PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 93 | 164
Tytuł artykułu

Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego

Warianty tytułu
An Outline of the Methodology of Layout Planning of Industrial Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie niniejsze jest próbą wyjścia poza dotychczasowy obszar rozważań przestrzennych w naukach o organizacji i zarządzaniu. Jego głównym celem jest zaprezentowanie metodyki przestrzennego organizowania zakładu przemysłowego oraz metodyk dotyczących poszczególnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia w pracy są rozważania dotyczące miejsca przestrzeni w życiu człowieka i badaniach naukowych różnych dyscyplin. W niniejszym opracowaniu używa się zamiennie określeń " przedsiębiorstwo przemysłowe" i "zakład przemysłowy". Dalszy fragment pracy dotyczy miejsca planowania przestrzennego w organizowaniu, klasyfikacji metod przestrzennego organizowania pracy i ich modeli formalnych. Następna część pracy nakreśla ramy postępowania organizacyjnego przy projektowaniu rozmieszczania zakładu przemysłowego jako całości. Prace zamyka metodyka planowania stanowiska pracy, jako podstawowego i elementarnego obiektu w zakładzie przemysłowym. Niniejsza praca nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z przestrzennym organizowaniem przedsiębiorstwa przemysłowego, stąd niezbędne są dalsze studia nad uszczegółowieniem proponowanej metodyki. (fragment tekstu)
EN
In the work, space is considered as human environment. Meanwhile space is determined by various objects. Industrial enterprise, considered as a spatio-temporal system, belongs also to those objects. It is assumed that an enterprise is a collection of objects accomplishing various processes. In such an approach, besides an industrial enterprise treated as an entity, several objects are distinguished. Those objects perform the following processes: manufacturing process, subsidiary manufacturing process, office works, social welfare activities, training and vocational education. Additionally, in this part, a workplace is considered as an elementary organizational unit. The next part of the work deals with the role of layout planning in organizing, and with taxonomy of layout of facilities. Additionally, selected formal layout methods are presented. The proper layout of facilities in an industrial enterprise can be also used as a tool of job enrichment (job humanization). In the work several examples of layout solutions are presented that permit to eliminate various dangers. The following part embodies an outline of methodology of layout planning of an Industrial enterprise. In this concept the interrelationships between an enterprise and its environment are emphasized. The reason for such an approach is that in industrial areas of urban agglomerations there exists a possibility to build common facilities for neighbouring enterprises. Basically it concerns such facilities as boiler houses, waste recycling, inventories, social welfare facilities. It gives a chance for decreasing investment and maintenance costs. The subsequent chapter refers to layout planning of particular processes performed in industrial enterprise. The methodology is composed of two basic elements relating to each process. The first one embodies the sequence of stages of organizational procedure, and methods and techniques applied. The second one embodies the principles of layout of facilities that are necessary to obtain a correct and functional organizational solution. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Analiza wartości systemu żywienia zbiorowego w Krakowskich Zakładach Elektronicznych "TELPOD" w Krakowie, praca zbiorowa, AE, Kraków 1974.
 • Arct Z., Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych, Arkady, Warszawa 1974.
 • Badanie pracy, praca zbiorowa, PHE, Warszawa 1971.
 • Baliński W., Biuro wzorcowe - organizacja pracy biurowej. Nakład i Własność Fundacji Wieczystej im. Henryka Józefa Chankowiskiego, Warszawa 1932.
 • Bartczak J., Santarek K., Metoda CRAFT. "Przegląd Organizacji" 1973, nr 2.
 • Bartczak J., Santarek K., Metoda rozmieszczania obiektów przy użyciu siatki trójkątów, "Przegląd Organizacji" 1973, nr 3.
 • Bartczak J., Santarek K., Metoda CORELAP, "Przegląd Organizacji" 1973, nr 5.
 • Bartczak J., Santarek K., Metoda MAT (Modular Allocation Technique - technika allokacji Modułowej), "Przegląd Organizacji" 1973, nr 8.
 • Bates M., Człowiek i jego środowisko, PWN, Warszawa 1967.
 • Babiński C., Elementy nauki o projektowaniu, WNT, Warszawa 1972.
 • Babiński C., Projektowanie zakładów przemysłowych, WNT, Warszawa 1972.
