PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (39) Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics ; Wyzwania i koncepcje współczesnej logistyki | 169--194
Tytuł artykułu

The Transnationalization of Railway in the Czech Republic: an Instititutional Travel from Formal to Informal Monopoly?

Autorzy
Warianty tytułu
Transnacjonalizacja kolei w Republice Czeskiej: instytucjonalny przeskok od monopolu formalnego do nieformalnego?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule skoncentrowano się na niejasności liberalizacji w Republice Czeskiej. W swej oczywistej formie proces liberalizacji - kiedy już zostanie uruchomiony - przybierałby trajektorię opartą na ścieżce zależności i prowadziłby do zliberalizowanego rynku przewozów kolejowych. Natomiast liberalizacja kolei czeskich zaowocowała czymś, co w niniejszym opracowaniu nazwano monopolem wyrównawczym. Obejmuje on nieformalne działania, które pozwoliły państwu czeskiemu przekształcić przedsiębiorstwo Ćeske drahy w faktyczny monopol, podczas gdy w rzeczywistości przewoźnik państwowy stracił formę monopolu pod względem prawnym. lak stwierdzono w artykule, liberalizacja stanowi produkt transnacjonalizacji państwa czeskiego poprzez absorpcję w globalną gospodarkę, a przede wszystkim Unię Europejską. Jako państwo kandydujące, a następnie członkowskie, Republika Czeska była zobowiązana do przyjęcia kolejowego acquis commimautaire wypracowanego w ramach Unii Europejskiej, co spowodowało konsekwentną transnacjonalizację czeskich kolei państwowych. Ze względu na swój transnacjnalistyczny, a jednocześnie rynkowy charakter uregulowania dotyczące kolei całkowicie zrestrukturyzowały także formalne otoczenie instytucjonalne czeskich kolei, włączając w to społeczny cel przewoźnika Ćeske drahy, który nie ma już służyć interesowi publicznemu, lecz raczej przestrzegać rynkowej logiki interesu przedsiębiorstwa. Niemniej jednak przyjęcie acquis nie okazało się bezkonfliktowe. Przeciwnie, dotychczasowe otoczenie instytucjonalne jest nadal reprezentowane przez związek państwa i przewoźnika Ćeske drahy, który miał być próbą przekształcenia liberalizacji w taki sposób, aby wspomóc Ćeske drahy wystarczającą ilością kapitału oraz czasu, i tym samym przygotować do konkurowania na zliberalizowanym rynku kolejowym. Rezultat tych nieformalnych praktyk, którego ucieleśnieniem stał się monopol wyrównawczy, udowodnił, że liberalizacja kolei czeskich okazała się zmianą instytucjonalną, której efekty są nierównomierne, nie do końca wiadome, a także na pozór sprzeczne.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on the unobviousness of railway liberalization in the Czech Republic. In its obvious form, the liberalization process, once set into motion, would assume a path-dependent trajectory and result in a liberalized railway market. The liberalization of Czech railway has however resulted in what this paper calls a compensatory monopoly. Compensatory monopoly depicts an informal practice which has allowed the Czech state to compensate the Ćeske drahy (Czech Railways) with a de facto monopoly, while depriving the public rail operator of a de iure monopoly. As the paper claims, the railway liberalization has been a product of the transnationaiization of Czech state through its absorption into the global economy and European Union above all. As an accession candidate and later member state of the European Union, the Czech state was obliged to internalize the railway acquis communautaire produced by the European Commission which has consequently transnationalized the Czech national railway. Due to its transnationalizing and simultaneously marketizing character, the railway acquis has also completely restructured the formal institutional setting of the Czech railway, including the social purpose of Ćeske drahy which is no longer to serve the public interest, but rather abide by the market-based logic of business interest. Nonetheless, the acquis internalization has not remained uncontested. On the contrary, the old institutional setting has been further represented by the informal network of Ćeske drahy-state nexus which attempted to reshape the liberalization in a way that would provide Ćeske drähy with a patient capital and enough time to prepare for the competition on the liberalized railway market. The effect of informal practices embodied in the compensatory monopoly has thus proven the railway liberalization in the Czech Republic to be an institutional change with uneven, open-ended and seemingly contradictory outcomes.(original abstract)
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Act No. 218/1993 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 53, 13 August 1993).
