PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 | 467--489
Tytuł artykułu

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski - wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Warianty tytułu
Evaluation of the Impact of a Change in FX Reserves on Poland's Credit Risk Premium Using Contingent Claims Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany poziomu rezerw walutowych oddziałują na gospodarkę, m.in. wpływając na postrzeganą zdolność krajów do terminowej obsługi zadłużenia, odzwierciedloną w premii za ryzyko kredytowe kraju. Wysokość tej premii ma duże znaczenie z punktu widzenia kosztów obsługi zadłużenia Skarbu Państwa. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody roszczeń warunkowych (contingent claims approach) do symulacji tego oddziaływania w Polsce i oceny jego siły. Podstawę teoretyczną modelu stanowi metoda wyceny opcji Blacka-Scholesa. Umożliwia ona bowiem oszacowanie nieobserwowalnej wartości aktywów kraju (których składnikiem są m.in. rezerwy walutowe) oraz ich zmienności, a na tej podstawie określenie m.in. wysokości premii za ryzyko kredytowe.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the channels through which a change in FX reserves influences an economy is their impact on the perceived capability of a country to timely service its debt, which is reflected in the sovereign credit risk premium. The size of this premium affects the cost of servicing public debt. The article proposes to apply the Contingent Claims Approach to simulate the influence and evaluate the power of the above mentioned channel for Poland. Basing upon the theoretical assumptions of the Black-Scholes option pricing model, this approach enables to estimate the unobservable value of sovereign assets (FX reserves being one of the components thereof) and its volatility, which further allows to arrive at sovereign credit risk premium. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
467--489
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowy Bank Polski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aktug R.E., Seyhan T.H. (2011), A critique of the contingent claims approach to sovereign risk analysis, mimeo.
 • Allen M., Rosenberg Ch., Keller Ch., Sester B., Roubini N. (2002), A balance sheet approach to financial crisis, IMF Working Paper, WP/02/210, Washington D.C.
 • Ariyoshi A., Habermeier K., Laurens B., Ötker-Robe I., Canales-Kriljenko J.I., Kirilenko A. (2000), Capital controls: country experiences with their use and liberalization, IMF Occasional Paper, 190, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Barwiński M., Bratkowski A., Rzeszutek E., Szpunar P., Szwaja R., Wyżnikiewicz D. (2003), Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych, Materiały i Studia NBP, 170, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Black F., Scholes M. (1973), The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81(3), 637-659.
 • Borensztein E., Chamon M., Jeanne O., Mauro P., Zettelmeyer J. (2004), Sovereign debt structure for crisis prevention, IMF Occasional Paper, 237, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Chakrabarty M. (2010), High costs of foreign exchange reserves, http://malanchachakrabarty.blogspot.com.
 • Choi W.G., Sharma S., Strömqvist M. (2007), Capital flows, financial integration, and international reserve holdings: the recent experience of emerging markets and advanced economies, IMF Working Paper, WP/07/151, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Czekaj J. (2014), Co i jak można zmienić w polityce NBP, Rzeczpospolita, 21 stycznia.
 • Drabowski E. (1998), Pieniądz międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Draghi M., Giavazzi F., Merton R.C. (2003), Transparency, risk management and international financial fragility, Geneva Reports on the World Economy, 4, International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva.
 • Duffie D., Pedersen L.H., Singleton K.J. (2003), Modeling sovereign yield spreads: a case study of Russian debt, Journal of Finance, LVIII (1), 119-159.
 • Eichengreen B., Hausmann R., Panizza U. (2002), Original sin: the pain, the mystery, and the road to redemption, konferencja IADB "Currency and maturity matchmaking: redeeming debt from original sin", http://economika.com.ve/material/Macro3/papersma3/Hausmann-Original%20Sin.pdf.
 • Eichengreen B., Hausmann R., Panizza U. (2003), Currency mismatches, debt intolerance and original sin: Why they are not the same and why it matters, NBER Working Paper, 10036, Cambridge.
 • Feldstein M. (1999), Self-protection for emerging market economies, NBER Working Paper, 6907, Cambridge.
 • Gapen M.T., Gray D.F., Lim Ch.H., Xiao Y. (2004), The contingent claims approach to corporate vulnerability analysis: estimating default risk and economy-wide risk transfer, IMF Working Paper, WP/04/121, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Gapen M.T., Gray D.F., Lim Ch.H., Xiao Y. (2005), Measuring and analyzing sovereign risk with contingent claims, IMF Working Paper, WP/05/155, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Gapen M.T., Gray D.F., Lim Ch.H., Xiao Y. (2008), Measuring and analyzing sovereign risk with contingent claims, IMF Staff Papers, 55(1), International Monetary Fund, Washington D.C.
 • García P., Soto C. (2004), Large hoardings of international reserves: are they worth it?, Central Bank of Chile Working Paper, 299, Santiago.
 • Glosten L.R., Jagannathan R. (1993), A contingent claim approach to performance evaluation, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department Staff Report, 159, Minneapolis.
 • Gray D.F. (2002), Macro finance: the bigger picture, Risk Magazine, June, S18-S20.
 • Gray D.F. (2009), Modeling financial crises and sovereign risks, The Annual Review of Financial Economics, 1, 117-144.
 • Gray D., Gross M., Paredes J., Sydow M. (2013), Modeling banking, sovereign, and macro risk in a CCA global VAR, IMF Working Paper, WP/13/218, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Gray D.F., Jobst A.A. (2010), Modeling systemic and sovereign risk, w: A. Berd (red.), Lessons from the Financial Crisis, Risk Books, London.
 • Gray D.F., Jobst A.A. (2011), Modeling systemic financial sector and sovereign risk, Sveriges Riksbank Economic Review, 2, 1-39.
