PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 102 Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku | 13--22
Tytuł artykułu

Wspieranie innowacyjności w województwie śląskim w kontekście budowania regionu wiedzy

Warianty tytułu
Support of Innovation in Slaskie Voivodeship During Building a Knowledge Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zewnętrzne uwarunkowania płynące z otoczenia międzynarodowego powodują również implikacje dla regionalnych systemów gospodarek. Występuje konieczność budowania regionów innowacyjnych i w związku z tym prowadzenia takiej polityki gospodarczej, która byłaby ukierunkowana nie tylko na rozwijanie instytucji wsparcia, ale i tworzenie mocnych powiązań sieciowych przy wykorzystaniu zasobów tkwiących w regionie. W artykule wskazano na inicjatywy podejmowane w województwie śląskim na rzecz tworzenia regionu innowacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem systemu instytucjonalnego - tj. ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Przedstawiono wybrane źródła wsparcia tego rodzaju przedsięwzięć, które powinny przyczynić się do budowania nowoczesnej struktury gospodarki regionalnej elastycznie dostosowującej się do zewnętrznych wyzwań.(abstrakt oryginalny)
EN
External factors from international environment cause also implications for regional economies. There is a need to establish innovative regions and therefore to perform such an economic policy which would be oriented not only to developing supporting institutions, but also strong network connections while using resources existing in the region. The article depicts initiatives taken in Śląskie voivodeship which are to lead to creating the innovative region, taking into account in particular the institutional system - i.e. innovation and entrepreneurship centres. Selected sources of supporting this kind of undertakings, which should contribute to establishing a modem structure of regional economy which flexibly adjust to outside challenges, are presented. However, one should bear in mind that creative, enterprising and innovative society, which should be promoted, constitutes a basis of it.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Benchmarking parków technologicznych w Polsce, Wyniki badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/1472.pdf.
 • Bilans otwarcia programów operacyjnych w latach 2007-2013. Perspektywa regionalna, "Przegląd Regionalny" nr 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2008.
 • Cities and Regions in the New Learning Economy, OECD 2001.
 • Dane z Banku Danych Regionalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdrjVapp/strona.indeks, 22.04.2009.
 • Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005a, http://www.parp.gov.pL/files/74/81 /1 05/inn_transfer_tech.pdf.
 • Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport- 2007, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź/Kielce/Poznań 2007, http://www.pi.gov.pl/upload/dokumenty/publikacje/raportSOOlPP.pdf.
 • Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacji w Polsce, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań/Warszawa 2005b.
 • Morgan K., The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, "Regional Studies" 1997, vol. 31.5.
 • Nauka i technika w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/giis/PUBL_ NTS_nauka_technika_2007r.pdf.
 • Nawrat Z., Kolonko I., Pierwsze doświadczenia wdrażania NSS, Perspektywy 2013+ w dziedzinie technologiczny rozwój regionu: nauka-transfer wiedzy i technologii - innowacje-polityka gospodarcza regionu, Stanowisko eksperckie przygotowane w ramach projektu "Kluczowe dziedziny polityki spójności w województwie śląskim - pierwsze doświadczenia wdrażania NSS, perspektywa 2013+, Regionalne Obserwatorium Polityki Spójności w województwie śląskim" http://www. obserwatorium.ae.katowiee.pl/upload/raporty%20otwarcia/R_II.pdf.
 • Olechnicka A., Piosząj A., Polska nauka w sieci ?, Warszawa 2008, http://www.pi.gov.pl/pl/ literatura/raporty/13001 .html.
 • Palmen L., Śląski System Innowacji. Partnerstwo drogą do sukcesu, Katowice, 5 grudnia 2007 r. (prezentacja), www.ris-silesia.org.pl/mdex.php?option=com_docman&task=doc_download& gid= 123&Itemid=20.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2006.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice, 28 sierpnia 2007 r., http://rpo.silesia-region.pl/zalaczniki/2007/08/30/l 188464052.pdf.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2008, GUS, Warszawa 2008.
 • Roman del Rio C., (red.), Learning to Innovate: Learning Regions, OECD/IDR 2001.
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia i 1 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, załącznik IV, DzU WE L 210/25, 31.7.2006.
 • Stawasz E., Głodek P., Matusiak K.B., Identyfikacja zmian zachodzących pomiędzy podmiotami w regionalnym systemie innowacji w województwie śląskim w latach 2002-2006, Katowice, grudzień 2006.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2005 r., http://bip.silesm-region.pl/STRATEGIA/strategia_07_05.pdf.
 • Źródła Internetowe
 • [1] http://coal.silesia.pl/index.php?option=com_content&task=vicw&id=23&Itemid=37.
 • [2] http://coal.silesia.pl/indcx.php?option=com_content&task=vicw&id=15&Itemid=33.
 • [3] http://www.klasterwodny.pl/index.php3?action=main&ang=pl.
 • [4] http://www.rcoi.pl/pl/opis_regionu/parki_przemysloweJ_technotogicz/.
 • [5] http://www.rcoi.pl/pl/opis_regionii/strciy_aktywnosci_gospodarczej/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.