PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 (2) | 45--64
Tytuł artykułu

Podejście sektorowe i horyzontalne jako instrumenty integracji regionalnej - na przykładzie sfery rynkowych usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Horizontal and Sectoral Approaches as Instruments of Regional Integration. A Case Study of Services of General Economic Interest in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System legislacyjny Unii Europejskiej wykorzystuje dwa możliwe podejścia służące osiągnięciu większej harmonizacji - pakiet dyrektyw sektorowych lub tzw. ramową dyrektywę horyzontalną wytyczającą szeroki zakres zasad odnoszących się do całego objętego nią obszaru aktywności. Zdaniem Komisji Europejskiej należy w znacznie większym niż dotychczas stopniu opierać się na podejściu horyzontalnym działającym w przekroju wszystkich sektorów, jako na tym, które dostarcza nowych impulsów integracji regionalnej. Niemal wszystkie propozycje Komisji dotyczące wprowadzenia dyrektyw horyzontalnych spotykają się jednak z mieszanym (lub wręcz negatywnym) odbiorem ze strony Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. W ich opinii podejście sektorowe - lepiej niż horyzontalne - uwzględnia praktyki i zwyczaje każdego kraju oraz pozwala zachować w ramach Unii tak ważną dla niej różnorodność. Obszarem w pełni odzwierciedlającym istniejące różnice w ocenie powyższych podejść oraz problemy z osiągnięciem konsensusu jest sfera unijnych rynkowych usług użyteczności publicznej, mająca zasadnicze znaczenie dla zapewnienia społecznej i terytorialnej spójności oraz konkurencyjności europejskiej gospodarki. Sposób organizacji tych usług różni się zależnie od tradycji kulturowej, historii i warunków geograficznych każdego kraju oraz cech charakterystycznych działalności, której dotyczy. W powszechnej opinii władz państw członkowskich sektorowy charakter zasad obowiązujących w UE we właściwy sposób odzwierciedla różnorodność typową dla poszczególnych usług użyteczności publicznej i warunki, w jakich są one świadczone. Stąd też popierają one takie podejście jako właściwy sposób zapewnienia krajowym, regionalnym i lokalnym władzom możliwości zabezpieczenia obywatelom niezbędnego standardu życia i podejmowania demokratycznych decyzji. Ich zdaniem, podejście horyzontalne nie wykazało jak dotąd wartości dodanej w porównaniu z podejściem sektorowym. Brak jest zatem uzasadnienia dla wyposażenia Komisji Europejskiej w dodatkowe uprawnienia. Prerogatywy już wcześniej nadane Wspólnocie w odniesieniu do usług użyteczności publicznej są odpowiednie i wystarczające do zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju tych usług w skali całej Unii. Tymczasem w ocenie Komisji Europejskiej konsolidacja unijnego acquis winna być oparta na wspólnych elementach istniejącego prawodawstwa sektorowego. Bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów podejście horyzontalne znajdzie zastosowanie w odniesieniu do szeregu ściśle określonych kwestii, takich jak dobro konsumenta, monitorowanie i ocena stanu usług użyteczności publicznej, wykorzystanie przepisów o pomocy publicznej na potrzeby rekompensowania poniesionych wydatków, użycie funduszy strukturalnych w celu wsparcia usług użyteczności publicznej itd. Pomoże to w zapewnieniu zgodności podejścia w przekroju różnych sektorów usług użyteczności publicznej. Jako że instrument ramowy - stanowiąc bazę wyznaczającą wspólne cele i zasady - z natury rzeczy będzie miał charakter ogólny i do pewnego stopnia ograniczony, winien być uzupełniony przez przepisy sektorowe zawierające bardziej szczegółowe postanowienia, uwzględniające specyfikę poszczególnych usług. Istniejący brak konsensusu co do tego, czy przyszłe funkcjonowanie Unii Europejskiej winno zostać oparte wyłącznie na podejściu sektorowym, czy też należy je wesprzeć poprzez zbudowanie ogólnych ram horyzontalnych, powoduje, że kierunek dalszych działań pozostaje kwestią nadal nierozstrzygniętą.(abstrakt oryginalny)
EN
The two possible broad EU legislative approaches to achieving more harmonization between Member States are a series of sector-specific directives, or what is called a "horizontal framework Directive" which sets out broad framework principles which apply to all the areas within its scope. The European Commission expresses full conviction that EU legislation must rely to much greater extend on a horizontal approach applying across all sectors as the one giving fresh impetus to regional integration. However, almost all Commission's decisions to propose a horizontal directive meet with a mixed (or even negative) reception in the Parliament and in Member States as in their opinion a sector-specific legislation better complies with procedures and practices in each country and keeps alive diversity in the Union. Diverging views in the EU about the above approaches and problems with finding a consensus are well reflected in the sector of services of general economic interest being essential for ensuring social and territorial cohesion and for the competitiveness of the European economy. The organization of these services varies according to cultural traditions, the history and geographical conditions of each Member State and the characteristics of the activity concerned. In the common opinion of authorities of Member States the existing sector-specific EU rules take due account of the diversity that characterizes different services of general interest and the situations in which they are provided. They support such an approach as a right way to respect the roles of national, regional and local authorities in ensuring the well-being of their citizens and in guaranteeing democratic choices. The added value of a horizontal framework as compared to the sector-specific approach followed so far has not been demonstrated, they say. That means there is no reason to bestow the European Commission with additional powers. The powers currently conferred on the Community with regard to services of general interest are appropriate and sufficient in order to ensure that well-functioning services can be maintained and developed throughout the Union. According to the European Commission consolidation of the Community acquis should be based on common elements of existing sector-specific legislation. Without prejudice to these rules, a horizontal approach will be considered with regard to a number of specific issues, such as consumers' interests, the monitoring and evaluation of services of general interest, the application of state aid rules to financial compensation or the use of structural funds for the support of services of general interest. That would help to ensure overall consistency of approach across different services of general interest sectors. As a framework instrument as a basis setting out common objectives and principles would be general in nature and would also have its limitations it should be complemented by sector-specific legislation laying down more detailed provisions which take into account the specific characteristics of different services of general interest. So far a question if Community action should be based on an essentially sector-specific approach or should a general framework be created remains open.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Bibliografia
 • Dunleavy N., Public Procurement, State Aid and Antitrust: Understanding the Intersections, wykład podczas Extra Mural/LL.M. course in Public Procurement Law, Trinity College, Dublin, 23.02.2009.