 • Act No. 266/1994 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 79, 30 December 1994).
 • Act No, 77/1997 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 25, 11 April 1997),
 • Act No. 77/2002 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 34, 1 March 2002).
 • Act No. 83/2003 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 33, 25 March 2002).
 • Act No, 179/2003 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 63, 12 June 2002).
 • Act No. 103/2004 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 32, 5 March 2004).
 • Act No. 181/2006 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 61, 5 May 2006).
 • Act No. 179/2008 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 57, 28 May 2008).
 • Act No. 377/2009 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 123, 30 October 2009).
 • Act No. 194/2010 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 65, 16 June 2010).
 • Act No. 134/2011 Coll. (Collection of Laws of the Czech Republic, No. 51, 25 May 2011).
 • Apeldoorn van В., Transnational capitalism and the struggle over European integration, Routledgg, London 2002.
 • Apeldoorn van В., L. Horn, "The transformation of corporate governance regulation in the EU: From harmonization to marketization", in: The Transnational Politics of Corporate Governance Regulation, eds. H. Overbeek, В. Apeldoorn van, A. Kölke, Routledge, London 2007.
 • Bieler A., "Class struggle over the EU model of capitalism; Neo-Gramscian perspectives and the analysis of European integration", Critical Review of International Social and Political Philosophy 2005, No. 4.
 • Bohle D.,Greskovits В., "Varieties of capitalism and capitalism tout court", European Journal of Sociology 2009, No. 3.
 • Bohle D., Greskovits В., Capitalist Diversity on Europe's Periphery (Kindle Edition), Cornel) University Press, Ithaca 2012.
 • Bockman J., Eyal G., "Eastern Europe as a Laboratory for Economic Knowledge; The Transnational Roots of Neoliberalism", American Journal of Sociology 2002, No. 2.
 • Cerny P., "Paradoxes of the competition state: The dynamics of political globalization", Government and Opposition 1997, No. 2.
 • Cerny P., "Structuring the political arena: Public goods, states and governance in a globalized world", in: Global political economy: Contemporary Theories, ed. P. Ronen, Routledge, London 2000.
 • Cerny P., Rethinking World Politics: A Theory of Transnational Neopluralism, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Cox R.W., "Social forces, states and world orders: Beyond international relations theory", Millennium - Journal of International Studies 1981, No. 2.
 • CD Cargo, Annual Report of ĆD Cargo 2011, Prague 2012.
 • Ćeske drahy, Annual Report of Ćeske drahy Group 2007, Prague 2008.
 • Ćeske drahy, Annual Report of Ćeske drahy Group 2008, Prague 2009.
 • Ćeske drahy, Annual Report of Ćeske drahy Group 2010, Prague 2011,
 • Ćeske drahy, Annual Report of Ćeske drahy Group 2012, Prague 2013.
 • Ćeske drahy, Vyvoj poćtu zamestnancu CD, a.s. (CSD) od roku 1989, Praha, 2013, http://www. ceskedrahy.cz/assets/skupina-cd/personalistika/personalistika-v-cislech/pocty-zamestnancu. pdf [20.07.2013].
 • Czech National Council, Vladni navrh zakona CNR o Ceskych drähäch, tisk ć. 234, Ćeska narodni rady, Praha, 13 December 1992.
 • Dolowitz D., Marsh D., "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making", Governance: An International Journal of Policy and Administration 2000, No. 1.
 • Drahokoupil J., Apeldoorn van В., Horn L., "Introduction: Towards a critical political economy of European governance", in: Contradictions and Limits of Neoliberal European Governance: From Lisbon to Lisbon, eds. J. Drahokoupil. B. van Apeldoorn, L. Horn, Palgrave Macmillan, London 2007.