 • Babiński C., Chorobiński A., Metody optymalizacji w projektowaniu planów generalnych zakładów przemysłowych, Arkady, Warszawa 1971.
 • Bąkowski R., Organizacja gospodarki magazynowej, PWE, Warszawa 1971.
 • Benłużański Z., Nowa metoda organizacji stanowisk pracy, "Przegląd Organizacji" 1963, nr 5.
 • Benłużański Z., Uniwersalna metoda organizacji stanowisk pracy i jej oceny, "Przegląd Organizacji" 1965, nr 10.
 • Bieńkowski S., Sprawdziany sprawności organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1945, nr 5.
 • Boeri D., Nowa organizacja pracy fizycznej. Wzbogacanie zadań i grupy autonomiczne, KiW, Warszawa 1983.
 • Bojarski W., Koncepcja optymalizacji systemowej zespołu cech wytworu technicznego. [w:] Problemy metodologii projektowania, praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego przy współpracy M. Aramowicza, W.C. Dorosińskiego, M. Targowskiej, PWN, Warszawa 1977.
 • Borkowski E., Modułowa metoda projektowania organizacji zastosowana w zamkniętych obiektach leczniczych, "Problemy Organizacji" 1975, nr 1.
 • Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1988.
 • Böhm A., Struktura przestrzenna dydaktyki szkoły wyższej na tle technologii kształcenia, praca doktorska, Politechnika Krakowska (maszynopis), Kraków 1973.
 • Broniewski S., Rozmieszczenie inwestycji w miastach, PWE, Warszawa 1978.
 • Budzyński S., Chorobiński A., Metoda podziału i ograniczeń w projektowaniu zakładów przemysłowych, PWN, Warszawa 1967.
 • Byrski B., Integracja przemysłu w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1978, nr 44.
 • Cackowski Z., Filozoficzne i ogólnometodologiczne problemy badania środowiska ludzkiego, "Studia Filozoficzne" 1974, nr 12.
 • Cackowski Z., Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego, KiW, Warszawa 1979.
 • Cariegorodcew G.I., Opracowanie dialektyki współdziałania między ekonomicznym a humanistycznym podejściem do przeobrażania przyrody w warunkach socjalistycznych. [w:] Człowiek i środowisko. Wybór opracowań z literatury radzieckiej pod red. A. Kuklińskiego, PWE, Warszawa 1976.
 • Chmielewski M., Magazyny. Zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy, WZCRZZ, Warszawa 1971.
 • Cyndecki J., Ząbkowicz L., Działania humanizacyjne w zakładzie pracy, IWCRZZ, Warszawa 1976.
 • Czajka S., Człowiek i jego potrzeby w procesie pracy, PWE, Warszawa 1984.
 • Czarnecki W., Projektowanie obiektów przemysłowych, Politechnika Białostocka, Białystok 1983.
 • Czarnecki W., Łączkowski A., Budownictwo przemysłowe, AT-R im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1982.
 • Człowiek i środowisko, praca zbiorowa, Część II, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
 • Człowiek, praca, postęp społeczny, praca zbiorowa pod red. W. Jędrzyckiego, PWE, Warszawa 1984.
 • Dawidowicz A., Zdrowie ludzkie W czasie i przestrzeni, PZWL, Warszawa 1971.
 • Dawidowicz A., Eberhardt A., Ronikier A., Zmęczenie - wypoczynek, WP, Warszawa 1978.
 • Dąbrowski P.J., Pięć zasad dydaktyki doskonalenia kadr kierowniczych, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1987, nr 5.
 • Dembowska Z., Planowanie przestrzenne w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1978.
 • Dłużniewski B., Metody aktywizujące w doskonaleniu zawodowym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
 • Domagalski J., Gospodarka Magazynowa w handlu, PWE, Warszawa 1975.
 • Donnees elementaires pour l'implantation des bureaux. Service Cen tral d'Organisation et Methodes, Paris 1960.
 • Drążkiewicz A., Metoda normatywów elementarnych MTM-1, WNT, Warszawa 1972.
 • Dubos R., Człowiek-środowisko-adaptacja, PZWL, Warszawa 1970.
 • Dudziński Z., Stachowiak A., Efektywność gospodarki magazynowej. Metody oceny, PWE, Warszawa 1975.
