PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (39) Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics ; Wyzwania i koncepcje współczesnej logistyki | 145--168
Tytuł artykułu

Land Transport Policy in Ireland and Poland: a Game Theorist's View

Autorzy
Warianty tytułu
Polityka transportu drogowego w Irlandii i w Polsce z perspektywy teorii gier
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się na wybranych zagadnieniach związanych z rozwojem zrównoważonych systemów transportowych w dwóch krajach Unii Europejskiej: Irlandii i Polsce. W obu tych państwach następuje gwałtowne zwiększanie się liczby samochodów oraz migracja znacznej części mieszkańców miast na suburbia. Z tego względu istotnie wzrasta liczba osób dojeżdżających do pracy samochodem, a także średnia odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy. To z kolei powoduje przeciążenia systemu transportowego miast i stref podmiejskich. Chociaż w obydwu omawianych państwach miał miejsce szybki rozwój gospodarczy, wiele odseparowanych obszarów wiejskich nie odniosło z niego korzyści i zmaga się z problemem malejącej i starzejącej się populacji. W celu rozwiązania tych trudności, władze powinny koordynować politykę transportową, przestrzenną oraz regionalną. Należy wziąć pod uwagę, i to w długim terminie, preferencje obywateli (użytkowników sieci transportowych). Niezbędny jest także rozwój polityk odpornych na wyzwania wynikające z klimatu gospodarczego. Staje się to szczególnie ważne w świetle decyzji rządu irlandzkiego dotyczącej zmian planu przestrzennego. Można sądzić, że rozwój i wykorzystanie systemu transportowego to dynamiczna, stochastyczna gra z udziałem trzech rodzajów graczy: rządu (na poziomie międzynarodowym, narodowym i regionalnym), przewoźników (np. usługi kolejowe, autobusowe) oraz indywidualnych podróżnych (zarówno komercyjnych, jak też prywatnych). Gracze ci mają odmienne cele (funkcje wypłat) oraz dostępne strategie. Wszyscy powinni reagować i przewidywać działania innych graczy, a także prognozować, jak zachowania i system transportowy będą ewoluować w przyszłości. W niniejszym artykule skupiono się na celach rządów dotyczących rozwoju zrównoważonych systemów transportowych. Stwierdzono w nim, że rządy Irlandii i Polski muszą rozwinąć atrakcyjne alternatywy dla obecnego ideału życia na wsi i podróżowania samochodem, chroniąc jednocześnie interesy odosobnionych obszarów wiejskich, jak również jasno i wyraźnie informować społeczeństwo o swoich planach oraz korzyściach wynikających ze zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper looks at some of the challenges facing the development of a sustainable transport system in two EU countries, the Republic of Ireland and Poland. Both countries have seen a rapid rise in car ownership and migration of a large proportion of city dwellers to suburban areas just outside the city boundaries. Due to this, both the proportion of individuals traveling to work by car and the average commuting distance have risen significantly. This has placed a huge stress on urban and suburban transport networks. Although both countries have seen rapid economic development, many remote rural areas have not benefitted from this growth and are left with a decreasing and aging population. In order to deal with these problems, governments must coordinate their transport, spatial and regional policies. The government must take into account, and in the long run shape, the preferences of citizens (the users of transport networks). Also, it is necessary to develop policies which are robust to changes in the economic climate. This is particularly important in the light of the decision of the Irish government to rewrite its spatial plan. One may think of the development and use of the transport network as a dynamic, stochastic game played by three types of player: government (at international, national and regional level), transport providers (e.g. rail and bus services) and individual travelers (both commercial and private). These players all have different goals (payoff functions) and strategies available to them. They all should react to and predict the actions of the other players, as well as how behavior and the network will evolve in the future. This article concentrates on the goals of governments to develop a sustainable transport system. It argues that the governments of Ireland and Poland must develop attractive alternatives to the present ideal of living in the country and traveling by car, while protecting the interests of remoter rural areas, and give clear information about their plans and the benefits of sustainable development.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wrocław University of Technology
Bibliografia
 • Buehler R., Pucher J., Kunert U., Making transportation sustainable: Insights from Germany, Brookings Institution Metropolitan Policy Program, Brookings Institution 2010.
