana europejska polityka spójności. Mimo absorpcji dużych nakładów finansowych uwidacznia się pogłębianie nierówności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w poszczególnych regionach i krajach członkowskich UE. W unijnym budżecie programowanym na lata 2014-2020 przewiduje się znaczne zwiększenie nakładów na budowanie konkurencyjności kosztem spójności w grupie regionów konwergencji, co nie będzie sprzyjać rozwijaniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w UE, w tym zwłaszcza w Polsce. Polska nie wykorzystuje należycie dotacji unijnych przeznaczonych na B+R i jest w tym obszarze płatnikiem netto budżetu europejskiego. Utrwalanie się tych tendencji, zwłaszcza w warunkach ciągłego odpływu za granicę wysoko kwalifikowanego kapitału ludzkiego stanowi olbrzymie zagrożenie dla budowania nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki w Polsce, dyskwalifikując nas na długi czas w rankingach innowacyjności i konkurencyjności europejskiej i światowej. Te i inne zagrożenia dla gospodarki polskiej i europejskiej, w kontekście pogłębiającego się kryzysu monetarnego i gospodarczego powinny stanowić zasadnicze wyzwania dla polskiej prezydencji. Tymczasem przyjęty program prezydencji jest pod tym względem zbyt płytki i mało ambitny. Istnieją obawy, że polska prezydencja nie spełni oczekiwań społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish presidency of the European Union has aroused a lot of ambitions and expectations from society, which sees opportunities to create and promote a positive image of Poland as a modern, dynamic country, engaged in the affairs of European integration and actively participating in solving current problems of the European community. Some are even convinced that the presidency will strengthen the position of Poland in the EU and worldwide. Looking from the perspective of the French Presidency experience, which has achieved many successes in this field, the author attempts to assess the opportunities and threats for the Polish presidency, bringing critical analysis of external factors, the priorities selected and the process of its preparation. Also presented are proposals for supporting the priorities of the Polish presidency, as well as some urgent problems to solve resulting from the challenges facing the European Union and Poland, today; including, in particular, the common agricultural policy, cohesion policy as well as territorial, economic and social competitiveness. The current Common Agricultural Policy has many imperfections and is a long way from the purposes it was originally intended.. The current direct payments to farmers in member countries are too varied and discriminate against farmers in the newly joined EU member states, especially in Poland, distorting the adopted principles of competitiveness. Consequently, it is an insufficiently implemented European cohesion policy. Even with the the absorption of considerable financial outlays, the outcome is the deepening of social, economic and territorial inequalities in particular regions and EU member states. The EU budget program for 2014-2020 assumes a substantial increase in expenditure on building competitiveness at the expense of cohesion among the regions of convergence, which will not encourage sustainable economic and social development in the EU, and especially in Poland. Poland does not duly use the EU subsidies for R & D, which, in this area, is a net contributor to the European budget. The consolidation of these trends, especially under conditions of the continuous overseas outflow of highly skilled human capital, is a huge threat to building a modern, innovative economy in Poland, disqualifying us for a long time in the rankings of European and global innovation. These and other threats to the Polish and European economy, in the context of a deepening monetary and economic crisis, should constitute the major challenges for the Polish presidency. Meanwhile, the program adopted by the presidency in this regard is too shallow and un-ambitious. Anxieties exist because the Polish presidency does not meet society's expectations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
95--112
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Besmond de Senneville L. (2011): Les agriculteurs français et allemands veulent une PAC forte. EurActiv.fr, [@:] http://www.euractiv.fr/agriculteurs-francais-allemands-veulent-pac-forte-article.
 • Cieślik M. (2011): Polska no logo. [dostęp: 14.11.2011], [@:] http://opinie.newsweek.pl/polska-nologo, 77235,1,1.html.
 • Czerny I. (2011): Sikorski będzie czasem zastępować Ashton. [dostęp: 14.11.2011], [@:] http://europarlament. pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_menuId=17&_nrDep=27417&_CheckSum=1125081757.
 • De Méritens P. (2011): Rosa: «L'euro est un contresens économique». "Le Figaro", 10.06.2011. Déclaration du président de la République, le 6 octobre 2008 (2008): Paris, Presidence de la Republique, Service de presse.
 • Dess A. (2011): Projet de Rapport sur la PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir. Nr XXXX(INI), Commission de l'agriculture et du développement rural, Parlament Europeen.
 • farmer.pl/MP (2011): Jeszcze jedna taka kadencja byłaby zabójcza. [dostęp: 14.11.2011], [@:] http://www.farmer.pl/fakty/polska/jeszcze-jedna-taka-kadencja-bylaby-zabojcza,31205.htm.
 • Le monde selon Nicolas Sarkozy (2007): "Le Monde", 01.09.2007.
 • Mleko i Miód wypromuje polską prezydencję (2011): [dostęp: 14.11.2011], [@:] http://polska.newsweek.pl/mleko-i-miod-wypromuje-polska-prezydencje,74351,1,1.html.
 • Nowa strategia dla Europy (2010): [dostęp: 14.11.2010], [@:] http://ec.europa.eu/polska/news/archives/2010/100303_europa_2020_pl.htm.
 • Piszczatowska J. (2011): Wydobycie gazu z łupków musi się opłacać. "Rzeczpospolita", 23.05.2011.
 • Raport Dessa (2011): Inwestycje.pl S.A., [dostęp: 20.11.2011], [@:] http://inwestycje.pl/gospodarka/Raport-Dessa;130528;0.html.
 • Rapport d'Information Nº 226 sur l'avenir de la politique de cohésion après 2013, fait au nom de la Commission des affaires européennes du SENAT, Session Ordinaire de 2010-2011, le 26 janvier 2011 (2011): Paris, Présidence du Sénat.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (2010): Roczniki Branżowe, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • Roubini N. (2011): The Eurozone Heads for Break Up. "Financial Times", 13.06.2011.
 • Roznoch A. (2007): Konkurencyjność i innowacyjność kluczem rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Doświadczenia Francji. [w:] K. Heffner (red.): Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Roznoch A. (2010): "Skoro jesteście tak bogaci, to czemu nie jesteście szczęśliwi?" Przyczynek do badań nad procesami trwałego i zrównoważonego rozwoju. [w:] K. Malik (red.): Wdrażanie polityki rozwoju regionu. Wybrane programy i projekty, Opole-Kraków, Wydawnictwo Naukowe "Akapit".
 • Sapir J. (2011): La démondialisation. Économie humaine, Paris, Éd. du Seuil.
 • Sawicki: Raport Dessa nie reformuje unijnej polityki rolnej. (2011): [dostęp: 14.11.2011], [@:] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sawicki-Raport-Dessa-nie-reformuje-unijnej-politykirolnej-2351885.html.
 • Sawicki: zreformujmy politykę rolną (2011): "Rzeczpospolita", 23.05.2011.
 • Supersarko leaves the podium (2008): "The Economist", 18.12.2008.
 • Sych-Winiarek J. (2009): Krajowy rynek mleka 2009/2010. "Biuletyn Informacyjny", nr 11(221), s. 23-34.
 • Wieczorkiewicz R., portalspożywczy.pl (2011): Seremak-Bulge: Większość polskiego eksportu mleczarskiego trafia do dalszego przerobu. [dostęp: 14.11.2011], [@:] http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/seremak-bulge-wiekszosc-polskiego-eksportu-mleczarskiegotrafia-do-dalszego-przerobu,48552.html.
 • Zieliński M. (2007): Ścieżka do bogactwa. Biedny kraj nie powinien wspomagać bogatych. "Rzeczpospolita", 06.06.2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.