PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 4 | 135--149
Tytuł artykułu

Rachunkowość jako dyscyplina naukowa wśród nauk ekonomicznych

Warianty tytułu
Accounting as a Scientific Discipline within Economic Science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość ma ogromne znaczenie dla nauk ekonomicznych. Dlatego w artykule podjęto próbę przedstawienia rachunkowości jako dyscypliny naukowej posiadającej przedmiot, cel i metody badawcze, choć obecnie rachunkowość nie jest wyodrębniana jako samodzielna dyscyplina naukowa. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury stwierdzono różnorodność poglądów odnoszących się do charakterystyki rachunkowości jako nauki teoretycznej i praktycznej. Poza tym wykazano, że rachunkowość ma ścisłe związki z finansami, ekonomią i naukami o zarządzaniu, podobnie jak te nauki mają ścisły związek z rachunkowością. Wynika to z faktu, że w dziedzinie nauk ekonomicznych, gdzie głównym obszarem zainteresowania jest jednostka (organizacja) gospodarcza i jej związki z otoczeniem, rachunkowość odgrywa ważną rolę, jest międzynarodowym językiem biznesu. Tym samym nauka rachunkowości zajmuje się analizą, zasadami rejestrowania, metodami wyceny i oceną informacji o działalności jednostki gospodarczej, które mają wymiar finansowy.(abstrakt oryginalny)
EN
Accounting has great importance for economic science. Therefore, this article attempts to present accounting as a scientific discipline that has its own subject matter, purpose and methods of research, even though it is not considered to be a separate scientific discipline. A literature analysis has revealed a variety of opinions with regard to the characteristics of accounting as a theoretical and practical study. In addition it has been shown that accounting is closely related to finance, economics and management sciences, just as these disciplines are closely related to accounting. This is because accounting plays an important role in the field of economics, where the main area of concern is an entity (organization) and its relationship with its surroundings - this is the international language of business. Accounting is concerned with the analysis, principles of recording, valuation methods, and the evaluation of information concerning the activities of business organisations which have a financial dimension.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
135--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowiak, R., 2010, Paradygmat ekonomii. Od Kartezjusza do Darwina, czyli od ekonomii klasycznej do ewolucyjnej teorii ekonomicznej i ekonomii rozwoju, w: Bartkowiak, R., Ostaszewski, J. (red.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Bąk, M., 2013, Wybrane problemy rachunkowości - jej status naukowy i obszary badawcze, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Bucior, G., 2013, Rachunkowość w klinicznym nauczaniu prawa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 129, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Burzym, E., 2008, Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 45 (101), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Dobija, M., 2006, Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej, w: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Dobroszek, J., Michalak, J., 2013, Nurty i metody badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Flejterski, S., 2013, Ekonomia - finanse i zarządzanie w perspektywie metodologicznej i interdyscyplinarnej, Biuletyn PTE, nr 4 (63).
 • Gmytrasiewicz, M., 2009, Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, w: red. zbiorowa pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A., 2006, Rachunkowość finansowa, wyd. 2, Difin, Warszawa.
 • Górski, J., 1975, Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Hendriksen, E.A., van Breda, M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kossut, Z., 1959, Rachunkowość jako nauka, PWG, Warszawa.
 • Kuciński, K. (red.), 2010, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Kutera, M., Surdykowska, S.T., 2009, Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Meigs, R.F., Meigs, W.B., 1995, Financial Accounting, McGraw-Hill Publishing Company, New York.
 • Micherda, B. (red.), 2004, Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, 2011, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część A, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IFRS, Warszawa.
 • Nagel, E., 1970, Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U., nr 179, poz. 1065.
 • Sawicki, K., 2013, Zakres rachunkowości jako nauki, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Skrzywan, S., 1971, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Szymański, K.G., 1988, Problemy metodologiczne nauki rachunkowości, Monografie i Opracowania, nr 260, SGPiS, Warszawa.
 • Terebucha, E., 1960, O istocie rachunkowości, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 13, Szczecin.
 • The Conceptual Framework for Financial Reporting, 2013, w: International Financial Reporting Standards, Part A i Part B, International Accounting Standards Board, London.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami.
 • Wachowicz, A., 2013, Przedmiot współczesnej nauki rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Wielgórska-Leszczyńska, J., 2013, Rachunkowość jako samodzielna dyscyplina naukowa wśród nauk społecznych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 130, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171297261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.