PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 12 | 203--225
Tytuł artykułu

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w założeniach projektu zmiany ordynacji podatkowej z kwietnia 2013 roku

Autorzy
Warianty tytułu
The Clause Against Tax Avoidance in the Guidelines of the Project on the Change of the Tax Ordinance Act of April 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz częstsze stosowanie przez podatników agresywnych praktyk unikania opodatkowania zaktualizowało postulat zaostrzenia przepisów podatkowych, tak na poziomie międzynarodowym, jak i wewnętrznym. W reakcji Minister Finansów opracował i opublikował w dniu 30 kwietnia 2013 r. Założenia projektu zmiany Ordynacji podatkowej. Zgodnie z zawartymi tam propozycjami, do Ordynacji podatkowej miałaby zostać wprowadzona klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, wraz z towarzyszącymi jej instrumentami zabezpieczającymi interesy podatników w procesie stosowania tej klauzuli. Opracowanie zawiera krytyczne omówienie rozwiązań, proponowanych przez Ministra Finansów, także z punktu widzenia problemów, jakie mogą wyniknąć w toku ich praktycznego zastosowania. Zastrzeżenie wobec projektu dotyczą zwłaszcza jego zgodności z Konstytucją z uwagi na zbyt ogólne i nie ostre sformułowanie kryteriów zastosowania klauzuli, a nadto dotyczą wadliwości formalnej proponowanych przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
The demand to tighten tax regulations has been updated on both international and domestic level due to the fact that taxpayers are increasingly using aggressive practices of tax avoidance. For this reason, the Minister of Finance formulated and published on the 30th April 2013 the Guidelines of the project on the change of the Tax Ordinance Act. According to the suggestions included therein, introduced to the Tax Ordinance Act would be the clause against tax avoidance along with instruments protecting taxpayers' interests in the process of applying the aforementioned clause. The study includes a critical discussion of the solutions suggested by the Minister of Finance also in terms of problems which may arise in the process of their practical application. Reservations have mainly been made about both the project's compliance with the Constitution, since the criteria of the clause application are too general, and formal imperfection of the regulations suggested. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
203--225
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba luńs. Reguły i kalusy prawa rzymskiego. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2000. ISBN 83-7285-021
 • Brzeziński B., Olesińska A., Klauzula normatywna zapobiegania unikaniu opodatkowania. W: Brzeziński B. (red.), Pram podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2009. ISBN: 978-83-7285-466-7.
 • Brzeziński B., Zagadnienie konstytucyjności klauzuli normatywnej zapobiegającej unikaniu opodatkowania. W: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. ISBN: 978-83-264-3923-0.
 • Gordon-Trybus M., Złota akcja i złoty akcjonariusz w świetle prawa polskiego na tle wybranych systemów prawnych państw obcych i prawa wspólnotowego. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2006. ISBN: 83-88089-87-0.
 • Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa 1974.
 • Grzybowski S., System prawa cywilnego. Tom I: Część ogólna. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974.
 • Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2001. ISBN: 83-7285-038-0.
 • Karwat P., Obejście prawa podatkowego. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2003. ISBN: 83-7284-510-7.
 • Kolańczyk K, Prawo rzymskie. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973.
 • Litwińczuk H., Obejście prawa podatkowego w świetle doświadczeń międzynarodowych. Przegląd Podatkowy 1999, nr 9. ISSN 0867-7514.
 • Maj I., Polityka organów podatkowych w zakresie obejścia prawa podatkowego. W: . Borszowski, P., Huchla, A., Rutowska-Tomaszewska E. (red.), Podatnik versus organ podatkowy. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 2011. ISBN: 978-83-61370-92-5.
 • Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2013. ISBN: 978-83-7285710-1.
 • Powrót klauzuli obejścia prawa podatkowego w Polsce. PricewaterhouseCoopers sp. z o. o. w Warszawie 2013 r., www.pwc.pL
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck 1993. ISBN: 83-01-11402-9.
 • Radzikowski K, Normatywne podstawy koncepcji obejścia prawa podatkowego. Przegląd Podatkoiiy 2005, nr 9.
 • Rochowicz P., Będzie światów)? bat na optymalizację, Rzeczpospolita z dnia 6 września 2013 r.
 • Rochowicz P., Ostrożnie z tymi klauzulami. Rzeczpospolita z dnia 28 maja 2013 r.
 • Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 35V k.c. Kraków: Zakamycze 2005. ISBN: 83-7444-133-X.
 • Wąsowicz W., Obejście prawa jako przyczyna nieważności czynności prawnej. Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, nr 1.
 • Winiarz J. (red.) Kodeks cywilny z komentarzem. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1989. ISBN: 83-219-0389-4.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2001. ISBN: 83-7334-029-7.
 • Zieliński T,, Nieważność czynności sprzecznych z ustawą w prawie cywilnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1967, nr 2.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 749 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2002, Nr 169, poz. 1387.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz.U. 2011, Nr 73, poz. 392 z późn. zm.
 • Ustawa z, dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o Zmianie których innych ustaw, Dz.U. 2005, Nr 143, poz. 1199.
 • Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6.12.2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego, C(2012)8806. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_ evasion/c_2012_8806_pl.pdf.
 • Projekt Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2013 r. - Założenia projektu ustawy o zwiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, nr projektu ZD65. Dostępny w World Wide Web: http://legislacja.rcl.gov.p1/docs//l/161550/ 161556/ 161557/dokument 72713.pdf.
 • Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2013 r. Dostępny w World Wide Web: http://legislacja.rcl.gov.p1/docs//l/161550/161556/ 161565/dokument84604.pdf?lastUpdateDay=l 8.09.13&lastUpdateHour= 12%3A0 l&userLogged=false&date=%C5%9Broda%2C+18+wrzesie%C5%84+2013.
 • Pismo Rządowego Centrum Legislacyjnego z dnia 13 sierpnia 2013 r. Dostępny w World Wide Web: http://legislacja.rcl.gov.p1/docs//l/161550/161556/161562/ dokument 84602.pdf?lastUpdateDay= 18.09.13&lastUpdateHour= 13%3A09&user Logged=false&date=%C5%9Broda%2C+18+wrzesie%C5%84+2013.
 • Stanowisko Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. Dostępny w World Wide Web:http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1 /161550/161556/161565/dokument84605 .pdf?lastUpdateDay= 18.09.13&lastUpdateHour= 12%3A29&userLogged=false&da te=%C5%9Broda%2C+18+wrzesie%C5%84+2013.
 • Postanowienie SN z dnia 18 kwietnia 1973 roku, sygn. akt III CRN 232/72, LEX 1630.
 • Wyrok SN z dnia 9 marca 1993 roku, sygn. akt I CR 3/93, LEX 3899.
 • Wyrok NSA z dnia 10 listopada 1994 r., SA/Po 1652/94, LEX 22870.
 • Uchwała SN z dnia 30 listopada 1994 roku, sygn. akt III CZP 130/94, LEX 4139.
 • Wyrok NSA z dnia 9 marca 1995 r., SA/Po 3673/94, LEX 22969.
 • Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 1998 r, I SA/Łd 1054/97, LEX 32719.
 • Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 1998 r., I SA/Po 1883/97, LEX 35484.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03, LEX 112993.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 r., I SA/Wr 1465/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.