PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (1) | 113--129
Tytuł artykułu

Ochrona praw jednostki a problem cyberterroryzmu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protecting the Rights of the Unit vs. a Problem of Cyberterrorism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalna sieć zyskuje coraz większy zasięg, świat wirtualny rozrasta się coraz szybciej i staje się podobny do realnego świata. W związku z tym wiele zjawisk przenosi się ze świata rzeczywistego do sieci. Ta sytuacja odnosi się także do przestępczości czy terroryzmu. Współcześnie zmieniają one swoje oblicza, wykorzystując zdobycze społeczeństwa informacyjnego. Podstawowym towarem w sieci jest informacja. Rozpowszechnianie informacji za jej pomocą następuje błyskawicznie. Sieć stanowi zatem idealne miejsce współczesnej wymiany informacji między różnorodnymi grupami i środowiskami. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, jak istotny obszar aktywności państwa stanowi we współczesnym świece cyberbezpieczeństwo, które odnosi się do nowej sfery aktywności człowieka, jaką jest cyberprzestrzeń, i nie daje się ujmować w tradycyjne ramy. O ile zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa stanowi niezwykle istotny obszar aktywności państwa i jego organów, to działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa są zróżnicowane i zależą od specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa. Pojawienie się problemu cyberbezpieczeństwa i jego ochrony jest więc wynikiem coraz szerszego pojmowania klasycznego bezpieczeństwa człowieka. Autorka stara się w swoim artykule zwrócić uwagę na fakt, że we współczesnym świecie bezpieczeństwo odnoszone jest nie tylko do sfery militarnej i politycznej. Bezpieczeństwo rozpatruje się zarówno w kontekście zjawisk o charakterze globalnym, europejskim, państwowym, jak i w kontekście problemów poszczególnych obywateli. (abstrakt oryginalny)
EN
The global network is gaining the greater extent, the virtual world is growing faster and faster and becomes similar to the real world. Therefore, many phenomena are transferred from the real world to the network. This situation also applies to crime or terrorism. Today, they change their faces, using the gains of the information society. The main article in the network is information. The dissemination of information by network follows immediately. The network is, therefore, an ideal place of modern information exchange between diverse groups and communities. The aim of this article is to present how significant area of the modern state activity is cyber security, which refers to new sphere of human activity, which is cyberspace, and cannot be accounted in the traditional framework. While ensuring the safety and protection is an extremely important area of activity of the state and its bodies, the protection measures of security are varied and depend on the specific security risks. The appearance of the cybersecurity problem and its protection is thus the result of more and wider understanding of the classical human security. The author tries in his article to draw attention to the fact that in the modern world, security is recognized not only in the military and political spheres. The security is considered both in the context of the phenomena of global, European, national, as well as in the context of the problems of individual citizens. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
113--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Adamski A., Cyberterroryzm, [w:] Terroryzm, red. V. Kwiatkowska-Darul, Toruń 2002.
 • Alexy R., Teorie der Grundrechre, Baden-Baden 1985.
 • Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1993.
 • Bergsen A. J., Lizardo O.A., Terrorism and World-System Theory, [w:] Transnational Terrorism in the World System Perspective, red. Stemplowski R., Warszawa 2002.
 • Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2003.
 • Brzeziński M., Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. Sulowski S., Brzeziński M., Warszawa 2009.
 • Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1978.
 • Cogen M., The West Europe and the Islam. The Centre for the Study of European Politics and Society, http://hsf.bgu.ac.il/europe. (dostęp: 24.07. 2009 r.).
 • Denning D., Cyberterrorism, "Global Dialogue" 2000, s. 57.
 • Denning D., Is Cyber Terror Next?, www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/cyberterror-GD.doc (dostęp: 14.05.2009).
 • Fukuyama F., Koniec człowieka, Kraków 2004.
 • Fukuyama F., Koniec historii, przekł. M. Bieroń [i in.], Poznań 1996.
 • Fukuyama F., Ostatni człowiek, Poznań 1997.
 • Gałkowski J.W., Jan Paweł II o godności człowieka, [w:] Zagadnienie godności człowieka, red. Czerkawski J., Lublin 1994.
 • Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. Jankowska A., Warszawa 2006.
 • Janczar J., Świdzikowski G., Bezpieczeństwo informacji w wojskowym systemie telekomunikacyjnym, Warszawa 2004.
 • Janowska A., Cyberterroryzm - rzeczywistość czy fikcja?, [w:] Społeczeństwo informacyjnewizja czy rzeczywistość?, Kraków 2003.
 • Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1987.
 • Jenkins B.M., The new age of terrorism, [w:] The McGraw- Hill Homeland Security Handbook, red. D. G. Kamien, New York 2006.
 • Kaku M., Hiperprzestrzeń. Wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar, Warszawa 2003.