 • Cafferkey G., Caulfield В., Examining the Barriers to Sustainable Inter-city Transport in Ireland, Transportation Research Board 91sl Annual Meeting 2012, No. 12-0747.
 • Daly G., Kitchin R., "Shrink smarter? Planning for spatial selectivity in population growth in Ireland", Administration 2013, Vol. 60, No. 3.
 • Eichberger X, Game Theory for Economists, Academic Press, Salt Lake City 1993.
 • Geerlings H., Stead D., "The integration of land use planning, transport and environment in European policy and research", Transport Policy 2003, Vol. 10.
 • Gibbons R., Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, Princeton 1992.
 • Gonda-Soroczyńska E., "Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu" [Changes in the areas immediately surrounding Wrocław in the past decade], Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2009, No. 4.
 • Hałasiewicz A., Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju [Rural development in Poland within the context of spatial variation and territorial coherence], 2011, http://wwwgov.pl/rozwoj_regionalny/Ewa- luacja_i_analizy/Raport_o__rowju/Raporty_krajowe/Documents./Ekspertyza_Rozwoj_%20 obszarow_wiejskich_09082011.pdf [8.04.2013].
 • Hardin G., "The tragedy of the commons", Journal of Natural Resources Policy Research 2009, Vol. 1, No. 3.
 • Irish Government, National Development Plan 2007-2013, Irish Government Publications, Dublin 2007.
 • Irish Government, National Spatial Strategy for Ireland 2002-2020, Irish Government Publications, Dublin 2002.
 • Irish Ministry of Transport, A Sustainable Transport Future: A New Transport for Ireland 2009-2020, Dublin 2009.
 • McDonagh J., "Transport policy instruments and transport-related social exclusion in rural Republic of Ireland", Journal of Transport Geography 2006 , Vol. 14.
 • Paprocki W., W Polsce brakuje spójnej polityki transportowej [Poland lacks a coherent transport policy], 2011, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/debata/w-polsce-brakuje-spojnej- polityki-transportowej/ [8.04.2013].
 • Parliament of the Pomorski Region, Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020 [Regional Transport Policy in Pomerania for 2007-2020], Gdańsk 2008.
 • Pietruszewski J., Kubiak M., "O współpracy w metropolii Trójmiasta" [About co-operation in Tri-City (Gdańsk, Gdynia, Sopot) Metropolis], Studia Lokalne i Regionalne 2005, Vol. 1, No. 19.
 • Polish Ministry of Agriculture and Rural Development, Krajowy plan strategiczny rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 [National Strategical Plan for Rural Development: 2007-2013], Warszawa 2009.
 • Polish Ministry of Infrastructure, Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025 [National Transport Policy: 2006-2025], Warszawa 2007.
 • Polish Ministry of Regional Development, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 [A Spatial Management Plan for Poland until 2030], 2013, http://www.mrr.gov.pl/ rozwoj/regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Strony/Koncepcja_Przestrzennego_ZagospodarowaniaKraju.aspx [8.04.2013].
 • Polish Ministry of Regional Development, Strategia rozwoju kraju 2007-2015 [National Development Plan 2007-2015], Warszawa 2006.
 • Romaniuk K., "The potential of clusters as a driving force for regional development in Poland", Olsztyn Economic Journal 2011, Vol. 6, No. 2.
 • Santos G., Behrendt H., Teytelboym A., "Policy instruments for sustainable road transport. Part II", Research in Transportation Economics 2010, Vol. 28, No. 1.
 • Solecka K., "Integration of public transport in Polish and EU documents and examples of solutions for integration of public transport in Poland and in the world", Transport Problems 2011, Vol. 6, No. 4.
 • Walsh J., "The National Spatial Strategy as a framework for achieving balanced regional development", in: Economy, Society and Peripherality - experiences from the west of Ireland, ed. J. McDonagh, Arien House, Galway 2002.
 • World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.