PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 35 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect | 197--214
Tytuł artykułu

Znaczenie środowiska przyrodniczego w procesie zarządzania rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich w południowo-wschodniej Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Importance of Natural Environment in the Management Process of Local Development in the Rural Areas of South-Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszary wiejskie w Polsce charakteryzuje silne zróżnicowane uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-gospodarczych. Czynniki te mają wpływ na współczesne zmiany w ich strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Pełne rozpoznanie potencjału środowiskowego na etapie programowania i planowania pozwala podejmować właściwe decyzje w procesie zarządzania. Do badań wybrano obszar południowo-wschodniej Polski. Region cechuje się ogromnym zróżnicowaniem środowiska przyrodniczego, którego zasoby od wieków były intensywnie wykorzystywane i przekształcane. Analizy szczegółowe prowadzono w wybranych gminach województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Są to jednostki wiejskie o różnorodnych funkcjach oraz z różnymi problemami gospodarczymi i przestrzennymi. Analizowano, w jaki sposób uwarunkowania przyrodnicze przedstawiane są w diagnozach strategii, na ile uwzględniono je w częściach operacyjnych i w jakim stopniu stanowią podstawę do kreowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W dokumentach najczęściej wskazywano rozwój rolnictwa ekologicznego i turystyki, ale często przy jednoczesnym marginalizowaniu roli środowiska przyrodniczego i proponowaniu funkcji konfliktowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Rural areas in Poland are characterised by a great diversity of environmental and socio-economic conditions. These factors affect present-day changes in their functional and spatial structure. A full understanding of the environmental potential in the development programming and planning stage enables making appropriate decisions in the management process. The area selected for study was south-eastern Poland, a region characterised by highly diversified natural environment whose resources have been intensively used and transformed for several centuries. Detailed studies were conducted in selected districts of the Lubelskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie Voivodships. These are rural areas with a varied land use structure and various economic and spatial issues. The following problems were analysed: how environmental determinants are presented in diagnosis sections of the strategies, to what extent these determinants have been included in the operational sections of the strategies, and to what extent they constitute the basis for designing the multifunctional development of rural areas. Most papers identified the development of ecological farming and tourism as priorities while marginalising the role of the natural environment and proposing conflicting functions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bański J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 9, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K. (red.), 2009, Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, Studia Obszarów Wiejskich, 19, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bołtromiuk A., 2012, Natura 2000 - możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną, Problemy Ekorozwoju, 7, 1, s. 117-128.
 • Gałaś S., Król E., 2008, Wskaźniki do oceny ładu środowiskowo-przestrzennego gmin uzdrowiskowych Busko Zdrój i Solec Zdrój, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2/2, s. 89-115.
 • Głogowska M., Szendera W., Chmielewski W., 2013, Konflikty społeczne na obszarach Natura 2000 w Polsce, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13, 4(44), s. 31-41.
 • Gonda-Soroczyńska E., 2011, Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi na przykładzie uzdrowiska Solec-Zdrój, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, s. 39-49.
 • Kistowski M., 2003, Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wyd. Nauk., Gdańsk-Poznań.
 • Koreleski K., 2008, Problemy infrastruktury, osadnictwa i ochrony środowiska w Narodowych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, s. 39-46.
 • Król E., Paulo A., 2007, Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa na potrzeby planowania turystyki i zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój, Geoturystyka, 1(8), s. 37-58.
 • Kudłacz T., 2008, Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 123-151.
 • Mały rocznik statystyczny, 2013, GUS, Warszawa.
 • Mickiewicz B., Gotkiewicz W., 2010: Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 45, s. 145-152.
 • Salomon J., 2010, Metodyka oceny środowiskowych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 7, Kraków.
 • Strategia rozwoju gminy Orły na lata 2007-2015, 2008, RARR, Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Orłach z dnia 21 lutego 2008 r.
 • Strategia rozwoju gminy Sitkówka-Nowiny do 2015 r., 2008, cz. I-II, Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kielce.
 • Strategia rozwoju gminy Solec-Zdrój na lata 2012-2020, 2011, Solec Zdrój.
 • Strategia rozwoju gminy Susiec na lata 2008-2020, 2008, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Susiec.
 • Strategia rozwoju gospodarczego gminy Wojaszówka, 1998, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego, Wojaszówka.
 • Strategia rozwoju zrównoważonego gminy Wisznice na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020, 2008, Wisznice.
 • Wiatrak A.P., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, s. 17-40.
 • Wysocka E., Koziński J., 2000, Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Ziółkowski M., 2005, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, s. 102-143.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.