 • Kolatorski Ł., UE potrzebuje reform, UniaEuropejska.org, 8.07.2013, www.uniaeuropejska.org/eu-potrzebuje-reform.
 • Lemke M., Wprowadzenie do dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, [w:] Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty publiczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2001.
 • Monteagudo J., Rutkowski A., Lorenzani D., The economic impact of the Service Directive: A first assessment following implementation, Economic Papers 456, European Economy, European Commission - DG ECFIN, Brussels, June 2012.
 • Nowak-Far A., Ład gospodarczy Unii Europejskiej jako ramy modernizacji społeczno-gospodarczej, [w:] Modernizacja procesów integracji europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, Warszawa 2011.
 • Rotuska P., Unifikacja państw UE?, UniaEuropejska.org, 6.07.2011, www.uniaeuropejska.org/czy-unia-europejska-ewoluujc-prowadzi-do-cakowitej-unifikacji-pastw-do-niej-nalezacych.
 • Tarnawska K., Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, red. M.G. Woźniak, cz. 1, z. 8, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
 • Westerwelle G., Der Teil und das Ganze, Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", FAZ 17.07.2013.
 • Ząbkowicz J., Granice uprawnień Komisji Europejskiej - na przykładzie sterowania sferą usług użyteczności publicznej, Oeconomia Copernicana nr 3/2013, PTE i UMK, Toruń 2013.
 • Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM(2004) 374 wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 12.05.2004.
 • Completing the Internal Market in Services. Report with Evidence, 6th Report of Session 2005-06, European Union Committee, House of Lords, London 2005.
 • Council Directive 64/429/EEC of 7 July 1964 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries falling within ISIC Major Groups 23-40 (Industry and small craft industries), Official Journal 117, 23.07.1964.
 • Dokument roboczy dotyczący projektu Komisji w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na rynku wewnętrznym (COM(2004) 2), Komisja Gospodarcza i Monetarna, Parlament Europejski, 15.12.2004, DTc099PL.doc, PE 347.212v01-00.
 • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.U. L 134 z 30.4.2004.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 376 z 27.12.2006.
 • Eurostat 2013, Government Finance Statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_explained/index.php/Government_finance_statistics.
 • Komunikat Komisji 2001/C 17/04, Usługi użyteczności publicznej w Europie, Komisja Wspólnot Europejskich, Dz.U. C 17 z 19.01.2001.
 • Monti M., Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy, Sprawozdanie dla przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (BEPA), 9.05.2010.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów "Ramy jakości dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym" COM(2011) 900 wersja ostateczna, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Dz.U. C 229 z 31.07.2012.
 • Opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie Białej Księgi nt. usług użyteczności publicznej, (2006/2101(INI)), AD19513PL.doc, Parlament Europejski, 13.06.2006.
 • Protokół 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, TFUE, Dz.U. C 306 z 17.12.2007.
 • Quality Public Services - Quality of Life, European Federation of Public Service Unions (EPSU) submission to the Party of European Socialists for PSE European Parliament Manifesto 2009, EPSU, Brussels 2009.
 • Report on implementation of the Services Directive 2006/123/EC (2010/2053(INI)), Committee on the Internal Market and Consumer Protection, European Parliament, A7-0012/2011, 28.01.2011.
 • Services of General Interest, Report to the Laeken European Council (Presented to the Commission), COM(2001)598 final, Commission of the European Communities, Brussels, 17.10.2001.
 • TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. C 326 z 26.10.2012.
 • TWE - Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dz.U. C 321 z 29.12.2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.