 • Drahokoupil J., "Analysing the capitalist state in postsocialism: Towards the porterian workfare postnational regime", International Journal of Urban and Regional Research 2007, No. 2.
 • Drahokoupil J., "The rise of the comprador service sector: The politics of state transformation in Central and Eastern Europe", Polish Sociological Review 2008, No. 2,
 • Eberlein В., Grande E., "Beyond delegation: Transnational regulatory regimes and the EU regulatory state", Journal of European Public Policy 2005, No. 1.
 • European Commission, White Paper: A Strategy for Revitalising the Community's Railways, COM(96)421 final, Brussels, 1996.
 • European Commission, White Paper: European Transport Policy for 2010: Time to Decide, COM(2001)370 final, Brussels 2001.
 • European Commission, Comprehensive Monitoring Report on the Czech Republic's Preparations for Membership, COM(2003) 675 final, Brussels 2003.
 • European Commission, Communication from the Commission: Concerning the Development of a Single European Railway Area, COM(20S0) 474 final, Brussels 2010.
 • European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Fourth Railway Package - Completing The Single European Railway Area to Foster European Competitiveness, COM(2013) 25 final, Brussels 2013.
 • Directive 91/440/EEC of 29 July 1991.
 • Directive 95/18/EC of 19 June 1995.
 • Directive 95/19/EC of 19 June 1995.
 • Directive 96/48/EC of 23 July 1996.
 • Directive 2001/12/EC of 26 February 2001.
 • Directive 2001/13/EC of 26 February 2001.
 • Directive 2001/14/EC of 26 February 2001.
 • Directive 2001/16/EC of 19 March 2001.
 • Directive 2004/49/EC of 29 April 2004.
 • Directive 2004/50/EC of 29 April 2004.
 • Directive 2004/51/EC of 29 April 2004.
 • Directive 2007/58 of 23 October 2007.
 • Directive 2007/59/EC of 23 October 2007.
 • Directive 2007/59/EC of 23 October 2007.
 • Dopravnipolitika ĆRpro obdobi2014-2020 s vyhledem do roku 2050, Ministry of Transport of the Czech Republic, Ministerstvo dopravy ĆR, Praha 2013,
 • Gill S., "Constitutionalising capital: EMU and disciplinary neo-liberalism", in: Social Forces in the Making of the New Europe: The Restructuring of European Social Relations in the Global Political Economy, eds. A. Bieler, A.D. Morton, Palgrave Macmillan, London 2001.
 • Grabbe H., The EU's Transformative Power. Europeanization Through Conditionality in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, London 2006.
 • Hobsbawm E., The Age of Revolution 1789-1848, Abacus, London 1962/1996.
 • Hobsbawm E., The Age of Empire 1875-1914, Vintage Books, New York 1989.
 • Holman O.,"The enlargement of the European Union towards Central and Eastern Europe: The role of supranational and transnation", in: Social Forces in the Making of the New Europe: The Restructuring of European Social Relations in the Global Political Economy, eds, A. Bieler, A.D. Morton, Palgrave Macmillan, London 2001.
 • Howarth D., Sadeh Т., "The ever incomplete single market: differentiation and the evolving frontier of integration", Journal of European Public Policy 2010, No. 7.
 • Jessop В., "Time and space in the globalization of capital and their implications for state power", Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society 2002, No. 1.
 • Jessop В., "Continuing ecological dominance of neoliberalism in crisis", in: Economic Transitions to Neoliberalism in Middle-income Countries, eds. A. Saad-Filho, G.L. Yalman, Routledge, London 2010.
 • Ledeneva A., "Corruption in postcommunist societies in Europe: A re-examination", Perspectives on European Politics and Society 2009, No, 1.
 • Majone G., "From the positive to the regulatory state: Causes and consequences of changes in the mode of governance", Journal of Public Policy 1997, No. 2.
 • Menz G., "Re-regulating the single market: national varieties of capitalism and their responses to Europeanization", Journal of European Public Policy 2003, No. 4.
