PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 1 | 103--114
Tytuł artykułu

Specjalizacje inteligentne w równoważeniu rozwoju regionu

Warianty tytułu
The Role of Smart Specialisations in Regional Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest ukazanie roli, którą we wdrażaniu polityki opartej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju (sustainable development) odegrają specjalizacje inteligentne, stanowiące potencjały wynikające ze swoistych cech i aktywów regionu. Identyfikacja specjalizacji inteligentnych przez poszczególne regiony jest jednym z elementów warunkowości ex ante uzyskania w przyszłej perspektywie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu określenia specjalizacji w województwie opolskim opracowano model identyfikacji specjalizacji rozwoju regionu, w tym specjalizacji inteligentnych. W wyniku zastosowania tej metodologii przyjęto, że za specjalizacje inteligentne występujące w regionie uznaje się takie zmiany technologii i/lub ich produktów, które spełniają jednocześnie trzy warunki, w ramach których są one i/lub stają się: obiektem badań w regionalnym sektorze B+R (zlokalizowane w regionie instytuty, laboratoria, uczelnie); przedmiotem pilotażowych projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w regionie; przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży na rynku regionalnym i/lub ponadregionalnym. Na podstawie tych przesłanek zdefiniowano specjalizacje inteligentne oraz potencjalne specjalizacje inteligentne występujące w regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to show the role of smart specialisations, the potentials arising from the intrinsic qualities and assets of the region, in the implementation of a policy based on the sustainable development paradigm. Identifying smart specialisations by every region is one of the ex-ante conditionalities for receiving support from the European Regional Development Fund in the future perspective. In order to determine these specialisations in the Opolskie Voivodeship a model for identification of region's development specialisations, including smart specialisations, was developed. According to this methodology, smart specialisations occurring in the region are such changes in technologies and/or their products, which meet simultaneously three conditions, under which they are or become: the object of research in the regional R&D sector (institutes, laboratories, higher education entities located in a region); the subject of pilot implementation projects in the enterprises located in a region; the subject of sale and purchase transactions in the regional and/or supraregional market. On the basis of these premises both the existing and the potential smart specialisations in the region have been defined. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
103--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Bedrunka K., Malik K. (2012), Zintegrowana efektywność polityki rozwoju w kolejnym okresie programowania 2014-2020, "Handel Wewnętrzny", tom II, lipiec-sierpień.
 • Borys T. (2001), Jakość życia a zrównoważony rozwój. Relacja i pomiar, (w:) Piontek F. (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, tom 1, Teoria i kształcenie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Europa 2020 (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, marzec.
 • Malik K., Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Instytut Śląski, Opole.
 • Malik K. (2011), Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary zrównoważonego rozwoju, "Studia PAN KPZK", Tom CXXXV, Warszawa.
 • Malik K. (2006), Trwały i zrównoważony rozwój regionu - wybrane aspekty realizacji i ewaluacji strategii, (w:) Raziński R., Sołdra-Gwiżdż S., Szczygielski K. (red.), Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia, Instytut Śląski, Opole.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 (projekt (2013), Dokument przyjęty Uchwałą z dnia 10 kwietnia 2013 r. Zarządu Województwa Opolskiego nr 3561/2013.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 (2013), Dokument przyjęty Uchwałą nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. (Monitor Polski z dn. 13 lutego 2013 r., poz. 73.
 • Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji. Polityka Spójności na lata 2014-2020. Arkusz informacyjny Komisji Europejskiej.
 • Wniosek w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dot. EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 • Założenia Systemu Zarządzania Rozwojem Polski (2009), Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.