PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 (45) | 41--80
Tytuł artykułu

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Loan and Guarantee Funds for Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania wybranych zwrotnych instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorstw (fundusze pożyczkowe oraz poręczeniowe). W przypadku tych pierwszych ich niewątpliwą zaletą jest możliwość wielokrotnego wykorzystywania. Natomiast w przypadku funduszy poręczeniowych można stwierdzić, że pomimo, iż funkcjonuje ich zaledwie 55, to ich działalność jest zauważalna i często niezbędna głównie dla firm z sektora MSP Można także stwierdzić, że rynek ten w Polsce jest w fazie intensywnego rozwoju. Możliwość podnoszenia jakości i rodzajów świadczonych usług jest widoczna szczególnie od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, bowiem, jak wynika z zaprezentowanych w artykule danych, instytucje te wykorzystują w tym celu właśnie środki unijne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of selected repayable financial instruments for supporting the development of enterprises (loan and guarantee funds). In the case of the former, their unquestionable advantage is a possibility of reusing the funds several times. In the case of guarantee funds, one can state that although there are only 55 of them, their operations are visible and often essential, especially for small and medium enterprises. It can be also stated that this market in Poland is developing intensively. The possibility of improving the quality and variety of provided services has been taking place especially since the accession of Poland to the European Union because, in accordance with the data presented in the article, the institutions use the EU resources to that end. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w woj. śląskim, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa grudzień 2012 r.
 • Badanie rynku wybranych usług wpierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce, PSDB Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o., ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., PARP, Warszawa 2010.
 • Bartkowiak B., Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, wyd. I, Warszawa 2009.
 • Bąk M., Kulawczuk P., Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, Warszawa 2009.
 • Dąbrowska E., Halbersztadt W., Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji, PARP, Warszawa 2011.
 • Dokument zmieniający Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013 przyjęty przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
 • Ekspertyza dotycząca uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz system praw- no-instytucjonalnego wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej, PAG Uniconsult Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 • Gajewski M., Kiliański T., Szczucki T., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, PFPiR MSP, Radom 2000.
 • Gorzelak G., Obszary problemowe, jako adresat polityki regionalnej - doświadczenia polskie i międzynarodowe, [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych - Wybór referatów konferencyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2011 r.
 • Griffiths J., Książek E., Wiśniewski T., Przygocki W., Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych, PARP, Warszawa 2011.
 • Gromada G., Matusiak M., Nowak M. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, SOOIPP - Annual 2006, Łodź-Poznań-Warszawa-Wrocław 2006.
 • Grosse T.G., Cele i zasady polityki regionalnej państwa, ekspertyza dla MRR na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Kaczor T., Mackiewicz-Łyziak J., Michniewicz M., Socha R., Soszyński K., Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013. Raport końcowy 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prevision, Gdańsk, Warszawa lipiec 2009 r.
 • Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki - Departament Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2006 r.
 • Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Ministerstwo Gospodarki z dnia 18 listopada 2008 r.
 • Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012.
 • Matusiak K.B. (red.), Rozwój lokalnych systemów wspierania przedsiębiorczości, MGiP, Warszawa 2005.
 • Matusiak K.B., Mażewska M., Banisch R., Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • Piotrowski Sz., Filipowska M., Wady i zalety dotacji bezzwrotnej w perspektywie alternatywnych instrumentów finansowych wspierania innowacyjności i rozwoju MSP, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyty Naukowe nr 1, 2012, t. I.
 • Plan stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009 r.
 • Raport Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w 2009, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Raport Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w 2012, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Raport o Rynku funduszy pożyczkowych w Polsce w 2012 r., Polski Związek Funduszy Pożyczkowych.
 • Raport za 2012 z postępu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Raport o stanie sektora MSP 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (zaktualizowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 18 grudnia 2013 r.) przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2011, Nr 245, poz. 1461).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Skowronek-Mielczarek A., Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2013.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, 29 listopada 2006 r.
 • Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2012 r., poz. 657 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006, Nr 227, poz. 1658).
 • Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2011, GUS, Warszawa 2013.
 • Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).^
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.