PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 (2) | 122--131
Tytuł artykułu

Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego przejętego przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na przykładzie gmin powiatu olsztyńskiego

Warianty tytułu
Privatization of the Dwelling Stock Absorbed by the Olsztyn Branch of the Agency of Agricultural Real Estate Properties - an Example of the Communes in the District of Olsztyn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mieszkanie będące dobrem podstawowym należy jednocześnie do dóbr kosztownych, co powoduje poważne przeszkody i ograniczenia w samodzielnym ich nabywaniu. Brak mieszkania powoduje natomiast istotne ograniczenia w rozwoju jednostki i rodziny. Z racji pełnionych funkcji - społecznej, socjalnej, ekonomicznej - większość państw nie pozostawia kwestii mieszkaniowych jedynie mechanizmom rynkowym, prowadzone są działania z zakresu polityki mieszkaniowej. Polityka mieszkaniowa jako dyscyplina badawcza diagnozuje różnice mieszkaniowe, bada całokształt stosunków mieszkaniowych w perspektywie ekonomicznej, społecznej i technicznej, ustala metody określania skali potrzeb mieszkaniowych, jak również poziom ich zaspokojenia oraz optymalnego zastosowania środków publicznych [Auleytner, Głąbicka 2000]. Polityka mieszkaniowa jest celowym działaniem instytucji państwowych i samorządowych z wykorzystaniem prawnych i finansowych instrumentów, ma na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej. Wykorzystywane instrumenty prawne i finansowe są uzależnione od przyjętych celów i dzielą się na instrumenty strony popytowej i podażowej. Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego, powodująca wzrost udziału mieszkań własnościowych, traktowana jest jako instrument polityki mieszkaniowej, w stosunkowo łatwy sposób (niemający konsekwencji dla budżetu) powstrzymujący deprecjację zasobu mieszkaniowego. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące prywatyzacji z bonifikatami zasobu mieszkaniowego przejętego przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie (OT ANR) w gminach powiatu olsztyńskiego. Liczba mieszkań przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez OT ANR Olsztyn do końca 2012 r. wynosiła 49 647 lokali, w tym na terenie powiatu olsztyńskiego 3999 lokali zlokalizowanych głównie w gminach: Barczewo, Biskupiec, Purda, Jeziorany. Przejęte lokale mieszkalne mają różną genezę. Zdecydowana większość pochodzi ze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (3506 lokali) oraz z Państwowego Funduszu Ziemi (386 lokali). Przyjęty model prywatyzacji z bonifikatami spowodował, że z preferencyjnych zasad nabywania skorzystało 94% przyszłych właścicieli mieszkań. Pozostałe lokale zostały sprzedane w drodze przetargu lub nieodpłatnie przekazane, głównie gminom. Dzięki temu proces prywatyzacji zasobu mieszkaniowego dobiega końca, aczkolwiek tylko w obrębie mieszkań przejętych po byłych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej (w zasobie WRSP pozostaje 0,8% lokali), przy nabywaniu których bonifikaty udzielano zarówno najemcom, jak i byłym pracownikom. W przypadku lokali przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi,w odniesieniu do których bonifikaty przysługiwały węższej grupie osób, w zasobie WRSP nadal pozostaje 7,8% lokali mieszkalnych. Skuteczność prywatyzacji, przynoszącej korzyści przede wszystkim tym, którzy funkcjonowali już w systemie mieszkaniowym - lokatorom, pozwala na zaliczenie jej do instrumentów polityki mieszkaniowej. Trudno natomiast stwierdzić, czy został osiągnięty główny cel polityki mieszkaniowej: poprawa jakości substancji mieszkaniowej. Nabywcami mieszkań były w większości osoby o niskich dochodach, które z trudem radziły sobie z utrzymaniem nieruchomości. Wraz z upływem czasu i rozwojem rynku nieruchomości, wzrostem świadomości odnośnie do prawa własności, można przypuszczać, że byli lokatorzy mieszkań - a obecni właściciele zaczęli stopniowo wprowadzać efektywniejsze metody zarządzania zasobem mieszkaniowym. (abstrakt oryginalny)
EN
A flat to live is one of the basic amenities, but also the one which is very costly to acquire, and that creates serious obstacles and limitations to purchasing own home. Lacking own place to live, on the other hand, means serious restrictions over the development of any individual or a family. Because of the social and economic functions that residential properties perform, most states do not leave the question of housing to market forces alone, but pursue own housing policy. Housing policy as a research discipline diagnoses differences in the dwelling capacity from the economic, social and technical perspective; it establishes the scale of housing demand and the level to which it is satisfied; finally, it determines the optimal deployment of public funds [Auleytner, Głąbicka 2000]. Housing policy is a targeted action undertaken by national and local state institutions, in which legal and financial instruments are employed to improve the housing situation. The actual legal and financial solutions depend on the approved goals and can be divided into ones shaping the demand or supply on the residential real estate market. Privatization of dwelling stock leading to a higher number of flats with owners is perceived as a housing policy instrument, which can quite easily (in a way that leaves the state budget unaffected) stop and reverse the progressing depreciation of the housing stock. This article presents the results of the privatization effort undertaken to sell the dwelling stock managed by the Olsztyn Branch of the Agency of the Agricultural Real Estate Properties in communes within the District of Olsztyn. The flats within the said stock were sold with rebates to individual owners. At the end of 2011, the number of flats taken over by the Olsztyn Branch of the Agricultural Real Properties and included into the Agricultural Property Stock of the State Treasury was 49647, of which 3999 were in the District of Olsztyn, mainly in the communes of Barczewo, Biskupiec, Purda and Jeziorany. The flats have different origin. Most originate from dissolved state farms (3506 flats) and from the State Land Fund (396 flats). The implemented privatization model, in which flats can be sold with reductions in the prices, has encouraged 94% of the future flat owners to make a preferential purchase. The remaining percentage consists of flats sold by tender bids or transferred free of charge mainly to communes. Owing to the above solution, the privatization of the stock of flats has almost been terminated, although this is true only about the flats from former state farms (flats which remain in the Agricultural Property Stock of the State Treasury account for 0.8% of the original stock) which were sold with reductions in the prices available to both persons renting the flats or former employees of state farms. Regarding the flats from the Land Farm, a narrower group of persons were eligible to apply for rebates, and the Agricultural Property Stock of the State Treasury still holds 7.8% of these flats. The success of privatization, which brings benefits mainly to those who have already been able to actually use the privatized flats, by renting them, means that the discussed privatization effort can be viewed as an instrument of housing policy. It is, however, difficult to claim that the main objective of housing policy, such as the improvement of dwelling stock, has been achieved. The flats are bought mostly by people with low income, who find it extremely difficult to maintain the flats they have acquired. As the time progresses and the real estate market develops, which also means an increasing awareness of what a real estate is, one can suspect that the former occupants who are currently owners of privatized flats will begin to employ more and more effective methods of managing dwelling resources.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
122--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987.
 • Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 2000.
 • Bryx M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa 2001.
 • Burak K., Grodzka D., Rola gmin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, [w:] Studia BAS. Polityka społeczna. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007.
 • Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 • Frąckiewicz L., Mieszkanie i jego środowisko, [w:] Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, red. L. Frąckiewicz, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Hut P., Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce; geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Lis P., Polityka państwa z zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Nykiel L., Funkcje i rola państwa na rynku mieszkaniowym, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2009, vol. 17, nr 4.
 • Podoski K., Turnowiecki W., Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 roku.
 • Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, DzU 1991, nr 107, poz. 464 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, DzU 2001, nr 71, poz. 733 ze zm.
 • www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.