 • Kinasiewicz M., Identyfikacja zjawiska infoterroryzmu, "Zeszyty Naukowe WSIZiA" 2008/1.
 • Kinasiewicz M., Zagrożenia dla systemów informacyjnych, "Zeszyty Naukowe WSIZiA" 2008/1.
 • Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.
 • Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń 2006.
 • Littlejohn Shinder D., Tittel E., Cyberprzestępczość. Jak walczyć z łamaniem prawa w Sieci, Gliwice 2004.
 • Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.
 • Maj P., Cyberterroryzm w stosunkach międzynarodowych, "Studenckie Zeszyty Naukowe, Wydział Politologii UMCS" 2001/1.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 1966 roku oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku.
 • Oleksiewicz I., Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.
 • Oleksiewicz I., Cyberterroryzm jako przykład łamania prawa godności człowieka, [w:] Cyberterroryzm - wyzwania XXI wieku, red. Jemioło T., Kisielnicki J., Rajchel K., Warszawa 2009.
 • Oleksiewicz I., Ochrona praw człowieka jako naczelna zasada demokratycznego państwa, [w:] Człowiek między prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, red. G. Dammacco, B.Sitek, O.Cabaj, Olsztyn-Bari 2008, s. 359-369.
 • Osiatyński W., Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, www.hfhrpol.waw.pl.
 • Piechowiak M., Filozofia praw człowieka, Lublin 2000.
 • Piechowiak M., Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficzno prawne, [w:] O prawach człowieka w podwójną rocznicę paktów, Księga pamiątkowa w hołdzie profesor Annie Michalskiej, red. Jasudowicz T., C. Mik, Toruń 1996.
 • Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. Wiśniewski L., Warszawa 1997.
 • Polinceusz M., Pomykała M., Ochrona cyberbezpieczeństwa w Polsce. Kierunki zmian legislacyjnych na przestrzeni ostatnich lat, [w:], Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. Bogdalski P., Nowakowski Z., Płusa T., Rajchel J., Rajchel K., Warszawa 2013.
 • Pollitt M., Cyberterrorism - Fact or Fancy?, www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/pollitt.html (dostęp: 14.05.2009).
 • Pomykała M., Cyberterroryzm, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, red. Olak A., Oleksiewicz I., S. Wieczorek, Rzeszów 2008.
 • Popper K.R., Nędza historycyzmu, Warszawa 1999.
 • Prawa człowieka i systemy ich ochrony, red. Banaszak B. , Wrocław 1995.
 • Redelbach A., Prawa naturalne - prawa człowieka - wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2000.
 • Sanchez-Cuenca I., The dynamics of nationslists terrorism: ETA and IRA, "Terrorism and Political Violence" 19/3 (2007).
 • Siwicki M., Materiały szkoleniowe, "Prokuratura i Prawo" 2012/7-8.
 • Skowera D., Akademia cyber-policyjna policja i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań przestępczości internetów, "Zeszyty Naukowe ISP UJ" 2006/2.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP, Kraków 2002.
 • Sokolewicz W., O socjalistycznej koncepcji podstawowych praw i obowiązków obywateli, "Studia prawnicze" 1978/2.
 • Terrorism and Human Rights http://www.unhchr.ch/terrorism/index.html (odczyt z dnia 17.08.2010 r.).
 • Wiśniewski L., Prawo a wolność człowieka - pojęcie i konstrukcja prawna, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. Wiśniewski L., Warszawa 1997.
 • Zakrzewski W., Zakres przedmiotowy i formy działalności prawotwórczej, Warszawa 1979.
 • Sprawa Clauhal v. Wielka Brytania, 15 listopada 1966.
 • Sprawa Aksoy v. Turcja 18 grudnia 1966.
 • Sprawa Irlandia v. Wielka Brytania, 18 stycznia 1978.
 • Sprawa Soering v. Wielka Brytania, 7 lipca 1989.
 • Sprawa Tomasi v. Francja, 27 sierpnia 1992.
 • Wyrok SA w Białymstoku z 5 listopada 2004 roku, I ACa 550/04,OSAB 2005 nr 1 poz. 3.
 • Wyrok SN z 16 kwietnia 2004 roku, I CK 495/03 oraz wyrok WSA w Warszawie z 15 kwietnia 2004 r., I SA 2731/03.
 • Postanowienie TK z 9 czerwca 2004 r., sygn. Tw 33/03, OTK-B 2004 nr 4/227.
 • Wyrok SN z 25 stycznia 2005 roku, II PK 152/04, OSNP 2005 nr 17 poz. 266.
 • Wyrok TK z 4.05.2004 r., sygn. K 8/03, OTK-A 2004 nr 5 poz. 37.
 • http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020229,title,Zamachowiec-na-zlecenie-Czyprzyszlosc-terroryzmu-to-male-grupy-zwerbowane-na-Zachodzie,wid,15365996,wiadomosc.html (dostęp: 26.02.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.