 • Dzida J., Halamski A., Kowalczuk R., Niektóre aspekty humanizacji pracy w teorii i praktyce, "Organizacja i Kierowanie" 1976, nr 3.
 • Dzięgielewskl T., Projektowanie zakładów przemysłowych. Wymagania bhp, IW CRZZ, Warszawa 1965.
 • Dzięgielewski T., Borkowska A., Obarska M., Zagospodarowanie terenu zakładów przemysłu mało uciążliwego, PWN, Warszawa 1974.
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, praca zbiorowa pod red. J. Wojewnika, PWN, Warszawa 1984.
 • Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, praca zbiorowa pod red. J. Gajdy, PWE, Warszawa 1987.
 • Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, t. III, Warszawa 1975.
 • Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administrowaniu w zastosowaniu do państwa, Księgarnia Wł. Wilak w Poznaniu, Poznań 1947.
 • Filipkowski S., Kształtowanie warunków pracy, PWN, Warszawa 1965.
 • Filipkowski S., Ergonomia przemysłowa. Zarys problematyki, WNT, Warszawa 1970.
 • Frąckowiak W., Czynnik przestrzeni w teorii rachunku ekonomicznego efektywności inwestycji, PWE, Warszawa 1985.
 • Friedmann G., Maszyna i człowiek, KiW, Warszawa 1967.
 • Friedmann G., Praca w okruchach, KiW, Warszawa 1967.
 • Füksele M., Planung eines Verwaltugsneubaues, "Bürotechnik" 1972, nr 12.
 • Gabara W., Kurnal J., Podstawy projektowania struktury organów zarządzania, "Problemy Organizacji" 1972, nr 4.
 • Gajda J., Przedsiębiorstwo przemysłowe jako komórka społecznego wytwarzania, [w:] Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa 1974.
 • Geisler E., Rozwadowski J., Projektowanie fabryki, "Przegląd Organizacji" 1928, nr 8-9.
 • Gerbier J., Organisation Gestion. Dunod, t. I, Paris 1967.
 • Giedion S., Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, PWN, Warszawa 1968.
 • Goryński J., Urbanizacja, urbanistyka i architektura, PWN, Warszawa 1966.
 • Górka K., Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i jego ochrona w procesie kształtowania rozwoju przemysłu, AE, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1985, nr 67.
 • Grabiński T., Projektowanie rozplanowania zakładów przemysłowych, TNOiK, Bydgoszcz 1968.
 • Grandjean E., Fizjologia pracy. Zarys ergonomii, PZWL, Warszawa 1971.
 • Halamski A., Uwagi o możliwości rozszerzenia zakresu pojęciowego humanizacji pracy, "Humanizacja Pracy" 1976, nr 2-3.
 • Hall E.T., Ukryty wymiar, PIW, Warszawa.
 • Hlavenka B., System ewidencji technik i metod racjonalizacji, "Przegląd Organizacji" 1977, nr 5.
 • Horst A., Ekologia człowieka, WP, Warszawa 1976.
 • Howarka F., Funkcje, kształt i wyposażenie sali wykładowej jako instrumentu wyższego nauczania, "Neodidagmata" 1970, nr 2.
 • Humanizm socjalistyczny a osobowość człowieka, praca zbiorowa pod red. W. Jędrzyckiego, KiW, Warszawa 1980.
 • Hungenberg W., Gruppenpsychologie und Büroraumgestaltung, "Industrielle Organisationˮ (44) 1975, nr 3.
 • Ingram J., Koncepcja metody projektowania stanowiska roboczego z wykorzystaniem normatywów elementarnych, Materiały z Konferencji Naukowej nt. "Metodyka reorganizacji instytucji - aspekty sprawnościowe i humanizacyjne", Część I, Łódź 27-29 X 1986.
 • Jakóbiec W.W., Służba organizatorska w przedsiębiorstwie, IWZZ, Warszawa 1982.
 • Janowska Z., Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej, PWE, Warszawa 1984.
 • Jardillier P., L'organisation humaine du travail, "Production et Gestion" 1978, nr 286.
 • Jaroszewski J., Kozarska J., Metody optymalnego rozlokowania obiektów, "Organizacja - Samorząd - Zarządzenie" 1970, nr 1.