 • Millward R., Private and Public Enterprise in Europe: Energy, Telecommunications and Transport, 1830-1990, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Nölke A., Vliegenthart A., "Enlarging the varieties of capitalism: The emergence of dependent market economies in East Central Europe", World Politics 2009, No. 4.
 • Parliament of the Czech Republic, XXIX. Vladni navrh zakona о drahach, podle snemovnich tisku 1198 a 1331, 25th Meeting of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic [stenographic record], Parlament ĆR, Prague, 14 December 1994.
 • Parliament of the Czech Republic, Vladni navrh zakona o transformaci Ćeskych drah a o zmene zakona с. 77/1997 Sb., o stótmm podniku /snemovni ti.sk 265/ - prve ćteni, 15th Meeting of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, stenographic record], Parlament ĆR, Prague, 7 July 1999.
 • Parliament of the Czech Republic, Vlädni navrh zakona о akciove spolećnosti Ćeske dralhy statni organizaci Sprava źeleznićni dopravni cesty а о zmene zakona с. 77/1997 Sb., о statnim podniku, ve zneni pozdejśich predpisu /snemovni tisk 880/- treti ćteni, 43™ Meeting of С hamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic [stenographic record], Parian: Prague, U December 2001,
 • Parliament of the Czech Republic, Vladnl navrh zakona, kterym se mera zakon ć. 266/1994 Sb., o drahäch, ve zneni pozdejśieh pfedpisu, zakon ć. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnleh komunikaelch а о zmene zakona с. 168/1999 Sb., o pojistem odpovednosti za śkodu zpüsobenou provozem vozidla а о zmene nćkterych souvisejlcich zakonu (zakon o pojiśtćni odpovednosti z provozu vozidla), ve zneni zakona c. 307/1999 Sb., iv zneni pozdejśieh pfedpisü, a zakon c. 111/1994 Sb., o silnićni doprave, ve znenlpozdejśiehpfedpisü / snemovni tisk 316/-druhe otenl, 23rd Meeting of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic [stenographic record], Parlament CR, Prague, 26 November 2003.
 • Parliament of the Czech Republic, Vladnl navrh zakona, kterym se mem zäkon с. 77/2002 Sb., о akciovi spolećnosti Ćeske drahy, stätnl organizaci Sprava źeleznićni dopravni cesty а о zmene zakona e. 266/1994 Sb., о drahach, ve zneni pozdejśieh predpisu, a zakona ć. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zneni pozdejśieh pfedpisü, ve znenl nälezu Ustavniho sotidu vyhlaseneho pod с. 83/2003 Sb" a zäkona cl 179/2003 Sb. a zakon Ł 171/1991 Sb" о püsobnosti organu Ćeske republiky ve vecech pfevodü maj et ku statu na jirii osoby a o Fondu narodniho majetku Ćeske republiky, ve znenl pozdejśieh pfedpisü /snemovni tisk 433/-druhe ćtenl, 28th Meeting of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic [stenographic record], Parlament CR, Prague, 24 February 2004.
 • Parliament of the Czech Republic, Vladni navrh zakona, kterym se mini zakon с. 266/1994 Sb., о drahach, ve znenl pozdćjśich pfedpisü, a zakon ć, 200/1990 Sb., o pfestupclch, ve znenl pozdejśieh pfedpisü /snemovni tisk 1099/ - prve cteni, 48lh Meeting of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic [stenographic record], Prague, 18 October 2005.
 • Parliament of the Czech Republic, Nävrh posłance Oldficha Vojife na vydäni zäkona, kterym se men1 zakon с. 77/2002 Sb., о akciovi spolećnosti Ćeske drähy, stätnl organizaci Spräva źeleznićni dopravni cesty а о zmene zakona с. 266/1994 Sb., о drahäch, ve znenl pozdćjśich predpisu, a zakona с. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zneni pozdćjśich pfedpisü, ve zneni nälezu Ustavniho soudu vyhlaseneho pod с. 83/2003 Sb., zakona с. 179/2003 Sb., a zäkona с. 293/2004 Sb. /snemovni tisk 380/-prve cteni, 27th Meeting of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic [stenographic record], Prague, 31 January 2008.
