PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 4 | 7--18
Tytuł artykułu

Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa rynku papierów wartościowych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Global Conditions of Safety of Stock Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Największymi wartościami każdego, w tym polskiego, rynku papierów wartościowych jest jego stabilność i bezpieczeństwo. Wypełnienie tych wartości zależy nie tylko od czynników lokalnych (krajowych), ale w coraz większym zakresie od czynników globalnych. Postęp techniczny i technologiczny w dziedzinie informatyki z jednej strony pozytywnie wpływa na rozwój rynku w Polsce (nowe formy komunikacji, przyspieszenie obrotu), ale z drugiej strony także rodzi nową mapę ryzyka (szersza ochrona inwestora jako najsłabszego ogniwa rynku, uregulowanie kwestii zawierania umów na odległość, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i inne). Informatyka sprzyja dekoncentracji obrotu (MTF) i konsolidacji instytucjonalnej giełd (powstanie giełd pankontynentalnych), ale dla polskiej giełdy może być przyczynkiem dla jej marginalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The most important values for every stock market, also including polish stock market, is their stability and safety. Realization of these values depend not only on local (national), but also on global factors. Technical progress in computer industry on the one hand has positive influence on market development(new forms of communication, rationalization of cash transactions), but on the other it creates a new risk map(wider protection of investors as a weakest chain on the stock market, regulations concerning contracts, money laundering etc.). Computerization has positive influence on trade deconcentration (MTF) and institutional consolidation of stock exchanges (intercontiental stock exchanges), but for the polish stock exchange it may be a cause for its marginalization. (original abstract)
Rocznik
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Cieślik E., Koźliński T. (2009), Europejski krajobraz giełdowy, "Gazeta Bankowa", nr 21.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych, zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz. Urz. UE L 145/1 z 30.04.2004.
 • Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz. Urz. UE L 177/201 z 30.06.2006.
 • European Equity Market Report (2012), FESE, December, www.fese.be/en/?inc=art&id=81, dostęp dnia 21.02.2013.
 • European Exchange Report 2010 (2011), FESE, September, www.fese.be/_lib/European_Exchange_Report_2010_final_final.pdf, dostęp dnia 16.01. 2012.
 • Jurkowska-Zaidler A. (2010), Europejski nadzór finansowy, [w:] Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie (2010), red. M. Kalinowski, M. Pro-nobis, CeDeWu, Warszawa.
 • Kiedrowska M., Marszałek P. (2002), Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, "Bank i Kredyt", nr 3.
 • Komunikat z badań. Korzystanie z Internetu (2012), CBOS, czerwiec, s. 2 i 8.
 • Kowalak T. (2003), Euronext - Paneuropejska giełda papierów wartościowych i derywatów, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 5.
 • Łobodziński E. (2008), Łączenie się giełd w procesie globalizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1191: Problemy gospodarki światowej, red. M. Noga, M. Stawicka.
 • Nowacki J. (2011), ESMA - nowy urząd nadzoru rynku kapitałowego w Europie, "Miesięcznik Kapitałowy", maj, s. 70-72.
 • Nowelizacja regulacji rynku kapitałowego - konsekwencje dla uczestników rynku (2007), KNF, Warszawa.
 • Opalska D. (2012), objaśnienia do art. 125-131 ObrIFinU, [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, C.H. Beck, Warszawa.
 • Perka P. (2011), Coraz szybciej, coraz taniej, "Miesięcznik Kapitałowy", nr 12.
 • Przybylska-Kapuścińska W. (2008), Zmiany na rynku kapitałowym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karuś, J. Węcławaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Raport o stabilności systemu finansowego (2010), NBP, lipiec, s. 3.
 • Report of The High Level Group on Financial Supervision in the EU, Brussels, 25.02.2009 r., www.ec.europa.eu/interial_market/finances/ docs/de_larosiere_report_en.pdf, dostęp dnia 15.02.2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostroż-nościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L 331/1 15.12.2010.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu nadzoru giełd i papierów wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, Dz. Urz. UE L 331/84 15.12.2010.
 • Sieradzki R. (2006), Rynek akcji na GPW w Warszawie na tle innych krajów Unii Europejskiej. (Za) krótka historia GPW, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 12/192.
 • Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport z badania ilościowego (2009), Maison Dom Badawczy dla Fundacji Kronenberga, Warszawa.
 • Sużyński P., Wykluczenie finansowe: definicja, przyczyny, skala i środki zaradcze (opracowanie), www.ekonomia.opoka.org.pl/aktualnosci/analizy/2789.1,Wykluczenie_finansowe_definicja_przyczyny_skala_i_srodki_zaradcze_opracowanie.html, dostęp dnia 11.02.2013.
 • Unia Europejska a kryzys. Podsumowanie Raportu Grupy Larosiere, 27.05.2009, COM (2009) 252 final.
 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (2011), red. T. Nieborak, T. Sójka, LexisNexis, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz. U. z 2005 Nr 183, poz. 1537 ze zm. (a)
 • Ustawia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 2011, poz. 1384 ze zm. (b)
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. z 2006 Nr 157, poz. 1119 ze zm.
 • Wojno P. (2012), objaśnienia do art. 6-16, 20-23, 26-38a NadzRKapU; art. 1-5, 11-15, 17, 17c NadzRFinU, [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, C.H. Beck, Warszawa.
 • www.fese.eu/en/?inc=art&id=4, dostęp dnia 20.03.2012.
 • www.gpw.pl/Nowe_typy_zlecen_w_utp, dostęp dnia 30.01.2013.
 • www.ingsecurities.pl/23959775.xml, dostęp dnia 12.11.2012.
 • www.static.gpw.pl/pub/files/PDF/badanie_inwestorow_dane_na_ www2012.pdf, dostęp dnia 12.11.2012.
 • www.world-exchanges.org/statistics/annual, dostęp dnia 20.03. 2012.
 • Zajączkowska-Jakimiak S. (2002), Wiedza i technologia w erze globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa.
 • Ziarko-Siwek U. (2009), Newconnect - alternatywny system obrotu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 113: Współczesne problemy rynku kapitałowego i pieniężnego - teoria i praktyka, red. E. Gruszczyńska-Brożbar, K. Gabryelczyk, Poznań.
 • Żelazny R. (2009), Postęp technologiczny a procesy globalizacji - wymiar instytucjonalny, [w:] Instytucjonalizacja procesu globalizacji, red. M. Smandek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.