 • Jaroszewski J., Kozarska J., Metoda optymalnej allokacji obiektów przy minimum kosztów transportu wewnętrznego, "Organizacja - Samorząd - Zarządzanie" 1970, nr 2.
 • Jędrzycki W., Humanizacja pracy i kierowania, IWCRZZ, Warszawa 1978.
 • Johson S., Staff Development: A Low Cost Shared Approach, "Personnel" 1986, nr 1.
 • Juchełko H., Górska K., Metodyka kompleksowego badania i oceny stanowisk roboczych, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1982, nr 3.
 • Juchełko H., Zbichorski Z., Metodyka kompleksowej analizy stanowisk roboczych, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1985, nr 1.
 • Kaczmarek J., Człowiek twórcą i użytkownikiem jakości produkcji, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1980, nr 10.
 • Kaczmarek M., Sposoby zagospodarowania przestrzeni magazynowej paletowymi jednostkami ładunkowymi. Informator Techniczno-Ekonomiczny COGM, nr 20-27/71, Poznań 1971.
 • Kalika V., Vyrobni prostor a ploha, "Podnikova Organizace" 1972, nr 11.
 • Kaltnekar Z., Lay - out proizvodnih sistema i kvalitet radnog żivota, "Poslovna Politika" 1980.
 • Kawecki K., Makowski J., Torbus W., Przestrzenne pomoce dydaktyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.
 • Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa 1977.
 • Kizyn Z., Dudziński Z., Mechanizacja prac w magazynach jednostek obrotu towarowego, Biuro Wydawnicze "Chemia", Warszawa 1971.
 • Klasik A., Kubiak A.F., Potencjalne czynniki różnicujące infrastrukturę własną zakładów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1973, nr 9.
 • Kolipiński J., Kierunki badan gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, "Biuletyn KPZK PAN", Warszawa 1976, nr 90.
 • Kolipiński J., Człowiek, gospodarka, środowisko, przestrzeń, PWN, Warszawa 1978.
 • Kolipiński J., Systemy przestrzenne jako środowisko człowieka, PWN, Warszawa 1980.
 • Korcelli P., Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, PWN, Warszawa 1974.
 • Korcelli P., Węcławowicz G., Rozwój modeli ekologicznych miasta. [w:] Przestrzeń i środowisko. Z badań ekologii społecznej, KiW, Warszawa 1982.
 • Kordaszewski J., Ekonomika pracy stanowiska roboczego, KIM, Warszawa 1970.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. VI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Kowalewska S., Humanizacja pracy, WZ CRZZ, Warszawa 1971.
 • Kozłowski Z., Ergonomika - podstawa humanizacji pracy, "Humanizm Pracy" 1968, nr 4-5.
 • Koźmiński L., Kurnal J., Sackiewicz E., Strużycki M., Organizacja i technika handlu, PWE, Warszawa 1964.
 • Krupa T., Santarek K., Grafy jako modele rozmieszczenia obiektów "Przegląd Organizacji" 1977, nr 2.
 • Kubów A., Działalność socjalna jako czynnik humanizacji pracy, Zeszyty Naukowe, AE, Wrocław 1985, nr 297.
 • Kunkel N., Erfahrung mit einem Grosseraumbüro, "Industrielle Organistationˮ (43) 1974, nr 2.
 • Kupiec-Hyła D., Zasady lokalizacji i kształtowania funkcjonalno-przestrzennego zespołów audytoryjnych wyższych uczelni technicznych, praca doktorska (maszynopis), Politechnika Krakowska, Kraków 1986.
 • Kwejt J., Gospodarka materiałowa, PWE, Warszawa 1978.
 • Kwiatkowski S., Jakość życia i kultura, "Przegląd Organizacji" 1977, nr 6.
 • La Van Noi., Model rozmieszczania obiektów o wzajemnych powiązaniach funkcjonalnych, "Przegląd Organizacji" 1976, nr 9.
 • Lappat A., Umwelt und Einrichtung im Grossraumbüro, "Bauen und Wohnenˮ 1969, nr 1.
 • Lappat A., Zur Kritik des Grossraumbüros, "Bauen und Wohnenˮ 1971, nr 1.
 • Lee R.C., More J.M., CORELAP - Computerized Relationship Layout Planning, "The Journal of Industrial Engineering" 1967, vol. 30, nr 9.
 • Lehman G., Praktyczna fizjologia pracy, PWT, Warszawa 1960.
