PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 10 | nr 4 | 383--392
Tytuł artykułu

Analysis of Packers' Workload on the Packing Line - a Case Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza obciążenia pracą pakowaczy pracujących na lini potokowej - studium przypadku
Analyse der Arbeitsbelastung von Packern am Fliessband - eine Fallstudie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uciążliwościami, zapewnieniem produkcji, jakości i ze wzrostem kosztów szkolenia i nieobecności w pracy. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w zakładzie przemysłu meblarskiego na dziale pakowania wyrobów. W skład ocenianego systemu wchodziły stanowiska zlokalizowane przy taśmie transportującej. Celem pracy była ocena obciążenia i ryzyka wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSDs) u pracowników, analiza czynników ryzyka. Do oceny zastosowano metodę Ovako Working posture Analysing System (OWAS). Oceniono czynności związane z sekwencyjnym pakowaniem mebla na stanowiskach zlokalizowanych przy taśmie transportującej. Wyniki: Do kategorii działań(KD) 1 zakwalifikowano 7 czynności, KD 2 - 4 czynności, KD 4 - 5 czynność. Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na negatywną ocenę pozycji podczas pracy były: utrzymywanie pleców pochylonych i skręconych, praca w pozycji stojącej, przenoszenie ciężaru ciała na jedną nogę. Wnioski i rekomendacje: Na każdym z ocenianych stanowisk wystąpiła KD 4, szczególnie narażone były plecy i nogi pracowników podczas pobierania elementów stąd działania korekcyjne na stanowiskach powinny być przeprowadzone najszybciej jak to możliwe. Interwencja ergonomiczna powinna być związana z: przeorganizowaniem stanowisk ze szczególnym uwzględnieniem pobierania elementów jak również składowania zapakowanych wyrobów; wprowadzeniem systemu rotacji pracowników na stanowiskach w celu zapewnienia zmienności obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Po dokonaniu zmian na badanym stanowisku zaleca się ponowną ocenę metodą OWAS w celu weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: One of the elements of the logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery and equipment, tools, and (most importantly) people. In addition, systems dependent on the human operator a re particularly prone to problems related to: discomfort, ensuring production quality and increases in training costs and absenteeism. Material and methods: The study was conducted in an establishment in the furniture industry, in the product packing department. The system under assessment included a position located at the conveyor belt. The aim of t he study was to evaluate the load and the risk of musculoskeletal d iscomfort (MSD's) among workers and conduct an analysis of risk factors. For the evaluation method, the Ovako Working posture Analysing System (OWAS) was used. The evaluated activities related to the sequential packing of furniture in positions located at the conveyor belt. Results: The result was 7 tasks qualifying for action category (AC) 1, 4 tasks for AC 2 and 5 activities for AC 4. The main risk factors influencing the negative assessment of posture were keeping the back sloped and twisted, work in a standing position and shifting weight onto one le g. Conclusions and recommendations : On each of the evaluated positions where AC 4 occurred, employees back and legs were particularly vulnerable while retrieving elements. Corrective action in these positions should be carried out as soon as possible. Ergonomic intervention should be linked to: reorganizing positions with particular emphasis on retrieving items as well as the storage of packed products; introduction of employee rotation on such positions t o ensure load variation of the musculoskeletal system. After making changes on the test positions, reassessment with the OWAS method is recommended in order to verify the effectiveness of the changes. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
10
Numer
Strony
383--392
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Gora, Poland
Bibliografia
 • Annett J., 2004, Hierarchical task analysis. Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods. 33-1 - 33-7.
 • Black J.T., 2007, Design rules for implementing the Toyota Production System, International Journal of Production Research, 45(16), 3639-3664.
 • Genaidy A.M., Al-Shed A.A., Karwowski W., 1994, Postural stress analysis in industry, Applied Ergonomics, 25(2), 77-87.
 • Gonzalez B.A., Adenso-Diaz B., Torre P.G., 2003, Ergonomic performance and quality relationship: an empirical evidence case, International Journal of Industrial Ergonomics, 31(1), 33-40.
 • Guélaud F., Beauchesne M.N., Gautrat,J., Roustang G., 1975, Pour une analyse des conditions de travail ouvrier dans I'entreprise. A. Colin, Paris.
 • Hignett S., McAtamney L., 2000, Rapid Entire Body Assessment (REBA), Applied Ergonomics, 31(2), 201-205.
 • Istota inżynierii produkcji [The essence of production engineering], 2012, Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk, Warszawa, http://www.kip.pan.pl/images/stories/zdjecia/wydawnictwa/ekspertyza.pdf, 2014.04.11.
 • Jones T., & Kumar S., 2007, Comparison of ergonomic risk assessments in a repetitive high-risk sawmill occupation: Saw-filer, International Journal of Industrial Ergonomics, 37(9), 744-753.
