PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 (39) Partnerstwo publiczno-prywatne | 51--77
Tytuł artykułu

Projekty hybrydowe szansą na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Blended Projects as a Chance for Development of Public-private Partnership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest wciąż mało wykorzystywaną formułą realizacji usług publicznych. Nadal dominują tradycyjne zamówienia publiczne (PZP), w ramach których podmiot publiczny zamawia, a wykonawca dostarcza określone usługi, towary lub realizuje roboty budowlane za wynagrodzeniem. Od kilku lat stopniowo na polskim rynku pojawiają się jednak nowe koncepcje realizacji i finansowania usług publicznych określane mianem PPP. Szczególną postacią formuły PPP jest realizacja projektów z wykorzystaniem w montażu finansowym dodatkowo z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych głównie na realizację polityki spójności. Zagadnienie to funkcjonuje w systemie wdrażania funduszy europejskich od początku okresu programowania 2007-2013. Rozporządzenie ogólne w zakresie wdrażania polityki spójności na lata 2007-2013 zawierało kilka niejednoznacznych uniwersalnych odniesień do partnerstwa publiczno-prywatnego. Trudno jednak znaleźć w nim zapisy, które w sposób szczególny uwzględniałyby specyfikę tego rodzaju przedsięwzięć. Także polskie uregulowania w zakresie wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej w niewielkim stopniu odnosiły się do możliwości wykorzystania formuły PPP w projektach unijnych. Projekty wspierane ze środków unijnych połączone z formułą PPP przyjęło się określać mianem projektów mieszanych (ang. blended projects) lub - co jest szerzej wykorzystywane - projektów hybrydowych, ze względu na dwa równoległe źródła finansowania, umożliwiające realizację inwestycji. Należy podkreślić, że w obowiązujących regulacjach polskich czy unijnych nie pojawiało się jednak takie określenie. Nowe uregulowania krajowe dotyczące perspektywy 2014-2020 wprowadziły pojęcie projektów hybrydowych do powszechnego obiegu.(fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to discuss blended projects, i.e. project which combine public-private partnership with EU funds. The author addresses the main challenges and gives some recommendations for the next EU financial perspective. The first section provides an overview of financial instruments suitable for blended projects. The second section of the article covers various types of such projects. Next, the author discusses projects which were completed in Poland between 2007 and 2013. Special attention is given to the Polish and European Union regulations designed to support the development of blended project model. The final section assesses barriers for the development of blended projects and highlights their importance in the context of 2014-2020 financial perspective.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
51--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Bibliografia
 • Baza Projektów Hybrydowych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.ppp.gov.pl.
 • Cieślak R., Partnerstwo publiczno-prywatne. 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
 • Fundusze europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Fundusze unijne w PPP - zestawienie projektów i studia przypadków, European PPP Expertise Centre - EPEC, czerwiec 2012 r., http://www.mg.gov.pl.
 • Herbst I., Jagusztyn-Krynicki T., Raport z badania rynku PPP wśród przedsiębiorców, firm doradczych i instytucji finansowych, sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa 2013.
 • Jędrzejewski A., Rynek projektów hybrydowych, PARP, "Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" 2013, nr 7.
 • Korbus B., Cieślak R., Zalewski D., Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, 2013, http://www.mg.gov.pl/files/ upload/19767/20131218_raport_Instytut_PPP.pdf.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów rozporządzenia ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2013.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy europejskich 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne, praca zbiorowa, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
 • Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, Jaspers, Luksemburg, 2010.
 • Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, http://bip.mir.gov.pl.
 • Raport. Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego Kompleks Mineralnych Basenów w Solcu Zdroju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 320.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. UE z 31 lipca 2006 r. L 210, s. 25.
 • Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu PPP, raport z przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego w formule PPP w sektorze gospodarki odpadami z udziałem środków UE, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2013.
 • Wykorzystanie funduszy UE w PPP - omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości, European PPP Expertise Centre - EPEC, 2011, http://www. mg.gov.pl.
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.
 • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. nr 227, poz. 1658, ze zm.
 • Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100, ze zm.
 • Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. nr 19, poz. 101, ze zm.
 • Zalecenie nr 14/2011 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (IZ POIŚ) w sprawie procedur łączenia środków UE z modelem PPP w projektach odpadowych w działaniu 2.1. POIŚ, marzec 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.