 • Leśniak J., Planowanie przestrzenne, PWN, Warszawa 1985.
 • Lis S., W sprawie kryterium oceny rozmieszczenia stanowisk roboczych w komórkach produkcyjnych, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1970, nr 2.
 • Lis S., Podstawy projektowania systemu rytmicznej produkcji, PWN Warszawa 1978.
 • Lis S., Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym, PWN, Warszawa 1984.
 • Lis S., Santarek K., Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych, PWN, Warszawa 1980.
 • Lisowski B., Złowodzki M., O technologii pracy biurowej dla projektowania architektonicznego budynków biurowych, Politechnika Krakowska, Kraków 1985.
 • Lubicz M., Rudnicki J., Optymalna lokalizacja obiektu na istniejącej siatce dróg transportowych metodami bezpośrednimi, "Przegląd Organizacji" 1978, nr 10. (cd. w nr 12).
 • Lubicz M., Rudnicki J., Optymalna lokalizacja obiektu na istniejącej siatce dróg transportowych metodami bezpośrednimi, "Przegląd Organizacji" 1978, nr 12.
 • Ludwig P., Auf dem Wege zur optimalen Büro-Arbeitsplatz, "Management Zeitschrift - Industrielle Organisationˮ 1984, nr 5.
 • Lutosławski J., Przedmowa do wydania polskiego książki O'Shaghenessy J., Organizacja zarządzania w przedsiębiorstwie, PME, Warszawa 1975.
 • Maciąg Z., Sikorski C., Zarychta H., Niektóre aspekty działalności organizatorskiej, "Przegląd Organizacji" 1974, nr 1.
 • Marek T., Zmęczenie czynnościowe - problem ogólnej definicji. [w:] Metodologiczne problemy psychologii pracy, praca zbiorowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1981.
 • Marek T., Potocki A., Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1983, nr 177.
 • Marek T., Potocki A., Elementy zhumanizowanej organizacji pracy na wybranych stanowiskach operatorskich w ośrodku komputerowym, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1986, nr 214.
 • Martyniak Z., Metody przestrzennego organizowania pracy, "Przegląd Organizacji" 1969, nr 9.
 • Martyniak Z., Metodyka przestrzennego rozplanowania zakładu przemysłowego, Zeszyty Naukowe. WSE, Kraków 1972, nr 50.
 • Martyniak Z., Modele metod stosowanych w badaniach organizatorskich, Zeszyty Naukowe, WSE, Kraków 1973.
 • Martyniak Z., Elementy metodologii organizowania, PWN, Warszawa 1976.
 • Martyniak Z., W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji" 1976, nr 8.
 • Martyniak Z., Systematyka głównych metod organizatorskich, "Problemy Postępu Technicznego" 1979, nr 6.
 • Martyniak Z., Proces i narzędzia organizowania przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1981, nr 146.
 • Martyniak Z., Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa, IWZZ, Warszawa 1982.
 • Martyniak Z., Metody wartościowania pracy, IWZZ, Warszawa 1984.
 • Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 • Matczyński F., Procesy pracy i stanowiska robocze. Metody analizy i racjonalizacji, WNT, Warszawa 1972.
 • Matier R.D., Projektirowanije maszinostroitielnych priedprijatij, Maszgiz, Moskwa 1971.
 • Mc Cormick E.J., Antropotechnika. Przystosowanie konstrukcji maszyn i urządzeń do człowieka, WNT, Warszawa 1964.
 • Michajłow G., Prabliemy rabocznego miesta, "Socjalisticzeskij Trud" 1971, nr 10.
 • Michajłow W., W sprawie projektowania - kilka uwag niefachowych. [w:] Problemy Metodologii projektowania, praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego przy współpracy M. Aramowicza, W.C. Dorosińskiego, M. Targowskiej, PWN, Warszawa 1977.
 • Michel P., Implantation et manutention. Methodes d'etude, Paris 1961.
 • Mikołajczyk Z., Metody organizowania pracy w warunkach nowoczesnego przemysłu, PWE, Warszawa 1973.
 • Mikołajczyk Z., Metody i techniki organizacji i zarządzania -próba klasyfikacji, "Przegląd Organizacji" 1976, nr 7.
 • Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa 1977.
