PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 (XVIII) | nr 20 (4) | 39--50
Tytuł artykułu

Konkurencyjność województwa podkarpackiego na tle innych regionów Polski Wschodniej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitiveness of Podkarpackie Province with other Regions of Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem konkurencyjności regionów, w tym zwłaszcza konkurencji międzyregionalnej, oraz dokonano analizy konkurencyjności województwa podkarpackiego na tle innych województw Polski Wschodniej (rozumianych zgodnie z nomenklaturą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej województwami: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim). Ocenę konkurencyjności badano przy użyciu metody rangowania. Pojęcie konkurencyjności definiowane jest przez wielu autorów jednak najczęściej w odniesieniu do przedsiębiorstw. Konkurencyjności regionów jako pojęcie ekonomiczne funkcjonuje relatywnie od niedawna, w związku z czym nie sprzyja to jednoznacznemu jej definiowaniu, a tym bardziej określeniu jej mierników. Na potrzeby niniejszej pracy badano konkurencyjność regionów na podstawie kilkunastu mierników charakteryzujących różne aspekty poziomu rozwoju gospodarczego. Wśród tych mierników były między innymi PKB per capita, nakłady na badania i rozwój, liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną oraz atrakcyjność inwestycyjna województw. W przeprowadzonej analizie konkurencyjności regionów wykazano, że PKB per capita nie jest czynnikiem decydującym o pozycji konkurencyjnej województwa podkarpackiego. Oznacza to, że region może mieć wysoki poziom wskaźnika konkurencyjności mimo niskiego wskaźnika PKB na osobę. Za słusznością takiej tezy przemawia przykład województwa podkarpackiego, które jest liderem pod względem nakładów własnych w sektorze przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową, a także w liczbie przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej. Jest to przy tym region charakteryzujący się jednym z najniższych wskaźników PKB na 1 mieszkańca. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of the competitiveness of regions, in particular interregional competition and an analysis of the competitiveness of the Subcarpathian province to other provinces of Eastern Poland (understood in accordance with the nomenclature of the Operational Programme Development of Eastern Poland - i.e. the provinces of Warmia and Mazury, Lublin, Subcarpathian, Podlasie and Świętokrzyskie). Assessment of the competitive method was tested using the ranking. The concept of competitiveness is defined by many authors, however, the most often with a reference to the companies. Competitiveness of regions as an economic concept has been operating relatively recently, and therefore is not conducive to unequivocally defining it and the more defining of its gauges. For the purposes of this study the competitiveness of the regions was investigated on the basis of several indicators characterizing the various aspects of economic development. Among these measures were, among others, GDP per capita expenditure on research and development, the number of businesses incurring expenditure on innovation activities and investment attractiveness of regions. The analysis of the competitiveness of regions showed that the GDP per capita is not a decisive factor in the competitive position of the Subcarpathian province. This means that the region may have a high level of competitiveness index, in spite of the low rate of GDP per capita. For the validity of this thesis speaks an example of Subcarpathian province that is a leader in terms of investment in their business sector on R & D, as well as in a number of industrial companies that cooperated in the field of innovative activity. It is at this region is characterized by one of the lowest GDP per capita. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Kudłacz T., Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski wschodniej z innymi regionami, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_ wschodniej_do_2020/zespol_ds_strategii/Documents/Analiza_5_strategii_regionalnych_kudla cz.pdf (dostęp: 11.03.2010).
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Walenia A., Zastosowanie metody statystycznej unitaryzacji zerowej do oceny możliwości absorpcji środków Unii Europejskiej przez sektor samorządowy Podkarpacia, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2009/91.
 • Obrębski M., Mierniki rozwoju regionalnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. Strahl D., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995.
 • Surówka A., Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", Rzeszów 2007.
 • Olesiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2009.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012, red. M. Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.