 • Joode B.W., Burdorf A., Verspuy C., 1997, Physical load in ship maintenance: hazard evaluation by means of a workplace survey, Applied Ergonomics, 28(3), 213-219.
 • Karhu O., Kansi P., Kuorinka I., 1977, Correcting working postures in industry: a practical method for analysis, Applied Ergonomics, 8(4), 199-201.
 • Kasvi J.J.J., Vartiainen M., Pulkkis A., Nieminen M., 2000, The role of information support systems in the joint optimization of work systems, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 10(2), 193-221.
 • Kee D., Karwowski W., 2007, A Comparison of three observational techniques for assessing postural loads in industry, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 13(1), 3-14.
 • Kilbom A., 1994, Assessment of physical exposure in relation to work-related musculoskeletal disorders - what information can be obtained from systematic observations?, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 20, 30-45, Special issue.
 • Kumar S., 1994, A conceptual model of overexertion, safety, and risk of injury in occupational settings, Human Factors, 36(2), 197-209.
 • Lasota A., 2008, Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe szwaczek maszynowych [Musculoskeletal disorders of the sewing machine operators], [w:] Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki, red. R. Paluch i in., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s.151-161.
 • Lasota A., 2001, Dolegliwości zdrowotne projektantów pracujących na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery [The health problems of designers doing some computing], Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 33, 73-77
 • Lasota A., 2008, Ergonomiczna ocena dolegliwości mięśniowo-szkieletowych operatorów stanowisk dyspozytorskich [Ergonomic assessment of musculoskeletal disorders in dispatchers], [w:] Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy, red. E. Kowal, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 21-25.
 • Lasota A., 2006, REBA - metoda oceny obciążenia i ryzyka zawodowego spowodowanego sposobem wykonywania pracy [REBA - a method of assessing the workload and occupational risk due to the method of work], [w:] Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy, red. A. Rabenda, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 127-140.
 • Lasota A. M., 2013a, Analiza obciążenia pracą metodą OWAS [Workload analysis with the OWAS method], Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 16(3), 35-39.
 • Lasota A. M., 2014, A Reba-based analysis of packers workload: a case study, LogForum, 10(1), 87-95.
 • Lasota A. M., 2013b, Packer's Workload Assessment using the OWAS Method, Logistics and Transport, 18(2), 25-32.
 • Lasota A. M., Ścigaj M., 2013, Workload analysis of assembly positions, in: ed. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova: Modern trends in ergonomics and occupational safety: selected problems - scientific monograph, Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, p. 45-54, ISBN: 978-83-7842-086-6.
 • Li K. W., Lee C-L., 1999, Postural analysis of four jobs on two building construction sites: an experience of using the OWAS method in Taiwan, Journal of Occupational Health, 41, 183-190.
 • McAtamney L., Corlett E.N., 1993, RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, Applied Ergonomics, 24(2), 91-99.
 • Muthukumar K., Sankaranarayanasamy K., Ganguli A.K., 2014, Analysis of frequency, intensity, and interference of discomfort in computerized numeric control machine operations, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 24(2), 131-138.
 • Rodgers S. H., 1991, A functional job analysis technique, Occupational medicine (Philadelphia, Pa.), 7(4), 679-711.
 • Quansah R., 2005, Harmful postures and musculoskeletal symptoms among fish trimmers of a fish processing factory in Ghana: a preliminary investigation, International journal of occupational safety and ergonomics (JOSE), 11(2), 181-90.
 • Scott G.B., Lambe N.R., 1996, Working practices in a perchery system, using the OVAKO Working Posture Analysing System (OWAS), Applied Ergonomics, 27(4), 281-284.
 • Sesek R., Gilkey D., Rosecrance J., Guzy A, 2004, The Utility of OWAS in Auto Manufacturing Assembly Job Evaluations, 2nd Annual Regional National Occupational Research Agenda (NORA) Young/New Investigators Symposium, Salt Lake City.
 • Słowiński B., 2008, Wprowadzenie do Logistyki [Introduction to Logistics], Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Torres Y., Vi?a S., 2012, Evaluation and redesign of manual material handling in a vaccine production centre's warehouse, Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 41, 2487-2491.
 • Vieira E.R., Kumar S. 2004, Working postures: a literature review, Journal of Occupational Rehabilitation, 14(2), 143-59.
 • Wang H., Hwang J., Lee K-S., Kwag J-S., Jang J-S., Jung M-C., 2014, Upper body and finger posture evaluations at an electric iron assembly plant, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 24(2), 161-171.
 • Wright E.J., Haslam R.A., 1999, Manual handling risks and controls in a soft drinks distribution centre, Applied Ergonomics, 30(4), 311-318.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.