 • Mikołajczyk Z,. Metody doskonalenia organizacji procesów i stanowisk pracy, IWZZ, Warszawa 1983.
 • Mikołajczyk Z., Tyszkiewicz K., Problemy humanizowania organizacji procesów pomocniczo-obsługujących w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Organizacja i Kierowanie" 1984, nr 1.
 • Miller D., O metodach przydatnych przy projektowaniu organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 1979, nr 4.
 • Minicki J., Metodyka określania wielkości powierzchni dróg manipulacyjnych. Współczynniki obliczeniowe. Informator Techniczno-Ekonomiczny COGM, nr 4/79/77, Poznan 1977.
 • Moore J.M., Plant Layout and Design, The Macmillan Company, New York 1962.
 • Mreła H., Technika organizowania pracy, WP, Warszawa 1975.
 • Mreła H., Koncepcje klasyfikacji metod i technik organizatorskich, "Przegląd Organizacji" 1977, nr 5.
 • Muther R.D., Systematic Layout Planning, Industriel Education Instituts, Boston 1961.
 • Muther R.D., Metodyka projektowania rozmieszczenia obiektów maszyn i urządzeń, cz. I-IV, Materiały Informacyjne i Metodyczne nr 1, IOPM, Warszawa 1969.
 • Muther R.D., Whesler J., Uproszczona metoda planowania przestrzennego zakładu, TNOiK, Warszawa 1969.
 • Niewiejski L., Architektura wobec zadań organizacji pracy biurowej, "Przegląd Organizacji" 1938, nr 2.
 • Nowicki T., Dydaktyka doskonalenia zawodowego, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 • Nowakowski B., Zasady higieny pracy w przemyśle, PZWL, Warszawa 1966.
 • Oczachowski M., Humanizacja warunków pracy, Zeszyty Naukowe, AE, Wrocław 1985, nr 297.
 • Odlanicki-Poczobutt A., Gospodarka terenami w miastach i osiedlach a planowanie przestrzenne, "Biuletyn KPZK PAN", Warszawa 1971, z. 66.
 • Olejnik T., Organizacja przemieszczanie środków produkcji w zakładach budowy maszyn, "Problemy Organizacji" 1964, nr 3.
 • Pełka B., Zarys ekonomiki i organizacji przemysłowych procesów produkcyjnych w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1974.
 • Pfeifer W., Staudt E., Ökonomische Konsequenz der Humanisierung durch neue Formen Arbeitsorganisation, "Fortschrittliche Betriebsführung und Industrial Engenierringˮ 1976, nr 3.
 • Piekarz H., Pojęcie humanizacji i skutki dehumanizacji pracy, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1982, nr 157.
 • Piekarz H., Stabryła A., Podstawy ergonomii w organizacji procesu pracy, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1983.
 • Pióro Z., Ekologia społeczna w urbanistyce (na przykładzie badań lubelskich i toruńskich), Arkady, Warszawa 1962.
 • Pióro Z., Zachowanie przestrzenne rodzin "wiodących" w dużych miastach, IUA. 1968, z. 154.
 • Podstawy gospodarki materiałowej, praca zbiorowa pod red. C. Skowronka, PME, Warszawa 1980.
 • Pomikowiska M., Małecki J., Planowanie jako podstawa projektu architektonicznego, "Przegląd Organizacji" 1937, nr 7.
 • Potocki A., Kierunki badań nad racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni w pracach biurowych. Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1979, nr 167.
 • Potocki A., Pojęcie i klasyfikacja prac biurowych, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1982, nr 157.
 • Potocki A., Elementy zhumanizowanej organizacji stanowiska operatorskiego perforacji kart w ośrodkach eto (na przykładzie Centrum Obliczeniowego HiL w Krakowie), "Przegląd Organizacji" 1984, nr 11.
 • Potocki A., Przestrzeń jako czynnik humanizacji pracy, "Humanizacja Pracy" 1987, nr 5.
 • Prandecka B., Nauki ekonomiczne a środowisko przyrodnicze, PWE, Warszawa 1983.
 • Problemy metodologii projektowania, praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego przy współpracy M. Amanowicza, W.C. Dorosińskiego, M. Targowskiej, PWN, Warszawa 1977.
 • Probst A., Efektywność przestrzennej organizacji produkcji. Zarys metodologii, PWN, Warszawa 1970.