 • Parliament of the Czech Republic, Vlädni navrh zakona о vefejnych służbach v preprave cestujiclch а о zmene dalśich zakonu /snemovni tisk 1054/-prve cteni podle § 90 odst. 2, 75th Meeting of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic [stenographic record], Prague, Prague, 12 March 2010.
 • Parliament of the Czech Republic, Vladnl navrh zakona, kterym se mini zakon с, 266/1994 Sb., о drahach, ve znenl pozdćjśich predpisu, a zakon ć. 634/2004 Sb., о spravnlch poplatcich, ve zneni pozdćjśich predpisu /snemovni tisk 136/- tfetl ćtenl, 13th Meeting of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic [stenographic record], Prague, 11 February 2011.
 • Peck J., Theodore N., "Variegated capitalism", Progress in Human Geography 2007, No. 6.
 • Peck J., Theodore N., Brenner N., "Postneoliberalism and it malcontents", Antipode 2010, No. 1.
 • Pro poradu ekonomickych ministru: Prevod nadrazi z majetku CD, a.s. do majetku statu s prdvern hospodafit pro SŹDC, s.o., ć.j. 51/20I3-410-PRIV/2, Ministry of Transport of the Czech Republic, Ministerstvo dopravy ĆR, Praha 2013.
 • Regulation (EC) No. 881/2004/EC of 29 April 2004.
 • Regulation (EC) No. 1370/2007 of 23 October 2007.
 • Rosamond В., "Imagining the European economy: "Competitiveness' and the social construction of 'Europe' as an economic space", New Political Economy 2002, No. 2.
 • Schmidt V.A., "Europeanization and the mechanics of economic policy adjustment", Journal of European Public Policy 2002, No. 6.
 • Shields S., "The 'charge of the right brigade': Transnational social forces and the neoliberal configuration of Poland's transition", New Political Economy 2003, No. 2.
 • Sklair L., "The transnational capitalist class and global politics: Deconstructing the corporate- state connection", International Political Science Review 2002, No. 2.
 • Sprava dopravni a źeleznićni slużeb, Vyrocni zprava 2011, Spräva dopravni a żeleznićni służby, Praha 2012.
 • Strange S., "The name of the game", in: Sea-Changes: American Foreign Policy in a World Transformed, ed. N. Rizopoulos, Council on Foreign Relations Press, New York 1990.
 • Strange S., The Retreat of the State. The diffusion of power in the world economy, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • Stone D., "Transfer agents and global networks in the 'Transnationalization' of policy", Journal of European Public Policy 2004, No. 3.
 • Supreme Audit Office of the Czech Republic, Prostfedky stdtniho rozpoctu poskytovane na ithradu ztróty ze zdvazku vefejne służby ve verejni drazni osobni doprave - kontrolni akce 9/23, at: Narodni kontrolni urad, Vestnlk Nepyśsiho kontrolnlho tiradu 3/2010, Nejvyssi kontrolni urad, Praha 2010.
 • Supreme Audit Office of the Czech Republic, Majetek statu, se kterym hospodari stótni organizace Sprava żeleznićni dopravni cesty - kontrolni akce c. 11/31, in: Narodni kontrolni urad, Vestnlk Nejvyssiho kontrolnlho üfadu 4/2012, Nejvyssi kontrolni urad, Praha 2012.
 • The Government of the Czech Republic, Usnesenl vlady Ćeske republiky ze due 31. srpna 2009 ć. 1132 k finanćni ucasti statu na zajiśtenl obsluźnostl vefejnou żeleznićni osobni dopravoit, Vläda ĆR, Praha, 31 August 2009.
 • Vliegenthart A., Horn L.,"The role of the EU in the (trans)formation of corporate governance regulation in Central Eastern Europe - The case of the Czech Republic", Competition & Change 2007, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.