 • Gray D.F., Jobst A.A., Malone S.W. (2010), Quantifying systemic risk and reconceptualizing the role of finance for economic growth, Journal of Investment Management, 8(2), 90-110.
 • Gray D.F., Lim C., Loukoianova E., Malone S. (2008), A risk-based debt sustainability framework: incorporating balance sheets and uncertainty, IMF Working Paper, WP/08/40, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Gray D.F., Malone S.W. (2008), Macrofinancial risk analysis, John Wiley & Sons, bmw.
 • Gray D.F., Malone S.W. (2012), Sovereign and financial-sector risk: measurement and interactions, Annual Review of Financial Economics, 4, 297-312.
 • Gray D.F., Merton R.C., Bodie Z. (2002), A new framework for analyzing and managing macrofinancial risks, materiał na konferencję "Finance and the macroeconomy", New York University.
 • Gray D.F., Merton R.C., Bodie Z. (2006), A new framework for analyzing and managing macrofinancial risks of an economy, NBER Working Papers, 12637, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Gray D.F., Merton R.C., Bodie Z. (2007), Contingent claims approach to measuring and managing sovereign credit risk, Journal of Investment Management, 5(4), 5-28.
 • Gray D.F., Merton R.C., Bodie Z. (2008), New framework for measuring and managing macrofinancial risk and financial stability, Harvard Business School Working Paper, 09-015.
 • Greenspan A. (1999), Currency reserves and debt, the Word Bank Conference on Recent Trends in Reserves Management, 29 April, Washington D.C., http://www.federalreserve.gov/boarddocs/ speeches/1999/19990429.htm.
 • Gule A.-M., Hoelscher D., Ize A., Leone A., Marston D., Moretti M. (2003), Dealing with banking crises in dollarized economies, w: Ch. Collyns, G. Russell Kincaid (red.), Managing financial crises: recent experiences and lessons for Latin America, IMF Occasional Paper, 217, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Hauner D. (2005), A fiscal price tag for international reserves, IMF Working Paper, WP/05/81, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Hull J.C., Nelken I., White A.D. (2005), Merton's model, credit risk and volatility skews, Journal of Credit Risk, 1(1), 3-27.
 • Ibbotson R., Sinquefield R.A. (1976), Stocks, bonds, bills and inflation: year-by-year historical returns (1926-74), Journal of Business, 49(1), 11-43.
 • IMF (2006), Indonesia: selected issues, IMF Country Report, 06/318, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A. (2002), Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Jeanne O., Ranciére R. (2006), The optimal level of international reserves for emerging market countries: formulas and applications, IMF Working Paper, WP/06/229, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Jobst A.A., Gray D.F. (2013), Systemic contingent claims analysis - estimating market-implied systemic risk, IMF Working Paper, WP/13/54, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk, Econometrica, 47(2), 263-292.
 • Karwowski J. (1997), Operacje zagraniczne banków centralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Keller Ch., Kunzel P., Souto M. (2007), Measuring sovereign risk in Turkey: an application of the contingent claims approach, IMF Working Paper, WP/07/233, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Knap R. (2013), W kwestii oceny optymalnego poziomu rezerw dewizowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 756, Szczecin.
 • Konopczak M. (2012), Ocena ryzyka kredytowego Polski metodą roszczeń warunkowych, Materiały i Studia NBP, 267, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Koronowski A. (1996), Wzrost rezerw walutowych w Polsce - źródła, sterylizacja, ograniczanie, Raport, 92, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 • Levy Yeyati E. (2010), What drives reserve accumulation (and at what cost)?, http://www.voxeu.org.
 • Marchewka-Bartkowiak K. (2009), Rezerwy walutowe, infos Biuro Analiz Sejmowych, 15(62).
 • Merton R.C. (1973), On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, American Finance Association Meetings, New York, http://www.stat.fsu.edu/~jfrade/PAPERS/Credit%20risk%20 modeling%20papers/SWP-0684-14514372.pdf.
 • Merton R.C. (1974), On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, Journal of Finance, 29(2), 449-470.
 • Merton R.C. (1976), Continuous-time portfolio theory and the pricing of contingent claims, WP 881-76, Massachusetts Institute of Technology.
 • Merton R.C. (1977), On the pricing of contingent claims and the Modigliani-Miller theorem, Journal of Financial Economics, 5, 241-249.
 • Michalczyk W. (2012), Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej, w: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, Gdańsk.
 • Mohanty M.S., Turner P. (2006), Foreign exchange reserve accumulation in emerging markets: what are the domestic implications?, BIS Quarterly Review, wrzesień, 39-52.
 • NBP (2009), Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • NBP (2011), Raport Roczny 2010, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • NBP (2014), Raport o inflacji. Lipiec 2014, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Oprea I. (2013), Sovereign risk. Quantification and analysis, Academy of Economic Studies, Bucharest.
 • Park D., Estrada G.B. (2009), Are developing Asia's foreign exchange reserves excessive? An empirical examination, ADB Economics Working Paper Series, 170.
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2008), The forgotten history of domestic debt, NBER Working Paper, 13946, Cambridge.
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S., Savastano M.A. (2003), Debt intolerance, w: W. Brainard, G. Perry (red.), Brookings papers on economic activity, 1, Brookings Institution Press, Washington D.C.
 • Rodrik D. (2006), The social cost of foreign exchange reserves, NBER Working Paper, 11952, Cambridge.
 • Rodrik D., Velasco A. (1999), Short-term capital flows, NBER Working Paper, 7364, Cambridge.
 • Shadman-Valavi M., red. (1999), Ukraine: recent economic developments, IMF Staff Country Report, 99(42), International Monetary Fund, Washington D.C.
 • Weron A., Weron R. (2005), Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.