 • Przestrzeń i środowisko. Z badań ekologii społecznej, praca zbiorowa pod red. Z. Pióro, KiW, Warszawa 1982.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Pszczołowski T., Systemowe i prakseologiczne ujęcie humanizacji pracy. [w:] Humanizm socjalistyczny a osobowość człowieka, praca zbiorowa pod red. W. Jędrzyckiego, KiW, Warszawa 1980.
 • Puzyna C., Zwalczanie hałasu w przemyśle. Zasady ogólne, WNT, Warszawa 1970.
 • Raabe T., Rejs R., Magazynowanie surowców i materiałów, PWE, Warszawa 1973.
 • Ratajczak A., Wieczorkowski K., Jankowski E., Projektowanie technologiczne zakładów przemysłowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1978.
 • Ridley B.K., Czas, przestrzeń, rzeczy, WP, Warszawa 1987.
 • Roczniak M., Projektowanie optymalnego rozmieszczenia obiektów przy użyciu teorii grafów, nie opublikowana rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 1977.
 • Rozner J., Podstawy ergonomii, SGPiS, Warszawa 1972.
 • Róg S., Statystyka środków trwałych, PWE, Warszawa 1978.
 • Rudyk B., Gospodarka środkami trwałymi i gospodarka remontowa, WNT, Warszawa 1966.
 • Rutkowski S., Planowanie przestrzenne obszarów wypoczynkowych w strefie dużych miast, PWN, Warszawa 1975.
 • Rybarska E., Metodyczne podejście do badania potrzeb w zakresie doskonalenia kadr kierowniczych, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1987, nr 7-8.
 • Santarek K., Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych, "Przegląd Organizacji" 1975, nr 1.
 • Santarek K., Ogólna metodyka projektowania rozmieszczenia stanowisk roboczych. Przejście od obliczeń alokacyjnych do rysunku rozmieszczenia obiektów. [w:] Nowe techniki organizatorskie, praca zbiorowa pod rod. M. Stępowskiego, PWN, Warszawa 1977.
 • Santarek K., Podstawy metodyczne projektowania komórek produkcyjnych, PWN, Warszawa 1987.
 • Sartin P., L'espace - element da contort psychique pour l'home au'travail, "Travail et Methodesˮ 1970, nr 261.
 • Sartin P., Lamelioration des conditions de travailione politique globale, "Travail et Méthodesˮ 1975, nr 312.
 • Sartin P., Construction Industrielle et conditions de travail, "La Revue de l'Entrepriseˮ 1979, nr 50.
 • Schmidt K., Zblokowane budynki przemysłowe, Arkady, Warszawa 1969.
 • Schmigalla H., Methoden zur optimalen Maschinenanordnung, VEB, Verlag Technik, Berlin 1970.
 • Schuster K., Lebensqualität und Arbeitsplatzgestaltung im Büro, "Personalˮ 1975, nr 3.
 • Seehof J.M., Evans W.O., Automated Layout Design Program, "The Journal of Industrial Engineeringˮ 1967, vol. 18, nr 12.
 • Slezinger G.E., Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym, WNT, Warszawa 1969.
 • Snopczyński J., Przegląd norm ergonomicznych dotyczących projektowania maszyn i urządzeń, "Ekonomika i Organizacja Pracyˮ 1984, nr 4.
 • Stępiński W., Zasady projektowania zakładów przeróbki mechanicznej rud, PWN, Łódź-Warszawa-Kraków 1963.
 • Stępowski M., Santarek K., Wprowadzenie do technik alokacyjnych i ich zasada. [w:] Nowe techniki organizatorskie, praca zbiorowa pod red. M. Stępowskiego, PWN, Warszawa 1977.
 • Stolarek W., Podstawy organizacji produkcji, WNT, Warszawa 1967.
 • Stoń W., Czynniki wzrostu wydajności pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1985, nr 12.
 • Suchy S., Edukacja pracowników, IW CRZZ, Warszawa 1978.
 • Suchy S., Kształcenie ustawiczne dorosłych, IW CRZZ, Warszawa 1980.
 • Suchy S., Kształcenie dorosłych w Polsce, IW ZZ, Warszawa 1985.
 • Szałkowski A., Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy, Zeszyty Naukowe, AE, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1985, nr 68.
 • Szewczak K., Organizacja pracy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, PWE, Warszawa 1985.
 • Szmidt B., Ład przestrzeni, PIW, Warszawa 1981.
 • Szwemberg K., Warunki pracy w świetle kosztów polskich przedsiębiorstw. [w:] Warunki pracy w ekonomice przedsiębiorstw, praca zbiorowa, CRZZ, Warszawa 1975.
 • Szybiński L.W., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 • Tarski I., Transport jako czynnik lokalizacji produkcji, PWE, Warszawa 1967.
 • Teski S., Źródło rezerw tkwiące w organizacji technologicznych procesów Magazynowych, "Magazynowanie i Transport Towarów" 1976, nr 2-3.
 • Thiele A., Wege zur Lernförderung am Arbeitsplatz, "Personalˮ XII, 1985, nr 8.
 • Tkocz J., Humanizacja przestrzeni Polski, "Humanizacja Pracy" 1981, nr 4.
 • Tobera P., Humanizacja środowiska życia człowieka, "Humanizacja Pracy" 1978, nr 6.
 • Torbus W., Nowoczesne pomoce naukowe w kształceniu zawodowym, PWSZ, Warszawa 1973.
 • Trzcieliński S., Niektóre uwagi o kryteriach kojarzenia funkcji dla potrzeb twierdzenia jednostek organizacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Organizacja i Kierowanie" 1984, nr 3.
 • Trzcieniecki J., Słowo wstępne. [w:] Kaminsky G., Schmidtke H., Badanie przebiegów pracy i ruchów roboczych, PWN, Warszawa 1966.
 • Trzcieniecki J., Zagadnienia metodyki badań organizacji, TNOiK, Kraków 1967.
 • Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1980.
 • Tuan Y., Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987.
 • Walentynowicz B., O metodologii projektowania w technice, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1968, nr 4.
 • Wallis'A., Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa 1971.
 • Wallis A., Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa 1972.
 • Wallis A., Kultura i więź przestrzenna, KiW, Warszawa 1978.
 • Wesalik A., Sposoby odwzorowania rozmieszczenia zapasów w przestrzeni magazynowej. Informator Techniczno-Ekonomiczny COGM, nr 8/84/77, Poznań 1977.
 • Westwalewicz A., Zagadnienie ustalania znormalizowanej organizacji stanowiska roboczego, "Przegląd Organizacji" 1966, nr 3.
 • Wiench J., Społeczne uwarunkowania procesu formułowania celów w planowaniu przestrzennym, "Biuletyn KPZK PAN", Warszawa 1976, nr 93.
 • Wojtowicz R., Zarys ergonomii technicznej, PNN, Warszawa 1977.
 • Wojtowicz R., Metoda Modelowa w ergonomicznym projektowaniu stanowisk roboczych, "Humanizacja Pracy" 1988, nr 6.
 • "Work Study" 1975, vol. 24, nr 1.
 • Zapasiewicz J., Podział powierzchni użytkowej i biurowej pomiędzy poszczególne kondygnacje i na poszczególnych kondygnacjach, "Organizacja-Metody-Technika" 1968, nr 5.
 • Zapasiewicz J., Zagospodarowanie pomieszczeń administracyjno-biurowych czynnikiem oddziaływującym na sprawność działania zakładu pracy, "Organizacja-Metody-Technika" 1969, nr 1.
 • Zaremba P., Współczesne problemy osiedli ludzkich i planowania przestrzennego, "Biuletyn KPZK PAN", Warszawa 1971, nr 68.
 • Zarządzanie gospodarką materiałową, praca zbiorowa pod red. J. Kwejta, wyd. II, PWE, Warszawa 1975.
 • Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1969.
 • Ząbkowicz L., System dokształcania i doskonalenia kadr w zakładzie pracy, KiW, Warszawa 1980.
 • Zbichorski Z., Organizacja stanowisk roboczych, IW CRZZ, Warszawa 1972.
 • Zbichorski Z., Ekonomika i organizacja produkcji, KiW, Warszawa 1975.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
 • Złowodzki M., O modelach funkcjonalno-przestrzennych budynków biur, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 1982.
 • Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. "Ruch Ekonomiczny, Prawniczy i Socjologiczny" 1938, Poznań 1938, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.